HOTĂRÂRE nr. 1.037 din 12 octombrie 2011pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 2 noiembrie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 291 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 27 iunie 2006, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează: Notă ---------------Preşedintele Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor,Bogdan-Lorand LehelPreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Monitorizarea şiReglementarea Achiziţiilor Publice,Cristina TrăilăMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Sulfina BarbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 12 octombrie 2011.Nr. 1.037.  +  AnexăREGULAMENT 12/10/2011