HOTĂRÎRE nr. 941 din 25 iulie 1959privind unele măsuri referitoare la circulaţia mărfurilor între organizaţiile socialiste, în scopul asigurării integrităţii mărfurilor la expediţie, transport şi destinaţie*)
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  COLECŢIA DE HOTĂRÎRI ŞI DISPOZIŢII nr. 26 din 25 iulie 1959    Notă *) Textul a fost corectat potrivit rectificarii publicată în Colecţia de Hotărîri şi Dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 29 din 19 august 1959. Consiliul de Miniştri al Republicii Populare Române hotărăşte: 1. Se aprobă regulamentul privind recepţia, expediţia şi primirea mărfurilor precum şi stabilirea răspunderii expeditorului, cărăuşului şi destinatarului în circulaţia mărfurilor între organizaţiile socialiste.2. Pentru a se evita dubla cintarire, Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor va recunoaşte cintaririle efectuate pe cintarele poduri-bascule sau automate de pe liniile de garaj, din silozuri, precum şi cele ale magaziilor şi terenurilor închiriate întreprinderilor.În vederea operaţiunii de recunoaştere, întreprinderile care au poduri-bascule pe liniile lor de garaj, în silozuri, magazii şi pe terenuri închiriate, vor lua măsuri ca în termen de o luna de la apariţia hotărîrii, sa pună la punct buna lor funcţionare şi sa verifice corespunderea personalului care le deserveşte.Recunoaşterea cîntăririlor se va face cel mai tirziu pînă la 31.XII.1959, pentru fiecare pod-bascula în parte, printr-o încunoştiinţarea trimisa întreprinderii şi are drept efect asimilarea cîntăririlor făcute pe cintarele recunoscute, cu acele de pe cintarele liniilor publice.Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor va supraveghea, instrui şi controla personalul întreprinderilor însărcinate cu cintarirea pe liniile de garaj, conform cu instrucţiunile pentru personalul propriu, avizînd la numirea şi desarcinarea acestui personal.În cazul în care întreprinderea nu va da urmare cererii Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor de a se lua măsuri pentru utilarea şi repararea cîntarelor sau schimbarea personalului dovedit necorespunzător, Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor va sesiza ministerul tutelar al întreprinderii respective şi va cere tragerea la răspundere şi sancţionarea conducătorului întreprinderii şi a celorlalţi vinovaţi, revocind totodată recunoaşterea data.Pînă la aducerea la îndeplinire a cererii Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, mărfurile circula pe răspunderea întreprinderii.3. În scopul unei mai rationale folosiri a cîntarelor de pe liniile de garaj, Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor va putea: a) prelua în administrare cintarele pod-bascula ale întreprinderilor de pe liniile de garaj, din magazii sau terenuri închiriate spre a fi montate şi utilizate pe liniile publice; b) va putea cere mutarea cîntarelor pod-bascula ale întreprinderilor de pe liniile de garaj la puncte de jonctiune comune, pentru a deservi mai multe linii de garaj.Întreprinderile în cauza sînt obligate - după caz - sa predea de îndată cintarele pod-bascula în administrarea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, sau sa procedeze la mutarea lor la punctele indicate de acesta; în ultimul caz, cheltuielile de mutare şi reinstalare vor fi suportate în comun de întreprinderile beneficiare.Instalarea podurilor-bascule pe liniile de garaj, silozuri, magazii şi terenuri închiriate se va face numai la cererea sau cu avizul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor................................5. Ministerele, comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi al Capitalei Republicii Populare Române vor lua măsuri ca unităţile şi organele locale ale administraţiei de stat în subordine, sa trimită delegaţi pentru a asista la recepţia mărfurilor la beneficiar, cînd nu asista furnizorul, precum şi la constatarea lipsurilor la mărfurile transportate, ori de cîte ori organizaţiile socialiste beneficiare sau de transport vor solicita aceasta.6. Documentele de transport nu constituie acte de gestiune pentru expeditor şi destinatar, pe baza lor neputindu-se opera descărcarea sau încărcarea de gestiune.7. Diferenţele de greutate rezultate din cintarirea la expediere şi la destinaţie, prevăzute în regulamentele şi tarifele în vigoare, sînt admise numai pentru organizaţiile de transport şi nu pot fi invocate în relaţiile dintre furnizor şi beneficiar.8. Declararea inexactă de către expeditor a greutatii mărfurilor şi documentele de transport (scrisoare de trasura, foaie de parcurs etc.) sau atestarea de către salariaţii organizaţiilor de transport a unor date, fără a face o verificare prealabilă efectivă, se va sanctiona, după caz, conform art. 401 sau 242 din Codul Penal. REGULAMENTprivind recepţia, expediţia şi primirea mărfurilor, precum şi stabilirea răspunderii expeditorului, cărăuşului şi destinatarului în circulaţia mărfurilor între organizaţiile socialiste  +  Capitolul 1 Dispoziţii şi măsuri organizatorice generale  +  Articolul 1Condiţiile de livrare în legătură cu recepţia, expediţia şi primirea mărfurilor, precum şi răspunderea expeditorului, cărăuşului şi destinatarului în circulaţia mărfurilor între organizaţiile socialiste, sînt supuse dispoziţiilor prezentului regulament.  +  Articolul 2Dispoziţiile regulamentului de faţa se aplică în toate cazurile în care se executa livrări de mărfuri - în trafic intern - între organizaţiile socialiste, cu sau fără intervenirea unui contract de transport.Ele se aplică în mod corespunzător şi atunci cînd mărfurile circula de la o organizaţie socialistă la alta, fără ca ele să facă obiectul unui contract de livrare.Ele se mai aplica şi raporturilor ce se stabilesc între organizaţiile expeditoare sau destinatare şi cele de transport, din ţara, în traficul internaţional de mărfuri, în măsura în care nu sînt contrare convenţiilor internaţionale de transport la care participa Republica Populara Română, precum şi livrările de mărfuri privind comerţul exterior, în măsura în care acestea nu sînt supuse unor reglementări speciale.  +  Articolul 3Potrivit prezentului regulament se înţelege prin:- marfa: orice produs care formează obiectul livrării sau a contractului de transport;- furnizor: organizaţia care livreaza mărfurile;- beneficiar: organizaţia care primeşte mărfurile livrate;- expeditor: organizaţia care preda mărfurile spre transport;- cărăuş: organizaţia care executa transportul;- destinatar: organizaţia care primeşte produsele transportate;- acte de livrare: procesele verbale de recepţie sau autoreceptie, facturile, listele de specificaţie, avizele de expediţie;- documente de transport: scrisoarea de trasura sau de transport, conosamentul, foaia de parcurs, buletinul de mesagerii sau alte asemenea documente.  +  Articolul 4Conducerile organizaţiilor socialiste care expediază, transporta şi primesc mărfuri sînt obligate, fiecare în sectorul lor propriu de activitate, sa ia toate măsurile organizatorice, în vederea unei corecte desfăşurări a operaţiilor privind recepţia, expediţia, transportul şi primirea mărfurilor, precum şi în vederea asigurării integrităţii lor pe parcurs, din momentul scoaterii lor din depozitul expeditorului pînă în momentul intrării lor în depozitul destinatarului.