ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 16 noiembrie 2011cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 19 noiembrie 2011  Având în vedere:- analiza execuţiei bugetare derulată pe parcursul primelor 9 luni ale anului 2011;- asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anuluişi ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe negative următoarele:- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii până la finele anului;- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare susţinerii proiectelor de investiţii, care conduce la un impact negativ asupra locurilor de muncă şi a creşterii economice din trimestrul IV al anului curent, făcând imposibilă finanţarea unor proiecte de investiţii cu finanţare externă;- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare plăţii arieratelor în anumite domenii de activitate, astfel că nerambursarea unor fonduri pentru plata arieratelor ar conduce la blocarea activităţii unor operatori economici şi, respectiv, la diminuarea producţiei acestora, cu impact negativ inclusiv asupra realizării veniturilor bugetare curente şi viitoare,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie rectificarea bugetului de stat pe anul 2011, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 şi 879 bis din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2011, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2011 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2. (3) Bugetul de stat pe anul 2011 se diminuează la venituri şi la cheltuieli cu suma de 92 milioane lei.  +  Articolul 3În anexa nr. 3/13/02a "Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 «Cultură, recreere şi religie», titlul «Alte cheltuieli», a căror utilizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului pe anul 2011", la litera a), textul ultimului paragraf se înlocuieşte cu textul:"- cheltuielilor privind cofinanţarea programelor realizate din fonduri europene şi internaţionale cu impact asupra cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale".  +  Articolul 4Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe să introducă în anexa nr. 3/1402/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2011 - sume alocate din bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii" următoarele modificări: a) la venituri, suplimentarea cu suma de 500 mii lei la capitolul 43.10 "Subvenţii de la alte administraţii", subcapitolul 43.10.09 "Subvenţii pentru instituţii publice"; b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 500 mii lei la capitolul 65.10 "Învăţământ", titlul 10 "Cheltuieli de personal".  +  Articolul 5Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului să introducă în bugetul pe programe un program nou, respectiv Programul "Consolidare şi restaurare Cazino Constanţa", pe perioada 2011 -2013, cu suma de 100 mii lei în anul 2011.  +  Articolul 6Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca la programul cod 1003 "Servicii de asistenţă juridică necesare implementării Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu «Medium Term Notes» (MTN)", prevăzut în anexa nr. 3/16/27 "Fişa programului", să reporteze creditele de angajament neutilizate în anul precedent, cu încadrarea în valoarea totală a programului.  +  Articolul 7Se autorizează Ministerul Justiţiei să introducă în anexa nr. 3/17/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2011 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii" subcapitolul 33.10.06 "Venituri din expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară", cu suma de 4.700 mii lei.  +  Articolul 8Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze redistribuiri de sume în cadrul anexei nr. 3/18/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2011 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii" la venituri, între capitole şi subcapitole, cu încadrarea în suma totală aprobată.  +  Articolul 9 (1) În bugetul Ministerului Apărării Naţionale, la capitolul 60.01 "Apărare", titlul 20 "Bunuri şi servicii", este cuprinsă şi suma de 29.811 mii lei, care va fi utilizată exclusiv pentru achitarea obligaţiilor de plată către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, reprezentând contravaloarea taxei pe valoarea adăugată şi a accizei aferente combustibilului acordat cu titlu gratuit din rezerva de stat, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru unele cantităţi de combustibili, aprobată prin Legea nr. 337/2009, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 20 "Bunuri şi servicii", este cuprinsă şi suma de 99.337 mii lei, care va fi utilizată exclusiv pentru achitarea obligaţiilor de plată către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, reprezentând contravaloarea taxei pe valoarea adăugată şi a accizei aferente combustibilului acordat cu titlu gratuit din rezerva de stat, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2009, aprobată prin Legea nr. 337/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 649/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibili care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sumele prevăzute la alin. (1) şi (2) urmează a fi virate de către Ministerul Apărării Naţionale, respectiv Ministerul Administraţiei şi Internelor în conturile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, deschise la unităţile Trezoreriei Statului. (4) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale efectuează în termen de 5 zile lucrătoare plata sumelor încasate potrivit alin. (3) către bugetul de stat.  +  Articolul 10 (1) În bugetul Ministerului Apărării Naţionale este cuprinsă şi suma de 238.121 mii lei, din care la capitolul 60.01 "Apărare", titlul 71 "Active nefinanciare", suma de 235.860 mii lei şi la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 71 "Active nefinanciare", suma de 2.261 mii lei, care va fi utilizată exclusiv pentru achitarea obligaţiilor de plată către Compania Naţională "Romtehnica"- S.A., reprezentând contravaloarea taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către Ministerul Apărării Naţionale de către Compania Naţională "Romtehnica" - S.A. până la data de 31 decembrie 2011. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) urmează a fi virate de către Ministerul Apărării Naţionale în termen de 5 zile lucrătoare în conturile Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A., care efectuează plata obligaţiilor către bugetul de stat în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor respective.  +  Articolul 11 (1) Se autorizează Ministerul Administraţiei şi Internelor să suplimenteze în anexa nr. 3/19/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2011 - sumele alocate din bugetul de stat", la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.10 "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv" cu suma de 15 mii lei şi alineatul 51.01.52 "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetăţeni străini aflaţi în centrele de cazare" cu suma de 11 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Administraţiei şi Internelor să suplimenteze în anexa nr. 3/19/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2011 - sumele alocate din bugetul de stat", la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" cu suma de 170 mii lei. (3) Se autorizează Ministerul Administraţiei şi Internelor să suplimenteze veniturile proprii în anexa nr. 3/19/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2011 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii", la capitolul 33.10 "Venituri din prestări servicii şi alte activităţi", subcapitolul 05 "Taxe şi alte venituri din învăţământ", cu suma de 708 mii lei.  +  Articolul 12Se autorizează Ministerul Administraţiei şi Internelor să introducă în anexa nr. 3/19/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 65.10 "Învăţământ", obiectivele de investiţii "Modernizare pavilion cazare elevi 42-10-11 la Şcoala de Agenţi de Poliţie «Vasile Lascăr» - Câmpina" cu suma de 400 mii lei şi "Modernizare pavilion Punct control acces din cazarma Drăgăşani" cu suma de 140 mii lei, sume ce se asigură prin redistribuire, cu încadrarea în sumele aprobate la titlul 71 "Active nefinanciare".  +  Articolul 13Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să efectueze redistribuiri de credite bugetare în cadrul anexei nr. 3/22/02a "Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole".  +  Articolul 14 (1) Suma de 500.000 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 72 "Active financiare", se utilizează de Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. - S.A. pentru majorarea capitalului social aferent participării statului la această companie, cu condiţia majorări capitalului său social la Societatea Comercială "Electrificare" - S.A., potrivit legii. (2) Societatea Comercială "Electrificare" - S.A. utilizează suma prevăzută la alin. (1) pentru achitarea datoriilor către bugetul general consolidat.  +  Articolul 15Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să majoreze veniturile proprii cuprinse în anexa nr. 3/25/13 "Sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii" cu suma de 90.000 mii lei.  +  Articolul 16Se autorizează Ministerul Sănătăţii să efectueze redistribuiri ale creditelor de angajament între proiecte, cu încadrarea în nivelul total al creditelor de angajament aprobate pe anul 2011, în anexa nr. 3/26/05 "Fişa programului finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007", prin diminuarea creditelor de angajament aferente Programului 52 "Proiect pentru prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare" cu suma de 7.276 mii lei şi Programului 32 "Proiectul privind reabilitarea sectorului sanitar" cu suma de 44.116 mii lei şi suplimentarea în mod corespunzător a creditelor de angajament aferente Programului 17 "Proiect privind reforma în sectorul sanitar, faza a II-a".  +  Articolul 17Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să majoreze în anexa nr. 3/27/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate după caz pe anul 2011 - sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii" veniturile proprii cu suma de 4.000 mii lei la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri".  +  Articolul 18Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, în cadrul anexei nr. 3/27/27 "Fişele programelor", să diminueze "Programul Naţional pentru finanţarea realizării monumentelor de for public" cu suma de 1.975 mii lei şi Programul "Restaurarea monumentelor istorice" cu suma de 3.000 mii lei şi să suplimenteze "Programul Festivaluri teatrale, muzicale şi de film naţionale şi internaţionale" cu suma de 9.265 mii lei.  +  Articolul 19Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să diminueze în anexa nr. 3/2701/02 bugetul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor cu suma de 24 mii lei la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul "Cheltuieli de personal".  +  Articolul 20 (1) În bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 20 "Bunuri şi servicii", în temeiul Legii nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată, este cuprinsă şi suma de 2.483 mii lei pentru susţinerea editării de reviste şi publicaţii, care include şi suma alocată acestui minister şi utilizată conform Hotărârii Guvernului nr. 473/2011 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, Academiei Române şi Consiliului Judeţean Mureş din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2011, în vederea susţinerii editării publicaţiilor culturale. (2) Suma prevăzută la alin. (1) poate fi utilizată pentru finanţarea categoriilor de cheltuieli prevăzute la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2011, pentru revistele şi publicaţiile culturale aprobate prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, pe bază de contracte încheiate cu uniunile de creatori beneficiare, care la rândul lor încheie contracte cu revistele şi publicaţiile culturale.  +  Articolul 21Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2011, la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.  +  Articolul 22Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să diminueze în anexa nr. 3/31/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2011 - sumele alocate din bugetul de stat", la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" cu suma de 25 mii lei.  +  Articolul 23Se autorizează Serviciul de Informaţii Externe să introducă în anexa nr. 3/32/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", fişa "Obiective de investiţii noi" cu suma de 289 mii lei, sumă care se asigură prin redistribuire de la fişa cod 471 "Obiective în continuare", cu încadrarea în prevederile aprobate.  +  Articolul 24Se autorizează Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în anexa nr. 3/34/29 "Fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii", să diminueze fişa cod obiectiv 2 "b - dotări independente", capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu suma de 849 mii lei.  +  Articolul 25În bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 72 "Active financiare", este cuprinsă suma de 250.000 mii lei, reprezentând majorarea capitalului social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, în vederea susţinerii sectoarelor prioritare.  +  Articolul 26Se autorizează Institutul Cultural Român să majoreze în anexa nr. 3/4401/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2011 - sume alocate din bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii" la capitolul 67.10 "Cultură, recreere şi religie", titlul 20 "Bunuri şi servicii" cu suma de 260 mii lei prin diminuarea cu aceeaşi sumă a titlului 71 "Active nefinanciare".  +  Articolul 27Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate pentru judeţul Suceava, în anul 2011, pentru finanţarea cheltuielilor cu susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap se diminuează cu suma de 1.250 mii lei şi se majorează cu aceeaşi sumă finanţarea cheltuielilor pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului.  +  Articolul 28 (1) Se suplimentează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate bugetelor locale pe anul 2011 cu suma de 91.931 mii lei, din care pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor Municipiului Bucureşti suma de 46.931 mii lei, iar pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural suma de 45.000 mii lei. (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2011 pentru finanţarea cheltuielilor cu drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare se majorează cu suma de 208.726 mii lei şi se diminuează cu 161.795 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor cu salariile stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, potrivit anexei nr. 3. (3) Economiile înregistrate de către comune, oraşe, municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti la cheltuielile cu acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere de albine se utilizează de către acestea la finanţarea cheltuielilor pentru implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli.  +  Articolul 29 (1) Unităţile administrativ-teritoriale beneficiare ale proiectelor ISPA în sectorul de apă transmit Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea facturii şi a documentelor justificative de la operatorii economici de apă, o copie a procesului-verbal de recepţie a investiţiei şi solicitarea de plată a taxei pe valoarea adăugată aferente investiţiilor în bunuri de natura domeniului public în cadrul măsurii ex-ISPA. (2) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor necesare plăţii taxei pe valoarea adăugată, unităţile administrativ-teritoriale efectuează plata către operatorul economic de apă.  +  Articolul 30 (1) Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 4. (2) În baza art. 256 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 977,1 milioane lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii. (3) Se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să suplimenteze creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2011 cu suma de 226,4 milioane lei pentru medicamentele şi materialele sanitare specifice programelor naţionale de sănătate.  +  Capitolul II Dispoziţii finale  +  Articolul 31Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se pot aloca, până la sfârşitul anului 2011, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume şi pentru plata arieratelor.  +  Articolul 32Ordonanţa Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 5 august 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 36. - Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, la titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», alineatul 51.01.01 «Transferuri către instituţii publice», este inclusă şi suma de 7.000 mii lei, reprezentând sume cuvenite conform prevederilor art. 13 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă sus-menţionată, din care suma de 2.000 mii lei pentru Fondul cinematografic şi suma de 5.000 mii lei pentru Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice."2. La articolul 71, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Suma alocată temporar conform prevederilor alin. (1) se restituie de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management din sumele rambursate de Comisia Europeană. (5) În cazul în care se constată că sumele rambursate de Comisia Europeană sunt mai mici decât sumele utilizate din vărsăminte din privatizare, reconstituirea veniturilor din privatizare se asigură din bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, în termenul prevăzut la alin. (1)."3. La articolul 71, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Sumele rămase disponibile din fondurile alocate temporar din vărsăminte din privatizare în contul 54.01.03.00 «Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale», deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de certificare şi plată, se realocă ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, în funcţie de necesităţile de finanţare ale acestora, prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management."  +  Articolul 33Sumele alocate potrivit art. 64 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2011 care nu au fost utilizate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi utilizate de către Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. în vederea achiziţionării de apă grea potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, aprobată prin Legea nr. 78/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia majorării capitalului social aferent participării statului, potrivit legii.  +  Articolul 34Cheltuielile aferente facilităţilor acordate elevilor şi studenţilor privind transportul pe calea ferată şi cu metroul în anul 2011 se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, de la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială".  +  Articolul 35Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, cu excepţia majorării cheltuielilor de personal şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile aprobate la alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice".  +  Articolul 36Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în bugetul pe programe, cu încadrarea în creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate pe anul 2011.  +  Articolul 37Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze şi să aprobe redistribuiri de credite bugetare şi de credite de angajament neutilizate între obiectivele de investiţii în continuare, obiectivele de investiţii noi şi "Alte cheltuieli de investiţii", în limita prevederilor bugetare aprobate.  +  Articolul 38Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2011, să efectueze redistribuiri între articolele şi alineatele din cadrul titlului de cheltuieli şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.  +  Articolul 39Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 16 noiembrie 2011.Nr. 96.  +  Anexa 1 TOTALInfluenţe asupra veniturilor bugetului de statpe anul 2011detaliate pe capitole şi subcapitole
