ORDIN nr. 1.470 din 20 octombrie 2011pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 noiembrie 2011  Având în vedere:- Referatul Direcţiei organizare şi politici salariale nr. RL 1881 din 19 octombrie 2011;- prevederile art. 11 alin. (2) din cap. II la anexa nr. III din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Echivalarea stagiului în specialitate, participarea la concurs prin echivalare, precum şi reducerea vechimii în specialitate, necesare în vederea ocupării funcţiilor prevăzute în anexă, se pot face numai cu aprobarea Ministerului Sănătăţii, în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) Prezentul ordin se aplică şi unităţilor sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, din subordinea Academiei Române, unităţilor şi structurilor sanitare al căror management a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi unităţilor de asistenţă medico-sociale. (2) Pentru unităţile de asistenţă medico-sociale condiţia de vechime în sectorul sanitar se înlocuieşte cu vechimea în reţeaua unităţilor de asistenţă medico-sociale.  +  Articolul 4 (1) Ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale se face prin concurs sau examen. (2) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual se face prin examen sau potrivit reglementărilor specifice unor domenii de activitate.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 467/2010 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 4 iunie 2010  +  Articolul 6Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, unităţile sanitare cu personalitate juridică, unităţile sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, din subordinea Academiei Române, precum şi unităţile şi structurile sanitare al căror management a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ritli LadislauBucureşti, 20 octombrie 2011.Nr. 1.470.  +  AnexăCRITERIIprivind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şitrepte profesionale pentru personalul contractual dinunităţile sanitare publice din sectorul sanitar     I. Personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare
    Nr. crt.Funcţia  (gradul sau treapta profesională)Studii şi criterii la angajare şi promovareVechimea minimă în muncă sau în specialitate
    0123
    A. Funcţii de specialitate medico-sanitare
    1.Medic/Medic dentist; primar- diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină/ diplomă sau diplomă de licenţă de medic stomatolog/diplomă de licenţă de medic dentist  - examen de medic primar  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime ca medic specialist
    2.Medic/Medic dentist; specialist- diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină/ diplomă de licenţă de medic stomatolog/diplomă de licenţă de medic dentist  - examen de medic specialist  - concurs pentru ocuparea postului*)- stagiu de rezidenţiat terminat
    3.Medic/Medic dentist; rezident anul II-VII- diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină/diplomă de licenţă de medic stomatolog/diplomă de licenţă de medic dentist  - promovarea examenului de verificare a cunoştinţelor prevăzute de curriculumul de pregătire aferent anului de formare- un an vechime ca medic rezident
    4.Medic/Medic dentist; rezident anul I- diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină/diplomă de licenţă de medic stomatolog/diplomă de licenţă de medic dentist  - concurs de medic rezident  
    5.Medic/Medic dentist- diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină/diplomă de medic stomatolog promoţie anterioară anului 2005  - diplomă de licenţă de medic dentist promoţie 2005 şi ulterioare  - concurs pentru ocuparea postului- un an vechime ca medic/medic dentist stagiar
    6.Medic/Medic dentist stagiar**)- diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină, diplomă de medic stomatolog promoţie anterioară anului 2005  
    7.Medic cu competenţe limitate- diplomă de licenţă în medicină promoţia anului 2005 şi ulterioare al cărui titular nu a fost confirmat medic rezident  - concurs pentru ocuparea postului  
    8.Farmacist primar- diplomă de farmacist sau diplomă de licenţă în farmacie  - examen de farmacist primar  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime ca farmacist specialist
    9.Farmacist specialist- diplomă de farmacist sau diplomă de licenţă în farmacie  - examen de farmacist specialist  - concurs pentru ocuparea postului*)- stagiu de rezidenţiat terminat
    10.Farmacist rezident anul II-III- diplomă de licenţiat în farmacie/diplomă de licenţă de farmacist  - promovarea examenului de verificare a cunoştinţelor prevăzute de curriculumul de pregătire aferent anului de formare- un an vechime ca farmacist rezident
    11.Farmacist rezident anul I- diplomă de farmacist sau diplomă de licenţă în farmacie  - concurs de farmacist rezident  
    12.Farmacist- diplomă de licenţiat în farmacie promoţie anterioară anului 2005  - diplomă de licenţiat în farmacie/diplomă de licenţă de farmacist promoţia anului 2005 şi ulterioare  - concurs pentru ocuparea postului- un an vechime ca farmacist stagiar
    13.Farmacist stagiar- diplomă de licenţiat în farmacie promoţie anterioară anului 2005  
    14.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal- diplomă de licenţă în specialitate  - examen de grad principal  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime ca fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist
    15.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist- diplomă de licenţă în specialitate  - examen de grad specialist  - concurs pentru ocuparea postului- 4 ani vechime ca fiziokinetoterapeut, bioinginer medical
    16.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime ca fiziokinetoterapeut, bioinginer medical
    17.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    18.Dentist principal- diplomă de învăţământ superior de 3 ani în specialitate  - examen de dentist principal  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime ca dentist
    19.Dentist- diplomă de învăţământ superior de 3 ani în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime ca dentist
    20.Dentist debutant- diplomă de învăţământ superior de 3 ani în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    B. Funcţii de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare  
