LEGE nr. 186 din 24 octombrie 2011pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 28 octombrie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 13 aprilie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Modalităţile de informare şi consultare a salariaţilor prevăzute la alin. (1) se definesc şi se aplică în baza principiului eficienţei, astfel încât să se asigure exercitarea efectivă a dreptului de informare şi consultare transnaţională a salariaţilor şi să se permită luarea unor decizii eficiente de către întreprinderi sau grupuri de întreprinderi."2. După articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 2^1 şi 2^2, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - (1) Informarea şi consultarea salariaţilor se efectuează la un nivel relevant de conducere şi de reprezentare, în funcţie de subiectul tratat. (2) În sensul alin. (1), competenţa comitetului european de întreprindere şi domeniul de aplicare a procedurii de informare şi consultare a lucrătorilor, reglementată de prezenta lege, se limitează la aspectele transnaţionale. (3) Aspectele transnaţionale prevăzute la alin. (2) sunt acele aspecte care se referă la întreprinderea de dimensiune comunitară sau grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară, ca întreg, ori la cel puţin două întreprinderi sau filiale, sucursale ori alte sedii secundare ale unei întreprinderi sau ale grupului, situate în două state membre diferite. (4) În stabilirea caracterului de transnaţionalitate a unui aspect se iau în considerare, indiferent de numărul de state membre implicate, nivelul de conducere şi de reprezentare pe care îl implică, precum şi amploarea posibilelor efecte asupra forţei de muncă europene sau care presupun transferuri de activităţi între state membre.Art. 2^2. - (1) Informarea şi consultarea comitetului european de întreprindere sunt corelate cu informarea şi consultarea organismelor naţionale de reprezentare a salariaţilor, ţinând seama în mod corespunzător de competenţele şi sfera de intervenţie a fiecăreia dintre acestea şi de principiile enunţate la art. 2^1. (2) Modalităţile de corelare a informării şi consultării comitetului european de întreprindere cu informarea şi consultarea organismelor naţionale de reprezentare a salariaţilor sunt stabilite prin acordul prevăzut la art. 19. (3) În lipsa modalităţilor prevăzute la alin. (2) şi în cazul în care se prevăd decizii care ar putea să producă modificări importante ale organizării muncii sau ale contractelor colective de muncă, procesele de informare şi de consultare se desfăşoară concomitent, la nivel naţional, de ramură sau grup de unităţi, după caz, şi în cadrul comitetului european de întreprindere. (4) Exprimarea unui punct de vedere de către comitetul european de întreprindere nu aduce atingere capacităţii conducerii centrale de a organiza consultările necesare, respectând, în acelaşi timp, termenele prevăzute de legislaţiile şi/sau practicile naţionale."3. La articolul 4, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:"7^1. informare - transmiterea de date de către angajator către reprezentanţii salariaţilor pentru a le permite să se familiarizeze cu subiectul tratat şi să îl examineze în cunoştinţă de cauză; informarea se face într-un moment, într-un mod şi cu un conţinut corespunzător, pentru a permite reprezentanţilor salariaţilor să examineze problema în mod adecvat şi să pregătească, dacă este cazul, consultarea;".4. La articolul 4, punctele 8 şi 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"8. consultare - schimbul de opinii şi stabilirea unui dialog între reprezentanţii salariaţilor şi conducerea centrală sau orice alt nivel de conducere. Consultarea are loc: a) într-un moment, într-un mod şi cu un conţinut corespunzătoare, pentru a permite reprezentanţilor salariaţilor să elaboreze un punct de vedere; b) pe baza informaţiilor puse la dispoziţia reprezentanţilor salariaţilor privind măsurile propuse la care se referă consultarea; c) fără a afecta responsabilităţile conducerii; d) într-un termen rezonabil, care poate fi luat în considerare în cadrul întreprinderii de dimensiune comunitară sau al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară;...........................................................................12. state membre - statele membre ale Uniunii Europene şi celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European.Pentru stabilirea numărului de salariaţi, în cazul întreprinderilor de dimensiune comunitară şi al grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară, se ia în calcul numărul mediu de salariaţi, inclusiv salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă cu timp parţial, angajaţi în cursul a 2 ani anteriori datei la care s-a iniţiat negocierea prevăzută la art. 8."5. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - (1) Conducerea fiecărei întreprinderi din cadrul grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară, a fiecărei filiale, sucursale sau a fiecărui sediu secundar al unei întreprinderi de dimensiune comunitară, precum şi conducerea centrală ori conducerea centrală prezumată în sensul art. 5 alin. (1) lit. c) a întreprinderii sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară sunt responsabile de obţinerea şi transmiterea către părţile interesate de aplicarea prezentei legi a informaţiilor necesare deschiderii negocierilor prevăzute la art. 8, în special a informaţiilor referitoare la structura întreprinderii ori a grupului şi la efectivele sale. (2) În sensul alin. (1), prin parte interesată se înţelege salariaţii şi reprezentanţii salariaţilor unei întreprinderi sau ai unui grup de întreprinderi de dimensiune comunitară, conducerea centrală situată în România, reprezentantul conducerii centrale în România, în cazul în care a fost desemnat, sau, în absenţa unui astfel de reprezentant, conducerea centrală prezumată în sensul art. 5 alin. (1) lit. c). (3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se referă în special la informaţiile privind numărul de salariaţi prevăzut la art. 4 pct. 4 şi 6. (4) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt necesare pentru a permite salariaţilor sau reprezentanţilor acestora să adreseze cererea privind iniţierea negocierilor pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare prevăzută la art. 8 şi nu pot fi condiţionate de primirea acesteia."6. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Grupul special de negociere este compus din membrii desemnaţi sau aleşi în număr proporţional cu numărul de salariaţi angajaţi în fiecare stat membru de către întreprinderea de dimensiune comunitară sau de grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară, alocându-se fiecărui stat membru câte un loc pentru fiecare tranşă de salariaţi angajaţi în statul membru respectiv care reprezintă 10% din numărul de salariaţi angajaţi în toate statele membre în ansamblu sau o fracţiune din tranşa respectivă."7. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Pentru asigurarea continuităţii în cadrul grupului special de negociere în situaţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare, se constituie o listă de rezervă, alocându-se fiecărui stat membru câte un înlocuitor pentru fiecare tranşă de salariaţi angajaţi în statul membru, respectiv care reprezintă 10% din numărul de salariaţi angajaţi în toate statele membre în ansamblu sau o fracţiune din tranşa respectivă."8. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Conducerea centrală situată în România este informată cu privire la componenţa grupului special de negociere şi a persoanelor care figurează pe lista de rezervă, precum şi asupra deschiderii negocierilor. (2) Conducerea centrală informează, de asemenea, conducerile filialelor, sucursalelor şi ale altor sedii secundare ale întreprinderii de dimensiune comunitară, conducerile întreprinderilor care compun grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară, precum şi organizaţiile europene competente ale salariaţilor şi ale angajatorilor, consultate de Comisia Europeană în baza art. 154 al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene. (3) Obligaţia de informare revine părţilor."9. La articolul 16, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Grupul special de negociere are dreptul de a se reuni anterior şi după fiecare reuniune cu conducerea centrală, dispunând de toate mijloacele necesare comunicării, fără ca reprezentanţii conducerii centrale să fie prezenţi la reuniunile respective. (3) În scopul realizării atribuţiilor sale, grupul special de negociere poate fi asistat de către experţi, la alegerea sa, care poate cuprinde reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale prevăzute la art. 14 alin. (2). Experţii şi reprezentanţii sindicali respectivi pot asista, cu titlu consultativ, la reuniunile de negociere, la solicitarea grupului special de negociere."10. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Acordul nu aduce atingere drepturilor la informare şi consultare ale salariaţilor, prevăzute de legislaţia română în vigoare."11. La articolul 20, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) componenţa comitetului european de întreprindere, numărul de membri, repartiţia locurilor, ţinând seama de necesitatea unei reprezentări echilibrate a salariaţilor în funcţie de activităţi, categorii şi sexe, precum şi durata mandatului membrilor; c) atribuţiile şi procedura de informare şi consultare a comitetului european de întreprindere, precum şi modalităţile de corelare a informării şi consultării comitetului european de întreprindere şi a informării şi consultării organizaţiilor naţionale de reprezentare a salariaţilor, cu respectarea principiului enunţat la art. 2^1;".12. La articolul 20, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) după caz, componenţa, modalităţile de numire, atribuţiile şi modalităţile de reunire a comitetului restrâns constituit în cadrul comitetului european de întreprindere;".13. La articolul 20, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) data de intrare în vigoare a acordului şi durata acestuia, procedura de modificare sau încetare a acordului, condiţiile şi procedura de renegociere a acestuia, inclusiv, după caz, atunci când intervin modificări ale structurii întreprinderii de dimensiune comunitară sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară."14. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:"Art. 21^1. - (1) În cazul în care intervin modificări semnificative ale structurii întreprinderii de dimensiune comunitară sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară şi, fie în absenţa unor dispoziţii prevăzute de acordurile în vigoare, fie în cazul unor conflicte între dispoziţiile prevăzute în două sau mai multe acorduri aplicabile, conducerea centrală iniţiază, din proprie iniţiativă ori în urma primirii unei cereri scrise din partea a cel puţin 100 de salariaţi sau a reprezentanţilor acestora din cel puţin două întreprinderi ori filiale, sucursale sau alte sedii secundare situate în cel puţin două state membre diferite, negocierile prevăzute la art. 8. (2) Cel puţin 3 membri ai comitetului european de întreprindere existent sau ai fiecăruia dintre comitetele europene de întreprindere existente sunt desemnaţi ori aleşi membri ai grupului special de negociere, în afara membrilor aleşi sau desemnaţi în aplicarea dispoziţiilor prevăzute la art. 11-14. (3) Pe durata acestor negocieri, comitetul european de întreprindere existent continuă să funcţioneze în conformitate cu modalităţile adoptate prin acord între membrii acestui comitet şi conducerea centrală."15. La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Membrii comitetului european de întreprindere sunt aleşi sau numiţi în număr proporţional cu numărul de salariaţi angajaţi în fiecare stat membru de către întreprinderea de dimensiune comunitară ori de grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară, alocându-se fiecărui stat membru câte un loc pentru fiecare tranşă de salariaţi angajaţi în statul membru respectiv care reprezintă 10% din numărul de salariaţi angajaţi în toate statele membre în ansamblu sau o fracţiune din tranşa respectivă."16. Articolele 26 şi 27 se abrogă.17. La articolul 28, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Comitetul european de întreprindere va desemna sau va alege noii membri, în condiţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare, potrivit prevederilor art. 24 alin. (2)."18. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Pentru a asigura continuitatea în cadrul comitetului european de întreprindere, în situaţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare, se constituie o listă de rezervă, potrivit regulilor prevăzute la art. 13."19. La articolul 30, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Pentru a asigura coordonarea activităţilor sale, comitetul european de întreprindere alege din rândul membrilor săi un comitet restrâns format din cel mult 5 membri, care trebuie să dispună de condiţiile necesare pentru a-şi putea desfăşura activitatea în mod regulat."20. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Competenţa comitetului european de întreprindere se stabileşte potrivit prevederilor art. 2^1 alin. (2)-(4)."21. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Conducerea centrală convoacă, cel puţin o dată pe an, o reuniune cu comitetul european de întreprindere, pentru a-l informa şi a-l consulta cu privire la evoluţia activităţii întreprinderii de dimensiune comunitară sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară şi a perspectivelor acesteia, în baza unui raport elaborat de conducerea centrală."22. La articolul 33, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:"(1^1) Informarea comitetului european de întreprindere are în vedere, în special, următoarele aspecte: a) structura întreprinderii de dimensiune comunitară sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară; b) situaţia economică şi financiară a acestora; c) evoluţia probabilă a activităţilor întreprinderii sau grupului de întreprinderi; d) producţia şi vânzările întreprinderii sau ale grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară.(1^2) Informarea şi consultarea comitetului european de întreprindere au în vedere, în special, următoarele aspecte: a) situaţia angajărilor şi previziunile de dezvoltare în acest domeniu; b) investiţiile; c) principalele modificări care privesc organizarea întreprinderilor sau grupurilor de întreprinderi; d) introducerea de noi metode de lucru sau noi procedee de producţie; e) transferurile de producţie, fuziunile, reducerea dimensiunii sau închiderea întreprinderilor, a filialelor, sucursalelor ori a altor sedii secundare sau a unor părţi importante ale acestora; f) concedierile colective.(1^3) Consultarea are loc astfel încât să permită reprezentanţilor salariaţilor să se întâlnească cu conducerea centrală şi să obţină un răspuns motivat la orice punct de vedere pe care îl pot formula."23. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 33, când intervin situaţii excepţionale sau în cazul unor decizii care afectează considerabil interesele salariaţilor, în special în cazul schimbării sediului, închiderii întreprinderilor sau filialelor, sucursalelor ori a altor sedii secundare, concedierilor colective, comitetul restrâns sau, dacă acesta nu există, comitetul european de întreprindere are dreptul de a fi informat. (2) În această situaţie, comitetul european de întreprindere sau, după caz, comitetul restrâns are dreptul de a se reuni, la solicitarea sa, cu conducerea centrală din România sau cu orice alt nivel de conducere din cadrul întreprinderii de dimensiune comunitară ori al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară care are competenţa să ia decizii, pentru a fi informat şi consultat. (3) La reuniunea organizată cu comitetul restrâns au de asemenea dreptul să participe membrii care a fost aleşi sau desemnaţi de filialele, sucursalele ori alte sedii secundare şi/sau de întreprinderile care sunt direct afectate de măsurile sau deciziile respective."24. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu următorul cuprins:"Art. 36^1. - Informarea şi consultarea prevăzută la art. 34 se efectuează fără a aduce atingere dispoziţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1^1) şi la art. 44-46."25. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - Anterior şi după orice reuniune cu conducerea centrală, comitetul european de întreprindere sau comitetul restrâns, care poate fi extins atunci când este cazul, potrivit prevederilor art. 34 alin. (3), are dreptul să se reunească fără să fie prezentă conducerea centrală."26. După articolul 41 se introduc două noi articole, articolele 41^1 şi 41^2, cu următorul cuprins:"Art. 41^1. - Fără a aduce atingere capacităţii altor organisme sau organizaţii în acest domeniu, membrii comitetului european de întreprindere dispun de mijloacele necesare de aplicare a drepturilor care decurg din prezenta lege, pentru reprezentarea, în mod colectiv, a intereselor salariaţilor întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară.Art. 41^2. - Fără a aduce atingere art. 44, membrii comitetului european de întreprindere informează reprezentanţii salariaţilor din filiale, sucursale sau oricare alt sediu secundar al întreprinderilor de dimensiune comunitară sau ai întreprinderilor aparţinând unui grup de întreprinderi de dimensiune comunitară ori, în absenţa reprezentanţilor, totalitatea salariaţilor, cu privire la conţinutul şi rezultatele procedurii de informare şi consultare puse în practică în condiţiile legii."27. După articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 42^1, cu următorul cuprins:"Art. 42^1. - În măsura în care acest fapt este necesar pentru exercitarea atribuţiei lor de reprezentare într-un cadru internaţional, membrilor grupului special de negociere şi ai comitetului european de întreprindere li se asigură cursuri de formare, fără pierderi salariale."28. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 50. - (1) Dispoziţiile prezentei legi nu aduc atingere legislaţiei române privind: a) cadrul general de informare şi consultare a angajaţilor; b) procedurile specifice de informare şi consultare în cazul concedierilor colective; c) procedurile specifice de informare şi consultare în cazul transferului întreprinderii. (2) Prezenta lege nu aduce atingere nivelului general de protecţie a salariaţilor în domeniul informării şi consultării salariaţilor prevăzut de legislaţia română în vigoare."29. Primul punct al textului explicativ privind transpunerea normelor comunitare se modifică şi va avea următorul cuprins:"Directiva 2009/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare şi consultare a lucrătorilor în întreprinderile şi grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 122 din 16 mai 2009;".  +  Articolul IILegea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 13 aprilie 2007, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 24 octombrie 2011.Nr. 186.--------