ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011    Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care introduc reglementări noi în domeniul studiilor universitare de doctorat şi care duc la căderea în desuetudine a reglementărilor anterioare în domeniu,luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care recomandă asanarea legislaţiei prin abrogarea expresă a dispoziţiilor legale căzute în desuetudine sau care înregistrează aspecte de contradictorialitate cu reglementările în vigoare,considerând că elementele sus-menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IDecretul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România nr. 1.058/1967 privind titlurile ştiinţifice în Republica Socialistă România, publicat în Buletinul Oficial nr. 100 din 28 noiembrie 1967, cu completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul IILa articolul 6 alineatul (1) din Legea nr. 264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 6 iulie 2004, cu modificările ulterioare, litera i) se abrogă.  +  Articolul IIILegea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 10 alineatul (1), literele c) şi r) se abrogă.2. La articolul 18, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Preşedintele ASAS emite decizii pentru constituirea comisiilor de atestare şi promovare în grade profesionale de cercetător ştiinţific I şi cercetător ştiinţific II, decizii privind componenţa consiliilor de administraţie ale unităţilor de cercetare-dezvoltare, privind numirea directorului general sau a directorului unităţilor de cercetare-dezvoltare, conform legii, şi avizează propuneri cu privire la asocierea unităţilor de cercetare-dezvoltare cu alte unităţi, instituţii şi operatori economici în vederea realizării de proiecte şi lucrări în domeniul agricol, la reorganizarea sau desfiinţarea unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare agricolă şi altele asemenea."3. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol cuprinde ansamblul instituţiilor şi unităţilor de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 26, potrivit prezentei legi."4. La articolul 27, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) aprobă şi finanţează planul sectorial de cercetare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală, care conţine programe şi proiecte de interes prioritar, avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului."5. La articolul 28, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Institutele de cercetare-dezvoltare de ramură prevăzute în anexa nr. 2, instituţii de drept public cu personalitate juridică, în subordinea ASAS, care nu sunt organizate ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare, se pot organiza ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare după obţinerea certificării prin clasificare la nivelurile A+, A sau A-.............................................................................................. (4) Staţiunile şi centrele de cercetare-dezvoltare pot fi reorganizate ca baze experimentale, fără personalitate juridică, ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare sau ale institutelor de profil."6. Articolul 33 se abrogă.7. La articolul 35, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) contracte de finanţare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare şi acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare-inovare, finanţate în sistem competiţional sau direct de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare;".8. La articolul 53, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 53. - (1) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol sunt evaluate şi clasificate în vederea certificării, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.................................................................................................. (5) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol pot fi reorganizate prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la propunerea ASAS, în condiţiile legii."9. La articolul 53, alineatele (2), (3) şi (4) se abrogă.  +  Articolul IVLa articolul 2 alineatul (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 1 martie 2010, aprobată prin Legea nr. 120/2010, cu modificările şi completările ulterioare, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) instituţii de cercetare-dezvoltare de drept public certificate prin clasificare la nivelurile A+, A sau A-;".PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul educaţiei, cercetării, tineretuluişi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul sănătăţii,Ritli Ladislaup. Ministrul agriculturii şidezvoltării rurale,Barna Tanczos,secretar de statp. Ministrul economiei, comerţului şimediului de afaceri,Constantin Claudiu Stafie,secretar de statMinistrul afacerilor externe,Teodor BaconschiBucureşti, 19 octombrie 2011.Nr. 89.------