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  0001 01 0002 01 0003 01 0004 01 0005 01 0101 01 02 0201 01 03 06 07 50 0300 01 0301 01 02 03 0401 01 1000 01 1001 1101 02 07 1401 1601 01 1700 01 1701 01 1800 01 1801 04 2000 01 2001 05 2900 01 3000 01 3001 04 05 08 3300 01 3601 50 4501 VENITURI - TOTAL I. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE IMPOZIT PE PROFIT Impozit pe profit de la agenţii economici Impozit pe profit de la băncile comerciale ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente Impozit pe dividende datorat de persoane juridice Impozit pe venitul microîntreprinderilor Impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE IMPOZIT PE VENIT Impozit pe venituri din activităţi independente Impozit pe venituri din salarii Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ SUME DEFALCATE DIN TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti (se scad) Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastruc- turii şi a bazelor sportive din spaţiul rural(se scad) ACCIZE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI Taxe pentru jocurile de noroc A5. IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE INTERNAŢIONALE VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE Taxe vamale A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE Alte taxe pe tranzacţii şi comerţ internaţional B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Vărsăminte din veniturile nete ale Băncii Naţionale a României Venituri din concesiuni şi închirieri Venituri din dividende C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII DIVERSE VENITURI Alte venituri SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI -91.859 -128.959 930.441 442.052 398.714 380.515 392.215 -11.700 18.199 25.356 26.000 -33.293 74 62 43.338 188.267 898 191.500 -4.131 -144.929 -144.929 513.069 807.300 -91.931 -46.931 -45.000 -152.300 -50.000 -50.000 -15.080 -15.080 -15.080 -9.600 -9.600 -9.600 -40.000 -40.000 -40.000 -1.019.400 -648.538 -648.538 -100.000 -73.268 -475.270 -370.862 -370.862 -370.862 37.100
   +  Anexa 2 TOTALDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 30 40 50 51 55 56 57 59 65 70 71 72 79 80 81 5001 01 10 20 30 40 50 51 55 56 57 59 65 70 71 72 79 80 81 5101 01 10 20 51 55 56 57 59 70 71 72 5301 01 10 55 5401 01 10 20 50 55 59 70 72 5501 01 51 5601 01 51 6001 01 10 20 51 55 57 70 71 6101 01 10 20 51 55 56 59 65 70 71 6501 01 10 20 51 55 56 57 59 70 71 6601 01 10 20 51 56 65 70 71 79 80 6701 01 10 20 51 56 65 70 71 6801 01 10 20 51 55 56 57 59 65 70 71 79 80 7001 01 40 51 55 56 65 70 71 7401 01 10 20 30 51 55 56 59 70 71 8001 01 10 20 51 55 8101 01 55 8201 01 20 30 40 55 79 81 8301 01 10 20 40 51 55 56 59 65 70 71 79 80 8401 01 20 30 40 51 55 65 70 72 8501 01 65 70 71 8601 01 51 55 8701 01 51 56 9901 5006 01 55 70 71 6106 70 71 7406 01 55 8406 01 55 5008 01 56 5308 01 56 6108 01 56 8008 01 56 5010 01 10 20 40 51 59 70 71 5310 10 20 6010 01 10 20 6110 01 10 20 70 71 6510 01 10 20 59 70 71 6610 01 20 51 70 71 6710 01 20 8210 01 40 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE-DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICA ŞI ÎMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE APĂRARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PROTECŢIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE COMUNICAŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ALTE ACŢIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE DEFICIT CREDITE EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PROTECŢIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CERCETARE FUNDAMENTALA ŞI CERCETARE DEZVOLTARE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII APĂRARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE ŞI CONSTRUCŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENŢII -718.148 -1.042.529 -232.753 207.341 -6.564 -37.907 25.200 -211.648 -802.401 -8.459 69.126 85.623 -130.087 740.427 -7.073 747.500 -416.046 -418.174 2.128 -91.937 -685.813 -235.053 204.058 -6.564 42.043 25.200 77.455 -808.909 -8.655 69.126 85.573 -130.087 1.009.922 262.422 747.500 -416.046 -418.174 2.128 -128.219 -378.990 -81.549 -2.682 -890 -101.121 -193.898 20 1.130 250.771 771 250.000 -10.564 -10.564 -10.300 -264 22.057 24.557 -161.345 -10.633 25.200 84.792 86.543 -2.500 -2.500 -60.000 -60.000 -60.000 -427.402 -427.402 -427.402 285.497 53.153 30.691 39.221 -122 -16.574 -63 232.344 232.344 63.315 68.669 35.058 172.492 -5.554 -15.082 -74.007 -2.983 -41.255 -5.354 -5.354 -63.373 -63.910 -6.543 -2.418 -26 -663 -53.000 -346 -914 537 537 256.764 254.287 -23.153 -19 286.219 44.000 -52.760 -1.457 -1.457 3.934 3.934 55.548 57.709 -1.984 1.140 12.553 -1.000 47.000 -2.161 -2.161 137.298 137.471 -7.011 -114 1.922 4.724 70.000 69.515 -480 -1.085 -25 -25 -148 -148 411.584 376.584 30.000 235.000 -1.635 -13.281 126.500 35.000 35.000 -78.347 -88.304 -136 3.325 -3.900 13.720 -8.203 -93.587 477 9.957 9.957 -1.135.762 -1.135.762 -7.817 155 2.500 -1.130.600 12.229 12.229 12.229 -13.087 -15.215 -21 288 -14.459 -1.023 2.128 2.128 -90.143 340.571 -964 3.613 12.834 1.642 -4.514 312.660 1.800 13.500 -8.754 -8.754 -421.960 -421.960 691.961 191.961 -1 -2.952 13.668 28.393 373.540 -220.687 500.000 500.000 264 -1.300 -1.300 1.564 1.564 -70.015 -70.015 -65.500 -4.515 48.458 48.458 55.000 -6.542 78 -356.762 6.508 6.508 -363.270 -363.270 -363.270 -363.270 -363.270 9.035 9.035 9.035 -2.527 -2.527 -2.527 196 196 196 157 157 157 13 13 13 26 26 26 -269.645 -363.420 2.300 3.283 -79.950 -289.103 50 93.775 93.775 2.000 -2.000 -307 -307 -7 -300 4.700 1.880 350 1.530 2.820 2.820 91.015 1.015 -43 1.008 50 90.000 90.000 -289.103 -290.058 -955 -289.103 955 955 4.000 4.000 4.000 -79.950 -79.950 -79.950
  ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                Tit: 01 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 5001 01 10 20 5101 01 10 20 5401 01 20 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -2.210 -2.210 -790 -1.420 -2.210 -2.210 -790 -1.420 -1.610 -1.610 -790 -820 -600 -600 -600
  SENATUL ROMÂNIEIDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                     Tit: 02 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 10 20 57 5001 10 20 57 5101 10 20 57 TOTAL GENERAL TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI - BUGET DE STAT TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ -2.700 2.680 20 -2.700 2.680 20 -2.700 2.680 20
  ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIEDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                    Tit: 04 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 5001 01 10 20 6101 01 10 20 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -6.000 -6.000 -4.000 -2.000 -6.000 -6.000 -4.000 -2.000 -6.000 -6.000 -4.000 -2.000
  CURTEA CONSTITUŢIONALĂDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                      Tit: 05 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 55 5001 01 10 20 55 5101 01 10 20 55 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -401 -401 -300 -100 -1 -401 -401 -300 -100 -1 -401 -401 -300 -100 -1
  CONSILIUL LEGISLATIVDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                     Tit: 06 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 5001 01 10 5101 01 10 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500
  CURTEA DE CONTURI Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2011 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                        Tit: 07 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 10 20 56 5001 10 20 56 5101 10 20 56 TOTAL GENERAL TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.200 -900 -300 1.200 -900 -300 1.200 -900 -300