    21.Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal- diplomă de licenţă în specialitate  - examen de grad principal  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime ca specialist în sectorul sanitar
    22.Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist- diplomă de licenţă în specialitate  - examen de grad specialist  - concurs pentru ocuparea postului- 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
    23.Biolog, biochimist, chimist, fizician- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în specialitate
    24.Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutant- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    25.Expert în fizică medicală- diplomă de licenţă în fizică sau echivalent  - grad universitar sau echivalent superior (masterat sau doctorat)  - curs de radioprotecţie postuniversitar  - permis de exercitare nivel 3 eliberat de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN)  - concurs pentru ocuparea postului-3 ani vechime ca fizician medical
    26.Fizician medical- diplomă de licenţă în fizică sau echivalent  - permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN  - concurs pentru ocuparea postului- 2 ani vechime ca fizician medical debutant
    27.Fizician medical debutant- diplomă de licenţă în fizică sau echivalent  - concurs pentru ocuparea postului  
    28.Logoped, sociolog, profesor CFM, asistent social, kinetoterapeut; principal- diplomă de licenţă în specialitate  - examen pentru obţinerea gradului de principal  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
    29.Logoped, sociolog, profesor CFM, asistent social, kinetoterapeut- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în specialitate
    30.Logoped, sociolog, profesor CFM, asistent social, kinetoterapeut; debutant- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    31.Psiholog principal- diplomă de licenţă în specialitate  - examen de grad principal  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime ca specialist în sectorul sanitar
    32.Psiholog specialist- diplomă de licenţă în specialitate  - examen de grad specialist  - concurs pentru ocuparea postului- 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
    33.Psiholog practicant- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- un an vechime ca psiholog stagiar
    34.Psiholog stagiar- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    35.Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal- diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate  - examen pentru obţinerea gradului de principal  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
    36.Profesor CFM, biolog, chimist asistent social- diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în specialitate în sectorul sanitar
    37.Profesor CFM, biolog, chimist; asistent social- diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului
  *) Cu excepţia medicilor şi farmaciştilor care urmează rezidenţiatul pe post nominalizat într-o unitate sanitară.**) Funcţia de medic stagiar se utilizează şi pentru medicii din promoţia 2005 şi ulterioare care nu au fost confirmaţi medici rezidenţi şi care beneficiază de competenţe limitate. NOTE:1. Gradele profesionale obţinute prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la poziţiile 1, 2, 3, 4, 8, 9,10 şi 11 se confirmă prin ordin al ministrului sănătăţii.2. Gradele profesionale obţinute prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la poziţiile 21 şi 22, cu excepţia fizicienilor, se confirmă prin ordin al ministrului sănătăţii.3. Gradele profesionale de specialist şi principal obţinute prin examen de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la poziţiile 14, 15, 28, 31, 32 şi 35, inclusiv fizicienii de la poziţiile 21 şi 22, se confirmă prin act administrativ al conducătorului instituţiei publice cu personalitate juridică.II. Asistenţi medicali şi alte categorii de personal sanitar cu pregătire superioară, superioară de scurtă durată, postliceală sanitară sau medie
           
    Nr. crt.Funcţia  (gradul sau treapta profesională)Studii şi criterii la angajare şi promovareVechimea minimă în muncă sau în specialitate
    0123
    38.Asistent medical, moaşă; principal- diplomă de licenţă în specialitate  - examen pentru obţinerea gradului de principal  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime ca asistent medical
    39.Asistent medical, moaşă- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime ca asistent medical
    40.Asistent medical, moaşă; debutant- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    41.Asistent medical principal (SSD)- diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate  - examen pentru obţinerea gradului de principal  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime ca asistent medical
    42.Asistent medical (SSD)- diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime ca asistent medical
    43.Asistent medical debutant (SSD)- diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    44.Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; principal (PL)- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau  - diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare  - examen pentru obţinerea gradului de principal  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime ca asistent medical
    45.Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; (PL)- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau  - diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în specialitate
    46.Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; debutant (PL)- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau  - diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997  - concurs pentru ocuparea postului  
    47.Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; principal (M)- diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii  - examen pentru obţinerea gradului de principal  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime ca asistent medical
    48.Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; (M)- diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii  - concurs pentru ocuparea postului- 5 luni vechime în specialitate
    49.Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; debutant (M)- diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii  - concurs pentru ocuparea postului  
