DECIZIE nr. 1.167 din 15 septembrie 2011referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 16 noiembrie 2011    Augustin Zegrean - preşedinteAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorIulia Antoanella Motoc - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorFabian Niculae - magistrat-asistentCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, excepţie ridicată în mod direct de Avocatul Poporului şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.955D/2010.Magistratul-asistent referă asupra faptului că, prin încheierea din 23 iunie 2011, Curtea, având în vedere necesitatea lămuririi suplimentare a unor aspecte, a dispus, în temeiul art. 58 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, repunerea pe rol a Dosarului nr. 3.955D/2011 pentru data de 15 septembrie 2011.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca devenită inadmisibilă a acesteia.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin Adresa nr. 9.773 din 23 septembrie 2010, trimisă Curţii Constituţionale în temeiul prevederilor art. 146 lit. d) teza finală din Constituţie, Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţin, în esenţă, următoarele:Preluarea de către stat, prin Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale aflat în subordinea Guvernului, a evidenţei şi a repartiţiei remuneraţiilor colectate de organismele de gestiune colectivă de la persoane juridice constituite prin libera asociere, fără a exista un mandat din partea titularilor drepturilor de autor, încalcă art. 44 alin. (4) şi art. 136 alin. (5) din Constituţie.Aceste dispoziţii constituţionale, reglementând garantarea dreptului de proprietate, se referă implicit şi la garantarea dreptului de proprietate intelectuală, care include dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi proprietatea industrială. Or, Guvernul, prin introducerea art. 3^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006, încurajează eliminarea organismelor de gestiune colectivă şi preluarea responsabilităţilor acestora de către un organ de specialitate al administraţiei publice centrale aflat în subordinea Guvernului.Mai mult, art. 3^1 alin. (2) teza a doua din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 prevede că toate cheltuielile pentru crearea şi funcţionarea evidenţei naţionale să fie suportate de organismele de gestiune colectivă. Astfel, se ajunge la situaţia în care, pe lângă faptul că are loc o preluare fără drept a administrării şi a repartiţiei remuneraţiilor colectate de organismele de gestiune colectivă, punerea în practică a acestei măsuri abuzive trebuie să se facă pe cheltuiala titularilor drepturilor de autor. Prin urmare, deşi este vorba de raporturi între asociaţii de drept privat (organisme de gestiune colectivă) cu membrii lor persoane fizice, statul - prin O.R.D.A. - decide că trebuie să intervină în acest raport pur privat, încălcând astfel dreptul de proprietate al titularilor drepturilor de autor.Se arată că libera iniţiativă presupune posibilitatea pentru orice persoană de a se erija în participant activ la viaţa economică în modalitatea considerată ca fiind cea mai adecvată (fie ca persoană fizică, fie ca persoană juridică), uzând de mijloacele juridice pe care le are la dispoziţie pentru punerea în aplicare a unei anumite politici.Or, titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe înfiinţează prin libera asociere aceste organisme de gestiune colectivă, organisme ce acţionează în limitele mandatului încredinţat de către membrii asociaţi, cu scopul de a le gestiona drepturile de autor pe plan naţional şi mondial.Prin urmare, intervenţia statului apare ca fiind o încălcare a alegerii voluntare şi conştiente a persoanelor astfel asociate.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Potrivit art. 76 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, Curtea a solicitat informaţii în vederea lămuririi unor aspecte Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, prin directorul său, domnul Robert Bucur. Acesta a comunicat aceste informaţii prin Adresa înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 5.036 din 5 septembrie 2011.Oficiului Român pentru Drepturile de Autor - O.R.D.A. arată că scopul introducerii art. 3^1 din cadrul Ordonanţei Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nu a fost reprezentat de dorinţa ca un organ de specialitate al administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului să preia în administrare drepturile de proprietate intelectuală, ci s-a urmărit atingerea unui nivel mai ridicat al posibilităţii de supraveghere a activităţii organismelor de gestiune colectivă, activitate intensificată după luna mai a anului 2010. Acest lucru a dus la remedierea multor probleme din domeniu în privinţa tuturor categoriilor implicate, respectiv titulari de drepturi de autor ori drepturi conexe, organisme de gestiune colectivă, utilizatori, entităţi publice sau private etc., ţinând cont şi de nivelul sumelor colectate de către organismele de gestiune colectivă, în anul 2009 acestea ridicându-se la aproximativ 50 de milioane de euro şi reprezentând în cea mai mare parte bani publici.Ca urmare a dezbaterilor purtate în cadrul şedinţelor parlamentare din comisiile de specialitate pe