  CONSILIUL CONCURENŢII Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2011 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                     Tit: 08 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 56 5001 01 56 5101 01 56 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
  AVOCATUL POPORULUIDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatorii principali de credite
                                                          Tit: 09 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 2
  5000 01 10 5001 01 10 5101 01 10 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600
  CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂŢIIDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                          Tit: 10 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 5001 01 10 20 5101 01 10 20 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -273 -273 -500 227 -273 -273 -500 227 -273 -273 -500 227
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUIDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                          Tit: 11 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 70 71 5001 01 10 20 70 71 5101 01 10 20 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -1.050 -1.000 -1.050 50 -50 -50 -1.050 -1.000 -1.050 50 -50 -50 -1.050 -1.000 -1.050 50 -50 -50
  SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUIDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                          Tit: 13 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 55 56 5001 01 10 55 56 5101 01 10 20 51 55 56 6701 01 51 8001 01 10 20 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -15.374 -15.374 -9.000 -1.000 -5.374 -15.374 -15.374 -9.000 -1.000 -5.374 -16.779 -16.779 -9.250 -155 -1.000 -1.000 -5.374 1.000 1.000 1.000 405 405 250 155
  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNEDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                          Tit: 14 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 51 70 71 5001 01 51 70 71 5101 01 51 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 500 500 -500 -500 500 500 -500 -500 500 500 -500 -500
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUIDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                          Tit: 15 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 40 51 56 65 70 71 5001 01 10 20 40 51 56 65 70 71 5101 01 10 20 56 70 71 7001 01 40 51 65 70 71 8701 01 51 56 5008 01 56 8008 01 56 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ALTE ACŢIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 430.684 389.502 -13.200 18 30.000 290.000 -17.316 100.000 41.182 41.182 430.658 389.476 -13.200 18 30.000 290.000 -17.342 100.000 41.182 41.182 -17.800 -23.982 -13.200 18 -10.800 6.182 6.182 400.000 365.000 30.000 235.000 100.000 35.000 35.000 48.458 48.458 55.000 -6.542 26 26 26 26 26 26
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                          Tit: 16 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 51 55 56 59 70 72 5001 01 10 20 51 55 56 59 70 72 5101 01 10 20 51 55 56 5401 01 20 59 70 72 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE -14.800 -12.300 -2.000 -13.600 -390 -19.853 -63.000 86.543 -2.500 -2.500 -14.800 -12.300 -2.000 -13.600 -390 -19.853 -63.000 86.543 -2.500 -2.500 -88.843 -88.843 -2.000 -3.600 -390 -19.853 -63.000 74.043 76.543 -10.000 86.543 -2.500 -2.500
  MINISTERUL JUSTIŢIEIDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                          Tit: 17 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 51 55 56 59 65 70 71 5001 01 10 20 51 55 56 59 65 70 71 6101 01 10 20 51 55 56 59 65 70 71 6801 01 51 5010 01 10 20 70 71 6110 01 10 20 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.418 6.677 3.350 23.024 7.018 -8.500 -3.282 67 -15.000 -5.259 -5.259 -3.282 4.797 3.000 21.494 7.018 -8.500 -3.282 67 -15.000 -8.079 -8.079 -5.057 3.022 3.000 21.494 5.243 -8.500 -3.282 67 -15.000 -8.079 -8.079 1.775 1.775 1.775 4.700 1.880 350 1.530 2.820 2.820 4.700 1.880 350 1.530 2.820 2.820
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALEDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                          Tit: 18 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 51 55 57 59 70 71 5001 01 10 20 51 55 57 70 71 5101 01 10 20 55 5401 01 20 6001 01 10 20 51 55 57 70 71 6101 01 10 20 51 70 71 6501 01 10 20 57 70 71 6601 01 10 20 51 6701 01 51 6801 01 10 20 51 57 5010 10 59 6010 01 10 20 6510 01 10 20 59 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII APĂRARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL X ALTE CHELTUIELI APĂRARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL X ALTE CHELTUIELI 267.932 33.319 34.201 34.433 -2.065 -16.800 -16.500 50 234.613 234.613 267.932 33.319 34.251 34.433 -2.065 -16.800 -16.500 234.613 234.613 -429 -429 40 -243 -226 -33 -33 -33 285.497 53.153 30.691 39.221 -122 -16.574 -63 232.344 232.344 8.003 5.678 4.527 1.263 -112 2.325 2.325 -6.478 -6.422 -878 -5.418 -126 -56 -56 -2.732 -2.732 -118 -19 -2.595 762 762 762 -16.658 -16.658 -11 -338 2 -16.311 -50 50 -307 -307 -7 -300 307 307 -43 300 50
  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatorii Principali de credite
                                                                        Tit: 19 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 2
  5000 01 20 51 55 56 57 59 65 70 71 5001 01 20 51 55 56 57 59 65 70 71 5101 01 10 55 56 59 6101 01 10 20 51 55 56 59 65 70 71 6501 01 10 20 55 56 57 59 70 71 6701 01 51 6801 01 20 51 57 59 8001 01 10 5006 70 71 6106 70 71 5010 01 20 6510 01 20 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLU XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL CREDITE EXTERNE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -346.225 21.452 147.741 -11.885 -7.305 -83.000 4.780 -2.624 -26.255 -367.677 -367.677 16.337 20.744 147.033 -11.885 -7.305 -83.000 4.780 -2.624 -26.255 -4.407 -4.407 -30.930 -30.930 -22.000 -60 -10.000 1.130 55.999 60.999 33.762 143.809 -10.685 -6.582 -70.000 -3.050 -26.255 -5.000 -5.000 -5.544 -6.137 -5.000 3.000 -663 -3.000 -220 -254 593 593 -1.370 -1.370 -1.370 4.944 4.944 224 170 5.000 -450 -6.762 -6.762 -6.762 -363.270 -363.270 -363.270 -363.270 -363.270 -363.270 708 708 708 708 708 708
  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALEDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                  Tit: 20 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 51 55 56 65 79 80 5001 01 10 51 55 56 65 79 80 5601 01 51 6801 01 10 55 56 65 79 80 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI -1.338.050 -1.337.902 -7.000 -1.404.541 4.724 70.000 -1.085 -148 -148 -1.338.050 -1.337.902 -7.000 -1.404.541 4.724 70.000 -1.085 148 148 -1.404.541 -1.404.541 -1.404.541 66.491 66.639 -7.000 4.724 70.000 -1.085 -148 -148