    50.Educator-puericultor principal (PL)- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate  - examen pentru obţinerea gradului de principal  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime ca educator-puericultor
    51.Educator-puericultor (PL)- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 5 luni vechime în specialitate
    52.Educator-puericultor; debutant (PL)- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    53.Educator-puericultor principal (M)- diplomă de absolvire a liceului de specialitate  - examen pentru obţinerea gradului de principal  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime ca educator-puericultor
    54.Educator-puericultor (M)- diplomă de absolvire a liceului de specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 5 luni vechime în specialitate
    55.Educator-puericultor; debutant (M)- diplomă de absolvire a liceului de specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    56.Tehnician dentar, tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); principal (PL)- diplomă de şcoală sanitară postliceală ori echivalentă sau  - diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997  - examen pentru obţinerea gradului de principal  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime în specialitate
    57.Tehnician dentar, tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); (PL)- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau  - diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997  - concurs pentru ocuparea postului- 5 luni vechime în specialitate
    58.Tehnician dentar, tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); debutant (PL)- diplomă de şcoală sanitară postliceală ori echivalentă sau  - diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997  - concurs pentru ocuparea postului  
    59.Tehnician dentar principal (M)- diplomă de liceu sanitar în profil  - examen pentru obţinerea gradului de principal  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime ca tehnician dentar
    60.Tehnician dentar (M)- diplomă de liceu sanitar în profil  - concurs pentru ocuparea postului- 5 luni vechime ca tehnician dentar
    61.Tehnician dentar debutant (M)- diplomă de liceu sanitar în profil  - concurs pentru ocuparea postului  
    62.Tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); principal (M)- diplomă de studii medii în specialitate  - examen pentru obţinerea gradului de principal  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime în specialitate ca tehnician în sectorul sanitar
    63.Tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă) (M)- diplomă de studii medii în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 5 luni vechime în specialitate ca tehnician în sectorul sanitar
    64.Tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); debutant (M)- diplomă de studii medii în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    65.Soră medicală, oficiant medical, laborant, moaşă, maseur; principal (M)- diplomă de liceu sanitar sau şcoală sanitară în profil  - examen pentru obţinerea gradului de principal  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime în specialitate
    66.Soră medicală, oficiant medical, laborant, moaşă, maseur; (M)- diplomă de liceu sanitar sau şcoală sanitară în profil  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în specialitate
    67.Soră medicală, oficiant medical, laborant, moaşă, maseur; debutant (M)- diplomă de liceu sanitar sau şcoală sanitară în profil  - concurs pentru ocuparea postului  
    68.Statistician medical, registrator medical, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, instructor CFM; principal (M)- diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii  - examen pentru obţinerea gradului de principal  - concurs pentru ocuparea postului- 4 ani vechime în specialitate
    70.Statistician medical, registrator medical, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, instructor CFM; (M)- diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în activitate
    70.Statistician medical, registrator medical, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, instructor CFM; debutant (M)- diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii  - concurs pentru ocuparea postului  
    71.Asistent social, educator-puericultor; principal- diplomă de absolvire a şcolii de specialitate  - examen pentru obţinerea gradului de principal  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime în specialitate
    72.Asistent social, educator-puericultor- diplomă de absolvire a şcolii de specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în specialitate
    73.Asistent social, educator-puericultor; debutant- diplomă de absolvire a şcolii de specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    74.Gipsar, autopsier; principal- şcoală generală  - examen pentru obţinerea gradului de principal  - curs de instruire de 3 luni  - concurs pentru ocuparea postului- 4 ani vechime în sectorul sanitar la sala de gipsare sau prosectură
    75.Gipsar, autopsier- şcoală generală  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în sectorul sanitar la sala de gipsare sau prosectură
    76.Gipsar, autopsier; debutant- şcoală generală  - concurs pentru ocuparea postului  
    77.Operator registrator de urgenţă principal- diplomă de studii medii - curs organizat conform ordinului ministrului sănătăţii privind înfiinţarea +žcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti, actual Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precum şi în alte servicii judeţene de ambulanţă acreditate prin ordin al ministrului sănătăţii  - examen pentru obţinerea gradului de principal  - concurs pentru ocuparea postului- 4 ani vechime în specialitate, din care cel puţin un an în cadrul serviciilor de ambulanţă
    78.Operator registrator de urgenţă- diplomă de studii medii şi certificat de radiotelefonist sau telefonist  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în specialitate
    79.Operator registrator de urgenţă debutant- diplomă de studii medii şi certificat de radiotelefonist sau telefonist  - concurs pentru ocuparea postului
