NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 18 septembrie 2008 (*actualizată*)privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor(actualizată până la data de 25 octombrie 2010*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • --------------*) Forma actualizată a acestei norme până la data de 25 octombrie 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 19 din 19 martie 2010; ORDINUL nr. 119 din 15 octombrie 2010.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta normă sanitară veterinară reglementează procedura privind: a) notificarea internă şi declararea oficială a bolilor transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1; b) ridicarea restricţiilor impuse de declararea bolilor transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, după eradicarea ultimului focar de boală. (2) Prevederile prezentei norme sanitare veterinare se aplică fără a aduce atingere prevederilor legale privind notificarea internaţională a bolilor, corelate cu armonizarea măsurilor de eradicare şi/sau mijloacelor de profilaxie a unei boli transmisibile a animalelor.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei norme sanitare veterinare, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) caz de boală - confirmarea oficială a oricărei boli transmisibile a animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, la orice animal sau carcase provenite de la acesta; b) focar de boală - exploataţia sau locul situat pe teritoriul României în care se găsesc animale şi în care s-au confirmat oficial unul ori mai multe cazuri de boală; c) focar primar de boală - focarul care nu este epidemiologic legat de un focar anterior din aceeaşi exploataţie; d) registru de epizootii - documentul păstrat la circumscripţiile sanitar-veterinare zonale, în care se evidenţiază evoluţia bolilor transmisibile ale animalelor confirmate pe un teritoriu bine delimitat şi într-o anumită perioadă a anului. (2) Notificarea internă a suspiciunii ori a apariţiei unei boli transmisibile a animalelor, precum şi a cazurilor de tăiere de urgenţă sau de moarte a animalelor constituie o obligaţie pentru deţinătorii de animale, pentru orice persoană care, prin activitatea pe care o desfăşoară, vine în contact cu animalele sau cu produsele ori subprodusele de origine animală, pentru unităţile care prelucrează, colectează, depozitează, transportă, valorifică şi comercializează produse sau subproduse de origine animală, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la punctele de trecere a frontierei, precum şi pentru personalul sanitar-veterinar. (3) Notificarea internă a suspiciunii bolilor transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, precum şi a cazurilor de tăiere de urgenţă sau de moarte a animalelor se face printr-un mijloc de comunicare rapidă sau prin comunicare directă, precizându-se: a) boala suspicionată; b) locul unde a fost suspicionată boala, codul exploataţiei; c) specia de animale la care a fost suspicionată boala; d) categoria de vârstă a animalului; e) numărul şi codul de identificare pentru animalele bolnave sau suspectate a fi bolnave, tăiate de urgenţă sau moarte; f) numele şi prenumele, precum şi adresa deţinătorului animalelor; g) data la care a fost suspicionată boala; h) factorii favorizanţi pentru apariţia bolii; i) simptomele bolii; j) intervenţiile efectuate. (4) Notificarea internă a suspiciunii bolilor transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, se face către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti şi către primărie, de către deţinătorii de animale, de responsabilii stânelor şi ai taberelor de vară, de conducătorii unităţilor care prelucrează, colectează, depozitează, transportă, valorifică şi comercializează produse de origine animală, de către personalul care gestionează şi supraveghează rezervaţiile şi parcurile naturale, fondurile cinegetice şi fondurile de vânătoare, precum şi de către orice alte persoane care pot furniza informaţii privind starea de sănătate a animalelor, pentru efectuarea investigaţiilor de specialitate, pentru stabilirea diagnosticului şi pentru aplicarea operativă a măsurilor adecvate. (5) Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi comunică, în mod obligatoriu, orice situaţie în care se suspicionează bolile transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale şi primăriei localităţii în a cărei rază teritorială se află animalele. (6) Notificarea internă a suspiciunii de boală a animalelor aflate sub controlul sanitar-veterinar al serviciilor sanitar-veterinare de stat din cadrul altor ministere se face de către direcţia medicală sau de către conducerile acestora medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale în a cărei rază teritorială se află animalele şi direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (7) Nu se supun notificării îmbolnăvirile provocate şi cazurile de tăiere sau de moarte a animalelor înregistrate în activitatea de cercetare, precum şi tăierile de animale pentru producţia de biopreparate sau în scop de diagnostic, care se efectuează în instituţiile şi unităţile autorizate.  +  Capitolul II Notificarea internă a unor boli transmisibile ale animalelor  +  Articolul 3 (1) Bolile transmisibile ale animalelor prevăzute în anexa nr. 1 sunt supuse notificării interne. (2) În toate cazurile în care se suspicionează o boală transmisibilă a animalelor, prevăzută în anexa nr. 1, medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale anunţă imediat, prin orice mijloc de comunicare rapidă, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; (3) Pentru apariţia de focare noi de boli transmisibile ale animalelor pe teritoriul României ori pentru stingerea unor focare de boală sau pentru eradicarea acestora, notificarea internă se face în scris, conform dispoziţiilor Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti sau de către Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, ori de câte ori se înregistrează evenimentul respectiv. (4) Notificarea internă a bolilor transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, se efectuează prin Raportul de notificare internă pentru suspiciune sau, după caz, prin Raportul de notificare internă pentru confirmare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 4 şi 5.  +  Capitolul III Măsuri dispuse după notificarea internă a unor boli transmisibile ale animalelor  +  Articolul 4 (1) Până la sosirea medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale sau a medicului veterinar de liberă practică împuternicit, persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 2 alin. (4) au următoarele obligaţii: a) să izoleze animalele bolnave sau suspecte de boală şi să înregistreze codurile crotaliilor; b) să izoleze cadavrele animalelor, precum şi carnea ori produsele obţinute prin tăierea de urgenţă, fără a le înstrăina ori valorifica; c) să nu permită circulaţia animalelor şi a persoanelor în locurile presupuse a fi contaminate; d) să izoleze materiile, materialele şi echipamentele care au venit în contact cu animalele bolnave sau care sunt suspecte de contaminare, precum şi furajele, fără a le administra altor animale; e) să menţină pe loc echipamentele utilizate în grajd, aşternutul, mijloacele de transport folosite, precum şi orice alte obiecte care pot fi purtătoare de contagiu. (2) Medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale culege şi comunică directorului executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti informaţii pentru: a) stabilirea coordonatelor geografice ale focarului sau ale zonei infectate, în vederea întocmirii hărţilor de tipul Sistem Geografic Informaţional - GIS - în cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau în cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor; b) stabilirea zonei de protecţie şi a zonei de supraveghere a focarului de boală, precum şi mărimea zonei infectate; c) inventarierea exploataţiilor de animale existente în cadrul acestora, pe specii şi pe categorii de vârstă; d) convocarea centrului local de combatere a bolilor, respectiv a Centrului de Combatere a Bolilor al Municipiului Bucureşti pentru întocmirea şi aplicarea planului de măsuri care are drept scop combaterea bolii; e) notificarea internă a bolii la Serviciul notificări interne şi externe, certificări interne şi externe, decizii interne al Direcţiei generale sanitare veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, pentru informarea Comisiei Europene, a Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea Animală şi a altor instituţii naţionale şi internaţionale, după caz. (3) În cazul exploataţiilor de animale care aparţin regiilor autonome, societăţilor comerciale sau asociaţiilor agricole care se află sub controlul sanitar-veterinar al serviciilor sanitar-veterinare de stat, obligaţiile privind aplicarea şi respectarea măsurilor prevăzute la art. 2, până la sosirea medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale, revin conducerii, respectiv administraţiei acestora. (4) Imediat ce a fost anunţată despre apariţia sau suspiciunea unei boli transmisibile la animale, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti verifică dacă a fost anunţat medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, care, până la sosirea acestuia, verifică dacă deţinătorul animalelor în cauză a aplicat măsurile prevăzute la alin. (1). (5) În funcţie de situaţie, medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale dispune măsuri pe care le aduce la cunoştinţa deţinătorului animalelor, precum şi primăriei, pentru: a) interzicerea circulaţiei animalelor, a produselor şi subproduselor de origine animală şi a altor materii şi produse care pot fi purtătoare de contagiu, precum şi a persoanelor