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                     Tit: 22 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 40 51 55 56 57 65 70 71 79 80 5001 01 10 20 40 51 55 56 57 65 70 71 79 80 6801 01 57 8001 01 55 8301 01 10 20 40 51 55 56 65 70 71 79 80 8601 01 51 55 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -145.300 281.660 -1.100 3.000 12.834 -60.800 86 312.660 -20 15.000 -5.000 -5.000 -421.960 -421.960 -145.300 281.660 -1.100 3.000 12.834 -60.800 86 312.660 -20 15.000 -5.000 -5.000 -421.960 -421.960 -20 -20 -20 -1.500 -1.500 -1.500 -73.780 353.180 -1.100 3.000 12.834 4.700 6.086 312.660 15.000 -5.000 -5.000 -421.960 -421.960 -70.000 -70.000 -65.500 -4.500
  MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILORDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                         Tit: 23 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 20 30 51 55 56 59 65 70 71 5001 01 20 30 51 55 56 59 65 70 71 7001 01 55 56 65 7401 01 10 20 30 51 55 56 59 70 71 8001 01 55 8301 01 10 20 55 59 65 70 71 5006 01 55 7406 01 55 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CREDITE EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI PROTECŢIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -71.333 -77.536 3.938 -3.900 13.720 -11.703 -106.868 2.277 25.000 6.203 6.203 -80.368 -86.571 3.938 -3.900 13.720 -20.738 -106.868 2.277 25.000 6.203 6.203 11.584 11.584 -1.635 -13.281 26.500 -78.347 -88.304 -136 3.325 -3.900 13.720 -8.203 -93.587 477 9.957 9.957 -300 -300 -300 -13.305 -9.551 136 613 -10.600 1.800 -1.500 -3.754 -3.754 9.035 9.035 9.035 9.035 9.035 9.035
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIIDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                      Tit: 24 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 20 30 40 51 55 57 65 70 71 72 5001 01 20 30 40 51 55 57 65 70 71 72 6601 01 51 70 71 6801 01 57 8401 01 20 30 40 51 55 65 70 72 5006 01 55 8406 01 55 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE CREDITE EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 770.165 271.622 -1 -2.952 13.668 28.104 371.013 82.477 220.687 498.543 -1.457 500.000 772.692 274.149 -1 -2.952 13.668 28.104 373.540 82.477 -220.687 498.543 -1.457 500.000 -1.746 -289 -289 -1.457 -1.457 82.477 82.477 82.477 691.961 191.961 -1 -2.952 13.668 28.393 373.540 -220.687 500.000 500.000 -2.527 -2.527 -2.527 -2.527 -2.527 -2.527
  MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUIDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                      Tit. 25
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 51 56 70 71 5001 01 51 56 6501 01 56 6701 01 51 5010 70 71 6510 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE INVATAMANT CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 45.000 -45.000 5.000 -50.000 90.000 90.000 -45.000 -45.000 5.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 5.000 5.000 5.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                        Tit. 26
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 51 56 65 79 80 5001 01 10 51 56 65 79 80 5601 01 51 6601 01 10 51 56 65 79 80 5010 01 51 6610 01 51 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE 949.313 945.379 -23.000 977.139 44.000 -52.760 3.934 3.934 1.238.416 1.234.482 -23.000 1.266.242 44.000 -52.760 3.934 3.934 977.139 977.139 977.139 261.277 257.343 -23.000 289.103 44.000 -52.760 3.934 3.934 -289.103 -289.103 -289.103 -289.103 -289.103 -289.103
  MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONALDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                       Tit. 27
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 51 56 65 70 71 5001 01 10 20 51 56 65 70 71 6701 01 10 20 51 56 65 70 71 5010 01 20 6710 01 20 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SBRVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 57.240 59.401 -1.900 5.140 10.161 -1.000 47.000 -2.161 -2.161 53.240 55.401 -1.900 1.140 10.161 -1.000 47.000 -2.161 -2.161 53.240 55.401 -1.900 1.140 10.161 -1.000 47.000 -2.161 -2.161 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALEDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                             Tit. 28
                                                                                      - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 55 65 70 71 5001 01 55 65 70 71 5301 01 55 8501 01 65 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI COMUNICAŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -1.564 -264 -1.300 1.564 1.564 -1.564 -264 -1.300 1.564 1.564 -264 -264 -264 264 -1.300 -1.300 1.564 1.564
  MINISTERUL PUBLIC Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2011 titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                        Tit. 29
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 56 57 70 71 5001 01 10 20 56 57 70 71 6101 01 10 20 56 70 71 6801 01 57 5008 01 56 6108 01 56 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -362 38 -3.640 3.900 -362 140 -400 -400 -375 25 -3.640 3.900 -375 140 -400 -400 -515 -115 -3.640 3.900 -375 -400 -400 140 140 140 13 13 13 13 13 13
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATEDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                        Tit. 30
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 5001 01 10 5101 01 10 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
  SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢIIDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                        Tit. 31
                                                                                      - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 51 57 70 71 5001 01 10 20 51 57 70 71 6101 01 10 20 70 71 6501 01 10 6801 01 51 57 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 959 3.159 959 3.526 -25 -1.301 -2.200 -2.200 959 3.159 959 3.526 -25 -1.301 -2.200 -2.200 2.235 4.435 909 3.526 -2.200 -2.200 50 50 50 -1.326 -1.326 -25 -1.301
  SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNEDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                        Tit. 32
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 10 20 5001 10 20 6101 10 20 TOTAL GENERAL TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI - BUGET DE STAT TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -500 500 -500 500 -500 500
  SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                        Tit. 33
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 5001 01 10 6101 01 10 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
  SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALEDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                        Tit. 34
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 56 57 70 71 5001 01 56 57 70 71 6101 01 56 70 71 6801 01 57 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 7.220 -780 -350 -430 8.000 8.000 7.220 -780 -350 -430 8.000 8.000 7.650 -350 -350 8.000 8.000 -430 -430 -430
  MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                       Tit: 35 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 2
  5000 01 10 20 30 40 51 55 56 70 71 72 79 81 5001 01 10 20 30 40 51 55 56 70 71 72 79 81 5101 01 10 20 56 70 71 72 8001 01 10 51 8101 01 55 8201 01 20 30 40 55 79 81 8601 01 55 5010 01 40 8210 01 40 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENŢII INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENŢII 42.337 -205.884 -24.589 2.259 288 -94.409 2.500 11.191 -103.124 246.093 -3.907 250.000 2.128 2.128 122.287 -125.934 -24.589 2.259 288 -14.459 2.500 11.191 -103.124 246.093 -3.907 250.000 2.128 2.128 121.965 -124.128 -23.284 2.280 -103.124 246.093 -3.907 250.000 1.195 1.195 -1.305 2.500 12.229 12.229 12.229 -13.087 -15.215 -21 288 -14.459 -1.023 2.128 2.128 -15 -15 -15 -79.950 -79.950 -79.950 -79.950 -79.950 -79.950
  ACADEMIA ROMÂNĂ Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2011 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                Tit: 37 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 56 57 70 71 5001 01 10 57 5301 01 10 6601 01 10 6701 01 10 6801 01 57 5008 01 56 5308 01 56 5010 01 10 20 70 71 5310 10 20 6610 01 20 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -10.302 -11.257 -8.419 -2.955 157 -40 955 955 -10.459 -10.459 -10.419 -40 -10.300 -10.300 -10.300 -35 -35 -35 -84 -84 -84 -40 -40 -40 157 157 157 157 157 157 -955 2.000 -2.955 955 955 2.000 -2.000 -955 -955 955 955
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2011 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                TIt: 38 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 51 5001 01 51 8301 01 51 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE -3.058 -3.058 -3.058 -3.058 -3.058 -3.058 -3.058 -3.058 -3.058
  SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989 Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2011 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                    Tit: 39 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 59 70 71 5001 01 59 70 71 6801 01 59 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -55 -30 -30 -25 -25 -55 -30 -30 -25 -25 -55 -30 -30 -25 -25
  OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2011 pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                         Tit: 40 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 55 70 71 5001 01 10 55 70 71 5101 01 10 55 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -421 -252 -250 -2 -169 -169 -421 -252 -250 -2 -169 -169 -421 -252 -250 -2 -169 -169
  OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STATDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                           Tit: 41 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 10 20 5001 10 20 5101 10 20 TOTAL GENERAL TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI - BUGET DE STAT TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -1.200 1.200 -1.200 1.200 -1.200 1.200
  INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2011 pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                              Tit: 44 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 51 5001 01 51 6701 01 51 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2011 pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                   Tit: 47 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 51 59 5001 01 10 20 51 59 5101 01 10 20 6501 01 10 51 59 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL X ALTE CHELTUIELI AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL X ALTE CHELTUIELI -4.001 -4.001 -3.715 400 -26 -660 -4.001 -4.001 -3.715 400 -26 -660 -2.600 -2.600 -3.000 400 -1.401 -1.401 -715 -26 -660
  AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                             Tit: 48 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 55 70 71 5001 01 10 20 55 70 71 5101 01 10 20 55 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -1.285 -685 -685 -15 15 -600 -600 -1.285 -685 -685 -15 15 -600 -600 -1.285 -685 -685 -15 15 -600 -600
  CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIALDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                Tit: 51 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 55 5001 01 10 20 55 5101 01 10 20 55 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -100 -100 -450 344 6 -100 -100 -450 344 6 -100 -100 -450 344 6
  CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILORDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatorii principali de credite
                                                                Tit:52 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 70 71 5001 01 10 20 70 71 5101 01 10 20 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -195 -155 -30 -125 -40 -40 -195 -155 -30 -125 -40 -40 -195 -155 -30 -125 -40 -40
  AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUIDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatorii principali de credite
                                                                     Tit: 53 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 20 70 71 5001 01 20 70 71 5101 01 20 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -4.068 -3.923 -3.923 -145 -145 -4.068 -3.923 -3.923 -145 -145 -4.068 -3.923 -3.923 -145 -145
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI GENERALEDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatorii principali de credite
                                                              Tit: 65 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 50 51 55 56 5001 01 10 50 51 55 56 5101 01 55 56 5401 01 10 50 55 5501 01 51 8001 01 55 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICA ŞI ÎMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -1.320.453 -1.320.453 -161.345 25.200 -60.000 -1.124.008 -300 -1.320.453 -1.320.453 -161.345 25.200 -60.000 -1.124.008 -300 -80.300 -80.300 -80.000 -300 -51.353 -51.353 -161.345 25.200 84.792 -60.000 -60.000 -60.000 -1.128.800 -1.128.800 -1.128.800
   +  Anexa 3 I Program actualizatII InfluenţeIII Program rectificatSUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugatăpentru finanţarea cheltuielilor descentralizatela nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor,sectoarelor şi Municipiului Bucureşti, pe anul 2011
    - mii lei -
    Nr. crt.Judeţul   TOTALdin care, pentru finanţarea cheltuielilor cu:
    salariile stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora din instituţiile de învăţământ preuniversitar de statdrepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare
      TOTALI8.130.8517.075.055736.806
        II46.931-161.795208.726
        III8.177.7826.913.260945.532
    1ALBAI151.821135.23813.447
        II3.15403.154
        III154.975135.23816.601
    2ARADI165.376144.65816.682
