HOTĂRÂRE nr. 1.088 din 2 noiembrie 2011privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 3 noiembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., este organismul tehnic permanent specializat în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, care se organizează și funcționează ca instituție publică finanțată integral din venituri proprii, cu personalitate juridică, potrivit prevederilor legale și regulamentului de organizare și funcționare, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Personalul I.S.C.T.R. este alcătuit din inspectori și alte categorii de personal.(2) Structura organizatorică a I.S.C.T.R. este prevăzută în anexa nr. 2. Numărul maxim de posturi este de 400, dintre care 320 posturi de inspector.  +  Articolul 3Autovehiculele destinate activității de inspecție și control din dotarea I.S.C.T.R. vor fi inscripționate cu sigla I.S.C.T.R. și dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă cu mesaje variabile de culoare roșie.  +  Articolul 4(1) I.S.C.T.R. întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli.(2) Bugetul de venituri și cheltuieli se avizează de Consiliul de conducere al I.S.C.T.R. și se aprobă în condițiile legii.(3) Excedentele anuale rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al I.S.C.T.R. se reportează în anul următor.(4) Modalitățile de finanțare a dotării I.S.C.T.R. cu echipamente se stabilesc prin hotărâre a consiliului de conducere, acestea putând fi inclusiv prin credite și/sau împrumuturi contractate în conformitate cu legislația în vigoare, în lei sau în valută, rambursabile din veniturile proprii prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat potrivit legii.(5) În termen de 15 zile de la publicarea prezentei hotărâri, I.S.C.T.R. va încheia cu Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și Regia Autonomă "Registrul Auto Român" protocoalele prevăzute la art. 3 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.  +  Articolul 5(1) Exercitarea atribuțiilor specifice de inspecție și control se va face pe baza legitimației și a ecusonului de identificare emise în condițiile stabilite de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Cu ocazia controlului în trafic, personalul I.S.C.T.R. va purta echipament de protecție fluorescent-reflectorizant, cu însemnele instituției.(2) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii au dreptul să oprească:a) orice vehicul rutier utilizat la efectuarea transporturilor rutiere, cu excepția vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depășește 3,5 tone și a autovehiculelor destinate transportului de persoane care, prin construcție și echipare, au cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;b) mașinile autopropulsate pentru lucrări care circulă pe drumurile publice, precum și vehiculele rutiere utilizate la tipurile de transport prevăzute la art. 11 lit. b), c), j), k), l) și m) și la art. 19 lit. a), b), h), i), j) și k) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, pentru efectuarea controlului privind respectarea reglementărilor în vigoare privind masele și dimensiunile maxime admise/autorizate;c) orice autovehicul utilizat la activitatea de pregătire practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere.(3) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii, în calitate de agenți constatatori, controlează, constată și sancționează abaterile prevăzute de legislația în vigoare.(4) Inspectorii I.S.C.T.R. vor urma cel puțin o dată pe an cursuri de perfecționare profesională, finalizate printr-o testare cu relevanță pentru calificativul de evaluare a acestora.  +  Articolul 6(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor care îi revin, I.S.C.T.R. va avea acces, în baza protocoalelor încheiate cu Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și cu Regia Autonomă "Registrul Auto Român", la bazele de date ale acestora, la aplicațiile informatice/electronice, la informațiile furnizate de echipamentele de colectare/transmitere de date, precum și la orice alte informații necesare realizării interoperabilității sistemelor respective.(2) I.S.C.T.R. poate avea acces și la alte baze de date, în condițiile legii, în baza protocoalelor încheiate cu administratorii acestora.  +  Articolul 7Până la 31 decembrie 2012, I.S.C.T.R. ia măsurile necesare astfel încât cel puțin activitățile de control, de întocmire a proceselor-verbale de constatare a contravenției, de aplicare a măsurilor complementare și administrative și de actualizare a clasificării întreprinderilor din punctul de vedere al riscului, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, să se realizeze la locul și momentul efectuării controlului, în sistemul electronic informațional.  +  Articolul 8Obligațiile I.S.C.T.R. de raportare către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, precum și modul de acces al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii la informațiile și datele statistice din sistemul electronic informațional al I.S.C.T.R. se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul transporturilor
  și infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul administrației
  și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
  Ministrul muncii, familiei
  și protecției sociale,
  Sulfina Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 2 noiembrie 2011.Nr. 1.088.  +  ANEXA nr. 1REGULAMENT din 2 noiembrie 2011  +  ANEXA nr. 2
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
  Total: 400 de posturi ┌──────────────┐ │ Consiliul de │ │ Conducere │ └──────┬───────┘ ┌──────┴───────┐ │ Inspector de │ │ Stat Șef │ └──────┬───────┘ ┌─────────────┐ │ │Audit Public ├───────┤ │ Intern │ │ └─────────────┘ │ ┌──────────────────┬─────────────┼─────────────┬────────────┐┌────────┴──────────┐┌──────┴─────┐┌──────┴─────┐┌──────┴─────┐┌─────┴───────┐│8 Inspectorate de ││ ││ ││ ││ ││Control Teritoriale││ ││ Direcția ││ Direcția ││ Direcția ││(fiecare cu 1 ││ Direcția ││ Buget, ││ Juridică și││Informare și ││inspector șef și 39││Strategie și││Administrare││ Resurse ││Informatizare││inspectori) total: ││ Management ││ și ││ Umane ││ ││ 312 + 8 ││ ││ Achiziții ││ ││ │└───────────────────┘└────────────┘└────────────┘└────────────┘└─────────────┘
  ----