  NOTE:1. Condiţiile de studii şi vechime prevăzute la poziţiile 38-40 se aplică şi următoarelor funcţii: tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat.2. Condiţiile de studii şi vechime prevăzute la poziţiile 41-43 se aplică şi următoarelor funcţii: asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar, care au studii de acest nivel.3. Condiţiile de studii şi vechime prevăzute la poziţiile 35-37 se aplică şi următoarelor funcţii: educator-puericultor, asistent social şi cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral ori fără frecvenţă.4. Pentru încadrarea personalului de specialitate medico-sanitar cu studii postliceale şi medii în funcţiile de la poziţiile 44-76, echivalările şi confirmările în funcţii şi specialităţi aprobate potrivit reglementărilor legale în vigoare îşi menţin valabilitatea.5. Asistenţii medicali care au susţinut şi promovat gradul principal în profilul diplomei de licenţă/diplomei de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată, obţinută ulterior, pot fi promovaţi la gradul principal după îndeplinirea condiţiei de vechime de 3 ani în funcţia de asistent medical cu (S) sau cu (SSD).6. Reglementările de la pct. 5 se aplică şi funcţiilor nominalizate la pct. 1 şi 2.     III. Personal auxiliar sanitar
    Nr. crt.Funcţia  (gradul sau treapta profesională)Studii şi criterii la angajare şi promovareVechimea minimă în muncă sau în specialitate
    0123
    80.Infirmieră, agent DDD- şcoală generală  - curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România  sau  - curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală resurse umane şi certificare  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în activitate
    81.Infirmieră, agent DDD; debutant- şcoală generală  - concurs pentru ocuparea postului  
    82.Brancardier, băiaş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare- şcoală generală  - concurs pentru ocuparea postului  
    83.Ambulanţier- diplomă de bacalaureat (2)  - permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C  - diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier conform ordinului ministrului sănătăţii privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti, actual Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precum şi în alte servicii judeţene de ambulanţă acreditate prin ordin al ministrului sănătăţii  - concurs pentru ocuparea postului sau  - diplomă de bacalaureat (2)  - certificat de calificare  - diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier conform ordinului ministrului sănătăţii privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti, actual Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precum şi în alte servicii judeţene de ambulanţă acreditate prin ordin al ministrului sănătăţii  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist şi cel puţin un an ca şofer autosanitară I  - 6 ani vechime ca motorist, marinar sau conducător de şalupă şi cel puţin un an vechime ca motorist, marinar pe şalupă medicală sau conducător de şalupă medicală
    84.Şofer autosanitară I- diplomă de bacalaureat (2)  - permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist sau 3 ani ca şofer autosanitară II
    85.Şofer autosanitară II- diplomă de bacalaureat (2)  - permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist
    86.Şofer autosanitară III- permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C  - concurs pentru ocuparea postului
  NOTE:1. Se aplică nivelele I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, iar nivelele de salarizare II şi III, şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.2. Numai pentru ocuparea funcţiilor respective din cadrul serviciilor de ambulanţă ulterior intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009.3. Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 83-85, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective.4. Nivelul de studii medii (M) pentru funcţiile de ambulanţier şi şofer autosanitară I şi II din cadrul serviciilor de ambulanţă se utilizează numai pentru promovarea persoanelor încadrate ulterior intrării în vigoare a Legii-cadrunr. 330/2009, cu modificările ulterioare.IV. Personalul din unităţile de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologicăCap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010
           
    Nr. crt.Funcţia  (gradul sau treapta profesională)Studii şi criterii la angajare şi promovareVechimea minimă în specialitate
    0123
    A. Funcţii de execuţie pe grade profesionale    
    1.Cercetător ştiinţific I- diplomă de licenţă în specialitate  - medic primar, farmacist primar (3)  - biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc. - principal  - expert în fizică medicală sau  - concurs pentru ocuparea postului- 9 ani vechime în activitatea de cercetare şi titlul ştiinţific de doctor  sau  - 9 ani vechime în învăţământul superior şi titlul ştiinţific de doctor  - 15 ani vechime în profilul postului
    2.Cercetător ştiinţific II- diplomă de licenţă în specialitate  - medic primar, farmacist primar (3)  - biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc. - principal  - expert în fizică medicală  - concurs pentru ocuparea postului- 8 ani vechime în activitatea de cercetare şi titlul ştiinţific de doctor  sau  - 8 ani vechime în învăţământul superior şi titlul ştiinţific de doctor sau  - 12 ani vechime în profilul postului
    3.Cercetător ştiinţific III- diplomă de licenţă în specialitate  - medic specialist sau farmacist specialist (3) - biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog, logoped, sociolog, expert în fizică medicală, asistent medical etc.  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani vechime în activitatea de cercetare  sau  - 6 ani vechime în învăţământul superior  sau  - 4 ani vechime pentru persoanele care deţin titlul ştiinţific de doctor şi provin din învăţământul superior ori din domeniul cercetării  sau  - 10 ani vechime în profilul postului  sau  - 8 ani vechime pentru persoanele care deţin titlul ştiinţific de doctor şi provin din afara învăţământului superior sau al cercetării
    4.Cercetător ştiinţific- diplomă de licenţă în specialitate  - medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii, în ultimul an de rezidenţiat  - biolog, chimist, biochimist, fizician, fizician medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc.  - concurs pentru ocuparea postului- 2 ani vechime în activitatea de cercetare  sau  - 2 ani vechime în învăţământul superior  sau  - 4 ani vechime în profilul postului