        II-5.706-7.0501.344
        III159.670137.60818.026
    3ARGEŞI236.738214.20716.702
        II3.72903.729
        III240.467214.20720.431
    4BACĂUI264.900234.43822.779
        II11.831-1.13812.969
        III276.731233.30035.748
    5BIHORI240.362209.00526.078
        II3.334-4503.784
        III243.696208.55529.862
    6BISTRIŢA-NĂSĂUDI131.732118.40710.439
        II3.82003.820
        III135.552118.40714.259
    7BOTOŞANII188.981170.94114.288
        II7.91107.911
        III196.892170.94122.199
    8BRAŞOVI192.572173.63214.386
        II5.251-2.3757.626
        III197.823171.25722.012
    9BRĂILAI122.695*)110.0899.614
        II2.37002.370
        III125.065110.08911.984
    10BUZĂUI173.843152.58515.425
        II2.82102.821
        III176.664152.58518.246
    11CARAŞ-SEVERINI121 365103.76914.384
        II6.61106.611
        III127.976103.76920.995
    12CĂLĂRAŞII119.386102.27414.062
        II-738-6.7305.992
        III118.64895.54420.054
    13CLUJI244.232214.38023.882
        II4.15704.157
        III248.389214.38028.039
    14CONSTANŢAI247.984222.69017.951
        II9.615-5.00014.615
        III257.599217.69032.566
    15COVASNAI99.44891.8115.569
        II5050505
        III99.95391.8116.074
    16DÂMBOVIŢAI202.123172.48924.767
        II-6.087-10.8804.793
        III196.036161.60929.560
    17DOLJI245.826220.18215.671
        II-1.060-3.8002.740
        III244.766216.38218.411
    18GALAŢII211.954190.42915.652
        II-9.200-11.0001.800
        III202.754179.42917.452
    19GIURGIUI95.132*)81.87510.103
        II-203-5.0004.797
        III94.92976.87514.900
    20GORJI156.814139.87113.299
        II-1.699-5.2063.507
        III155.115134.66516.806
    21HARGHITAI155.337145.9346.401
        II000
        III155.337145.9346.401
    22HUNEDOARAI181.692154.66323.510
        II7.06107.061
        III188 753154.66330.571
    23IALOMIŢAI106.44092.94710763
        II222-2.3002.522
        III106.66290.64713.285
    24IAŞII326.236294.23922.788
        II-9.017-17.0107.993
        III317.219277.22930.781
    25ILFOVI97.25782.26213.142
        II-5.486-5.4860
        III91.77176.77613.142
    26MARAMUREŞI200.413176.56317.882
        II9.60709.607
        III210.020176.56327.489
    27MEHEDINŢII117.38096.90016.082
        II9.72309.723
        III127.10396.90025.805
    28MUREŞI230.031205.73119.305
        II2.52302.523
        III232.554205.73121.828
    29NEAMŢI201.065178.96116.347
        II1.82401.824
        III202.889178.96118.171
    30OLTI173.913154.71014.263
        II6.83806.838
        III180.751154.71021.101
    31PRAHOVAI283.511246.13932.177
        II-14.600-17.4752.875
        III268.911228.66435.052
    32SATU MAREI150.188134.98212.422
        II9.67909.679
        III159.867134.98222.101
    33SĂLAJI113.33298.14612.928
        II6.01106.011
        III119.34398.14618.939
    34SIBIUI159.158139.54715.664
        II-1.191-3.0001.809
        III157.967136.54717.473
    35SUCEAVAI299.518268.33626.064
        II1.51201.512
        III301.030268.33627.576
    36TELEORMANI133.891117.49511.572
        II0-3.5003.500
        III133.891113.99515.072
    37TIMIŞI245.188213.21327.717
        II-7.277-8.5001.223
        III237.911204.71328.940
    38TULCEAI89.67477.6259.412
        II2.61802.618
        III92.29277.62512.030
    39VASLUII193.511170.22717.714
        II-1.918-11.7009.782
        III191.593158.52727.496
    40VÂLCEAI157.191132.84719.485
        II7.71207.712
        III164.903132.84727.197
    41VRANCEAI142.971117.58721.212
        II7.40207.402
        III150.373117.58728.614
    42MUNICIPIUL BUCUREŞTII739.968**)553.329***)54.776
        II-7.026-14.4937.467
        III732.942538.83662.243
    43SUME REZERVATEI19.70219.7020
        II  III-19.702-19.7020
  ----------- Notă *) din care: 83 mii lei pentru finanţarea ajutorului de stat la Administraţia Zonei Libere a municipiului Brăila şi 1.044 mii lei pentru finanţarea ajutorului de stat la Administraţia Zonei Libere a municipiului Giurgiu. Notă **) din care: 55.056 mii lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului, 20.577 mii lei pentru susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap şi 27.073 mii lei pentru acordare de produse lactate şi de panificaţie şi miere de albine. Notă ***) include şi cheltuielile aferente învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională.
   +  Anexa 4 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATEDetalierea influenţelor asupra BugetuluiFondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătatepe anul 2011
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 2
  0001 05 0002 05 2000 05 2005 03 01 02 03 04 05 2105 03 01 02 03 04 05 09 50 4100 05 4200 05 4205 23 26 27 48 50 4305 02 03 12 4505 01 02 5005 01 20 56 57 70 71 6600 05 01 20 56 57 70 71 6605 01 20 56 70 71 6805 01 57 VENITURI - TOTAL I.VENITURI CURENTE B.CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori Contribuţii de la persoane juridice sau fizice, care angajează personal salariat Contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele aflate în şomaj Venituri încasate în urma valorificării creanţelor de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice sau fizice Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate de persoanele aflate în şomaj CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de asiguraţi Contribuţia datorată de persoanele asigurate care au calitatea de angajat Contribuţia datorată de alte persoane asigurate Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate de asiguraţi Contribuţia datorată de pensionari Contribuţii facultative ale asiguraţilor Contribuţii pde asigurări sociale de sănătate de la persoanele care realizează venituri de natură profesională cu caracter ocazional Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de asiguraţi IV SUBVENŢII SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv Subvenţii primite de bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele aliate în concediu pentru creşterea copilului Contribuţii de asigurări de sănătate pentru cetăţenii străini aflaţi în centrele de cazare Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105,113,114 din Codul penal, precum şi pentru persoanele care se află în perioada de amînare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventive Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI Fondul European de Dezvoltare Regională Fondul Social European CHELTUIELI - TOTAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 483.000 -414.881 -414.881 -293.064 -293.064 -151.687 -27.473 -50 -109.613 -4.241 -121.817 -137.672 -28.805 -7.816 -2.270 -98.781 200 80 15.575 978.747 978.747 1.266.258 15 1.266.242 145 11 -155 -287.511 1.600 -8 -289.103 -80.866 -52.991 -27.875 483.000 512.000 750.069 -121.945 -116.124 -29.000 -29.000 483.000 512.000 750.069 -121.945 -116.124 -29.000 -29.000 599.124 628.124 750.069 -121.945 -29.000 -29.000 -116.124 -116.124 -116.124
  -------