REGULAMENT din 7 octombrie 2011de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 8 noiembrie 2011   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar cuprinde norme referitoare la organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ în care este organizat învăţământ cu program sportiv suplimentar şi completează Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.  +  Articolul 2Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru personalul de conducere, îndrumare şi control din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, din inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, denumite în continuare inspectorate şcolare, pentru personalul de conducere, îndrumare, control, didactic de predare şi instruire practică, didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii şi părinţii care vin în contact cu unitatea de învăţământ.  +  Articolul 3Învăţământul cu program sportiv suplimentar se organizează pentru copiii şi elevii cu aptitudini într-o disciplină sportivă, având ca scop obţinerea performanţelor sportive.  +  Articolul 4Unităţile de învăţământ cu program sportiv suplimentar sunt: a) cluburi sportive şcolare independente; b) cluburi sportive şcolare/secţii de club sportiv şcolar în cadrul altor unităţi de învăţământ.  +  Articolul 5Unităţile de învăţământ în care este organizat învăţământul cu program sportiv suplimentar funcţionează în baza legislaţiei generale şi specifice, a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a prezentului regulament, a deciziilor inspectoratelor şcolare şi a regulamentului intern al fiecărei unităţi de învăţământ.  +  Capitolul II Organizarea unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar  +  Articolul 6 (1) Unităţile de învăţământ cu program sportiv suplimentar, denumite şi cluburi sportive şcolare, se înfiinţează de către Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la propunerea inspectoratelor şcolare. (2) Clubul sportiv şcolar independent este unitate de învăţământ cu personalitate juridică, adică are cod fiscal, buget propriu, conturi în trezorerie, întocmeşte situaţii financiare şi deţine denumire, firmă, ştampilă, sigiliu şi alte însemne proprii. (3) Clubul sportiv şcolar/Secţia de club sportiv şcolar în cadrul altei unităţi de învăţământ este de nivel liceal, iar personalitatea juridică aparţine unităţii de învăţământ în care funcţionează. (4) Clubul sportiv şcolar/Secţia de club sportiv şcolar în cadrul altei unităţi de învăţământ are denumirea unităţii de învăţământ unde funcţionează şi foloseşte ştampila, sigiliul şi alte însemne proprii acesteia.  +  Articolul 7Cluburile sportive şcolare au rolul de a selecţiona, pregăti şi promova elevii în activitatea sportivă de performanţă.  +  Articolul 8Cluburile sportive şcolare îşi organizează şi desfăşoară activitatea pe baza planului-cadru specific, a programelor şcolare pe discipline sportive, a planului de şcolarizare şi a prezentului regulament.  +  Articolul 9 (1) Cluburile sportive şcolare participă la competiţiile oficiale şi amicale, naţionale şi internaţionale, cuprinse în calendarul sportiv al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, al federaţiilor sportive naţionale, precum şi în calendarul sportiv propriu şi al altor structuri sportive. (2) Pentru participarea la competiţiile federaţiilor sportive naţionale, cluburile sportive şcolare se înscriu la Registrul sportiv şi se afiliază la federaţiile sportive naţionale.  +  Articolul 10 (1) Cluburile sportive şcolare au în structură secţii pe discipline sportive, organizate pe grupe de nivel valoric (începători, avansaţi, performanţă), în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 "Cerinţe şi norme pentru activitatea sportivă de performanţă organizată în unităţile de învăţământ cu program sportiv suplimentar". (2) Cluburile sportive şcolare independente îşi pot organiza secţii/grupe pe discipline sportive şi în alte localităţi ale judeţului.  +  Capitolul III Managementul unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 11 (1) Conducerea unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar este asigurată în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. (2) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ cu program sportiv suplimentar din România funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 12 (1) Consiliul profesoral al clubului sportiv şcolar independent este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare, cu norma de bază în unitatea de învăţământ respectivă, titular şi suplinitor, şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ este obligat să participe la şedinţele consiliului profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat, absenţele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare. (2) Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ în cadrul căreia funcţionează clubul sportiv şcolar/secţia de club sportiv şcolar este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică, cu norma de bază în unitatea de învăţământ respectivă, titular şi suplinitor, şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ.  +  Articolul 13 (1) Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor Legii nr. 1/2011, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale prezentului regulament. (2) Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ.  +  Articolul 14Catedrele/Comisiile metodice se constituie din minimum 3 membri, pe discipline sportive sau pe discipline sportive înrudite.  +  Secţiunea a 2-a Conducerea clubului sportiv şcolar independent  +  Articolul 15Conducerea clubului sportiv şcolar independent este asigurată de către consiliul de administraţie, de către director, ajutat, după caz, de un director adjunct. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale.  +  Articolul 16 (1) Directorul exercită conducerea executivă a clubului sportiv şcolar independent, în conformitate cu responsabilităţile şi atribuţiile conferite de lege şi cu hotărârile consiliului de administraţie. (2) Directorul reprezintă clubul sportiv şcolar în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, inclusiv cu administraţia şi comunitatea locală. (3) Directorul îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea şi controlul inspectoratului şcolar şi răspunde de întreaga activitate din club. (4) Directorul răspunde de aplicarea normelor privind protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, a măsurilor în caz de calamităţi, a normelor igienico-sanitare, precum şi de pază a clubului. (5) Directorul coordonează utilizarea raţională a bazei materiale şi a resurselor financiare. (6) Alte atribuţii ale directorului sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, adaptate la specificul domeniului.  +  Articolul 17Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile stabilite de către director prin fişa postului şi preia toate prerogativele directorului în lipsa acestuia.  +  Secţiunea a 3-a Conducerea clubului sportiv şcolar/secţiilor de club sportiv şcolar în cadrul altei unităţi de învăţământ  +  Articolul 18Conducerea clubului sportiv şcolar/secţiilor de club sportiv şcolar în cadrul altei unităţi de învăţământ este asigurată de către directorul unităţii de învăţământ în cadrul căreia funcţionează clubul sportiv şcolar/secţia de club sportiv şcolar, ajutat, după caz, de un director adjunct sau de cadrul didactic coordonator al clubului sportiv şcolar/secţiilor de club sportiv şcolar.  +  Articolul 19 (1) Coordonarea activităţii clubului sportiv şcolar/secţiilor de club sportiv şcolar în cadrul altei unităţi de învăţământ se asigură de către directorul adjunct/profesorul coordonator/cadre didactice de specialitate normate/încadrate la club. (2) În cazul în care coordonarea activităţii este asigurată de către un cadru didactic coordonator, numit prin decizia internă a directorului, acesta este şi membru de drept în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. (3) Atribuţiile profesorului coordonator se stabilesc de către directorul unităţii de învăţământ, respectându-se specificul activităţii.  +  Articolul 20Prevederile art. 16 şi 17 se aplică şi în cazul clubului sportiv şcolar/secţiilor de club sportiv şcolar în cadrul altei unităţi de învăţământ.  +  Capitolul IV Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic al unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar  +  Articolul 21 (1) În cluburile sportive şcolare activitatea didactică se realizează de către profesori şi antrenori cu specializare în disciplina sportivă respectivă, conform legislaţiei în vigoare, care răspund de calitatea muncii prestate şi de realizarea obiectivelor stabilite de conducerea unităţii de învăţământ. (2) În cluburile sportive şcolare se încadrează şi se normează posturi specifice pe discipline sportive, conform legii. (3) Cluburile sportive şcolare se încadrează cu personal didactic auxiliar şi nedidactic, conform reglementărilor elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (4) De regulă, la cluburile sportive şcolare se normează cel puţin o jumătate de post pentru un medic cu competenţe în medicină sportivă.  +  Articolul 22 (1) Perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului didactic din cluburile sportive şcolare se realizează conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (2) Personalul didactic din cluburile sportive şcolare poate participa la cursurile de formare în specialitate, organizate de federaţiile naţionale pe ramură de sport, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  +  Articolul 23 (1) Personalul didactic de predare din cluburile sportive şcolare beneficiază de concediu de odihnă conform legislaţiei în vigoare. El poate fi programat în concediu de odihnă în orice perioadă a anului calendaristic, în funcţie de specificul activităţilor de pregătire şi a calendarului competiţional anual. (2) Concediile se acordă la cererea personalului didactic, se discută şi se aprobă în consiliul de administraţie şi se aduc la cunoştinţă, în scris, întregului personal al unităţii de învăţământ.  +  Capitolul V Evidenţa, proiectarea şi evaluarea activităţii  +  Articolul 24Evidenţa activităţii în cluburile sportive şcolare cuprinde totalitatea datelor referitoare la desfăşurarea procesului instructiv-educativ, activitatea de secretariat şi contabilitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 25 (1) Activitatea din cadrul cluburilor sportive şcolare se desfăşoară pe baza documentelor de identificare, a documentelor manageriale şi a documentelor de analiză şi sinteză. (2) Documentele de identificare sunt: a) actul de înfiinţare a clubului sportiv şcolar; b) autorizaţia sanitară de funcţionare; c) organigrama clubului; d) planul de învăţământ; e) planul de şcolarizare; f) certificatul de identitate sportivă; g) Registrul performanţelor sportive. (3) Documentele manageriale sunt: a) documentele elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului care reglementează activitatea cluburilor sportive şcolare; b) regulamentul intern; c) proiectul de dezvoltare instituţională (3-5 ani); d) planul managerial pe an şcolar, cu principalele obiective şi activităţi; e) calendarul competiţional al clubului şi bugetul aferent; f) proiectele de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din ţară şi din străinătate; g) protocoalele de colaborare cu diferite instituţii; h) componenţa consiliului de administraţie; i) tematicile şedinţelor consiliului profesoral şi ale şedinţelor consiliului de administraţie şi graficele de desfăşurare; j) componenţa comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii; k) componenţa comisiilor metodice şi a catedrelor; l) componenţa şi atribuţiile comisiilor pe probleme specifice activităţii; m) încadrarea personalului didactic pe grupe şi niveluri valorice; n) evidenţa activităţii de perfecţionare şi formare continuă; o) criterii specifice pentru acordarea gradaţiei de merit; p) fişa postului pentru fiecare angajat; q) contractele individuale de muncă pentru întregul personal; r) fişa anuală de evaluare a activităţii personalului; s) registrul electronic de evidenţă a salariaţilor. (4) Documentele de analiză şi sinteză sunt: a) registrul matricol cu evidenţa elevilor şi dosarele de grupe cu anexele prezentului regulament; b) dosarele cu cererile de înscriere ale elevilor sportivi; c) raportul semestrial şi anual al activităţii; d) dosarul cu documentele de transfer sportiv, contracte şi protocoale încheiate; e) orarul activităţilor didactice; f) condica de prezenţă; g) registrele de procese-verbale; h) registrul de inspecţie şcolară; i) registrul unic de control; j) baza electronică de date a unităţii de învăţământ; k) Registrul şcolar al performanţelor sportive.  +  Articolul 26Activitatea la nivelul catedrei se desfăşoară pe baza documentelor comisiei metodice/catedrei: a) planul managerial al catedrei; b) evidenţa membrilor catedrei; c) încadrarea personalului didactic pe grupe şi niveluri valorice; d) planificarea şi evidenţa activităţilor metodice; e) evidenţa activităţii de perfecţionare şi formare continuă; f) programa de pregătire sportivă practică, elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; g) criteriile specifice de selecţie şi de promovare a elevilor sportivi; h) orientarea metodică, calendarul competiţional şi regulamentele federaţiei naţionale de specialitate, referitoare la activitatea sportivă a copiilor şi juniorilor; i) calendarul competiţional intern şi internaţional al catedrei; j) evidenţa participării elevilor la competiţii şi rezultatele obţinute; k) evidenţa nominală a elevilor transferaţi sau cu dublă legitimare la alte cluburi; l) evidenţa elevilor convocaţi la loturile naţionale; m) evidenţa elevilor convocaţi la centrele olimpice; n) evidenţa elevilor convocaţi la centrele de excelenţă.  +  Articolul 27 (1) Profesorul sau antrenorul îşi desfăşoară activitatea pe baza documentelor de proiectare practică şi a documentelor de evidenţă. (2) Documentele de proiectare didactică sunt: a) planul de pregătire pe ciclu de 4 ani/planul anual de pregătire sportivă/planificările calendaristice; b) planul de pregătire pe etapă/pe mezocicluri; c) proiectarea unităţilor de învăţare; d) proiectele didactice/schiţele de lecţii; e) calendarul competiţional. (3) Documentele de evidenţă sunt: a) catalogul grupei/caietul profesorului sau antrenorului; b) evidenţa participării la competiţii şi rezultatele obţinute; c) măsurătorile antropometrice ale elevilor sportivi; d) evidenţa controlului medical; e) evidenţa normelor şi probelor de control periodice ale elevilor şi a rezultatelor obţinute; f) evidenţa transferărilor elevilor sportivi; g) evidenţa elevilor convocaţi la loturi naţionale; h) evidenţa elevilor convocaţi la centrele olimpice; i) evidenţa elevilor convocaţi la centrele de excelenţă; j) evidenţa distribuirii echipamentului şi a materialelor sportive.  +  Articolul 28 (1) Evaluarea personalului didactic din cluburile sportive şcolare se face în conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare. (2) Evaluarea activităţii elevilor constă în analiza rezultatelor obţinute la probele de control şi a celor obţinute în competiţiile sportive oficiale.  +  Articolul 29Anual, până la data de 31 decembrie, cluburile sportive şcolare înaintează inspectoratelor şcolare bilanţul activităţii unităţii de învăţământ din anul calendaristic respectiv, conform anexei nr. 2.  +  Capitolul VI Părinţii - parteneri educaţionali  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 30 (1) Părinţii/Tutorii legal instituiţi au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ cu program sportiv suplimentar, în vederea realizării obiectivelor educaţionale. (2) Părinţii/Tutorii legal instituiţi au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul/antrenorul grupei/grupelor pentru a cunoaşte evoluţia copiilor lor. (3) Părintele/Tutorele legal instituit sau susţinătorul legal este obligat, conform legii, să asigure frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu.  +  Secţiunea a 2-a Comitetul de părinţi al grupei/grupelor  +  Articolul 31 (1) Comitetul de părinţi al grupei/grupelor se alege în fiecare an, în adunarea generală a părinţilor elevilor grupei/grupelor, convocată de profesorul/antrenorul care asigură instruirea elevilor şi care prezidează şedinţa. (2) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al grupei/grupelor are loc în prima jumătate a semestrului I al anului şcolar. (3) Comitetul de părinţi al grupei/grupelor se compune din 3 persoane: un preşedinte şi 2 membri. (4) Profesorul/Antrenorul care asigură instruirea elevilor la grupă/grupe convoacă adunarea generală a părinţilor la începutul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar. De asemenea, profesorul/antrenorul care asigură instruirea elevilor la grupă/grupe sau preşedintele comitetului de părinţi al clasei poate convoca adunarea generală a părinţilor ori de câte ori este necesar. (5) Comitetul de părinţi al grupei/grupelor reprezintă interesele părinţilor elevilor în adunarea generală a părinţilor la nivelul unităţii de învăţământ, în consiliul reprezentativ al părinţilor şi în consiliul profesoral.  +  Articolul 32Comitetul de părinţi al grupei/grupelor are următoarele atribuţii: a) sprijină unitatea de învăţământ cu program sportiv suplimentar şi profesorul/antrenorul care asigură instruirea elevilor la grupă/grupe în activitatea de consiliere şi de orientare socioprofesională sau de integrare socială a elevilor sportivi; b) sprijină profesorul/antrenorul care asigură instruirea elevilor la grupă/grupe în organizarea şi desfăşurarea taberelor, cantonamentelor, activităţilor competiţionale şi a altor activităţi extraşcolare; c) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de pregătire sportivă pentru elevii grupei/grupelor; d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare ori materiale, susţin programe de modernizare a activităţii de pregătire sportivă şi a bazei materiale a unităţii de învăţământ.  +  Articolul 33 (1) Comitetul de părinţi al grupei/grupelor ţine legătura cu unitatea de învăţământ prin profesorul/antrenorul care asigură instruirea elevilor la grupă/grupe. (2) Comitetul de părinţi al grupei/grupelor poate contribui cu o sumă stabilită de adunarea generală la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ cu program sportiv suplimentar. (3) Contribuţia prevăzută la alin. (2) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita în niciun caz exercitarea de către elevi a activităţilor prevăzute de prezentul regulament şi de prevederile legale în vigoare. Informarea celor implicaţi cu privire la conţinutul acestui articol este obligatorie. (4) Contribuţia prevăzută la alin. (2) se colectează şi se administrează numai de către comitetul de părinţi, fără implicarea profesorului/antrenorului care asigură instruirea elevilor la grupă/grupe. (5) Este interzisă implicarea elevilor în strângerea fondurilor. (6) Profesorului/Antrenorului îi este interzis să opereze cu aceste fonduri. (7) Fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau ca urmare a propunerii profesorului/antrenorului ori a directorului însuşite de către comitet. (8) Sponsorizarea grupei/grupelor sau a unităţii de învăţământ nu atrage drepturi în plus pentru anumiţi elevi. (9) Se interzice iniţierea de către unitatea de învăţământ sau de către părinţi a oricărei discuţii cu elevii în vederea colectării şi administrării fondurilor comitetului de părinţi.  +  Secţiunea a 3-a Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi  +  Articolul 34 (1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ cu program sportiv suplimentar funcţionează consiliul reprezentativ al părinţilor, compus din preşedinţii comitetelor de părinţi ale grupei/grupelor sportive, după caz, şi ale claselor. (2) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează reprezentanţii săi în organismele de conducere ale unităţii de învăţământ cu program sportiv suplimentar. (3) Consiliul reprezentativ al părinţilor poate decide constituirea sa în asociaţie cu personalitate juridică. (4) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.  +  Capitolul VII Elevii unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar  +  Secţiunea 1 Selecţia, înscrierea şi instruirea elevilor  +  Articolul 35În cluburile sportive şcolare îşi desfăşoară activitatea elevii selecţionaţi pe baza criteriilor şi normelor de selecţie specifice disciplinelor sportive pentru care se face selecţia.  +  Articolul 36 (1) Modalităţile de selecţie, de pregătire şi obiectivele de performanţă ale grupelor/elevilor sportivi se stabilesc la început de an şcolar pentru fiecare profesor/antrenor şi sunt aprobate de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. (2) Cluburile sportive şcolare selecţionează elevii din toate unităţile de învăţământ preuniversitar, potrivit specificului disciplinelor sportive. (3) Selecţionarea elevilor în cluburile sportive şcolare are caracter permanent şi se desfăşoară pe parcursul anului şcolar. (4) Înscrierea elevilor în cluburile sportive şcolare se face pe bază de cerere individuală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 37 (1) Elevii sportivi selecţionaţi pentru cluburile sportive şcolare pot fi grupaţi în unităţile de învăţământ de pe raza localităţii/zonei/sectorului în clase compacte, altele decât cele cu program sportiv. (2) Înscrierea elevilor sportivi în clasele respective se efectuează cu acordul conducerii unităţii de învăţământ şi al părinţilor/susţinătorilor legali.  +  Articolul 38 (1) Procesul de instruire se desfăşoară pe baza planurilor de învăţământ, a planurilor-cadru şi a programelor şcolare pe discipline sportive aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (2) Planul de învăţământ şi normativele de constituire a grupelor sunt stabilite conform anexei nr. 4. (3) Grupele de elevi sportivi se constituie la începutul anului şcolar şi rămân valabile ca nivel de pregătire pe tot parcursul acestuia, chiar dacă unii elevi au fost promovaţi, transferaţi ori s-au retras din activitatea sportivă. (4) Completarea efectivelor se face pe parcursul întregului an şcolar cu elevi sportivi din grupele de nivel inferior care îndeplinesc cerinţele de selecţie şi promovare sau cu elevi selecţionaţi de la alte unităţi de învăţământ.  +  Articolul 39Pregătirea elevilor sportivi se realizează pe toată durata anului şcolar, inclusiv în vacanţele şcolare, şi se eşalonează în funcţie de nivelul grupelor şi de calendarul competiţiilor sportive.  +  Articolul 40 (1) Procesul de instruire se realizează prin lecţii de antrenament cu grupa şi individual, în funcţie de vârstă, nivel de pregătire, obiective. (2) Orarul lecţiilor de antrenament este aprobat de directorul unităţii de învăţământ. (3) Activitatea didactică cu grupa se realizează diferenţiat ca număr de ore, potrivit nivelului de pregătire al acesteia şi prevederilor planului de învăţământ. (4) În funcţie de nivelul de pregătire sportivă şi de îndeplinirea obiectivelor de performanţă, grupele/elevii sportivi pot fi promovate/promovaţi de la un nivel de pregătire la altul.  +  Articolul 41 (1) Unităţile de învăţământ cu program sportiv suplimentar pot organiza semicantonamente, cantonamente şi tabere de pregătire sportivă, în ţară sau străinătate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, pe tot parcursul anului calendaristic. (2) Pe durata acţiunilor de pregătire sportivă şi participare la competiţii, personalul de predare şi personalul specific disciplinei sportive sunt în activitate şi beneficiază de toate drepturile pe care le au elevii sportivi, precum şi de toate drepturile prevăzute de legislaţia muncii şi de contractele de muncă aplicabile.  +  Articolul 42 (1) Personalul de predare din cluburile sportive şcolare are obligaţia de a colabora permanent atât cu şcoala de unde sunt selecţionaţi elevii sportivi, cât şi cu părinţii sau susţinătorii legali ai acestora. (2) Conducerile unităţilor de învăţământ, învăţătorii şi profesorii de educaţie fizică şi sport au datoria de a sprijini activitatea de selecţie a elevilor pentru cluburile sportive şcolare. (3) În vederea participării elevilor sportivi la acţiuni de pregătire şi la competiţii interne şi internaţionale, organizate în timpul anului şcolar, conducerile cluburilor sportive şcolare vor solicita conducerilor unităţilor de învăţământ motivarea absenţelor elevilor sportivi, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.  +  Secţiunea a 2-a Legitimarea şi transferarea elevilor sportivi  +  Articolul 43 (1) Elevii înscrişi în cluburile sportive şcolare sunt legitimaţi la secţiile clubului prin federaţiile naţionale pe ramură de sport sau prin asociaţiile judeţene/ale municipiului Bucureşti de specialitate. (2) Retragerea elevilor de la clubul sportiv şcolar se va face prin cerere scrisă şi înregistrată la unitatea de învăţământ.  +  Articolul 44 (1) La solicitarea scrisă a cluburilor de seniori, elevii sportivi pot avea dublă legitimare, participând în numele acestora la competiţiile destinate seniorilor. (2) Dubla legitimare se realizează anual, numai cu acordul federaţiilor naţionale pe ramură de sport şi al unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, pe bază de contracte scrise. Nerespectarea clauzelor stabilite prin contracte duce la anularea dublei legitimări.  +  Articolul 45 (1) Transferul sportivilor din cluburile sportive şcolare se face pe baza reglementărilor federaţiilor naţionale pe ramura de sport. (2) Transferul elevilor între cluburile sportive şcolare sau între acestea şi celelalte unităţi de învăţământ preuniversitar ori universitar cu profil se poate realiza numai în baza acordului de transfer pe linie sportivă, pe o perioadă determinată sau definitiv. (3) Transferul elevilor de la cluburile sportive şcolare la alte cluburi din afara sistemului de învăţământ se realizează numai în baza acordului de transfer sportiv, pe o perioadă determinată sau definitiv, cu acordul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi cu achitarea obligaţiilor financiare de către clubul care solicită transferul către clubul sportiv şcolar, respectându-se grilele de transfer stabilite de către federaţiile naţionale pe ramură de sport. În cazul în care nu sunt stabilite grile de transfer, directorul unităţii de învăţământ cu program sportiv suplimentar va negocia transferul. Clubul sportiv şcolar la care a fost selecţionat şi pregătit iniţial elevul sportiv va beneficia de cota de transfer, în funcţie de numărul de ani în care elevul a fost înscris la acesta. (4) Transferul elevilor de la cluburile sportive şcolare la alte cluburi din sistemul de învăţământ sau din afara lui se realizează cu acordul unităţii de învăţământ şi numai dacă familia sportivului îşi schimbă domiciliul în localitatea unităţii solicitante. (5) Sumele de bani/Bunurile provenite din transferul elevilor sportivi se folosesc conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 46Sportivii din cluburile sportive şcolare care nu mai frecventează o formă de învăţământ, dar sunt juniori, pot activa în continuare la aceste cluburi până la terminarea junioratului, iar transferul lor se face în conformitate cu prevederile art. 45.  +  Secţiunea a 3-a Drepturile şi obligaţiile elevilor sportivi  +  Articolul 47Elevii din cluburile sportive şcolare au următoarele drepturi, specifice activităţii sportive: a) să beneficieze de facilităţile şcolare stabilite prin normele Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; b) să folosească în mod gratuit echipamentul şi materialele sportive puse la dispoziţie de către unitatea de învăţământ pentru pregătirea sportivă; c) să participe la acţiuni de pregătire sportivă (tabere, semicantonamente şi cantonamente); d) să primească alimentaţie de efort pentru activitatea sportivă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; e) să beneficieze de burse şi alte forme de sprijin material, acordate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; f) să fie premiaţi în funcţie de performanţele obţinute, conform normelor financiare în vigoare şi în limita bugetului aprobat; g) să fie selecţionaţi în loturile naţionale; h) să beneficieze de asistenţă medicală, corespunzător reglementărilor în vigoare; i) să beneficieze de asistenţă psihologică.  +  Articolul 48Elevii din cluburile sportive şcolare au următoarele obligaţii specifice activităţii sportive: a) să dovedească devotament pentru culorile clubului sportiv şcolar; b) să ţină la demnitatea de elev sportiv; c) să frecventeze cu regularitate lecţiile de antrenament şi să se pregătească temeinic pentru a obţine performanţe din ce în ce mai înalte; d) să reprezinte cu cinste clubul sportiv şcolar în competiţiile interne şi internaţionale; e) să poarte însemnele clubului sportiv şcolar; f) să respecte normele eticii sportive şi ale spiritului de fairplay; g) să păstreze şi să utilizeze cu grijă materialele şi echipamentul sportiv încredinţat; h) să fie oneşti, loiali, să aibă o comportare civilizată; i) să fie corecţi şi disciplinaţi în relaţiile cu colegii şi cu personalul clubului sportiv şcolar, la antrenamente, pe terenurile de sport şi în societate; j) să cunoască şi să respecte regulamentele întrecerilor sportive; k) să cunoască şi să respecte regulile şi normele pentru securitatea/ protecţia muncii (S.P.M.) şi cele de pază şi stingerea incendiilor (P.S.I.); l) să efectueze examenul medical periodic; m) să respecte normele igienico-sanitare; n) să respecte toate prevederile documentelor încheiate cu clubul sportiv şcolar; o) să nu folosească substanţe interzise care pot îmbunătăţi performanţa sportivă; p) să respecte regulamentul intern şi regulamentele ministerului; q) să încheie contracte şi angajamente, la momentul legitimării, cu clubul sportiv şcolar, conform anexei nr. 5.  +  Secţiunea a 4-a Sancţiuni  +  Articolul 49 (1) Elevii sportivi care încalcă obligaţiile asumate faţă de clubul sportiv şcolar, conform prezentului regulament, pot fi sancţionaţi. (2) Sancţiunile aplicabile elevilor sportivi sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, adecvate specificului clubului sportiv şcolar, la care se pot adăuga sancţiunile prevăzute în regulamentele federaţiilor sportive naţionale şi în regulamentul intern al clubului. (3) Sancţiunile se comunică în scris elevilor sportivi şi părinţilor acestora.  +  Capitolul VIII Baza materială şi finanţarea unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar  +  Articolul 50 (1) Pentru buna desfăşurare a activităţii, cluburile sportive şcolare beneficiază de baze sportive proprii şi de dreptul de acces în bazele sportive care aparţin celorlalte unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, prioritar şi în mod gratuit, după desfăşurarea activităţilor de educaţie fizică şi sport ale unităţilor de învăţământ respective şi cu acordul conducerilor acestor unităţi. (2) Cluburile sportive şcolare pot închiria, în limita fondurilor disponibile, şi alte baze sportive.  +  Articolul 51În cadrul cluburilor sportive şcolare pot funcţiona, cu respectarea prevederilor legale, internate/microhoteluri şi cantine şcolare/restaurante pentru elevii sportivi.  +  Articolul 52 (1) Finanţarea cluburilor sportive şcolare se realizează prin fonduri alocate de la bugetul de stat şi de la autorităţile administraţiei publice locale, precum şi din alte surse constituite potrivit legii. (2) Cluburile sportive şcolare pot încheia contracte cu finanţatori, persoane fizice sau juridice române ori străine, în sensul susţinerii financiare sau materiale a clubului şi a elevilor sportivi. (3) Respectând cadrul legal, unităţile de învăţământ cu program sportiv suplimentar pot desfăşura activităţi prin care să îşi constituie buget propriu de finanţare, prin organizarea pentru terţi de activităţi de iniţiere în disciplinele sportive, în afara normei didactice a cadrelor didactice din unităţile de învăţământ respective, precum şi alte forme de autofinanţare, în condiţiile legii.  +  Capitolul IX Protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, respectarea normelor igienico-sanitare  +  Articolul 53 (1) La începutul fiecărui semestru al anului şcolar, în unităţile de învăţământ cu program sportiv suplimentar se constituie comitete pentru sănătatea şi securitatea muncii şi comisii pentru paza şi stingerea incendiilor. Preşedinţii acestora se numesc prin decizii ale directorului unităţii de învăţământ. (2) Comisiile prevăzute la alin. (1) asigură instruirea şi controlează aplicarea normelor legale şi cunoaşterea acestora de către personalul didactic, personalul specific de ramură, personalul nedidactic şi auxiliar şi elevii sportivi, pe bază de semnătură. (3) Personalul de predare asigură instruirea elevilor sportivi cu privire la regulile şi normele de securitate/protecţia muncii pe bază de semnătură şi controlează starea de funcţionare a tuturor aparatelor şi instalaţiilor sportive.  +  Articolul 54 (1) Controlul medical al elevilor sportivi este obligatoriu şi se efectuează semestrial sau ori de câte ori este nevoie şi în conformitate cu legislaţia în vigoare. (2) Profesorii/Antrenorii şi părinţii/tutorii legali răspund de efectuarea controlului medical al elevilor sportivi. (3) Elevii sportivi care nu prezintă dovada efectuării controlului medical periodic nu pot participa la orele de antrenament sportiv.  +  Capitolul X Dispoziţii finale  +  Articolul 55În cadrul unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.  +  Articolul 56Personalul didactic de predare din cluburile sportive şcolare, convocat de federaţiile sportive de specialitate în loturile naţionale, beneficiază de rezervarea catedrei pentru perioada solicitată. Drepturile salariale vor fi achitate de către solicitant.  +  Articolul 57Pentru participarea la cantonamente şi tabere sportive, competiţii sportive oficiale şi neoficiale şi pentru alte activităţi educative extraşcolare, desfăşurate în ţară şi în străinătate, unităţile de învăţământ cu program sportiv suplimentar pot folosi mijloacele de transport în comun proprii.  +  Articolul 58Activităţile specifice desfăşurate de către personalul de predare în zilele de sâmbătă şi duminică pot fi introduse în norma didactică.  +  Articolul 59În situaţii excepţionale, modificarea planurilor de şcolarizare de la cluburile şcolare se poate efectua până la data de 1 octombrie a anului şcolar respectiv, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.  +  Articolul 60Prevederile prezentului regulament completează prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi celelalte dispoziţii legale în vigoare.  +  Articolul 61 (1) Începând de la nivelul grupelor de avansaţi, în termen de 3 zile, elevii sportivi, împreună cu părinţii/tutorii lor legali, încheie cu conducerile unităţilor de învăţământ un angajament, conform anexei nr. 5. (2) Angajamentul priveşte obligaţiile sportivilor şi ale părinţilor/tutorilor legali ai acestora faţă de unităţile de învăţământ cu program sportiv suplimentar, în momentul când aceştia solicită transferul sportiv la structurile sportive aflate în afara sistemului de învăţământ preuniversitar.  +  Articolul 62Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1 la regulamentCERINŢE ŞI NORMEpentru activitatea sportivă de performanţă organizatăîn unităţile de învăţământ cu program sportiv suplimentarOrganizarea şi desfăşurarea activităţii grupelor valorice, determinate de nivelul de pregătire a elevilorA. Grupa de începători1. Constituirea şi organizarea grupeiGrupa de începători reprezintă prima structură organizatorică în care sunt cuprinşi elevii cu aptitudini pentru practicarea sportului de performanţă.Constituirea grupei se face din rândul elevilor care se disting în lecţiile de educaţie fizică şi întrecerile sportive la nivel local, care se încadrează în cerinţele de selecţie ale disciplinei sportive pentru care se constituie grupa şi care acceptă să participe la procesul de pregătire din cluburile sportive şcolare.Pe parcursul procesului de instruire pot fi cuprinşi în grupe şi alţi elevi care au fost depistaţi ulterior ca având aptitudini corespunzătoare.Numărul de elevi în grupă şi vârsta optimă pentru pregătire sunt prevăzute în anexa nr. 4 la regulament.2. Volumul de instruireVolumul de instruire a elevilor din grupa de începători se stabileşte în funcţie de specificul disciplinei sportive, de perspectiva elevilor selecţionaţi şi de soluţiile adoptate pentru constituirea normei didactice. În acest sens, grupa de începători poate fi normată cu 4 - 6 - 8 ore de instruire pe săptămână.3. Durata de instruireDurata de instruire a grupei de începători este determinată de specificul disciplinei sportive, de vârsta şi de nivelul de pregătire atins, care să-i permită promovarea în grupa de avansaţi, conform anexei nr. 4 la regulament.Pe măsura îndeplinirii de către elevi a cerinţelor de pregătire, promovarea acestora în grupa de avansaţi se face în mod obligatoriu, indiferent de durata de pregătire prevăzută pentru grupa de începători.4. Obiectivele procesului de instruireObiectivele procesului de instruire sunt următoarele: a) constituirea unei grupe stabile din punctul de vedere al componenţei; b) realizarea unei dezvoltări fizice adecvate disciplinei sportive practicate; c) dezvoltarea calităţilor/capacităţilor motrice şi îmbunătăţirea parametrilor funcţionali, în raport cu vârsta şi specificul disciplinei sportive practicate; d) formarea competenţelor stabilite în programa şcolară pentru disciplina sportivă practicată; e) instruirea în practicarea disciplinei sportive, conform cerinţelor programei şcolare; f) transferarea în grupa de avansaţi a sportivilor care îndeplinesc cerinţele de promovare şi completarea grupei cu alţi sportivi selecţionaţi.5. Participarea în competiţiiComponenţii grupei de începători vor participa la competiţii sportive organizate preponderent la nivelul unităţii de învăţământ şi, după caz, la cele cu caracter local şi judeţean.6. Evaluarea nivelului de pregătireVerificarea şi aprecierea nivelului de pregătire a elevilor se realizează prin: a) susţinerea probelor de control stabilite pentru disciplina sportivă practicată; b) analiza şi interpretarea rezultatelor sportive obţinute la competiţiile la care sportivii au participat.B. Grupa de avansaţi1. Constituirea şi organizarea grupeiGrupa de avansaţi se constituie, de regulă, din sportivii promovaţi de la grupele de începători şi din elevii cu aptitudini deosebite pentru disciplina sportivă respectivă, depistaţi ulterior.Numărul de elevi în grupă şi vârsta optimă pentru pregătire sunt prevăzute în anexa nr. 4 la regulament.2. Volumul de instruireVolumul de instruire a elevilor din grupa de avansaţi se stabileşte în funcţie de specificul disciplinei sportive, de perspectiva elevilor selecţionaţi şi de soluţiile adoptate pentru constituirea normei didactice. În acest sens, grupa de avansaţi poate fi normată cu 8-10-12 ore de instruire pe săptămână.3. Durata instruiriiDurata de instruire a grupei de avansaţi este determinată de specificul disciplinei sportive, de vârsta şi de nivelul de pregătire atins, care să-i permită promovarea în grupa de performanţă, conform anexei nr. 4 la regulament.Pe măsura îndeplinirii de către unii elevi a cerinţelor impuse pentru a fi promovaţi în grupa de performanţă, această promovare se face, indiferent de durata de pregătire prevăzută pentru grupa de avansaţi.4. Obiectivele procesului de instruireObiectivele procesului de instruire sunt următoarele: a) omogenizarea grupei din punctul de vedere al achiziţiilor pregătirii fizice şi sportive; b) aprofundarea procesului de instruire conform cerinţelor programei şcolare; c) formarea competenţelor stabilite în programa şcolară pentru disciplina sportivă practicată; d) transferarea în grupa de performanţă a sportivilor care îndeplinesc cerinţele de promovare şi completarea grupei cu alţi sportivi promovaţi de la grupa de începători sau, după caz, selecţionaţi; e) îndeplinirea obiectivelor de performanţă stabilite de conducerea unităţii de învăţământ.5. Participarea în competiţiiComponenţii grupei de avansaţi vor participa la competiţii sportive organizate la nivel judeţean, regional/zonal şi naţional.6. Evaluarea nivelului de pregătireVerificarea şi aprecierea nivelului de pregătire a elevilor se realizează prin: a) susţinerea probelor de control stabilite pentru disciplina sportivă practicată, cu predilecţie a celor care se adresează promovării în grupa de performanţă; b) analiza şi interpretarea rezultatelor sportive obţinute la competiţiile la care sportivii au participat.C. Grupa de performanţă1. Constituirea şi organizarea grupeiGrupa de performanţă se constituie, de regulă, din sportivii promovaţi de la grupa/grupele de avansaţi şi care îndeplinesc cerinţele participării în competiţiile de nivel naţional.Numărul de elevi în grupă este prevăzut în anexa nr. 4 la regulament.2. Volumul de instruireVolumul de instruire a elevilor din grupa de performanţă se stabileşte în funcţie de specificul disciplinei sportive, de perspectiva elevilor selecţionaţi şi de soluţiile adoptate pentru constituirea normei didactice. În acest sens, grupa de performanţă poate fi normată cu 12-14-16-18 ore de instruire pe săptămână.Grupele de performanţă normate