    5.Asistent de cercetare ştiinţifică- diplomă de licenţă în specialitate  - medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii  - biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc.  - concurs pentru ocuparea postului- un an vechime în activitate
    6.Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar- diplomă de licenţă în specialitate  - medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii  - biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc.  - concurs pentru ocuparea postului  
    B. Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţifică, pe trepte profesionale  
    7.Asistent I- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 4 ani vechime în activitate
    8.Asistent II- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- un an vechime în activitate
    9.Asistent stagiar- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului
  NOTE:1. Funcţiile din prezenta anexă se echivalează cu funcţiile prevăzute în Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetăriinr. 4.399/2005pentru echivalarea funcţiilor şi gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu funcţiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legeanr. 319/2003, elaborat în baza prevederilor art. 19 din legea mai sus menţionată.2. Angajarea şi promovarea personalului din structurile de cercetare medicală şi farmaceutică se fac numai cu avizul conducerii Academiei de Ştiinţe Medicale.3. Se aplică numai pentru funcţiile din activitatea de cercetare ştiinţifică medicală clinică şi de medicină preventivă.     V. Personalul de specialitate din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii,         resurse umane, salarizare şi contencios
    Nr.  crt.Funcţia  (gradul sau treapta profesională)Studii şi criterii la angajare şi promovareVechimea minimă în specialitate
    0123
    A. Funcţii din activitatea de specialitate din compartimentele contabilitate, financiar, aprovizionare, resurse umane, salarizare, contencios şi investiţii
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Auditor gradul I- diplomă de licenţă  - concurs pentru ocuparea postului- 4 ani vechime în specialitate
    2.Auditor gradul II- diplomă de licenţă  - concurs pentru ocuparea postului- un an vechime în specialitate
    3.Consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, gradul I- diplomă de licenţă  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    4.Referent de specialitate, inspector de specialitate, consilier, expert, gradul II- diplomă de licenţă  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    5.Referent de specialitate, inspector de specialitate, consilier, expert; gradul III- diplomă de licenţă  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în specialitate
    6.Consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, debutant- diplomă de licenţă  - concurs pentru ocuparea postului  
    7.Inginer, economist; specialist IA- diplomă de licenţă  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    8.Inginer, economist; gradul I- diplomă de licenţă  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    9.  10.Inginer, economist; gradul II Inginer, economist; debutant- diplomă de licenţă  - concurs pentru ocuparea postului  - diplomă de licenţă  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în specialitate
    11.Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect, arhivist; I- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    12.Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect, arhivist; II- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    13.Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect, arhivist; III- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în specialitate
    14.Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect, arhivist; debutant- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
    15.Consilier juridic gradul IA- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    16.Consilier juridic gradul I- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    17.Consilier juridic gradul II- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în specialitate
    18.Consilier juridic debutant- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    19.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate  sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului sau- 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
      tehnician IA- muncitori categoriile 5-6  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 7 ani vechime în meserie
    20.Tehnician, merceolog, contabil, referent; I- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului sau- 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
      tehnician I- muncitori categoriile 4-5  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 4 ani vechime în meserie
    21.Tehnician, merceolog, contabil, referent; II- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului sau- 6 luni vechime în specialitate
      tehnician II- muncitori categoriile 2-3  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- un an vechime în meserie
    22.Tehnician, merceolog, contabil referent; debutant- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului  
    B. Compartimente de informatică
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Analist, programator, inginer de sistem; IA- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în activitatea de informatică
    2.Analist, programator, inginer de sistem; I- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în activitatea de informatică
    3.Analist, programator, inginer de sistem; II- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în activitatea de informatică
    4.Analist, programator, inginer de sistem; debutant- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    5.Informatician, conductor tehnic; I- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    6.Informatician, conductor tehnic; II- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    7.Informatician, conductor tehnic; III- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în specialitate
    8.Informatician, conductor tehnic; debutant- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale  
    9.Analist (programator) ajutor IA- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în activitatea informatică