din zona suspectată de a fi infectată şi, de asemenea, ieşirea din locurile contaminate a animalelor, a produselor şi a subproduselor de origine animală, precum şi a obiectelor care ar putea răspândi boala; b) oprirea în localitate şi reţinerea într-un spaţiu izolat a turmelor de animale aflate în tranzit sau în transhumanţă. (6) Imediat după ce a fost notificat sau după ce a aflat despre suspiciunea ori apariţia unei boli transmisibile a animalelor, prevăzută în anexa nr. 1, medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale se deplasează la locul respectiv şi: a) controlează măsurile luate de către deţinătorii de animale şi de către primărie; b) examinează clinic sau prin inspecţie animalele suspecte de boală sau bolnave, carnea şi produsele rezultate de la animalele tăiate în cazuri de urgenţă; c) execută necropsia animalelor moarte, recoltează probe şi le trimite la un laborator autorizat sanitar-veterinar pentru efectuarea examenelor de laborator, în vederea confirmării sau infirmării diagnosticului; d) menţine restricţiile până la comunicarea rezultatului examenelor de laborator; în cazul în care acesta este negativ, impune ridicarea restricţiilor. (7) În situaţia în care se confirmă apariţia unei boli transmisibile a animalelor, prevăzută în anexa nr. 1, medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale procedează astfel: a) stabileşte măsurile care se impun pentru combaterea şi prevenirea răspândirii bolii în teritoriu, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; b) coordonează şi controlează stadiul realizării programului de combatere aprobat pentru boala respectivă, care vizează stabilirea gradului de difuzare a bolii, aplicarea corectă a vaccinării de urgenţă şi controlul eficacităţii vaccinului utilizat, precum şi întocmirea corectă a evidenţelor sanitar-veterinare care certifică realizarea acestor acţiuni; c) efectuează ancheta epidemiologică prin care stabileşte data prezumtivă a apariţiei bolii, originea acesteia, sursele de contaminare şi extinderea bolii şi întocmeşte actul sanitar-veterinar de declarare oficială a bolii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2; d) controlează starea de sănătate a animalelor din speciile receptive din localitatea contaminată; e) urmăreşte evoluţia bolii până la stingerea oficială a acesteia. (8) În situaţia în care nu se confirmă apariţia uneia dintre bolile transmisibile ale animalelor prevăzute la anexa nr. 1, medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale dispune ridicarea restricţiilor impuse la notificarea internă a suspiciunii. (9) În cazul zoonozelor, medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale întocmeşte anchete epidemiologice, stabilind totodată programul de măsuri aprobat pentru prevenirea şi combaterea zoonozelor.  +  Capitolul IV Declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor  +  Articolul 5 (1) Declararea oficială a bolilor transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, se realizează de către medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale, pe baza diagnosticului stabilit în urma investigaţiilor efectuate, confirmat prin examene de laborator şi înscris în buletinul de analiză emis de un laborator sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti. (2) Actul sanitar-veterinar de declarare oficială a bolii se înregistrează la primăria localităţii în a cărei rază teritorială a fost diagnosticată boala, sub semnătura primarului sau a altei persoane desemnate pentru luare la cunoştinţă şi se prezintă şefului Serviciului sănătate animală din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. (3) Actul sanitar-veterinar de declarare oficială a bolii se întocmeşte în două exemplare originale; un exemplar rămâne la primăria localitaţii în a cărei rază teritorială a fost diagnosticată boala, iar cel de-al doilea exemplar la medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale; o copie a actului sanitar-veterinar de declarare oficială a bolii se transmite Direcţiei generale sanitare veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Capitolul V Stingerea oficială a bolilor transmisibile ale animalelor şi ridicarea restricţiilor sanitare veterinare  +  Articolul 6 (1) Stingerea oficială a bolilor transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, reprezintă momentul ridicării tuturor măsurilor şi restricţiilor, atunci când se constată că: a) pe teritoriul localităţii nu mai există animale moarte, bolnave sau ţinute sub observaţie pentru boala declarată; b) de la ultimul caz de vindecare, tăiere de urgenţă sau moarte a animalelor a trecut perioada prevăzută în normele sanitare veterinare specifice fiecărei boli; c) rezultatele examenelor de laborator efectuate pe probele prelevate din focarul de boală sau din zona infectată, respectiv din zona de protecţie, din zona de supraveghere a focarului sau din alte zone limitrofe sunt negative; d) s-au realizat integral măsurile de biosecuritate, inclusiv vaccinările de urgenţă şi de control, stabilite prin programele de combatere pentru fiecare boală. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale întocmeşte un act sanitar-veterinar de stingere oficială a bolii, conform modelului prevăzut la anexa nr. 3. (3) Actul sanitar-veterinar de stingere oficială a bolii se înregistrează la primăria localităţii în al cărei teritoriu a fost diagnosticată boala, sub semnătura primarului sau a altei persoane desemnate pentru luare la cunoştinţă, şi se prezintă şefului Serviciului sănătate animală din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. (4) Actul sanitar-veterinar de stingere oficială a bolii se întocmeşte în două exemplare originale; un exemplar rămâne la primăria localitaţii în a cărei rază teritorială a fost diagnosticată boala, iar cel de-al doilea exemplar la medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale; o copie a actului sanitar-veterinar de stingere oficială a bolii se transmite Direcţiei generale sanitare veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (5) În cazul în care pe teritoriul României a fost localizată o zonă în care a evoluat o boală transmisibilă a animalelor, prevăzută în anexa nr. 1, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană şi Biroul central al Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, atunci când această zonă este liberă de boala respectivă. (6) O exploataţie de animale, un abator sau o zonă infectată cu agenţii etiologici ai unei anumite boli transmisibile a animalelor sunt considerate libere de această boală după ce a trecut o perioadă care depăşeşte perioada de incubaţie a bolii prevăzută de Codul de sănătate al animalelor terestre al Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea Animală, după ultimul caz de îmbolnăvire, moarte sau tăiere a animalelor, din cauza bolii respective, precum şi atunci când au fost aplicate toate măsurile programelor de combatere a bolii şi alte măsuri specifice de control al bolii, care să prevină reapariţia sau diseminarea bolii respective.  +  Capitolul VI Evidenţierea bolilor transmisibile ale animalelor  +  Articolul 7 (1) Bolile transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, se înscriu în registrul de epizootii. (2) Registrul de epizootii se întocmeşte pentru fiecare boală, la data declarării oficiale a acesteia, se numerotează, se semnează şi se parafează de către medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale. (3) Bolile transmisibile ale animalelor şi zoonozele se înscriu în ordinea prevăzută de Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animală, conform opisului întocmit pe prima pagină a registrului de epizootii, pentru fiecare boală rezervându-se un spaţiu conform prognozelor sanitar-veterinare, având la bază situaţia epidemiologică precedentă. (4) Medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale înscrie în registrul de epizootii fiecare focar de boală, numele, adresa şi codul exploataţiei de animale contaminate, efectivele de animale existente în exploataţie la data declarării bolii, numărul animalelor bolnave, vindecate, tăiate de urgenţă sau moarte şi seria şi numărul formularelor de mişcare. (5) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înscriu în registrul propriu de epizootii datele oficiale primite de la medicii veterinari oficiali ai circumscripţiilor sanitar-veterinare zonale şi le transmit lunar Direcţiei bunăstare a animalelor şi unitatea epidemiologică centrală din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (6) La finele fiecărui an calendaristic, medicul veterinar al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale şi directorul executiv adjunct medic veterinar al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti certifică în registrul de epizootii, sub semnătură şi ştampilă, situaţia epidemiologică înregistrată. (7) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor împreună cu institutele veterinare centrale monitorizează situaţia bolilor animalelor pe baza datelor oficiale primite de la direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea întocmirii de către acestea din urmă a programelor de combatere a bolilor.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 8 (1) Măsurile stabilite prin actul sanitar-veterinar de declarare oficială a bolilor transmisibile ale animalelor sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice de pe teritoriul pe care evoluează aceste boli. (2) Nerespectarea prevederilor prezentei norme sanitare veterinare se sancţionează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 8 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.  +  Anexa 1-------la norma sanitară veterinară----------------------------LISTAbolilor transmisibile ale animalelor supuse notificării interne*Font 8*┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐│ I. Boli comune mai multor specii de animale │ I. Multiple species diseases │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1. Antrax │ 1. Anthrax ││ 2. Boala Aujeszky │ 2. Aujeszky' s disease ││ 3. Boala limbii albastre/Bluetongue │ 3. Bluetongue ││ 4. Brucelozele animalelor - Brucella abortus/ │ 4. Animal brucellosis - Brucella abortus/Brucella ││ Brucella melitensis/Brucella suis │ melitensis/Brucella suis ││ 5. Febra hemoragică de Crimeea Congo/Boala de │ 5. Crimean Congo haemorrhagic fever ││ Crimeea Congo │ ││ 6. Echinococoza/Hidatidoza │ 6. Echinococcosis/Hydatidosis ││ 7. Boala hemoragică epizootică │ 7. Epizootic haemorrhagic disease ││ 8. Encefalomielita ecvină de Est │ 8. Eastern equine encephalomyelitis ││ 9. Febra aftoasă │ 9. Foot and mouth disease ││10. Pericardita exsudativă infecţioasă │ 10. Heartwater ││11. Encefalita japoneză │ 11. Japanese encephalitis ││12. Leptospirozele │ 12. Leptospirosis ││13. Boala produsă de Cochlioymia hominivorax │ 13. New world screwworm (Cochliomyia hominivorax) ││14. Boala produsă de Chrisomia bezziana │ 14. Old world screewworm (Chrysomya bezziana) ││15. Paratuberculoza │ 15. Paratuberculosis ││16. Febra Q │ 16. Q fever ││17. Rabia │ 17. Rabies ││18. Febra Văii Rift │ 18. Rift Valley fever ││19. Pesta bovină │ 19. Rinderpest ││20. Tripanosomiază/Trypanosoma Evansi │ 20. Surra (Trypanosoma evansi) ││21. Trichineloza │ 21. Trichinelosys ││22. Tularemia │ 22. Tularemia ││23. Stomatita veziculoasă │ 23. Vesicular stomatitis ││24. Febra Nilului de Vest │ 24. West Nile fever ││25. Salmoneloze zoonotice (Salmonella Enteritidis, │ 25. Zoonotic Salmonella (Salmonella Enteritidis, ││ Salmonella, Typhimurium, Salmonella Virchow, │ Salmonella Typhimurium, Salmonella Virchow, ││    Salmonella Infantis, Salmonella Hadar)         │     Salmonella Infantis, Salmonella Hadar)        │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ II. Boli specifice bovinelor │ II. Bovine diseases │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1. Anaplasmoza │ 1. Bovine anaplasmosis ││ 2. Babesioza │ 2. Bovine babesiosis ││ 3. Campilobacterioza genitală │ 3. Bovine genital campylobacteriosis ││ 4. Encefalopatia spongiformă │ 4. Bovine spongiform encephalopathy ││ 5. Tuberculoza bovină │ 5. Bovine tuberculosis ││ 6. Diareea virală │ 6. Bovine viral diarrhea ││ 7. Pleuropneumonia contagioasă │ 7. Contagious bovine pleuropneumonia ││ 8. Leucoza enzootică │ 8. Enzootic bovine leucosis ││ 9. Septicemia hemoragică │ 9. Haemorrhagic septicemia ││10. Rinotraheita/Vulvovaginita pustuloasă │ 10. Infectious bovine rhinotracheitis/infectious ││ infecţioasă │ pustular vulvovaginitis ││11. Dermatoza nodulară virotică │ 11. Lumpky skin disease ││12. Teilerioza │ 12. Theileriosis ││13. Trichomonoza │ 13. Trichomonosis ││14. Tripanosomiaza │ 14. Trypanosomosis │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ III. Boli specifice ovinelor şi caprinelor │ III. Sheep and goat diseases │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1. Artrita/Encefalita caprinelor │ 1. Caprine arthritis/encephalitis ││ 2. Agalaxia contagioasă │ 2. Contagious agalactia ││ 3. Pleuropneumonia contagioasă a caprinelor │ 3. Contagious caprine pleuropneumonia ││ 4. Avortul enzootic al ovinelor/Chlamidioza ovină │ 4. Enzootic abortion of ewes (Ovine chlamydiosis)││ 5. Maedi Visna │ 5. Maedi-Visna ││ 6. Boala de Nairobi a ovinelor │ 6. Nairobi sheep disease ││ 7. Epididimita berbecilor │ 7. Ovine epididymitis (Brucella ovis) ││ 8. Pesta micilor rumegătoare │ 8. Peste de petits ruminants ││ 9. Salmonelozele │ 9. Salmonellosis (S. abortus ovis) ││10. Scrapie │ 10. Scrapie ││11. Variola ovină şi caprină │ 11. Sheep pox and goat pox │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ IV. Boli specifice ecvinelor │ IV. Equine diseases │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1. Pesta africană a calului │ 1. African horse sickness ││ 2. Metrita contagioasă │ 2. Contagious equine metritis ││ 3. Durina │ 3. Dourine ││ 4. Encefalomielita ecvină de vest │ 4. Western Equine encephalomyelitis ││ 5. Anemia infecţioasă │ 5. Equine infectious anaemia ││ 6. Influenţa │ 6. Equine influenza ││ 7. Piroplasmoza │ 7. Equine piroplasmosis ││ 8. Rinopneumonia │ 8. Equine rhinopneumonitis ││ 9. Arterita virală │ 9. Equine viral arteritis ││10. Morva │ 10. Glanders ││11. Encefalita ecvină venezueleană │ 11. Venezuelean equine encephalomyelitis │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ V. Boli specifice suinelor │ V. Swine diseases │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1. Pesta porcină africană │ 1. African swine fever ││ 2. Pesta porcină clasică │ 2. Classical swine fever ││ 3. Encefalita cu virusul Nipah │ 3. Nipah virus encephalitis ││ 4. Cisticercoza │ 4. Porcine cysticercosis ││ 5. Sindromul reproductiv şi respirator │ 5. Porcine reproductive and respiratory syndrome ││ 6. Boala veziculoasă │ 6. Swine vesicular disease ││ 7. Gastroenterita transmisibilă │ 7. Transmissible gastroenteritis │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ VI. Boli specifice păsărilor │ VI. Avian diseases │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1. Chlamidioza │ 1. Avian chlamydiosis ││ 2. Bronşita infecţioasă │ 2. Avian infectious bronchitis ││ 3. Laringotraheita infecţioasă │ 3. Avian infectious laryngotracheitis ││ 4. Micoplasmoza produsă de M. gallisepticum │ 4. Avian mycoplasmosis (M. gallisepticum) ││ 5. Micoplasmoza produsă de M. synoviae │ 5. Avian mycoplasmosis (M. synoviae) ││ 6. Hepatita virală a raţelor │ 6. Duck virus hepatitis ││ 7. Holera │ 7. Fowl cholera ││ 8. Tifoza │ 8. Fowl typhoid ││ 9. Gripa aviară de înaltă şi joasă patogenitate │ 9. Highly pathogenic avian influenza and low ││ │ pathogenic avian influenza ││10. Bursita infecţioasă │ 10. Infectious bursal disease ││11. Boala Marek │ 11. Marek's disease ││12. Boala de Newcastle │ 12. Newcastle disease ││13. Puloroza │ 13. Pullorum disease ││14. Rinotraheita curcilor │ 14. Turkey rhinotracheitis │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ VII. Boli specifice leporidelor │ VII. Lagomorph diseases │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1. Mixomatoza │ 1. Myxomatosis ││ 2. Boala hemoragică a iepurilor │ 2. Rabbit haemorrhagic disease │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ VIII. Boli specifice albinelor │ VIII. Bees diseases │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1. Acarioza │ 1. Acarapisosis of honey bees ││ 2. Loca americană │ 2. American foulbrood of honey bees ││ 3. Loca europeană │ 3. European foulbrood of honey bees ││ 4. Atacul gândacului mic de stup │ 4. Small hive beetle infestation ││ 5. Tropilelapsoza │ 5. Tropilaelaps infestation of honey bees ││ 6. Varooza │ 6. Varroosis of honey bees │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ IX. Bolile specifice peştilor │ IX. Fish diseases │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1. Necroza hematopoietică epizootică │ 1. Epizootic haematopoietic necrosis ││ 2. Necroza hematopoietică infecţioasă (NHI) │ 2. Infectious haematopoietic necrosis ││ 3. Viremia de primăvară a crapului │ 3. Spring viraemia of carp ││ 4. Septicemia hemoragică virală la salmonide │ 4. Viral haemorrhagic septicaemia ││ 5. Anemia infecţioasă a somonului │ 5. Infectious salmon anaemia ││ 6. Sindromul epizootic ulcerativ │ 6. Epizootic ulcerative syndrome ││ 7. Girodactiloza - infestaţia cu │ 7. Gyrodactylosis (Gyrodactylus salaris) ││ Gyrodactylus salaris │ ││ 8. Boala iridovirală a plăticii roşii de mare │ 8. Red sea bream iridoviral disease ││ 9. Virusul herpetic al crapului koi │ 9. Infection with Herpes virus of the koi carp │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ X. Bolile specifice crustaceelor │ X. Crustacean diseases │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1. Sindromul Taura │ 1. Taura syndrome ││ 2. Boala petelor albe │ 2. White spot disease ││ 3. Boala capului galben │ 3. Yellow head disease ││ 4. Necroza epizootică hematopoietică │ 4. Infectious hypodermal and haematopoietic ││ │ necrosis ││ 5. Infecţia cu Aphanomyces astaci │ 5. Crayfish plaque (Aphanomyces astaci) ││ 6. Mionecroza infecţioasă │ 6. Infectious myonecrosis ││ 7. Boala cozii albe │ 7. White tail disease │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ XI. Bolile specifice moluştelor │ XI. Mollusc diseases │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1. Bonamioza - infecţia cu Bonamia ostreae │ 1. Infection with Bonamia ostreae ││ 2. Bonamioza - infecţia cu Bonamia exitiosa │ 2. Infection with Bonamia exitiosa ││ 3. Marteilioza - infecţia cu Marteilia refringens │ 3. Infection with Marteilia refringens ││ 4. Perkinsoza - infecţia cu Perkinsus marinus │ 4. Infection with Perkinsus marinus ││ 5. Perkinsoza - infecţia cu Perkinsus olseni │ 5. Infection with Perkinsus olseni ││ 6. Infecţia cu Xenohaliotis californiensis │ 6. Infection with Xenohaliotis californiensis ││ 7. Infecţia cu Herpes virus │ 7. Infection with Herpes virus ││ 8. Infecţia cu Microcytos mackini │ 8. Infection with Microcytos mackini │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ XII. Bolile specifice amfibienilor │ XII. Amphibians diseases │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1. Infecţia cu Batrachochytrium dendrobatidis │ 1. Infection with Batrachochytrium dendrobatidis ││ 2. Infecţia cu Ranavirus │ 2. Infection with Ranavirus │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ XIII. Alte boli │ XIII. Other diseases │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1. Variola cămilelor │ 1. Camel pox ││ 2. Leishmanioza │ 2. Leishmaniosis │└───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘------------Anexa 1 la norma sanitară veterinară a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 119 din 15 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 25 octombrie 2010, prin introducerea numărului curent 25 la pct. I din anexă.  +  Anexa 2-------la norma sanitară veterinară----------------------------DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR..................................Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală ..................Nr. ............... din ..................ACT SANITAR VETERINAR DE DECLARARE OFICIALĂ A BOLIINr. ............ din ..........1. Denumirea bolii ..................................................2. Speciile de animale afectate .....................................3. Data apariţiei bolii .............................................4. Localitatea .................., judeţul...........................5. Exploataţiile sau locurile contaminate (denumirea exploataţiei, codul exploataţiei, fondului de vânătoare, numele şi adresa proprietarului/administratorului)..........................................................................................................................................6. Efectivele de animale existente în exploataţie/zona infectată sau în locurile contaminate:Specia Categoria Numărul de animale...............................................................................................................................................................................................................7. Numărul de animale bolnave, tăiate de urgenţă ..........., moarte ........., numărul şi seria formularelor de mişcare ....................8. Originea bolii (surse şi mod de contaminare) ...............................................................................................................................................................9. Măsurile şi restricţiile sanitare veterinare stabilite în focarul de boală/zona infectată şi în localitate..........................................................................................................................................Medic veterinar oficial,L.S.(semnătura şi parafa)Am luat cunoştinţăConsiliul Local ...........Primar,...........L.S.  +  Anexa 3-------la norma sanitară veterinară----------------------------DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR.............................Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală...................Nr. ........ din ...................ACT SANITAR-VETERINAR DE STINGERE OFICIALĂ A BOLIINr. ........ din ...........1. Denumirea bolii ....................................................2. Speciile de animale afectate .......................................3. Data apariţiei bolii ...............................................4. Localitatea ...................., judeţul ..........................5. Situaţia centralizată a datelor la sfârşitul evoluţiei bolii: a) numărul de exploataţii/zone infectate, unităţi sau locuri contaminate ................................. b) numărul de animale bolnave ......................................... c) numărul de animale tratate ......................................... d) numărul de animale vindecate ....................................... e) numărul animalelor vaccinate de urgenţă ............................ f) numărul de animale tăiate de urgenţă ............................... g) numărul de animale moarte ..........................................6. Constatări privind: a) absenţa bolii în teritoriu ......................................... b) perioada scursă de la ultimul caz de boală ......................... c) rezultatele examenelor de laborator ................................ d) realizarea măsurilor stabilite .....................................7. Data ridicării măsurilor şi restricţiilor sanitare veterinare ......Medic veterinar oficial,L.S.(semnătura şi parafa)Consiliul Local .........Primar,...............L.S.  +  Anexa 4-------la norma sanitară veterinară----------------------------RAPORT DE NOTIFICARE INTERNĂ A BOLILOR PENTRU SUSPICIUNE    └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘         Codul bolii Ziua Luna Anul    1.    └─────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┘          Judeţul Codul de notificare al judeţului    2.    └──────────────────────────────────────────────────────┘          Numele şi funcţia persoanei care raportează    3.    └──────────────────────────────────────────────────────┘         Numărul de fax şi adresa de poştă electronică    4.    └──────────────────────────────────────────────────────┘                         Numele bolii    5.    └──────────────────────────────────────────────────────┘                     Metoda de diagnostic     6. 7. 8.    └────┴────┴────┴────┘ └────┴────┴────┴────┘ └────┴────┴────┴────┘    Data detecţiei iniţiale Data estimativă Nr. de focare    separate a modificării a primei infecţii identificate    statusului de sănătate9. Localizarea geografică a focarului (focarelor)*).................................................................................................................................................................................................................................10*). Detalii referitoare la focar/focare┌─────────┬────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────────────────────┐│ Nr. │ Specia │Nr. de animale│Nr. de │Cu semne│ Din care: ││de focare│ │ existente │animale │clinice ├──────┬─────┬───────────┤│ │ │ în focar │afectate│ │Moarte│Ucise│Sacrificate│├─────────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┼─────┼───────────┤├─────────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┼─────┼───────────┤├─────────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┼─────┼───────────┤└─────────┴────────┴──────────────┴────────┴────────┴──────┴─────┴───────────┘11*). Detalii privind efectivul afectat......................................................................................................................................................12*). Detalii privind epidemiologia bolii......................................................................................................................................................13*). Măsuri de control luate la data raportării......................................................................................................................................................-----------*) Datele şi elementele de detaliu sunt deţinute de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.Director executiv,                     Director executiv adjunct,..................                           ..........................Şef LSVSA,                            Şef Serviciu sănătate animală,..........                             ..............................  +  Anexa 5-------la norma sanitară veterinară----------------------------RAPORT DE NOTIFICARE INTERNĂPENTRU CONFIRMARE    └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘          Codul bolii Ziua Luna Anul    1.    └─────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┘               Judeţul Codul de notificare al judeţului    2.    └──────────────────────────────────────────────────────┘           Numele şi funcţia persoanei care raportează    3.    └──────────────────────────────────────────────────────┘          Numărul de fax şi adresa de poştă electronică    4.    └──────────────────────────────────────────────────────┘                        Numele bolii    5.    └──────────────────────────────────────────────────────┘                     Metoda de diagnostic     6. 7. 8.    └────┴────┴────┴────┘ └────┴────┴────┴────┘ └────┴────┴────┴────┘    Data detecţiei iniţiale Data estimativă Nr. de focare    separate a modificării a primei infecţii identificate    statusului de sănătate9. Localizarea geografică a focarului (focarelor)*)...........................................................................................................................................................................................................................10*). Detalii referitoare la focar/focare┌─────────┬────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────────────────────┐│ Nr. │ Specia │Nr. de animale│Nr. de │Cu semne│ Din care: ││de focare│ │ existente │animale │clinice ├──────┬─────┬───────────┤│ │ │ în focar │afectate│ │Moarte│Ucise│Sacrificate│├─────────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┼─────┼───────────┤├─────────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┼─────┼───────────┤├─────────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┼─────┼───────────┤└─────────┴────────┴──────────────┴────────┴────────┴──────┴─────┴───────────┘11*). Detalii privind efectivul afectat..................................................................................................................................................12*). Detalii privind epidemiologia bolii..................................................................................................................................................13*). Măsuri de control luate la data raportării..................................................................................................................................................---------*) Datele şi elementele de detaliu sunt deţinute de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.Director executiv,                Director executiv adjunct,..................                        ..........................Şef LSVSA,                          Şef Serviciu sănătate animală,..........                                  ..............................-----------