ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 2 noiembrie 2011pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 11 noiembrie 2011  Ţinând cont de faptul că activităţile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului au aplicabilitate la nivelul întregului teritoriu, iar urmărirea modului de aplicare a cadrului normativ şi de derulare a programelor/proiectelor din portofoliul ministerului este o activitate de maximă importanţă şi necesitate,în vederea eficientizării activităţii instituţiilor din domeniul construcţiilor, în acord cu priorităţile Guvernului de reformă în administraţia publică,ţinând cont de condiţiile prezente ale economiei, în care întărirea disciplinei economico-financiare şi eliminarea tuturor disfuncţionalităţilor şi blocajelor reprezintă un interes naţional major,luând în considerare constrângerile bugetare impuse de efectele crizei economice şi necesitatea implementării unor măsuri unitare la nivelul tuturor instituţiilor, indiferent de subordonarea acestora, prin prezentul act normativ se are în vedere luarea unor măsuri urgente de reorganizare ce vor conduce în primul rând la scăderea numărului personalului cu funcţii de conducere, dar şi la eficientizarea activităţii inspectoratelor regionale în construcţii, care vor funcţiona cu un aparat de lucru suplu, pe o arie teritorială de competenţă constituită pe limitele teritoriale ale regiunilor de dezvoltare ale României, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare.Ţinând seama de faptul că neadoptarea unei măsuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activităţilor specifice în teritoriu, precum şi la menţinerea unei forme de organizare foarte încărcate, care şi-a dovedit ineficienţa în timp, cu costuri destul de ridicate,întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar menţine situaţia de fapt ce constă în menţinerea unor cheltuieli cu personalul ridicate şi ţinând cont de faptul că raţionalizarea cheltuielilor publice şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional sunt imperios necesare,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. are în structura sa organizatorică 7 direcţii regionale în construcţii şi Direcţia Regională în Construcţii Bucureşti - Ilfov, unităţi fără personalitate juridică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă."2. După articolul 9 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IIPosturile de conducere de la nivelul direcţiilor regionale în construcţii şi de la nivelul Direcţiei Regionale în Construcţii Bucureşti - Ilfov se ocupă prin concurs, organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul III (1) Încetarea contractelor individuale de muncă drept urmare a aplicării prevederilor art. I se face cu respectarea termenelor şi a procedurilor prevăzute de legislaţia muncii şi protecţiei sociale în vigoare. (2) Încadrarea personalului în noua structură organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., în limita posturilor care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, se face prin concurs, în conformitate cu termenele şi procedurile legale în vigoare.  +  Articolul IVÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va adopta hotărârea pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Sulfina BarbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 2 noiembrie 2011.Nr. 93.  +  Anexa (Anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001)Direcţiile regionale în construcţii
  *Font 9*
  Nr. crt. Structura Localitatea
  I. Direcţia Regională în Construcţii Nord-Est Iaşi
  1. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Bacău
  2. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Botoşani
  3. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Piatra-Neamţ
  4. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Suceava
  5. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Vaslui
  II. Direcţia Regională în Construcţii Sud-Est Constanţa
  1. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Brăila
  2. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Buzău
  3. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Focşani
  4. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Galaţi
  5. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Tulcea
  III. Direcţia Regională în Construcţii Sud - Muntenia Ploieşti
  1. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Alexandria
  2. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Călăraşi
  3. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Giurgiu
  4. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Piteşti
  5. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Slobozia
  6. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Târgovişte
  IV. Direcţia Regională în Construcţii Sud-Vest - Oltenia Craiova
  1. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Drobeta-Turnu Severin
  2. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Râmnicu Vâlcea
  3. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Slatina
  4. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Târgu Jiu
  V. Direcţia Regională în Construcţii Vest Timişoara
  1. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Arad
  2. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Hunedoara
  3. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Reşiţa
  VI. Direcţia Regională în Construcţii Nord-Vest Cluj-Napoca
  1. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Baia Mare
  2. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Bistriţa
  3. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Oradea
  4. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Satu Mare
  5. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Zalău
  VII. Direcţia Regională în Construcţii Centru Braşov
  1. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Alba Iulia
  2. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Miercurea-Ciuc
  3. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Sfântu Gheorghe
  4. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Sibiu
  5. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Târgu Mureş
  VIII. Direcţia Regională în Construcţii Bucureşti - Ilfov Bucureşti
  -------