    10.Analist (programator) ajutor I- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în activitatea informatică
    11.Analist (programator) ajutor II- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în activitatea informatică
    12.Analist (programator) debutant- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului  
    13.Operator, controlor date; I- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în activitate
    14.Operator, controlor date; II- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în activitate
    15.Operator, controlor date; III- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în activitate
    16.Operator, controlor date; debutant- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului
  NOTĂ: Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 19-22, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective.VI. Personalul din activitatea de secretariat - administrativ, gospodărire, întreţinere - reparaţii şi de deservire
           
    Nr.  crt.Funcţia (treapta profesională)Studii şi criterii la angajare şi promovareVechimea minimă în muncă sau în specialitate
    0123
    a) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    1.Administrator I- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate economic sau tehnic  sau  - diplomă de bacalaureat în profil economic sau tehnic  - concurs pentru ocuparea postului- 4 ani vechime în activitate
    2.Administrator II- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate economic sau tehnic  sau  - diplomă de bacalaureat în profil economic sau tehnic  - concurs pentru ocuparea postului- un an vechime în activitate
    3.Şef depozit I- diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani vechime în activitate
    4.Şef depozit II- diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului  
    5.Casier, magaziner; funcţionar, arhivar- diplomă de bacalaureat sau  - diplomă de absolvire a şcolii generale  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în activitate
    6.Casier, magaziner; funcţionar, arhivar; debutant- diplomă de bacalaureat sau  - diplomă de absolvire a şcolii generale  - concurs pentru ocuparea postului  
    7.Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IA- diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în activitate
    8.Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf I- diplomă de bacalaureat sau  - diplomă de absolvire a şcolii generale  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în activitate
    9.Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf debutant- diplomă de bacalaureat sau  - diplomă de absolvire a şcolii generale  - concurs pentru ocuparea postului  
    10.Secretar- diplomă de bacalaureat sau  - diplomă de absolvire a şcolii generale  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în activitate
    11.Secretar debutant- diplomă de bacalaureat sau  - diplomă de absolvire a şcolii generale  - concurs pentru ocuparea postului  
    12.Şef formaţie pază/pompieri- diplomă de bacalaureat sau  - diplomă de absolvire a şcolii generale  - concurs pentru ocuparea postului  
    13.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier- diplomă de absolvire a şcolii generale  - concurs pentru ocuparea postului  
    14.Maistru I- diplomă de absolvire a şcolii tehnice de maiştri  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani vechime ca maistru
    15.Maistru II- diplomă de absolvire a şcolii tehnice de maiştri  - concurs pentru ocuparea postului- 9 ani vechime în meserie
    b) Criterii de studii şi vechime pentru muncitorii calificaţi din activitatea de întreţinere-reparaţii, laboranţi determinări fizico-chimice, preparatori ser vaccin etc.
    16.Muncitor calificat I- categoria de calificare 5 sau 6 - 9 ani vechime în meserie  - concurs pentru ocuparea postului  
    17.Muncitor calificat II- categoria de calificare 3 sau 4 - 6 ani vechime în meserie  - concurs pentru ocuparea postului  
    18.Muncitor calificat III- categoria de calificare 2 - 3 ani vechime în meserie  - concurs pentru ocuparea postului  
    19.Muncitor calificat IV- categoria de calificare 1  - concurs pentru ocuparea postului  
    20.Muncitor necalificat I- concurs pentru ocuparea postului  
    21.Muncitor necalificat II - fără sporuri- concurs pentru ocuparea postului  
    c) Personal operativ şi muncitori operativi
    22.Bucătar, cofetar, ospătar, agent contractări achiziţii, lucrător comercial etc. I- nivel de calificare III  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani vechime în meserie
    23.Bucătar, cofetar, ospătar, agent contractări achiziţii, lucrător comercial etc. II-III- nivel de calificare II  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani vechime în meserie
    24.Bucătar, cofetar, ospătar, agent contractări achiziţii, lucrător comercial etc. IV- nivel de calificare I  - concurs pentru ocuparea postului  
    d) încadrarea şoferilor pe trepte profesionale în funcţie de capacitatea de transport a autovehiculului
    25.Şofer I- autovehicul şi tractor rutier cu remorcă, cu capacitatea de peste 2 t, şi autovehicul de transport de persoane cu peste 8 locuri  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani vechime în activitate ca şofer
    26.Şofer II- autovehicul cu capacitatea până la 2 t inclusiv şi autovehicul de transport de persoane cu până la 8 locuri inclusiv  - concurs pentru ocuparea postului  
    e) Muncitori calificaţi - telefonist
    27.Muncitor calificat II (telefonist)- centrală telefonică cu peste 400 de posturi telefonice în funcţie, exclusiv posturile telefonice din derivaţie  - certificat de calificare pentru meseria de telefonist  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani vechime în activitate
    28.Muncitor calificat III (telefonist)- centrală telefonică cu 50-400 de posturi telefonice în funcţie  - certificat de calificare pentru meseria de telefonist  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani vechime în activitate
    29.Muncitor calificat IV (telefonist)- centrală telefonică cu până la 50 de posturi telefonice în funcţie  - certificat de calificare pentru meseria de telefonist  - concurs pentru ocuparea postului