această temă cu privire la forma finală a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2010, a fost elaborat Raportul comun asupra proiectului de lege de către Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. Prin acest raport au fost admise amendamente asupra textului art. 3^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006, modificările fiind susţinute şi de noua conducere O.R.D.A., ţinând cont de necesitatea unor dispoziţii care să favorizeze transparenţa şi simplificarea activităţii în domeniul informatizării, cu eliminarea atribuţiei prevăzute în sarcina O.R.D.A. de a administra sistemul informatic naţional în domeniu şi a suportării costurilor de realizare a evidenţei naţionale de către organismele de gestiune colectivă.Având în vedere că art. 3^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 a fost modificat substanţial, iar soluţia legislativă nu a mai fost preluată de noua reglementare, se apreciază că excepţia ridicată de Avocatul Poporului apare ca fiind rămasă fără obiect.CURTEA,examinând actul de sesizare, informaţiile furnizate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 3^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 18 septembrie 2008, care la data sesizării aveau următorul conţinut: "(1) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor administrează sistemul informatic naţional privind evidenţa şi simplificarea plăţii drepturilor de autor şi a drepturilor conexe de către utilizatori şi a repartiţiei remuneraţiilor colectate de organismele de gestiune colectivă în cadrul proiectului e-guvernare. (2) Normele metodologice privind crearea şi funcţionarea evidenţei naţionale prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Costurile de realizare a acestei evidenţe naţionale sunt suportate de organismele de gestiune colectivă beneficiare ale remuneraţiilor datorate de utilizatori."Ulterior sesizării Curţii, dispoziţiile art. 3^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor au fost modificate prin Legea nr. 99/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 24 iunie 2011, acestea având următorul conţinut: "(1) Pentru organizarea evidenţei şi simplificarea plăţii drepturilor de autor şi a drepturilor conexe de către utilizatori, precum şi a repartiţiei remuneraţiilor colectate, organismele de gestiune colectivă sunt obligate să se informatizeze. (2) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor verifică activitatea organismelor de gestiune colectivă prin intermediul sistemului informatic al acestora, verificarea implicând doar o funcţie de citire, şi nu de intervenţie în sistem. (3) Regulile privind accesul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectivă se stabilesc prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu obligaţia consultării prealabile a acestora."În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 45 privind libertatea economică şi art. 136 alin. (5) privind proprietatea.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile legale criticate au fost modificate prin Legea nr. 99/2011, iar soluţia legislativă criticată nu a fost preluată în noua reglementareAstfel, dacă înainte de această modificare art. 3^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 prevedea că O.R.D.A. administra sistemul informatic naţional privind evidenţa şi simplificarea plăţii drepturilor de autor şi a drepturilor conexe de către utilizatori şi a repartiţiei remuneraţiilor colectate de organismele de gestiune colectivă, iar costurile de realizare a acestei evidenţe naţionale erau suportate de organismele de gestiune colectivă beneficiare ale remuneraţiilor datorate de utilizatori, noua reglementare prevede că O.R.D.A. verifică doar activitatea organismelor de gestiune colectivă prin intermediul sistemului informatic al acestora, verificarea implicând doar o funcţie de citire, şi nu de intervenţie în sistem.Or, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale: "Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia."Curtea reţine că, potrivit art. 33 din Legea nr. 47/1992, "La soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate [formulate de Avocatul Poporului - s.n.], dispoziţiile art. 29-31 se aplică în mod corespunzător", însă sintagma "în vigoare" nu poate fi interpretată în acelaşi fel ca în cazul Deciziei nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, întrucât soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate ridicate direct de Avocatul Poporului se face în cadrul unui control abstract de constituţionalitate.Aşadar, atâta timp cât Curtea Constituţională nu poate determina dacă dispoziţiile legale criticate abrogate produc în continuare efecte şi nici întinderea acestora (apreciere care se poate face atunci când este vorba de o excepţie ridicată în faţa unei instanţe judecătoreşti sau de arbitraj comercial), Curtea nu poate decât să respingă ca devenită inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului.Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, excepţie ridicată direct de Avocatul Poporului.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 15 septembrie 2011.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,AUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent,Fabian Niculae----------