HOTĂRÂRE nr. 1.105 din 2 noiembrie 2011pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 10 noiembrie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 27 mai 2011, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (2), litera g) va avea următorul cuprins:"g) salariul de bază lunar brut şi sporurile, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă;".2. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Completarea, respectiv înregistrarea în registru a elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2), şi transmiterea registrului se fac după cum urmează:".  +  Articolul IIElementul prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, aşa cum a fost modificat prin prezenta hotărâre, se completează în registrul general de evidenţă a salariaţilor şi pentru contractele individuale de muncă deja înregistrate, până la data de 15 decembrie 2011.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Sulfina BarbuBucureşti, 2 noiembrie 2011.Nr. 1.105.-----