  NOTĂ:Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 1-15, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective. Încadrarea pe funcţiile de muncitori de la poziţiile 16-24 se face pe baza actelor de studii (calificare) pentru fiecare meserie, care conferă dreptul exercitării meseriei în care s-au pregătit. Categoriile de calificare ce pot fi utilizate pentru fiecare meserie sunt cele prevăzute în Indicatorul Tarifar de Calificare (ITC). Pentru celelalte categorii de muncitori încadraţi potrivit prevederilor ITC în vigoare se va respecta echivalarea categoriilor de calificare cu treptele profesionale. Şoferii trebuie să posede permis de conducere pentru şofer profesionist sau diplomă de absolvire a învăţământului mediu ori profesional de specialitate.VII. Funcţii de specialitate din alte sectoare de activitate care se utilizează în unităţile sanitare publice
           
    Nr.  crt.Funcţia  (gradul sau treapta profesională)Studii şi criterii la angajare şi promovareVechimea minimă în muncă sau în specialitate
    0123
    1. Unităţi de cultură
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Documentarist, traducător, desenator artistic; gradul I- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    2.Documentarist, traducător, desenator artistic; gradul II- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    3.Documentarist, traducător, desenator artistic; gradul III- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în specialitate
    4.Documentarist, traducător, desenator artistic; debutant- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    5.Bibliotecar gradul IA- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    6.Bibliotecar gradul I- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    7.Bibliotecar gradul II- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în specialitate
    8.Bibliotecar debutant- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    9.Bibliotecar, bibliotecar-arhivist gradul I- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată de specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    10.Bibliotecar, bibliotecar-arhivist gradul II- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată de specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    11.Bibliotecar, bibliotecar-arhivist gradul III- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată de specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în specialitate
    12.Bibliotecar, bibliotecar-arhivist debutant- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată de specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale  
    13.Bibliotecar treapta I- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în activitate
    14.Bibliotecar treapta II- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în activitate
    15.Bibliotecar treapta III- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în activitate
    16.Bibliotecar debutant- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    17.Bibliotecar, treapta IA- diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în activitate
    18.Bibliotecar, treapta I- diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în activitate
    19.Bibliotecar, treapta II- diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în activitate
    20.Bibliotecar, debutant- diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului  
    21.Fotograf, laborant foto; treapta IA- diplomă de bacalaureat sau  - diplomă de absolvire a şcolii generale  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în activitate
    22.Fotograf, laborant foto; treapta I- diplomă de bacalaureat sau  - diplomă de absolvire a şcolii generale  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în activitate
    23.Fotograf, laborant foto; treapta II- diplomă de bacalaureat sau  - diplomă de absolvire a şcolii generale  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în activitate
    24.Fotograf, laborant foto; debutant- diplomă de bacalaureat sau  - diplomă de absolvire a şcolii generale  - concurs pentru ocuparea postului  
    25.Garderobier- diplomă de bacalaureat sau  - diplomă de absolvire a şcolii generale  - concurs pentru ocuparea postului  
    2. Navigaţie
    1.Căpitan- diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 2 ani vechime în activitate
    2.Ofiţer punte- diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului  
    3.Ofiţer mecanic, ofiţer electrician- diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului  
    4.Conducător şalupă- diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a şcolii generale  - certificat de capacitate şi certificat de calificare  - concurs pentru ocuparea postului- un an vechime în activitate
    5.Motorist, marinar- diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a şcolii generale şi certificat de calificare  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în activitate
    6.Motorist, marinar; debutant- diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a şcolii generale şi certificat de calificare  - concurs pentru ocuparea postului  
    3. Sanitar-veterinar
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  
    1.Medic veterinar gradul I/Medic primar veterinar- diplomă de medic veterinar  - examen de medic primar veterinar  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    2.Medic veterinar gradul II- diplomă de medic veterinar  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    3.Medic veterinar gradul III- diplomă de medic veterinar  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în specialitate
    4.Medic veterinar debutant- diplomă de medic veterinar  - concurs pentru ocuparea postului  
    5.Asistent veterinar IA (SSD)- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    6.Asistent veterinar I (SSD)- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    7.Asistent veterinar II (SSD)- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în specialitate
    8.Asistent veterinar debutant (SSD)- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    9.Tehnician; asistent veterinar IA- diplomă de şcoală postliceală în specialitate sau  - diplomă de studii medii de specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    10.Tehnician; asistent veterinar I- diplomă de şcoală postliceală de specialitate sau  - diplomă de studii medii de specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    11.Tehnician; asistent veterinar II- diplomă de şcoală postliceală de specialitate sau  - diplomă de studii medii de specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în specialitate