cu 16-18 ore de instruire pe săptămână pot funcţiona numai dacă îndeplinesc, cumulativ, condiţiile prevăzute în anexa nr. 4 la regulament.3. Durata de instruireMenţinerea elevilor în grupele de performanţă se face până la absolvirea ciclului superior al învăţământului liceal sau, după caz, până la sfârşitul vârstei de juniorat.4. Obiectivele procesului de instruire a) adaptarea procesului de instruire la cerinţelor activităţii sportive de performanţă; b) formarea competenţelor stabilite în programa şcolară pentru disciplina sportivă practicată; c) îndeplinirea obiectivelor de performanţă stabilite de conducerea unităţii de învăţământ; d) promovarea de sportivi în centrele naţionale de excelenţă, în loturile naţionale şi, după caz, în secţiile cluburilor de seniori.5. Participarea la competiţiiSportivii din grupa de performanţă participă la: a) competiţii de nivel regional şi naţional; b) competiţii amicale de nivel internaţional organizate de unitatea sportivă şcolară; c) competiţii oficiale de nivel internaţional organizate de federaţiile sportive.6. Evaluarea nivelului de pregătireVerificarea şi aprecierea nivelului de pregătire a elevilor se realizează prin: a) susţinerea probelor de control stabilite pentru disciplina sportivă practicată; b) analiza şi interpretarea rezultatelor sportive obţinute la competiţiile la care sportivii au participat; c) numărul sportivilor promovaţi în centrele naţionale de excelenţă, în loturile naţionale şi, după caz, în secţiile cluburilor de seniori.  +  Anexa 2 la regulament    Unitatea de învăţământ: .........................    Localitatea ........, judeţul ..................,    str. ........ nr. ..., telefon ....., fax .......    Număr de înregistrare: ......./data: ............                                    BILANŢUL                       activităţii unităţii de învăţământ                           Anul calendaristic .......──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Indicatori statistici Total/Club Total pe discipline sportive                                    (nr.) (nr.)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Elevi sportivi înscrişi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Elevi sportivi legitimaţi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Elevi sportivi clasificaţi (categoriile I, II ,III, maeştrii*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Elevi sportivi care şi-au încheiat pregătirea sportivă în    club sportiv şcolar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. * Elevi sportivi transferaţi la cluburi de seniori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. * Elevi sportivi selecţionaţi în loturile naţionale (juniori,    tineret, seniori)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. * Elevi sportivi cu dublă legitimare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. * Rezultate în competiţii internaţionale: europene, mondiale,    olimpice (juniori, tineret, seniori)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. * Recorduri : cadeţi, juniori, tineret, seniori──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10. * Elevi sportivi campioni naţionali: copii, juniori, tineret,      seniori──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11. Participări în campionatul naţional: copii, juniori, tineret,    seniori──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12. Săli sportive/bazine de înot proprii: număr şi grad de uzură──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13. Terenuri sportive proprii: număr şi grad de uzură──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────14. Mijloace de transport în comun proprii (funcţionale)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15. Inventarul aparaturii, instalaţiilor şi echipamentelor    sportive──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Bugetul: Total: ......................:    Cheltuieli de personal Total: ......................:    Cheltuieli materiale Total: ......................:    Venituri extrabugetare a) de la bugetul de stat ............;    Chirii baze sportive: b) din venituri extrabugetare .......;NOTĂ:La indicatorii cu asterisc se prezintă liste nominale.Datele cuprinse în bilanţ sunt extrase din evidenţele federaţiilor sportive şi din evidenţele statistice şi contabile ale unităţii de învăţământ.Director, Contabil,............... .............  +  Anexa 3 la regulamentMINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUIUnitatea de învăţământ: ..........Profesor/Antrenor: ...............Avizul medical: ..................Număr de înregistrare: ......./data: ......Se aprobă,----------Director,...........Domnule director,Subsemnatul, ........., elev la ........, localitatea ......, clasa ....., vă rog să-mi aprobaţi înscrierea şi legitimarea ca elev sportiv la L.P.S. ......, disciplina ......, începând cu data de ...... .Mă angajez să respect toate obligaţiile ce îmi revin conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.570/2011.DATE PERSONALE:[] Data naşterii (ziua, luna, anul) ......, localitatea ......., domiciliul ........[] Certificat de naştere/B.I./C.I.: seria ..... nr. ....., eliberat(ă) la data de ...... de către ......Numele şi prenumele părinţilor (susţinătorilor legali):Tata: ..............,Mama: ...............Telefon acasă: ......, serviciu: ......Semnătura elevului Semnătura părintelui Semnătura profesorului............ .................... (antrenorului).....................Reconfirmarea înscrierii Semnătura profesorului (antrenorului)ANUL ................... ..............ANUL ................... ..............ANUL ................... ..............ANUL ................... ..............ANUL ................... ..............  +  Anexa 4 la regulament
  *Font 8*
                        Planul de învăţământ şi normativele
                             de constituire a grupelor
               - Unităţi de învăţământ cu program sportiv suplimentar -
                              PLAN-CADRU DE PREGĂTIRE
  Grupa Începători Avansaţi Performanţă
  Nr. de ore săptămânal 4-6-8 8-10-12 12-14-16-18
                                     NORMATIVE
                     privind numărul de elevi în grupe, vârsta
                    şi durata de pregătire potrivit nivelurilor
                                    de instruire
    Nr. crt.Disciplina sportivăNivelul de instruire
    ÎNCEPĂTORIAVANSAŢIPERFORMANŢĂ
    Nr. de elevi în grupăVârsta optimă (ani)Durata de menţinere în pregătire (nr. ani)Nr. de elevi în grupăVârsta optimă (ani)Durata de menţinere în pregătire (nr. ani)Nr. de elevi în grupăVârsta optimă (ani)Durata de menţinere în pregătire (nr. ani)
    012345678910
    01.ALPINISM/ESCALADĂ1213-142-31015-172-38Menţinerea elevilor în grupele de performanţă se face până la absolvirea ciclului superior al învăţământului liceal sau, după caz, până la sfârşitul vârstei de juniorat.
