HOTĂRÂRE nr. 1.099 din 2 noiembrie 2011privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung de la Consiliul Judeţean Argeş la Consiliul Local al Municipiului Câmpulung
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 174/2011,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă transferul managementului asistenţei medicale al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung - unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Câmpulung, str. Lascăr Catargiu nr. 38, judeţul Argeş, aflată în reţeaua sanitară a Consiliului Judeţean Argeş, de la Consiliul Judeţean Argeş la Consiliul Local al Municipiului Câmpulung. (2) Predarea-preluarea se va efectua pe bază de protocol încheiat între autorităţile administraţiei publice implicate, prevăzute la alin. (1), în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit modelului aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 910/2010 pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Bucureşti în vederea transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice, adaptat condiţiilor specifice de realizare a transferului.  +  Articolul 2La data expirării termenului prevăzut la art. 1 alin. (2), în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, la rubrica "Judeţul Argeş", numărul curent 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:   "33. Spitalul de Consiliul Local   Pneumoftiziologie Câmpulung al Municipiului Câmpulung".PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Ritli LadislauMinistrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 2 noiembrie 2011.Nr. 1.099.----------