LEGE nr. 197 din 7 noiembrie 2011pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 9 noiembrie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119 din 23 decembrie 2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 30 decembrie 2010, cu următoarele modificări:1. La articolul 35 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:"b) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5), cu amendă de la 13.000 lei la 15.000 lei;".2. Articolul 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - Contravenţiilor prevăzute la art. 35 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."3. La articolul 37, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Condiţiile de anulare, suspendare, revocare sau retragere a licenţelor se stabilesc prin norme de aplicare aprobate conform art. 39."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 7 noiembrie 2011.Nr. 197.-----