    02.ATLETISM1210-123-41013-162-38
    03.BADMINTON129-112-31012-162-38
    04.BASCHET1610-122-31413-152-312
    05.BASEBALL2010-122-31813-152-316
    06.BOX1213-142-31015-172-38
    07.CANOTAJ1213-142-31015-172-38
    08.CICLISM1213-142-31015-172-38
    09.CULTURISM1213-142-31015-172-38
    10.DANS SPORTIV167-92-31210-142-38
    11.FOTBAL227-122-32013-152-318
    12.GIMNASTICĂ ARTISTICĂ FEMININĂ126-92-31010-122-38
    13.GIMNASTICĂ ARTISTICĂ MASCULINĂ126-103-41011-132-38
    14.GIMNASTICĂ RITMICĂ SPORTIVĂ126-103-41011-132-38
    15.GO126-103-41011-142-38
    16.HALTERE1210-132-31014-162-38
    17.HANDBAL188-103-41612-142-314
    18.HOCHEI PE GHEAŢĂ248-123-42213-162-320
    19.HOCHEI PE IARBĂ228-123-42013-162-318
    20.ÎNOT126-103-41011-132-38
    21.JUDO127-102-31011-142-38
    22.KAIAC - CANOE1212-142-31015-172-38
    23.KARATE127-102-31011-142-38
    24.LUPTE GRECO-ROMANE1210-132-31014-162-38
    25.LUPTE LIBERE129-123-41013-162-38
    26.OINĂ2010-122-31813-152-316
    27.ORIENTARE SPORTIVĂ1210-122-31013-152-38
    28.PATINAJ ARTISTIC126-103-41011-132-38
    29.PATINAJ SINCRON126-103-41011-132-38
    30.PATINAJ VITEZĂ128-103-41011-132-38
    31.POLO PE APĂ188-102-31611-142-314
    32.RUGBY228-123-42013-162-318
    33.SANIE109-123-4813-162-36
    34.SĂRITURI ÎN APĂ126-103-41011-132-38
    35.SCHI ALPIN105-104-5811-143-46
    36.SCHI BIATLON128-123-41013-162-38
    37.SCHI - COMBINATĂ NORDICĂ128-123-41013-162-38
    38.SCHI FOND128-123-41013-162-38
    39.SCHI ORIENTARE128-123-41013-162-38
    40.SCHI SĂRITURI1010-123-4813-162-36
    41.SCRIMĂ1210-123-41013-162-38
    42.SOFTBALL2010-122-31813-152-316
    43.SPORT AEROBIC GIMNASTICĂ AEROBICĂ86-93-4610-132-34
    44.ŞAH126-103-41011-142-38
    45.TAEKWONDO WTF127-102-31011-142-38
    46.TENIS DE CAMP86-8369-123-44
    47.TENIS DE MASĂ128-123-41013-162-38
    48.TIR CU ARCUL128-123-41013-162-38
    49.TIR PUŞCĂ/PISTOL1210-123-41013-162-38
    50.VOLEI168-123-41413-162-312
    51.YACHTING1210-122-31013-162-38
    NOTĂ:  Promovarea grupelor/elevilor de la un nivel de instruire la altul se realizează, de regulă, conform prevederilor planului de învăţământ. Elevii sportivi care depăşesc nivelul de instruire cerut trebuie să fie promovaţi în grupele de nivel superior.
  PREVEDERI METODOLOGICEStabilirea plajelor orare diferenţiate pentru acelaşi nivel de instruire sunt condiţionate de: a) specificul disciplinelor sportive; b) posibilitatea constituirii "piramidei de performanţă" la nivelul fiecărei catedre/discipline sportive; c) normarea cadrelor didactice în funcţie de momentul angajării în club şi calitatea activităţii desfăşurate.Soluţiile optime de încadrare/normare a profesorilor/antrenorilor, fără depăşirea numărului de ore prevăzut de legislaţia în vigoare pentru instruirea practică (16-18 ore), sunt următoarele: a) 2-3 grupe de începători; b) o grupă de începători + o grupă de avansaţi; c) o grupă de începători + o grupă de performanţă; d) o grupă de înaltă performanţă.Grupele de performanţă, normate cu 18 ore, se pot constitui şi funcţiona numai dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: a) 40% din efectivul grupei este selecţionat în loturile naţionale, conform comunicării scrise primite de la federaţia sportivă respectivă; b) toţi componenţii grupei sunt şcolarizaţi în aceeaşi unitate de învăţământ, asigurându-li-se gratuit cazare, masă, asistenţă medicală şi susţinătoare de efort; c) orarul şcolar este armonizat cu programul de antrenament; d) există bază sportivă pentru realizarea întregului program de antrenament.
   +  Anexa 5 la regulamentUnitatea de învăţământ: ......................Localitatea ........, judeţul ...............,str. ....... nr. ...., telefon ......, fax .........Număr de înregistrare: ......./data: .........Se aprobă.----------Director,...........L.S.Semnătura profesorului..........ANGAJAMENTSubsemnatul, ......, posesor al C.I. seria .... nr. ..., C.N.P. ....., eliberată de ...... la data de ....., având domiciliul stabil în localitatea ....., str. ..... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., telefon ...., judeţul ......, în calitate de părinte (tutore legal) al sportivei (sportivului) ......, legitimaţie nr. ...., posesor al C.I. seria ..... nr. ..., C.N.P. ......, eliberată de ..... la data de ......, certificat de naştere nr. ..., eliberat de ...... la data de ......, sportiv (sportivă) la grupa ......, disciplina sportivă ......, a unităţii de învăţământ cu program sportiv suplimentar ...... din localitatea ......, str. ...... nr. ...., judeţul ......Faţă de sus-numita unitate de învăţământ şi recunoscându-ne capacitatea legală pentru prezentul document, ne angajăm:● fiul meu/fiica mea, pe perioada cât este sportiv(ă) şi încă 2 ani competiţionali după terminarea perioadei de şcolarizare, va semna legitimarea pentru orice altă structură sportivă din afara sistemului preuniversitar, numai cu acordul scris al conducerii unităţii de învăţământ pentru care semnăm acest angajament;● nerespectând prevederea anterioară, ne obligăm, atât eu, cât şi fiul meu/fiica mea, să suportăm contravaloarea tuturor cheltuielilor aferente pregătirii sportive a fiului meu (fiicei mele), pe toată durata şcolarizării sportive.Prezentul angajament a fost încheiat în 4 exemplare, pentru: unitatea de învăţământ, profesor-antrenor, părinte (tutore legal), sportiv(ă).Semnătura Semnăturapărintelui (tutorelui legal) sportivului (sportivei)........................ .......................--------