ORDIN nr. 14 din 17 octombrie 2011pentru raportarea situaţiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 31 octombrie 2011  Având în vedere prevederile art. 101 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 202 din anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit,în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, al art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 24 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare,Banca Naţională a României emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prezentul ordin stabileşte forma, conţinutul, frecvenţa şi modalităţile de transmitere a formularelor de raportare a situaţiilor care se transmit periodic Băncii Naţionale a României, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, de către împrumutători, astfel cum au fost definiţi la art. 2 lit. b) din cadrul aceluiaşi regulament.  +  Articolul 2Modelele formularelor de raportare sunt prezentate în anexă.  +  Articolul 3Formularele de raportare se completează de împrumutători pe baza datelor prelucrate potrivit prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2011, referitoare la: a) ansamblul teritoriului naţional şi toate subunităţile din străinătate - la nivelul global al împrumutătorului; b) operaţiunile reprezentând credite şi plasamente, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. n) din cadrul Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2011, în toate monedele, evaluate în contravaloare lei.  +  Articolul 4 (1) Formularele de raportare se transmit de către împrumutători Băncii Naţionale a României, după cum urmează: a) prin intermediul Sistemului informatic de raportare SIRBNR, în conformitate cu prevederile Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare; b) pe suport hârtie, semnate de persoanele autorizate, formularele fiind adresate Direcţiei supraveghere. (2) Formularele de raportare se transmit de către împrumutători lunar, în termen de 17 zile de la încheierea lunii pentru care se întocmeşte raportarea.  +  Articolul 5 (1) În cazul reţelelor organizaţiilor cooperatiste de credit, casele centrale ale cooperativelor de credit întocmesc şi raportează două seturi de formulare, respectiv la nivelul casei centrale a cooperativelor de credit şi la nivelul întregii reţele. (2) În vederea întocmirii raportărilor la nivelul reţelei, casele centrale ale cooperativelor de credit agregă datele aferente organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul întregii reţele. Pentru acest scop, operaţiunile de credit/plasament, desfăşurate între organizaţiile cooperatiste din cadrul aceleiaşi reţele, se exclud.  +  Articolul 6Nerespectarea prezentului ordin atrage aplicarea măsurilor şi/sau a sancţiunilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7Pentru raportarea aferentă lunii ianuarie 2012, împrumutătorii vor întocmi şi transmite Băncii Naţionale a României, dintre situaţiile prevăzute în cadrul anexei, numai situaţiile (1) şi (2.2).  +  Articolul 8Până la data de la care transmiterea raportărilor în format electronic se realizează exclusiv prin intermediul SIRBNR, potrivit prevederilor Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006, cu modificările ulterioare, instituţiile raportoare transmit Băncii Naţionale a României raportările respective prin reţeaua de comunicaţii interbancare (RCI), sub formă de fişiere Excel.  +  Articolul 9Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data prevăzută la art. 26 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2011.Preşedintele Consiliuluide administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 17 octombrie 2011.Nr. 14.  +  Anexa SITUAŢIA (1)clasificării expunerilor din credite/plasamente, precum şi a ajustărilor de valoare aferente acestora la data de [.../.../...]Denumirea instituţiei de credit/casei centrale/reţelei: ..................