În acest scop:1. conducătorii organizaţiilor furnizoare-expeditoare şi beneficiare destinatare: a) vor desemna - după caz - unul sau mai mulţi angajaţi care să aibă, în mod separat, următoarele sarcini speciale:- predarea şi receptionarea mărfurilor;- ambalarea şi supravegherea ambalarii mărfurilor;- expediţia şi predarea mărfurilor către cărăuş, precum şi primirea lor de la cărăuş şi aducerea lor în depozit; b) vor constitui - după caz - una sau mai multe comisii de autoreceptii şi de primire a mărfurilor.Aceste comisii care au sarcina de a verifica cantitativ şi calitativ mărfurile ce se livreaza prin autoreceptie precum şi mărfurile ce se primesc de la alte organizaţii, vor fi constituite din: conducătorul întreprinderii sau delegatul sau, precum şi responsabilul controlului tehnic al calităţii, iar unde nu exista un asemenea control, un salariat desemnat de director, gestionarul care eliberează ori primeşte mărfurile sau înlocuitorii lor permanenţi şi angajatul însărcinat cu expediţia şi primirea mărfurilor. c) vor organiza supravegherea şi paza mărfurilor din momentul iesirii lor din depozit pînă în momentul predării lor către cărăuş şi - la fel - din momentul primirii lor de la cărăuş, pînă în momentul intrării lor în depozit; d) vor controla personal modul cum se desfăşoară operaţiunile în legătură cu recepţia, autoreceptia, expediţia, primirea şi verificarea mărfurilor; e) vor lua măsuri pentru instalarea mijloacelor de cintarire şi măsurătoare necesare stabilirii elementelor de determinare cantitativă a mărfurilor predate la transport sau primite, potrivit specificului mărfurilor.2. Organizaţiile de transport: a) se vor dota treptat cu cîntare poduri-bascula la toate punctele de încărcare şi descărcare a mărfurilor; b) vor întreţine permanent în stare de funcţionare normală cintarele poduri-bascula existente; c) vor urmări buna funcţionare a cîntarelor poduri-bascula de pe liniile de garaj ale întreprinderilor, putind cere acestora luarea măsurilor necesare pentru utilizarea şi repararea lor, ori de cîte ori va fi nevoie. În caz de neconformare, organizaţia de transport va putea retrage recunoaşterea cintarului; d) vor aviza numirile şi înlocuirea de cantaragii ai întreprinderilor pe care îi vor instrui şi verifica spre a corespunde sarcinilor; e) vor asigura prin mijloacele cele mai adecvate integritatea mărfurilor ce li se încredinţează spre transport.3. Organele tutelare ale organizaţiilor expeditoare şi destinatare de mărfuri vor controla modul în care se desfăşoară recepţia, expediţia şi primirea mărfurilor şi vor lua de îndată măsurile necesare în vederea inlaturarii deficienţelor constatate.  +  Articolul 5Tot în vederea unei corecte circulatii a mărfurilor de la expeditor la destinatar se da organizaţiilor de transport sarcina de a controla din oficiu, prin sondaj, sinceritatea declaraţiilor cu privire la cantitatea mărfurilor încredinţate spre transport.  +  Capitolul 2 Recepţia, expedierea şi predarea mărfurilor către cărăuş. Obligaţiile şi răspunderea furnizorului sau expeditorului  +  Articolul 6Livrarea mărfurilor se face prin recepţie efectivă între delegaţii organizaţiilor furnizoare şi beneficiare.Recepţia cuprinde identificarea şi verificarea cantitativă şi calitativă a mărfurilor ce se livreaza.  +  Articolul 7Recepţia are loc la furnizor.Ea se va efectua la beneficiar, atunci cînd un act normativ în vigoare prevede aceasta în mod expres.  +  Articolul 8Atunci cînd au loc livrări continue sau periodice de mărfuri, părţile contractante vor putea menţine la locul stabilit pentru recepţie, delegaţi permanenţi sau în perioada cît durează recepţia.  +  Articolul 9Livrarea mărfurilor prin autoreceptie se face în cazurile în care delegatul beneficiarului nu se prezintă la termenul stabilit prin contract, spre a le receptiona.Se exceptează cazurile în care condiţiile fundamentale exclud acest mod de livrare.  +  Articolul 10Autoreceptia consta în identificarea şi verificarea cantitativă şi calitativă a mărfurilor ce se livreaza în raport cu cele prevăzute în contractul de furnizare. Ea se face de comisiunea prevăzută în art. 4 pct. 1 lit. b.  +  Articolul 11Procesele verbale de recepţie sau autoreceptie vor cuprinde în mod obligatoriu: marfa, cantitatea stabilită potrivit art. 12, calitatea, sortimentul, preţul, precum şi orice alte elemente de identificare a mărfurilor ce se livreaza şi vor fi semnate - după caz - de delegaţii organizaţiilor contractante care au participat la recepţie, sau de membrii comisiei de autoreceptie.  +  Articolul 12Furnizorul este obligat ca, prin propriile sale mijloace, sa determine cantitativ mărfurile pe care le livreaza prin greutate, volum, metraj, număr de bucăţi, precum şi - după caz - prin varietate, tip, dimensiuni sau prin orice alte elemente.În actele de livrare ce se întocmesc la furnizor, precum şi în documentele de transport, se vor indica obligatoriu doua elemente de determinare cantitativă, în funcţie de natura mărfii şi de unitatea de măsura în care se contabilizeaza în scriptele expeditorului, ca de pilda greutate-volum, tip-dimensiuni, număr de bucăţi-metraj, precum şi cintarul folosit, sistemul de cintarire, orice alte elemente care ar putea influenţa greutatea în momentul cintaririi ca: starea uscata sau umeda a mărfii, condiţiile atmosferice, cît şi persoana care a efectuat cintarirea.Greutatea netto a produselor ce se transporta neambalate - în vrac - precum şi greutatea brutto a produselor ambalate, înscrisă în actele de livrare, va trebui sa corespundă cu greutatea - incarcatura minus ţara - înscrisă în actele de transport.  +  Articolul 13Furnizorul va ambala în mod corespunzător mărfurile pe care le preda spre transport, potrivit cu natura lor, cu STAS-urile şi dispoziţiile în vigoare.Se exceptează mărfurile care prin natura lor pot fi expediate în vrac.Este cu desăvîrşire interzisă folosirea ambalajelor deteriorate, lipsite de rezistenta necesară şi care nu corespund STAS-urilor şi altor norme tehnice în vigoare.  +  Articolul 14Furnizorul va introduce sau va aplica pe fiecare ambalaj o eticheta specială sau o lista specificativa, purtind următoarele menţiuni: denumirea, calitatea, cantitatea mărfii (exprimată după caz prin greutate, număr de bucăţi, litri etc.), cît şi numele persoanei care a făcut numărarea sau cintarirea şi ambalarea mărfii respective.Fiecare colet va purta cît mai vizibil un număr de ordine de expediere precum şi greutatea netto şi brutto.În actele de livrare se va indica numărul de identificare al coletelor sau al etichetelor introduse în ambalaje.Obligaţiile de mai sus vor fi executate potrivit cu specificul mărfurilor şi cu prevederile cuprinse în condiţiile fundamentale.  +  Articolul 15Angajaţii care ambaleaza mărfurile, îşi vor trece numele în mod citeţ pe listele specificative ce se introduc sau se aplică pe colete, saci, butoaie, etc., vor semna aceste liste, raspunzind de cantitatea şi sortimentul mărfurilor ambalate sau introduse în interiorul lor.Lipsurile constatate la destinatar în coletele, sacii, butoaiele etc., care nu poarta urme de violare sau sustragere, vor fi imputate angajaţilor de mai sus, dacă nu se dovedeşte ca ele se datoresc culpei cărăuşului ori destinatarului, sau unor alte cauze.  +  Articolul 16Expedierea mărfurilor este în sarcina furnizorului.Se exceptează cazurile în care părţile, potrivit condiţiilor fundamentale, au convenit altfel.  +  Articolul 17Gestionarul de mărfuri şi angajatul însărcinat cu expediţia răspund de exactitatea şi identitatea mărfurilor ce se expediază, în raport cu datele înscrise în actele de livrare şi documentele de transport, cît şi de integritatea mărfurilor, din momentul recepţiei, respectiv autoreceptiei, pînă în momentul predării lor către cărăuş.Angajatul însărcinat cu expediţia răspunde şi de respectarea regulilor tehnice privitoare la încărcarea şi fixarea mărfurilor în mijlocul de transport.  +  Articolul 18Înainte de a proceda la încărcare, expeditorul trebuie să verifice dacă mijlocul de transport pus la dispoziţie de cărăuş, corespunde efectuării în bune condiţii a transportului, spre a se evita alterarea, degradarea, sustragerea, scurgerea sau pierderea mărfurilor ce urmează a fi transportate.Dacă aceste condiţii nu sînt întrunite, expeditorul va anunta pe cărăuş.În cazul în care cărăuşul menţine mijlocul de transport, se va face menţiune despre aceasta pe documentul de transport, aratindu-se pe scurt obiectiunile expeditorului.  +  Articolul 19Cînd mărfurile se transporta în mijloace de transport închise (containere, vagoane acoperite, hambare din slepuri şi altele), folosite în întregime de expeditor, acesta este obligat ca, odată cu predarea mărfurilor către cărăuş, să aplice pe sistemul de închidere sigilii proprii, ce vor întruni condiţiile prevăzute în art. 32 al. 2.Mărfurile care se transporta în vrac, în mijloace de transport deschise, vor fi însemnate sau marcate de expeditor în asa fel, încît sustragerea lor sa nu fie posibila a lasă urme vizibile.  +  Articolul 20Furnizorul-expeditor este obligat sa ataseze la documentele de transport, actele de livrare şi listele specificative necesare unei uşoare determinări cantitative (şi calitative pentru mărfurile uşor alterabile), la locul de descărcare.Mărfurile a căror determinare cantitativă se face volumetric, vor fi nivelate, iar expeditorul va indica în actele de livrare şi documentele de transport înălţimea încărcăturii, începînd de la podeaua vehiculului. În acest caz furnizorul-expeditor este obligat sa indice pe o foaie specificativa, întocmită pentru fiecare mijloc de transport în parte şi ataşată la documentele de transport, elementele de determinare a cantităţii, în asa fel, ca la locul de destinaţie, aceasta să poată fi verificata de îndată, fără cintarire.  +  Articolul 21Furnizorul poarta răspunderea mărfurilor pînă în momentul:1. Predării lor efective către beneficiar: a) cînd recepţia se face la furnizor şi beneficiarul ridica mărfurile direct de la furnizor sau expediţia este în sarcina beneficiarului; b) cînd mărfurile au rămas, în urma recepţiei sau autoreceptiei făcute la furnizor, în custodia acestuia şi ridicarea sau expedierea lor este în sarcina beneficiarului; c) cînd recepţia se face la beneficiar şi mărfurile au fost transportate la locul recepţiei de furnizor.2. Predării lor către cărăuş: a) cînd livrarea mărfurilor s-a făcut prin recepţie sau autoreceptie la furnizor şi expedierea lor este în sarcina acestuia; b) cînd în urma recepţiei sau autoreceptiei la furnizor, mărfurile rămîn în custodia acestuia şi expedierea lor este în sarcina furnizorului.  +  Articolul 22Furnizorul-expeditor răspunde de asemenea faţă de beneficiarul-destinatar de lipsurile şi avariile ivite pe parcurs din cauza folosirii unor ambalaje necorespunzătoare, din cauza nerespectării normelor tehnice de ambalare, de încărcare şi de fixare a mărfurilor în mijlocul de transport, din cauza lipsei de sigilii la mijloacele de transport închise, de semne sau marcaje la mărfurile transportate în vrac în mijloace de transport deschise, precum şi din cauza lipsei specificatiilor necesare determinării cantitative a mărfurilor la destinaţie.  +  Articolul 23În cazul în care furnizorul-expeditor nu respecta dispoziţiile din prezentul capitol referitoare la recepţie, autoreceptie şi determinarea cantitativă şi calitativă a mărfurilor expediate, produsele circula pe răspunderea lui, fiindu-i în totul opozabile actele dresate de beneficiarul-destinatar, în condiţiile acestui regulament, la verificarea mărfurilor primite.În acest caz, sarcina probei ca lipsurile constatate la destinaţie se datoresc culpei cărăuşului sau beneficiarului-destinatar, revine furnizorului-expeditor, presupunindu-se pînă la proba contrară ca lipsurile se datoresc culpei acestuia din urma.Dacă mijlocul de transport închis, incarcatura în vrac sau coletul poarta la destinaţie urme de violare, primeaza - pînă la proba contrară - prezumţia ca lipsurile s-au produs pe parcurs, din culpa cărăuşului.  +  Capitolul 3 Primirea mărfurilor de către cărăuş, transportul şi eliberarea lor de către destinatar. Obligaţiile şi răspunderea cărăuşului  +  Articolul 24Cărăuşul este obligat sa primească mărfurile spre transport, potrivit planului de transport în vigoare.  +  Articolul 25Mărfurile se socotesc primite de cărăuş din momentul în care - în urma verificării încărcăturii şi a documentului de transport potrivit art. 26 şi a existenţei actelor de livrare menţionate şi anexate de expeditor la documentul de transport - acesta aplica ştampila sa pe documentul de transport.În transporturile rutiere auto neinsotite de expeditor sau destinatar, primirea efectivă a produselor spre transport, atunci cînd acestea nu se predau la autogara, se face de către însoţitorul prepus al organizaţiei de transport, sau în lipsa acestuia, de către conducătorul mijlocului de transport. Primitorul este obligat să semneze exemplarul din documentul de transport ce rămîne la expeditor şi răspunde de integritatea mărfurilor pe parcurs.  +  Articolul 26La primirea mărfurilor spre transport, cărăuşul este obligat sa verifice: a) numărul coletelor, starea ambalajelor şi greutatea expeditiei, în cazul expeditiilor de coletărie şi mesagerii; b) natura mărfii (în mod sumar), semnele sau marcajele puse de expeditor, respectarea condiţiilor tehnice de încărcare şi fixare a mărfurilor, în cazul transporturilor încărcate în mijloace de transport deschise; c) natura mărfii (în mod sumar), respectarea regulilor tehnice de încărcare şi fixare a mărfurilor, sigiliile aplicate de expeditor, în cazul transporturilor încărcate pe linia publică în mijloace de transport închise; d) sigiliile aplicate de expeditor, în cazul transporturilor încărcate pe liniile de garaj, terenuri sau magazii închiriate, în mijloace de transport închise.Pentru mărfurile a căror cintarire este obligatorie, potrivit art. 28 sau altor dispoziţii legale în vigoare, cărăuşul va verifica în toate cazurile prevăzute mai sus şi greutatea încărcăturii (brutto şi brutto minus ţara).Primirea transportului creează prezumţia ca el este în ordine şi îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezentul articol.  +  Articolul 27Cărăuşul va refuza primirea spre transport: a) a coletelor necorespunzător ambalate; nu pot fi considerate ca necorespunzătoare ambalajele ce întrunesc condiţiile STAS-urilor sau altor norme tehnice în vigoare pentru mărfurile respective şi prezintă rezistenta necesară condiţiilor normale de manipulare şi transport; b) a mărfurilor încărcate fără respectarea regulilor tehnice de încărcare şi fixare; c) a mărfurilor încărcate în mijloace de transport închise, fără sigiliul expeditorului, sau în mijloace de transport deschise fără semne ori marcaje, ori cu semne şi marcaje insuficiente ori necorespunzătoare; d) a mărfurilor interzise la transport, sau admise numai în condiţii speciale, fără ca acestea să fie întrunite.În cazul în care primirea spre transport a fost refuzată în parte sau în întregime, se va face - după caz - menţiune motivată pe documentele de transport, sau se va dresa un proces verbal în dublu exemplar, din care unul se va preda expeditorului.  +  Articolul 28La primirea spre transport cărăuşul este obligat sa cintareasca: a) mărfurile destinate exportului; la cerere se va cintari şi vagonul gol; b) mărfurile importate care se transbordeaza direct sau indirect sau transvazeaza dintr-un mijloc de transport în altul la punctele de frontieră şi în porturile fluviale sau maritime, cintarirea se va face în acest punct după transbordarea sau transvazare; c) mărfurile ce se transporta pe cale aeriană; d) mărfurile ce se prezintă spre transport ca expeditii de coletărie şi mesagerii; e) mărfurile predate ca expeditii de vagoane pe liniile publice ale statiilor de cale ferată; f) produsele lactate, zahărul, carnea, produsele alimentare fabricate, bumbacul, pielaria fabricata neconfectionata, cereale, legumele, soia, lintea, mazarea, fasolea, fructele, cartofii, furajele, produsele destinate insamintarilor, lemnele de foc, mangalul, deşeurile de cherestea şi cele metalice, bolovanii, varul, piatra de var, oasele, copitele şi coarnele, prezentate ca expeditii de vagoane încărcate pe liniile de garaj, la silozuri, pe terenuri sau magazii închiriate din incinta statiilor fără a fi cintarite, din cauza ca acestea nu sînt înzestrate cu cîntare poduri-bascule sau automate, ori cele existente nu funcţionează sau n-au fost recunoscute, precum şi în cazul cînd aceste produse se prezintă spre transport în slepuri sau transporturi auto neinsotite.Cintarirea mărfurilor de orice fel efectuată pe liniile de garaj, în silozuri, la magazii sau terenuri închiriate, înzestrate cu cîntare pod-bascula sau automate recunoscute de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, este asimilată cu cintarirea efectuată pe cintarele proprii ale organizaţiilor de transport.Nu se cintaresc mărfurile ce se prezintă la transport în ambalaje STAS, cu greutate stantata, în bucăţi, baloturi etc. de greutăţi uniforme. În acest caz, mărfurile circula cu greutatea stabilită de furnizorul-expeditor.Dacă transportul se efectuează pe calea ferată, iar statia în care se face primirea spre transport nu are cîntar pod-bascula sau cel existent nu funcţionează, cintarirea - în cazurile de la literele a, b, c şi f de mai sus - se va face la prima statie cu cîntar pod-bascula de pe parcurs. În cazul în care capacitatea de cintarire sau lungimea podurilor-bascule ale expeditorului, cărăuşului sau destinatarului, nu permit cintarirea sau recintarirea pe întregul parcurs de la locul de expediţie pînă la locul de destinaţie a vagoanelor de mare tonaj folosite în întregime, marfa încărcată în astfel de vagoane va circula cu greutatea stabilită de furnizorul expeditor.Se exceptează de asemenea de la cintarire produsele lichide încărcate în cisterne sau slepuri, determinarea greutatii acestora facindu-se după volum.În lunile de virf de trafic, în care cintarirea mărfurilor prevăzute la lit. f de mai sus, ar putea constitui o cauza de neîndeplinire a planului de transport, Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor este autorizat sa limiteze - prin ordin - cintarirea acestor mărfuri, pînă la minimum 10% din tonajul prezentat spre transport. Excepţie de la această măsură fac expeditiile de vagoane care conţin cereale, cartofi, lemne de foc şi carne, încărcate în vrac, care se vor cintari în toate cazurile.  +  Articolul 29La eliberarea mărfurilor către destinatar, cărăuşul este obligat sa procedeze la recintarirea lor, în cazul în care: a) expeditiile de coletărie şi mesagerii precum şi expeditiile de mijloace de transport complete poarta urme de violare, de sustragere, de scurgere, de pierdere sau de avariere; b) mărfurile transportate în mijloace de transport complete au fost transbordate sau transvazate dintr-un mijloc de transport în altul şi nu au fost cintarite la locul transbordarii sau transvazarii; c) mărfurile transportate prin mijloace auto neinsotite, au fost predate spre transport după greutate; d) destinatarul sau delegatul expeditorului cer în scris recintarirea şi sînt întrunite următoarele condiţii;- statia are pod-bascula corespunzător pentru efectuarea recintaririi;- are locomotiva de manevra şi în programul ei de lucru exista timpi disponibili sau în lipsa locomotivei de manevra, timpul de oprire al trenului local de marfa în staţii intermediare permite efectuarea manevrei cu locomotiva trenului pentru ducerea vagonului la cîntar; şi- cînd capacitatea de prelucrare a statiei după graficul de lucru nu este depăşită.Dacă la locul de eliberare nu exista mijloace tehnice de cintarire, în cazurile de sub literile a şi b de mai sus, cintarirea se va face la cel mai apropiat loc cu cîntar corespunzător.  +  Articolul 30Cînd mărfurile se transporta prin mijloace auto, cintarirea, în cazurile prevăzute de art. 28-29, este obligatorie pentru cărăuş numai atunci cînd, la locurile de primire şi eliberare a mărfurilor, exista posibilităţi tehnice de cintarire.  +  Articolul 31Cintarirea, la primirea şi eliberarea mărfurilor de către cărăuş, se va face în prezenta angajatului expeditorului respectiv al destinatarului însărcinat, potrivit prezentului regulament, cu predarea şi primirea mărfurilor.Cărăuşul are dreptul ori cînd sa verifice greutatea oricăror mărfuri încredinţate spre transport.  +  Articolul 32În scopul asigurării mărfurilor în cursul transportului, cărăuşul este obligat să aplice sigilii pe sistemul de închidere al mijloacelor de transport închise (vagoane, hambare din slepuri, containere, etc.).Sigiliile vor fi astfel concepute şi aplicate încît sa nu îngăduie înlocuirea sau violarea lor fără urme vizibile.Sigiliile pe mijloacele de transport închise ce se cintaresc pe liniile de garaj, se aplică de întreprindere în momentul cintaririi, iar de cărăuş, în momentul primirii vagonului pe linia publică.  +  Articolul 33Tot în scopul asigurării integrităţii mărfurilor pe parcurs, destinatarul sau expeditorul - atunci cînd mărfurile circula pe riscul lui - le pot însoţi, prin insotitori.Insotirea este obligatorie: a) cînd se transporta vietati în mijloace de transport complete; b) cînd transportul se efectuează prin mijloace auto şi cuprinde produse în vrac ce nu se pot preda spre transport prin cintarire, pe număr de colete, bucăţi ori volum, sau cînd produsele în vrac ce se cintaresc la expeditor, nu pot fi recintarite la destinatar.  +  Articolul 34Însoţitorul de transport răspunde de integritatea mărfurilor pe parcurs. Expeditorul sau, după caz, delegatul destinatarului, cînd expediţia cade în sarcina destinatarului, sînt obligaţi să-i predea efectiv mărfurile, iar însoţitorul va semna de primire pe exemplarul din actul de livrare care rămîne la expeditor.Însoţitorul va proceda la predarea cantitativă a mărfurilor către destinatar.Orice lipsa ivita pe parcurs, pînă în momentul predării mărfurilor către destinatar, cade în sarcina întreprinderii al carei prepus este însoţitorul şi atrage răspunderea materială şi eventual penală a insotitorului, dacă pierderea sau avaria mărfurilor se datoreşte vinei acestuia.  +  Articolul 35La destinaţie, cărăuşul este obligat sa procedeze - împreună cu angajatul destinatarului însărcinat cu primirea mărfurilor şi a membrilor comisiei de primire ce eventual sînt de faţa - la cintarirea mărfurilor în cazurile prevăzute de art. 29, la verificarea sigiliilor, a semnelor sau marcajelor, a mijlocului de transport, precum şi a coletelor, la deschiderea mijlocului de transport şi la verificarea sumară a conţinutului sau.Dacă totul este găsit în ordine, cărăuşul va elibera coletele sau va pune mijlocul de transport la dispoziţia destinatarului pentru descărcare şi va face menţiune pe documentul de transport "predat fără urme de violare".  +  Articolul 36În cazul în care se constata la colete, la mijlocul de transport, la sigilii, la semne, la marcaje sau la mărfuri, urme de violare, pierderi, scurgeri, alterări, avarii, substituiri, diluari sau scădere de greutate, peste toleranta legală, mijlocul de transport nu se va deschide sau - după caz - nu se va descarca şi va fi anuntat imediat şeful unităţii respective de transport, sau inlocuitorul sau, care este obligat să se prezinte de îndată pentru constatare şi sa stabilească, după posibilităţi, cauzele care au provocat paguba.Determinarea lipsurilor cantitative se va face în raport cu elementele specificative de determinare arătate în actele de livrare şi documentele de transport care însoţesc transportul, luindu-se în toate cazurile în considerare şi ţara vagonului în vederea stabilirii greutatii brutto sau netto a încărcăturii.Cînd la mărfurile transportate pe calea ferată în vrac şi pentru care cintarirea este obligatorie, se constata o diferenţa de greutate la cintarirea brutto, se va cintari în mod obligatoriu şi vagonul gol dacă a trecut mai mult de un an de la ultima verificare a tarei, stabilindu-se ţara exactă, spre a se putea constata diferenţa de greutate la marfa netto.Şeful unităţii de transport sau inlocuitorul sau va dresa de îndată un proces-verbal de constatare. Procesul-verbal va fi semnat de organul care a făcut constatarea, de angajatul cărăuşului care a efectuat operaţiunile prevăzute la art. 35, de angajatul destinatarului însărcinat cu primirea mărfurilor, de membrii comisiei de primire a destinatarului şi de celelalte persoane care au participat sau asistat la constatare, indicindu-se şi adresa fiecăruia din semnatari.Unul din exemplarele procesului-verbal va fi inminat angajatului destinatarului însărcinat cu primirea mărfurilor.Dacă sînt bănuieli ca lipsurile, avariile etc. se datoresc unei infracţiuni, vor fi sesizate de îndată organele de urmărire penală, iar mijlocul de transport va fi reţinut pînă la sosirea acestora.Procesul verbal de mai sus, cu concluziile cuprinse în el, este opozabil cărăuşului şi expeditorului pînă la proba contrară.  +  Articolul 37Mărfurile transportate în mijloace de transport complete se considera eliberate în momentul în care cărăuşul a pus la dispoziţia reprezentantului destinatarului mijlocul de transport pentru descărcare.Expeditiile de vagoane complete care se recintaresc sau descarca pe liniile de garaj (siloz) a destinatarului, se eliberează la punctul de jonctiune cu linia de garaj.Expeditiile de coletărie şi mesagerii, se considera eliberate în momentul cînd reprezentantul destinatarului le preia efectiv de la cărăuş.  +  Articolul 38Cărăuşul răspunde de integritatea mărfurilor primite spre transport, din momentul primirii şi pînă la eliberarea lor către destinatar.  +  Articolul 39Cînd cărăuşul a cintarit mărfurile, el răspunde de cantitatea constatată pe cintarul sau, ori pe cintarele recunoscute de el, înscrisă în documentul de transport.În cazul în care cintarirea este obligatorie pentru cărăuş acesta răspunde de cantitatea înscrisă în documentul de transport, indiferent de faptul dacă a efectuat sau nu cintarirea.Cărăuşul va putea face însă dovada ca, în realitate, a primit mai puţin de la expeditor sau ca marfa sosita la destinaţie corespunde cu greutatea netto sau cu specificaţiile din actele de livrare sau documentele de transport, prevăzute la art. 12 alin. 2 şi art. 20.  +  Articolul 40Pentru mărfurile a căror cintarire nu este obligatorie şi nici nu au fost cintarite de cărăuş, acesta - pînă la proba contrară - nu răspunde pentru lipsurile cantitative, dacă mijlocul de transport închis a ajuns la destinaţie fără urma de violare, sustragere, scurgere sau avarie şi cu sigiliile intacte, iar mărfurile încărcate în mijloace de transport deschise, cu semnele intacte.Dispoziţiile acestui articol nu se aplică mărfurilor şi produselor enumerate în art. 28 şi nici altor mărfuri care au fost cintarite, la primire, de cărăuş.  +  Articolul 41Cărăuşul răspunde de orice substituire, diluare, denaturare, alterare sau avarie a mărfurilor în cursul transportului.Sarcina probei ca substituirea, diluarea, denaturarea, alterarea sau avarierea s-au produs în cursul transportului şi din vina cărăuşului revine celui care reclama.În cazul în care însă coletul sau mijlocul de transport închis au fost violate pe parcurs, sau poarta urme de violare sau semnele de pe mărfurile transportate într-un mijloc de transport deschis poarta de asemenea urme de violare, se presupune - pînă la proba contrară - ca mărfurile au fost substituite, diluate, denaturate, alterate sau avariate în timpul transportului şi din vina cărăuşului.  +  Articolul 42Cărăuşul este scutit de răspundere pentru pierderea totală sau parţială, pentru micşorarea greutatii sau avaria produselor primite la transport, dacă pierderea, micşorarea greutatii sau avaria s-au produs: a) din cauza de forta majoră; b) din culpa expeditorului sau destinatarului; c) din cauza anumitor însuşiri proprii naturii produselor, care au provocat sfarimarea, spargerea, ruginirea, alterarea sau alte consecinţe asemănătoare; d) din cauze legate de încărcarea sau descărcarea produselor, dacă aceste operaţiuni s-au efectuat cu mijloacele expeditorului sau destinatarului, ori sub supravegherea lor; e) din cauze naturale inerente transportului în vehicule deschise, pentru mărfurile care potrivit dispoziţiunilor în vigoare se transporta în asemenea vehicule; f) datorită faptului ca însoţitorul expeditorului sau destinatarului nu au luat măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii produselor; g) din cauza unor defecte de ambalaj care nu au putut fi observate după aspectul exterior la primirea produselor spre transport; h) datorită faptului ca expeditorul a predat produse excluse la transport, sub denumire falsa, inexactă sau incompleta; i) datorită faptului ca expeditorul n-a indicat în documentele de transport şi eventual pe ambalaje, particularităţile specifice produselor, care reclamau condiţii speciale sau anumite măsuri de precautie în timpul transportului sau depozitarii; j) în urma scaderii umiditatii în timpul transportului; k) în urma scaderii naturale a greutatii produselor în limitele indicate de art. 43; l) din cauza pericolului inerent transportului de vietati; m) din cauza diferenţei dintre cintarul folosit la primirea produselor spre transport şi cel folosit la eliberarea acestora către destinatar, atunci cînd lipsa nu este reală sau cărăuşul poate dovedi ca ea se datoreşte expeditorului.Dovada ca pierderea, scăderea în greutate, alterarea sau avaria produselor se datoreşte cauzelor prevăzute la literele a, b, c, g şi m, cade în sarcina cărăuşului.Cînd pe parcurs sau la destinaţie se constată că pierderea, scăderea în greutate ori avaria produselor se datoreşte uneia sau mai multor din cauzele prevăzute la literele d, e, f, i, j, k şi l de mai sus, se presupune ca paguba s-a produs din aceste cauze, pînă la proba contrară, facuta de cel în drept a pretinde despăgubiri.  +  Articolul 43Pentru mărfurile care din cauza anumitor însuşiri proprii sînt supuse pierderii din greutate în timpul transportului, cărăuşul răspunde numai pentru partea lipsa din greutate care depăşeşte procentele de pierdere prevăzute în actele normative în vigoare referitoare la transporturi.  +  Articolul 44Cînd cu un singur document de transport, se transporta mai multe colete, procentul de pierdere din greutate admis, se calculează separat pentru fiecare colet, dacă greutatea fiecărui colet a fost indicată în document, la primirea lor spre transport.Dacă mărfurile de masa omogene ce se transporta în cisterne, deavalma sau în vrac cu diferite documente de transport, de la un singur expeditor, pe adresa unui singur destinatar, îşi pierd individualitatea în cadrul procesului de transport (la transbordarea de pe apa pe calea ferată sau invers, la transbordarea din vagoane de pe liniile cu ecartament ingust în vagoane de pe liniile cu ecartament normal sau invers etc.), pierderea naturala se calculează pe baza greutatii totale a întregii partide de produse.De asemenea, lipsa parţială a mărfurilor transportate în condiţiile de mai sus, care au sosit la destinaţie în mijloace de transport în buna stare, fără urme de violare, se determina după rezultatele verificării întregii partide de produse eliberate în acelaşi timp.  +  Articolul 45Limitarea răspunderii în procentele la care se referă art. 43 nu se aplică dacă se face dovada ca lipsa de greutate nu s-a produs din cauza pierderii naturale. Sarcina probei revine celui care reclama.Dispoziţiile art. 43 nu se aplică de asemenea mărfurilor a căror natura exclude o pierdere în greutate din cauze naturale, precum şi în stabilirea despăgubirilor, cînd pierderea se datoreşte uneia din cauzele prevăzute de art. 42.  +  Articolul 46Despăgubirile datorate de cărăuş pentru pierderea totală sau parţială din vina sa, se calculează după preţul din factura care însoţeşte transportul, iar cînd transportul se face fără factura, după preţul oficial stabilit de organele în drept, ori cînd un asemenea preţ nu exista, după preţul curent al produselor, la locul şi timpul predării, tinindu-se seama - atunci cînd este cazul - şi de gradul lor de uzura.Pe lîngă aceasta despăgubire, cărăuşul suporta taxa de transport, taxele fiscale, taxele vamale şi alte cheltuieli în legătură cu transportul mărfurilor pierdute, dacă acestea nu sînt incluse în preţul mărfurilor şi au fost plătite de cel îndreptăţit la despăgubire.În cazul în care cărăuşul a folosit pentru nevoile sale unele mărfuri primite spre transport, el va restitui valoarea dubla a mărfii, iar vinovaţii vor fi traşi la răspundere.  +  Articolul 47Pentru avarierea produselor imputabilă cărăuşului, acesta plăteşte drept despăgubire suma corespunzătoare cu deprecierea valorii produselor, fără alte daune. În caz de neînţelegere asupra procentului de depreciere, acesta se va stabili prin expertiza. Suma se determina potrivit prevederilor art. 46.  +  Articolul 48Din momentul eliberării mărfurilor transportate către destinatar, răspunderea cărăuşului pentru integritatea lor încetează.El răspunde însă faţă de destinatar, potrivit dispoziţiilor cuprinse în prezentul capitol, pentru pierderea totală sau parţială, pentru micşorarea în greutate, pentru substituirea, diluarea, denaturarea, alterarea sau avarierea produselor, intimplate în cursul transportului, chiar dacă acestea se constata după eliberarea produselor, în cazurile şi în condiţiile prevăzute în actele normative în vigoare, referitoare la transport.  +  Capitolul 4 Primirea şi verificarea mărfurilor la destinaţie. Obligaţiile şi răspunderea destinatarului  +  Articolul 49Destinatarul este obligat sa primească mărfurile de la cărăuş, să le transporte la locul de depozitare şi să le verifice cantitativ şi calitativ.  +  Articolul 50Primirea mărfurilor de la cărăuş, se face de către angajatul însărcinat cu aceasta operaţiune.  +  Articolul 51La primirea mărfurilor de la cărăuş, angajatul destinatarului, însărcinat cu aceasta operaţiune, va proceda împreună cu prepusul cărăuşului la verificările prevăzute în art. 35.  +  Articolul 52Cînd se primesc expeditii de coletărie sau mesagerii, în momentul primirii de la cărăuş, se va verifica numărul, identitatea, starea, iar în cazurile prevăzute de art. 29 lit. a şi greutatea lor, în raport cu actele de livrare şi documentele de transport.  +  Articolul 53Cînd se primesc mărfuri în mijloace de transport complete, a căror recintarire este obligatorie potrivit art. 29 lit. a-c destinatarul va cere recintarirea lor.În celelalte cazuri, recintarirea se va putea cere în condiţiile prevăzute de art. 29 lit. d, ori de cîte ori destinatarul presupune ca greutatea reală nu corespunde cu aceea înscrisă în actele de livrare şi documentele de transport.În cazurile în care greutatea netto a mărfurilor în vrac, obţinută prin scăderea greutatii tarei înscrisă pe mijlocul de transport din greutatea brutto (mijloc de transport şi marfa), nu corespunde cu aceea înscrisă în actele de livrare şi documentele de transport, destinatarul va cere cărăuşului verificarea tarei mijlocului de transport, prin cintarirea acestuia după descărcare, dacă a trecut mai mult de un an de la ultima verificare a tarei.Cînd se primesc mărfuri necintarite de cărăuş, în mijloace de transport complete, ele vor fi identificate - după caz - înaintea descărcării, în timpul ei sau după descărcare, pe baza elementelor indicate potrivit art. 11, art. 19 alin. 2 şi art. 20 în actele de livrare şi documentele de transport.Primirea unor asemenea mărfuri precum şi a celor sosite în vrac, fără obiecţiuni, creează prezumţia - pînă la proba contrară - ca transportul a sosit intact.Cînd se primesc mărfuri uşor alterabile, acestea vor fi verificate la locul de primire de la cărăuş, calitativ şi cantitativ.  +  Articolul 54În cazul în care la locul de primire de la cărăuş se constata diferenţe de greutate, urme de violare, avarii sau pierderi, destinatarul va cere şefului unităţii de transport sau înlocuitorului sau, sa procedeze potrivit dispoziţiilor art. 36.În acest caz, expeditiile de mijloace de transport complete nu vor fi primite de către destinatar pe linia sa de garaj, pînă la sosirea şefului unităţii de transport sau a înlocuitorului sau.Dacă aceştia refuza să facă cuvenită constatare, destinatarul va proceda conform prevederilor art. 70.Destinatarul va proceda la fel în cazul în care cărăuşul nu poate efectua cintarirea în condiţiile art. 29 lit. d.În cazul transporturilor rutiere auto, cînd se constata în momentul descărcării diferenţe cantitative, asupra cărora părţile nu sînt de acord, destinatarul va chema unul din organele prevăzute de art. 70 şi va proceda la constatare.Cînd de constata, la locul de primire de la cărăuş, diferenţe de cantitate şi calitate la produse uşor alterabile, destinatarul va chema de asemenea, de îndată, unul din organele prevăzute de art. 70, va anunta pe furnizor-expeditor, telegrafic sau telefonic şi va proceda la primirea mărfurilor, fără a aştepta sosirea delegatului furnizorului.Dacă destinatarul nu accepta constatările cuprinse în procesul verbal întocmit de şeful unităţii de transport, el va proceda de asemenea potrivit art. 70, putind cere totodată o expertiza referitor la starea şi greutatea mărfii, precum şi la cauzele şi cuantumul daunelor.  +  Articolul 55Destinatarul este obligat sa descarce complet mijlocul de transport şi sa-l lase cărăuşului fără resturi sau reziduuri din marfa care a fost încărcată în el.  +  Articolul 56Destinatarul va controla, prin membrii comisiei de primire, modul în care angajatul însărcinat cu primirea mărfurilor îşi exercită atribuţiunile, precum şi modul în care se descarca, se verifica la descărcare, se transporta, se introduc în depozit şi se dezambaleaza mărfurile primite.Pe parcursul de la locul de descărcare pînă la locul de depozitare, integritatea mărfurilor va fi asigurata de destinatar potrivit art. 4 pct. 1, lit. c.  +  Articolul 57La locul de depozitare, destinatarul va proceda, prin comisia de primire, la verificarea cantitativă şi calitativă a mărfurilor, dacă aceasta operaţiune nu a fost efectuată în întregime la locul de descărcare.Verificarea se va face în termen de maximum 6 ore pentru mărfurile uşor alterabile şi 5 zile pentru celelalte mărfuri. Termenul se calculează, pentru livrările din alta localitate din momentul eliberării mărfurilor în gara, autogara, aeroportul sau portul de destinaţie, iar pentru livrările din aceeaşi localitate, din momentul primirii lor în depozitul destinatarului.Dacă mărfurile primite corespund cantitativ şi calitativ cu acelea înscrise în actele de livrare şi documentele de transport, membrii comisiei de primire vor face menţiune de verificare şi de corespundere pe aceste acte şi documente, iar mărfurile vor fi puse în circuitul lor economic.  +  Articolul 58În cazul în care, la locul de depozitare, comisia de primire constata ca greutatea netto, numărul, sortimentul sau calitatea mărfurilor primite, nu corespund cu datele înscrise în actele de livrare şi documentele de transport, va dresa un proces verbal în care va consemna lipsa sau deficientele constatate. În cazul în care se constata o diferenţa de greutate, se va menţiona, în mod obligatoriu în procesul verbal, cintarul folosit, sistemul de cintarire, orice alte elemente care ar putea influenţa greutatea în momentul cintaririi (starea uscata sau umeda a mărfii, condiţiile atmosferice etc.) cît şi persoanele care au participat sau asistat la cintarire, în afară membrilor comisiei de primire.Marfa gasita în deficienta sau cu lipsuri va fi patrata. În cazul în care mărfurile sînt ambalate, verificarea va fi oprită la coletul la care se constata lipsuri. Restul coletelor primite de la acelaşi expeditor nu vor fi deschise, iar coletul respectiv se va păstra împreună cu ambalajul. Nu se vor recunoaşte lipsurile din celelalte colete, dacă aceasta dispoziţie nu a fost respectata, iar lipsurile vor fi imputate angajaţilor care au încălcat-o.În procesul verbal se va indica, în afară membrilor comisiei, persoanele care au participat sau asistat la desfacerea coletului. Procesul verbal va fi semnat de membrii comisiei de primire şi de persoanele indicate în cuprinsul lor.  +  Articolul 59Beneficiarul va anunta telefonic sau telegrafic pe furnizorul-expeditor sa trimită un delegat, care să participe la verificarea şi constatarea lipsurilor şi la întocmirea procesului verbal de verificare a întregului lot de marfa primită. În anuntare se vor indica pe scurt lipsurile sau deficientele constatate.Dacă exista bănuieli ca lipsa constatată provine de pe parcurs şi ar fi imputabilă cărăuşului, în termen de 5 zile de la luarea în primire a mărfurilor, va fi sesizat şi acesta printr-o reclamaţie scrisă, adresată şefului unităţii de transport de destinaţie, cu invitarea de a trimite un delegat care să participe la constatare, la termenul ce se va anunta ulterior.  +  Articolul 60Dacă în termen de 24 ore, delegatul furnizorului sau expeditorului din aceeaşi localitate, sau în 5 zile de la anuntare, delegatul din alta localitate, nu se prezintă, beneficiarul va chema unul din organele prevăzute de art. 70 şi atunci cînd e cazul şi pe delegatul cărăuşului din localitate şi va proceda, cu participarea acestora, la verificarea mărfurilor primite.Dacă este invederata necesitatea punerii imediate în circuit a mărfurilor primite, se va putea proceda la verificarea mărfurilor numai în prezenta unuia din organele prevăzute de art. 70 şi atunci cînd este cazul şi a delegatului cărăuşului din aceeaşi localitate, fără a mai aştepta împlinirea termenului de 5 zile prevăzut în alineatul precedent pentru prezentarea delegatului furnizorului din alta localitate. Necesitatea punerii imediate în circuit a mărfurilor va fi atestata de conducătorul organizaţiei, pe propria lui răspundere.  +  Articolul 61Membrii comisiei de primire şi cu delegaţii furnizorului şi cărăuşului - atunci cînd aceştia se prezintă - sau în asistenţa unuia din organele prevăzute de art. 70, atunci cînd delegatul furnizorului ori al cărăuşului nu se prezintă, vor proceda - după caz - la verificarea cantitativă sau calitativă a întregului lot de mărfuri primite, sau numai a mărfii asupra căreia exista contestaţie.În caz de nevoie, se va apela la un organ tehnic de specialitate, se vor face analize sau expertize de ordin tehnic, ridicindu-se - dacă este necesar - probe din marfa primită, cu identificarea exactă, prin toate elementele necesare ale probei în corelatie cu marfa.În acest scop, destinatarul-beneficiar sau furnizorul pot cere concursul ministerelor, instituţiilor sau organizaţiilor de specialitate, care sînt obligate sa delege de îndată personalul tehnic necesar pentru efectuarea constatărilor cerute.  +  Articolul 62Procesul verbal de verificare se va întocmi în trei exemplare şi va cuprinde: a) locul şi data întocmirii; b) persoanele care au luat parte la verificare, calitatea şi domiciliul; (adresa completa) acestora; c) denumirea furnizorului, beneficiarului, a întreprinderii care a fabricat marfa şi a cărăuşului; d) numărul contractului sau comenzii pe baza căreia s-a expediat produsul; e) numărul facturii şi a documentului de transport; f) data expedierii, punctul de încărcare, data sosirii şi punctul de descărcare, data intrării mărfurilor în depozitul beneficiarului; g) elementele de identificare a mărfii: denumire, sortiment, tip, varietati, calitate etc.; h) greutatea brutto, după documentele întocmite la expediţie, greutatea brutto rezultată la punctul de descărcare, precizîndu-se cintarul la care a fost stabilită, documentul de recintarire, iar dacă recintarirea nu a avut loc, se va menţiona aceasta; i) indicarea mijloacelor de determinare cantitativă prin care s-a constatat lipsa, adică: cintarire, măsurătoare, numaratoare, etc.; j) descrierea ambalajului, starea lui, condiţiile în care au fost păstrate mărfurile la beneficiar; k) descrierea exactă a lipsurilor de cantitate sau calitate la produsele verificate, indicindu-se cantitatea în minus sau în plus faţă de actele de livrare şi documentele de transport, natura defectelor, etc.; l) menţiunea modului în care au fost ridicate probele, cu indicarea numărului, etc. conform prevederilor din standarde sau norme interne; m) cauzele care au putut provoca lipsurile de cantitate sau deficientele de calitate şi în măsura în care rezultă, cine răspunde de ele; n) arătarea produselor care nu vor putea fi folosite şi cele pentru care se propune a fi considerate declasate sau apte pentru alta întrebuinţare; o) propuneri, fie pentru eventuale reduceri de preţuri, corespunzătoare cu scăderea de calitate, fie în vederea reconditionarii mărfurilor calitativ necorespunzătoare, potrivit normelor legale în vigoare, precum şi justificarea precisa a acestor propuneri; p) punctul de vedere al delegatului furnizorului şi al cărăuşului, cînd aceştia au fost de faţa; r) semnatura tuturor persoanelor care au participat la constatare.  +  Articolul 63Cîte un exemplar de pe procesul verbal de constatare se va inmina, sub luare de dovada, delegatiilor furnizorului expeditor şi cărăuşului, dacă aceştia sînt de faţa. Dacă aceştia n-au participat, procesul verbal se va comunică în 24 ore după dresarea lui furnizorului-expeditor şi - după caz - cărăuşului.  +  Articolul 64În cazul în care lipsurile sau deficientele constatate pot fi datorate unei infracţiuni, destinatarul-beneficiar este obligat sa sesizeze de îndată organele de urmărire penală.  +  Articolul 65În toate cazurile în care se constata lipsuri şi deficiente în modul de livrare a mărfurilor, destinatarul-beneficiar va trimite de asemenea un exemplar al procesului verbal către organul tutelar al organizaţiei în culpa.  +  Articolul 66Procesul verbal dresat în condiţiile de mai sus - chiar fără participarea delegaţilor furnizorului sau cărăuşului - este opozabil furnizorului şi beneficiarului, indiferent dacă produsele au fost expediate de furnizor în urma recepţiei sau pe bază de autoreceptie. El va fi opozabil de asemenea şi cărăuşului, în măsura în care se va face dovada ca lipsurile, avariile, substituirile, etc. s-au produs pe parcurs din culpa sa.  +  Articolul 67În cazul în care recepţia mărfurilor livrate se face la beneficiar şi furnizorul nu trimite un delegat care să efectueze, împreună cu delegatul beneficiarului, operaţiunea de recepţie, beneficiarul va proceda la recepţie în asistenţa obligatorie a unuia din organele prevăzute de art. 70. În acest caz, se aplică în mod corespunzător, dispoziţiile cuprinse în acest capitol.  +  Articolul 68Beneficiarul răspunde de integritatea mărfurilor - după caz - din momentul preluării lor de la furnizor ori de la cărăuş, sau din momentul intrării lor în depozit, atunci cînd livrarea se face loco depozitul acestuia.  +  Articolul 69Dacă marfa ambalata a fost ridicată de beneficiar sau destinatar din depozitul furnizorului sau de la cărăuş, după greutatea brutto şi numărul coletelor, iar greutatea brutto sau numărul coletelor constatate la depozitul beneficiarului nu corespund cu cele constatate la primirea produselor, operează prezumţia - pînă la proba contrară - ca lipsa provine din culpa beneficiarului.  +  Capitolul 5 Organele care asista pe beneficiar la constatarea lipsurilorControlul circulaţiei mărfurilor  +  Articolul 70În toate cazurile cînd la verificarea de către beneficiar a mărfurilor sosite din transport, se constata lipsuri cantitative sau deficiente calitative, şi delegatul furnizorului sau însoţitorul transportului, aparţinînd furnizorului, nu este de faţa, precum şi în cazurile în care la primirea mărfurilor de la cărăuş se nasc divergenţe între organele acestuia şi reprezentantul beneficiarului, acesta din urma va chema la faţa locului un delegat al ministerului tutelar al furnizorului, sau al Inspecţiei Comerciale de Stat, sau un delegat al serviciului comercial al sfatului popular, sau un delegat al sfatului popular (acolo unde sfatul popular local nu are serviciu comercial), sau al unei întreprinderi economice din localitate făcînd parte din sistemul furnizorului ori al unei organizaţii socialiste neinteresate.  +  Articolul 71Constatarea lipsurilor cantitative şi a deficienţelor calitative, precum şi a divergentelor dintre cărăuş şi destinatar sau beneficiar, se va face numai în prezenta unuia din delegaţii prevăzuţi în articolul de mai sus, care va semna procesul verbal de constatare.Orice constatare facuta fără prezenta unui asemenea delegat, este lipsită de putere doveditoare.Totuşi, în cazul în care, datorită unor împrejurări bine stabilite şi menţionate în procesul verbal de constatare, destinatarul-beneficiar a fost în imposibilitate de a anunta şi găsi în timp util un delegat din cei prevăzuţi în articolul anterior, pentru constatările ce trebuiau făcute chiar la locul de primire a mărfurilor de la cărăuş şi înainte de descărcarea lor din mijlocul de transport, procesul verbal dresat în aceste condiţii de reprezentantul destinatarului beneficiar în prezenta şi cu semnatura unuia sau mai mulţi martori, cărora li se vor indica numele, pronumele şi adresa completa în procesul verbal, va constitui un început de dovada ce va putea fi completat prin orice mijloc de dovada admis de lege.  +  Articolul 72Organizaţiile de transport - fiecare în sfera lor de activitate - vor controla lunar, prin sondaj, cel puţin 10% din mărfurile încredinţate lor spre transport.Controlul se va efectua de către organele de control ale organizaţiilor de transport, care vor cere şi participarea organelor Inspecţiei Comerciale de Stat sau ale serviciului comercial al sfatului popular din localitate. În lipsa acestora, controlul se va efectua în prezenta unui organ al militiei sau a doi angajaţi ai unei alte organizaţii socialiste, în afară organizaţiei de transport.Controlul va consta din verificarea cantitativă a mărfurilor încredinţate spre transport, în raport cu datele înscrise în documentele de transport, pe baza elementelor de determinare cantitativă prevăzute în aceste documente. Coletele încărcate în mijloace de transport complete nu vor fi deschise.În cazul în care se constata lipsuri sau plusuri nejustificate, în raport cu toleranta legală şi cu pierderile naturale ale mărfurilor, se va dresa un proces verbal de constatare în care se vor indica precis mijloacele şi metodele de determinare cantitativă folosite, orice element care ar fi putut determina o scădere sau creştere de greutate, volum, etc. în momentul constatării, precum şi concluziile asupra cauzelor care ar fi putut determina lipsa constatată.Procesul verbal se va dresa în patru exemplare, din care unul se va păstra de către organul de control, iar restul se vor comunică de îndată procuraturii, expeditorului şi destinatarului.  +  Capitolul 6 Dispoziţii comune şi finale  +  Articolul 73Organizaţiile între care au loc livrări de mărfuri şi care participa la încheierea şi executarea unui contract de transport, nu pot deroga prin convenţie de la dispoziţiile prezentului regulament.  +  Articolul 74Angajaţii care au sarcini speciale în legătură cu circulaţia mărfurilor între organizaţiile socialiste, vor avea calificarea corespunzătoare atribuţiilor lor.Angajaţii însărcinaţi cu ambalarea, supravegherea ambalarii, recepţia, expedierea şi primirea mărfurilor, cantaragii, membrii comisiilor de autoreceptie şi de primire a mărfurilor, organele prevăzute de art. 70, precum şi toţi aceia care prin atribuţiile lor intervin în circulaţia mărfurilor între organizaţiile socialiste, răspund material şi penal atît pentru integritatea mărfurilor, cît şi pentru exactitatea atestarilor pe care le fac în actele de livrare, documentele de transport şi procesele verbale de constatare.  +  Articolul 75Organizaţiile furnizoare-expeditoare şi beneficiare-destinatare care nu respecta dispoziţiile regulamentului de faţa referitoare la recepţia, autoreceptia şi verificarea mărfurilor, vor plati o amenda de 200 lei pentru fiecare încălcare în parte pentru organizaţia în favoarea căreia este prevăzută dispoziţia din regulament, la cererea acesteia.Organizaţia de transport care refuza să efectueze constatările prevăzute de art. 30 şi 59 alin. 2 sau cintarirea ori recintarirea, la primirea sau eliberarea mărfurilor, potrivit art. 28 şi 29, va suporta aceiaşi amenda - după caz - către expeditor sau destinatar, la cererea acestora. În cazurile art. 29 lit. d, amenda se va suporta numai dacă motivele invocate, spre a refuza cintarirea, nu au fost reale.Amenzile de mai sus se plătesc indiferent de faptul dacă nerespectarea dispoziţiilor din regulament a produs sau nu vreo paguba organizaţiei care pretinde plata.Amenzile vor fi imputate angajaţilor vinovaţi de nerespectarea dispoziţiilor respective.  +  Articolul 76Dispoziţiile cuprinse în actele normative care reglementează în prezent condiţiile de livrare şi transportul mărfurilor, rămîn în vigoare, în măsura în care nu sînt contrare dispoziţiilor acestui regulament.  +  Articolul 77Prezentul regulament intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1960.--------