HOTĂRÂRE nr. 1.107 din 9 noiembrie 2011privind trecerea unui imobil aflat în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 10 noiembrie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 863 lit. e), art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă trecerea imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în domeniul public al statului, în vederea asigurării spaţiilor necesare desfăşurării activităţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (2) Se aprobă darea în administrarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a imobilului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data eliberării imobilului de către actualul locatar.  +  Articolul 3Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.  +  Articolul 4Anexa nr. 4 "Lista bunurilor imobile, din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"" la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta Andreescup. Ministrul justiţiei,Alina Mihaela Bica,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 9 noiembrie 2011.Nr. 1.107.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se transmite dinproprietatea privată a statuluişi din administrarea Regiei Autonome"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"în domeniul public al statului şi înadministrarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
    Adresa imobilului care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Valoarea de inventar a imobilului Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite
    Bucureşti, str. Batiştei nr. 13, sectorul 2 Domeniul privat al statului, din admi- nistrarea Regiei Autonome "Adminis- traţia Patrimo- niului Protoco- lului de Stat", C.U.I. RO 2351555 Domeniul public al statului, în admi- nistrarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, C.I.F. nr. 4340587 Teren în suprafaţă de 1.710,00 mý - valoarea de inventar - 13.581.572 lei Clădiri şi împrejmuiri - valoarea de inventar - 1.921.571, 73 lei Corp A principal: - subsol + parter + etaj - suprafaţă totală - 1.209,75 mý Corp B Anexă: - parter + etaj - 167,30 mý Suprafaţă totală corp A + corp B - 1.377,05 mý Garaj - suprafaţă - 44,55 mý Teren - suprafaţă - 1.710,00 mý
    -----