    - lei -
    Nr. crt.Categorii de clasificareExpuneri bruteExpuneri nete*1)Coef.Ajustări prudenţiale de valoare aferente activelor financiare reprezentând  credite/ plasamente (APV)Ajustări pentru depreciere alocate activelor financiare reprezentând  credite/ plasamente (AD)Diferenţe pozitive ?[max(APVi, ADi) - ADi]
    principalcreanţe ataşate şi sume de amortizatprincipalcreanţe ataşate şi sume de amortizattotal
    AB12345=3+467=5*6892)
    I - expuneri înregistrate faţă de instituţiile de credit
    1.Standard           0      
    2.Pierdere total, din care:           1      
    3.- categoria 1*)           1      
    4.- categoria 2**)           1      
    5.Total (rd. 1 la 2)           X      
    II - expuneri înregistrate faţă de debitorii din afara sectorului instituţiilor de credit, din care:
    A. debitori, persoane juridice
    6.Standard           0      
    7.În observaţie           0,05      
    8.Substandard           0,2      
    9.Îndoielnic           0,5      
    10.Pierdere total, din care:           1      
    11.- categoria 1*)           1      
    12.- categoria 2**)           1      
    13.Total (rd. 6 la 10)           X      
    B1. debitori, persoane fizice, alţii decât cei expuşi la riscul valutar
    14.Standard           0      
    15.În observaţie           0,05      
    16.Substandard           0,2      
    17.Îndoielnic           0,5      
    18.Pierdere total, din care:           1      
    19.- categoria 1*)           1      
    20.- categoria 2**)           1      
    21.Total (rd. 14 la 18)           X      
    B2. debitori, persoane fizice, expuşi la riscul valutar (expuneri înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute)
    22.Standard           0,07      
    23.În observaţie           0,08      
    24.Substandard           0,23      
    25.Îndoielnic           0,53      
    26.Pierdere total, din care:           1      
    27.- categoria 1*)           1      
    28.- categoria 2**)           1      
    29.Total (rd. 22 la 26)           X      
    30.Total  (rd. 5+13+21+29)           X      
  SITUAŢIA (2.1)privind clasificarea la sfârşitul lunii anterioare, respectiv data de [ll/zz/aaaa], a expunerilor înregistrate faţă de debitorii din afara sectorului instituţiilor de credit, reprezentând credite din categoria activelor-problemă care în cursul lunii curente au făcut obiectul operaţiunilor de înlocuire, precum şi nivelul ajustărilor de valoare aferente acestoraDenumirea instituţiei de credit/casei centrale/reţelei: ..................................
    - lei -
    Nr. crt.Categorii de clasificareExpuneri bruteExpuneri nete*1)Coef.Ajustări prudenţiale de valoare aferente activelor financiare reprezentând credite (APV)Ajustări pentru depreciere alocate activelor financiare reprezentând credite (AD)Diferenţe pozitive ?[max(APVi, ADi) - ADi]
    principalcreanţe ataşate şi sume de amortizatprincipalcreanţe ataşate şi sume de amortizattotal
    AB12345=3+467=5*6892)
    A. debitori, persoane juridice
    1.Standard           0      
    2.În observaţie           0,05      
    3.Substandard           0,2      
    4.Îndoielnic           0,5      
    5.Pierdere total, din care:           1      
    6.- categoria 1*)           1      
    7.- categoria 2**)           1      
    8.Total (rd. 1 la 5)           X      
    B1. debitori, persoane fizice, alţii decât cei expuşi la riscul valutar
    9.Standard           0      
    10.În observaţie           0,05      
    11.Substandard           0,2      
    12.Îndoielnic           0,5      
    13.Pierdere total, din care:           1      
    14.- categoria 1*)           1      
    15.- categoria 2**)           1      
    16.Total (rd. 9 la 13)           X      
    B2. debitori, persoane fizice, expuşi la riscul valutar (expuneri înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute)
    17.Standard           0,07      
    18.În observaţie           0,08      
    19.Substandard           0,23      
    20.Îndoielnic           0,53      
    21.Pierdere total, din care:           1      
    22.- categoria 1*)           1      
    23.- categoria 2**)           1      
    24.Total (rd. 17 la 21)           X      
    25.Total  (rd. 8+16+24)           X      
  SITUAŢIA (2.2)privind clasificarea la sfârşitul lunii curente, respectiv data de [ll/zz/aaaa], a expunerilor înregistrate faţă de debitorii din afara sectorului instituţiilor de credit, reprezentând credite din categoria activelor-problemă care în cursul lunii curente au făcut obiectul aplicării cerinţelor prevăzute de art. 6 alin. (7) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, precum şi nivelul ajustărilor de valoare aferente acestoraDenumirea instituţiei de credit/casei centrale/reţelei: ..................................