    12.Tehnician, asistent veterinar; debutant- diplomă de şcoală postliceală de specialitate sau  - diplomă de studii medii de specialitate  - concurs pentru ocuparea postului
  VIII. Criterii de studii şi vechime pentru funcţii de conducere
           
    Nr.  crt.FuncţiaCriterii de studiiVechimea minimă în specialitate
    0123
    A. Unităţile sanitare publice*)
    1.Director general- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime în specialitate
    2.Director general adjunct, director, director executiv- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime în specialitate
    3.Director resurse umane- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime în specialitate
    4.Director adjunct ştiinţific- diplomă de licenţă în specialitate  - cercetător ştiinţific gradele I, II sau III  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime în specialitate
    5.Director adjunct- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime în specialitate
    6.Medic şef (ambulator de specialitate, centru medical, centru de excelenţă, centru de sănătate multifuncţional, unităţi fără personalitate juridică)- diplomă de licenţă în specialitate  - medic primar sau specialist  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime în specialitate
    7.Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog) şef secţie, şef laborator şi altele similare, şef serviciu medicină legală şi anatomie patologică- conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, precum şi a altui personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare publice, cu modificările şi completările ulterioare,  sau  - conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice  
    8.Asistent medical şef pe unitate- diplomă de licenţă în domeniul medical sau  - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în domeniul medical  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime în funcţia de asistent medical
    9.Asistent medical şef ambulator de specialitate, centru medical, centru de excelenţă, centru de sănătate multifuncţional, şef secţie, şef laborator etc.- diplomă de licenţă în domeniul medical sau  - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în domeniul medical  sau  - diplomă de şcoală sanitară postliceală  - sunt asistenţi medicali principali  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani vechime în funcţia de asistent medical  - 5 ani vechime în funcţia de asistent medical
    B. Unităţile de cercetare ştiinţifică medicală  
    10.Şef secţie- diplomă de licenţă în specialitate  - cercetător ştiinţific gradele I, II şi III  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime în specialitate
    11.Şef laborator- diplomă de licenţă în specialitate  - cercetător ştiinţific gradele I, II şi III  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime în specialitate
    C. Activitatea administrativă din unităţile sanitare  
    12.Director adjunct financiar-contabil- diplomă de licenţă în profilul economic  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite
    13.Director adjunct economic- diplomă de licenţă în profilul economic  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite
    14.Contabil-şef- diplomă de licenţă în profilul economic  - concurs pentru ocuparea postului- 2 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite
    15.Şef serviciu- diplomă de licenţă în specialitatea serviciului sau  - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitatea serviciului  sau  - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal în specialitatea serviciului  sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 2 ani vechime în specialitate  - 3 ani vechime în specialitate  - 4 ani vechime în specialitate  - 4 ani vechime în specialitate
    16.Şef birou- diplomă de licenţă în specialitatea biroului sau  - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitatea biroului  sau  - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal în specialitatea biroului  sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 2 ani vechime în specialitate  - 3 ani vechime în specialitate  - 4 ani vechime în specialitate  - 4 ani vechime în specialitate
    17.Şef atelier- diplomă de licenţă a învăţământului tehnic sau  - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate  sau  - diplomă de absolvire a şcolii tehnice de maiştri sau  - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 2 ani vechime în specialitate  - 3 ani vechime în specialitate  - 3 ani vechime în specialitate  - 3 ani vechime în specialitate  - 4 ani vechime în specialitate
    18.Şef laborator- diplomă de licenţă în specialitate sau  - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitatea laboratorului  sau  - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal în specialitatea laboratorului  sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 2 ani vechime în specialitate  - 3 ani vechime în specialitate  - 4 ani vechime în specialitate  - 4 ani vechime în specialitate
    19.Şef oficiu- diplomă de licenţă în specialitate sau  - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate  sau  - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal în specialitate sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 2 ani vechime în specialitate  - 3 ani vechime în specialitate  - 4 ani vechime în specialitate  - 4 ani vechime în specialitate
    20.Şef formaţie muncitori- diplomă de licenţă a învăţământului tehnic sau  - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate  sau  - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 2 ani vechime în specialitate  - 3 ani vechime în specialitate  - 3 ani vechime în specialitate  - 3 ani vechime în specialitate
    21.Şef echipă muncitori- muncitori calificaţi categoriile 5, 6 sau 7  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani vechime în meserie
  *) Nu se utilizează pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor.NOTĂ:Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 8 şi 9, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective.Persoanele încadrate în unităţile sanitare înainte de apariţia prezentelor criterii de studii şi vechime, cu respectarea reglementărilor legale, şicare nu îndeplinesc criteriile prezentate vor putea ocupa în continuare aceleaşi funcţii. ------