HOTĂRÂRE nr. 1.045 din 19 octombrie 2011privind modificarea art. 90 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 27 octombrie 2011    În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAlineatul (3) al articolului 90 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest caz, contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi. În cazul în care autoritatea contractantă are calitatea de autoritate publică, instituţie publică sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. Autoritatea contractantă va înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie, în situaţia prevăzută la art. 91. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului."  +  Articolul II (1) Dacă în contractele în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri nu sunt clauze care să dispună altfel, procedura prevăzută la art. 90 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta hotărâre, se aplică şi reţinerilor succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, care se achită de către autorităţile contractante. (2) Sumele reprezentând garanţii de bună execuţie existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în conturi deschise la bănci comerciale se utilizează conform prevederilor legale în vigoare la data constituirii acestora.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Preşedintele Autorităţii Naţionalepentru Reglementareaşi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,Cristina TrăilăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 19 octombrie 2011.Nr. 1.045.----------