    - lei -
    Nr. crt.Categorii de clasificareExpuneri bruteExpuneri nete*1)Coef.Ajustări prudenţiale de valoare aferente activelor financiare reprezentând credite (APV)Ajustări pentru depreciere alocate activelor financiare reprezentând credite (AD)Diferenţe pozitive ?[max(APVi, ADi) - ADi]
    principalcreanţe ataşate şi sume de amortizatprincipalcreanţe ataşate şi sume de amortizattotal
    AB12345=3+467=5*6892)
    A. debitori, persoane juridice
    1.Standard           0      
    2.În observaţie           0,05      
    3.Substandard           0,2      
    4.Îndoielnic           0,5      
    5.Pierdere total, din care:           1      
    6.- categoria 1*)           1      
    7.- categoria 2**)           1      
    8.Total (rd. 1 la 5)           X      
    B1. debitori, persoane fizice, alţii decât cei expuşi la riscul valutar
    9.Standard           0      
    10.În observaţie           0,05      
    11.Substandard           0,2      
    12.Îndoielnic           0,5      
    13.Pierdere total, din care:           1      
    14.- categoria 1*)           1      
    15.- categoria 2**)           1      
    16.Total (rd. 9 la 13)           X      
    B2. debitori, persoane fizice, expuşi la riscul valutar (expuneri înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute)
    17.Standard           0,07      
    18.În observaţie           0,08      
    19.Substandard           0,23      
    20.Îndoielnic           0,53      
    21.Pierdere total, din care:           1      
    22.- categoria 1*)           1      
    23.- categoria 2**)           1      
    24.Total (rd. 17 la 21)           X      
    25.Total  (rd. 8 + 16 + 24)           X      
  SITUAŢIA (2.3)privind dinamica în cadrul categoriilor de performanţă financiară a expunerilor înregistrate faţă de debitorii din afara sectorului instituţiilor de credit, reprezentând credite din categoria activelor-problemă, cuprinse în cadrul raportărilor Situaţia (2.1) şi Situaţia (2.2), aferentă perioadei [.../.../...]-[.../.../...] (sfârşitul lunii anterioare celei în care au fost desfăşurate operaţiunile de înlocuire - sfârşitul lunii în care au fost desfăşurate operaţiunile de înlocuire)Denumirea instituţiei de credit/casei centrale/reţelei: ..................
    (%)
      Ponderea volumului de expuneri din credite aferent categoriei de performanţă financiară finală în volumul total de expuneri din credite aferent categoriei de performanţă financiară iniţială    
    Categoria de performanţă financiară iniţialăABCDETotalDescriere*3)
    A              
    B              
    C              
    D              
    E              
  *Font 9*    Persoană de contact, Persoană autorizată***) Persoană autorizată***) ......./(numele, prenumele ......../(numele, prenumele ......./(numele, prenumele   şi telefonul)......... şi semnătura)....... şi semnătura)........----------------*1) Expunerile nete reprezintă expunerile brute diminuate corespunzător garanţiilor aferente.*2) Între sumele agregate, aferente categoriilor care fac obiectul raportării în cadrul rubricilor din col. 7, 8, respectiv, din col. 9, nu există o relaţie de calcul. Notă *) Categoria 1: expuneri reprezentând credite/plasamente clasificate în categoria "pierdere", în cazul cărora serviciul datoriei este de cel mult 90 de zile şi în cazul cărora nu au fost iniţiate proceduri judiciare. Notă **) Categoria 2: expuneri reprezentând credite/plasamente clasificate în categoria "pierdere", în cazul cărora serviciul datoriei este mai mare de 90 de zile şi/sau în cazul cărora au fost iniţiate proceduri judiciare.*3) În cazul în care totalul nu este 100% se va întocmi o scurtă descriere a operaţiunilor care au condus la această situaţie. Notă ***) Persoană autorizată - persoană abilitată să angajeze răspunderea juridică a instituţiei sau o altă persoană împuternicită de aceasta.----------