HOTĂRÎRE nr. 1246 din 4 decembrie 1990privind înfiinţarea Regiei autonome "Unifarm"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 12 decembrie 1990    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Regia autonomă "Unifarm", prin preluarea activului şi pasivului de la Oficiul central farmaceutic, care se desfiinţează.Regia autonomă "Unifarm" are sediul în municipiul Bucureşti, str. Aviator Sanatescu nr. 48, sectorul 1.  +  Articolul 2Obiectul de activitate al Regiei autonome "Unifarm" îl reprezintă:- asigurarea din producţia interna şi din import a necesarului de medicamente, produse tehnico-materiale, echipamente sanitare şi alte produse specifice sectorului sanitar, în limitele competentei sale;- stabilirea de relaţii cu parteneri străini, cu societăţi comerciale şi alţi agenţi economici;- informarea cadrelor medicale şi farmaceutice asupra produselor autorizate de Ministerul Sănătăţii şi elaborarea de cataloage comerciale.  +  Articolul 3Regia autonomă "Unifarm" este persoana juridică şi îşi desfăşoară activitatea potrivit legislaţiei române şi a regulamentului de organizare şi funcţionare cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărîre.  +  Articolul 4Persoanele trecute la Regia autonomă "Unifarm" se considera transferate în interesul serviciului.  +  Articolul 5Pe data prezentei hotărîri se abroga orice dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Regiei autonome "Unifarm" I. Dispoziţii generale  +  Articolul 1Regia autonomă "Unifarm" funcţionează în subordinea Ministerului Sănătăţii, fiind organul operativ de specialitate prin care acesta realizează, potrivit atribuţiilor sale, asistenţa reţelei sanitare cu medicamente, produse pentru tehnica medicală şi alte produse specifice la nivelul întregii tari.  +  Articolul 2Regia autonomă "Unifarm" este persoana juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară; activitatea acesteia se desfăşoară în baza prezentului regulament, precum şi a reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 3Sediul Regiei autonome "Unifarm" este în municipiul Bucureşti, str. Maior Aviator Sanatescu nr. 48, sector 1.II. Obiectul de activitate  +  Articolul 4Regia autonomă "Unifarm" are următorul obiect de activitate:4.1. realizează, prin depozitele proprii, importul şi stocurile necesare de produse specifice activităţii sale (medicamente, produse tehnico-materiale, echipament sanitar şi alte produse specifice activităţii sale);4.2. asigura derularea contractelor încheiate cu furnizorii interni şi externi;4.3. urmăreşte realizarea întregului import de medicamente, produse tehnico-medicale, etc., potrivit cerinţelor stabilite de Ministerul Sănătăţii;4.4. efectuează studii de prognoza şi face propuneri Ministerului Sănătăţii asupra necesarului anual şi de perspectiva de medicamente şi alte produse specifice activităţii sale, în concordanta cu dezvoltarea sectorului sanitar şi nevoile populaţiei;4.5. colaborează cu partenerii străini, cu societăţi mixte şi alţi agenţi economici în vederea producerii şi difuzării de produse specifice în întreaga ţara;4.6. sprijină Ministerul Sănătăţii în acţiunea de formare a cadrelor medicale şi farmaceutice asupra produselor autorizate pentru utilizarea în terapeutică;4.7. elaborează cataloage comerciale.III. Patrimoniul  +  Articolul 5Regia autonomă "Unifarm" are un patrimoniu în valoare de 205.517.000 lei, conform datelor de la 30.VI.1990, ce se va corecta ulterior conform Hotărîrii guvernului nr. 945/1990.  +  Articolul 6Regia autonomă "Unifarm" este proprietara bunurilor din patrimoniul sau.În exercitarea dreptului de proprietate, ea foloseşte şi dispune în mod autonom, în condiţiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului sau de activitate şi beneficiază de rezultatele utilizării acestora.IV. Structura regiei autonome "Unifarm"  +  Articolul 7Regia autonomă "Unifarm" îşi aproba structura organizatorică şi stabileşte atribuţiile compartimentelor sale prin consiliul sau de administraţie.De asemenea, Consiliul de administraţie stabileşte relaţiile dintre compartimentele regiei, dintre regie şi terţi şi acorda împuternicire de reprezentare în domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, juridice şi altele.V. Organele de conducere ale Regiei autonome "Unifarm"  +  Articolul 8Conducerea Regiei autonome "Unifarm" se realizează prin:- Consiliul de administraţie;- directorul.  +  Articolul 9Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al ministrului sănătăţii şi este compus din 9 persoane după cum urmează:- directorul Regiei autonome "Unifarm" - preşedinte;- reprezentantul Ministerului Finanţelor;- reprezentantul Ministerului Sănătăţii;- reprezentantul Ministerului Comerţului şi Turismului;- specialişti din domeniul de activitate al Regiei autonome "Unifarm";- şeful compartimentului juridic.  +  Articolul 10Una şi aceeaşi persoana nu poate face parte concomitent din mai mult de 2 consilii de administraţie sau sa participe la societăţi comerciale cu care respectiva regie autonomă întreţine relaţii de afaceri sau are interese contrare.  +  Articolul 11Sînt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de administraţie persoanele care au suferit condamnări pentru infracţiuni de delapidare, furt, tilharie, distrugere cu intenţie, inselatorie, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dăuna avutului obştesc sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală şi cercetare abuzivă şi infracţiuni contra păcii şi omenirii.  +  Articolul 12Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament de funcţionare.  +  Articolul 13Atribuţiile, răspunderile şi competenţa Consiliului de administraţie sînt următoarele:13.1. aproba structura organizatorică şi funcţională a Regiei autonome "Unifarm";13.2. hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate care se finanţează din surse proprii, credite bancare sau alocaţii de la buget;13.3. propune, potrivit reglementărilor legale, investiţiile a căror aprobare este în competenţa altor organe;13.4. aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al regiei în caz de excedent sau echilibru;13.5. stabileşte împrumuturile pe termen lung sau mediu şi modul de rambursare a acestora;13.6. răspunde de administrarea legală şi eficienta a întregului patrimoniu;13.7. aproba înstrăinarea bunurilor mobile ale regiei cu o valoare maxima de 10.000.000 lei;13.8. negociaza în cadrul competentelor ce-i revin, cu agenţii economici furnizori, pe baza acţiunii conjugate a cererii şi ofertei, preţurile la medicamente şi celelalte produse ce fac obiectul sau de activitate;13.9. preţurile negociate se supun aprobării guvernului;13.10. aproba asocierea potrivit legii cu persoane fizice sau juridice din ţara şi străinătate;13.11. stabileşte nivelul de salarizare a personalului în funcţie de studii, competenţa şi munca efectiv prestată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 14Consiliul de administraţie se întruneşte în sesiuni ordinare o dată pe luna, sau la cererea preşedintelui ori a o treime din membrii săi, ori de cîte ori este nevoie.  +  Articolul 15Pentru luarea unor decizii complexe, Consiliul de administraţie poate să apeleze la consilieri, consultanţi sau experţi din diferite domenii. Activitatea acestora va fi compensata material conform înţelegerii, pe bază de contract.  +  Articolul 16Consiliul de administraţie prezintă anual Ministerului Sănătăţii un raport asupra activităţii din perioada expirată şi asupra programului de activitate pentru perioada în curs.  +  Articolul 17Directorul Regiei autonome "Unifarm", este numit prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 18Directorul Regiei autonome "Unifarm" conduce activitatea curenta a acesteia şi reprezintă regia în relaţiile cu organele statului, precum şi cu persoanele fizice sau juridice.De asemenea, angajează şi concediază personalul aparatului propriu şi numeşte prin decizie conducătorii compartimentelor functionale.VI. Bugetul şi administrarea acestuia, relaţii financiare  +  Articolul 19Regia autonomă "Unifarm" determina anual volumul venitului de realizat, cheltuieli toate de efectuat şi cota de impozit pe beneficiu datorată bugetului statului conform legii.  +  Articolul 20Veniturile şi cheltuielile Regiei autonome "Unifarm" se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar şi cuprind la "Venituri" sumele provenite din activitatea curenta, iar la "Cheltuieli", valorile consumate pentru contractarea, aprovizionarea, manipularea, depozitarea, transportul şi distribuirea produselor ce fac obiectul activităţii, inclusiv cheltuielile cu amortizarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale, cu întreţinerea şi exploatarea utilajelor şi instalaţiilor, precum şi rambursarea creditelor şi dobinzilor.  +  Articolul 21Regia autonomă "Unifarm" întocmeşte anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi după modelul stabilit de Ministerul Finanţelor.Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.  +  Articolul 22Din veniturile realizate după acoperirea cheltuielilor Regia autonomă "Unifarm" constituie fondul de rezerva şi fondul de dezvoltare, asigura sumele necesare pentru perfecţionarea şi recalificarea personalului angajat, precum şi pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plăteşte impozitele, taxele, cotele de asigurări şi securitate socială şi celelalte vărsăminte prevăzute de lege.Consiliul de administraţie poate hotărî şi crearea altor fonduri în afară celor menţionate la alineatul precedent.Partea de venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii şi efectuarea plăţilor prevăzute de lege reprezintă profitul net.Din acest profit o parte se utilizează pentru constituirea fondului de participare a angajaţilor la profit în limita prevederilor legale.  +  Articolul 23În situaţia în care, cursul exerciţiului financiar, veniturile nu sînt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, Regia autonomă "Unifarm", pe baza calculelor de fundamentare, determina volumul împrumuturilor necesare, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.  +  Articolul 24Regia autonomă "Unifarm" hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate în limita competentelor ce-i sînt acordate, stabileşte nivelul surselor proprii de finanţare şi determina volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investiţii.  +  Articolul 25Operaţiunile de încasări şi plati ale Regiei autonome "Unifarm" se efectuează prin conturi deschise la Banca Naţionala a României, Banca pentru Dezvoltare, Banca Română de Comerţ Exterior sau alte bănci.VII. Relaţii comerciale  +  Articolul 26Aprovizionarea şi desfacerea produselor ce fac obiectul activităţii Regiei autonome "Unifarm" se realizează pe bază de contracte.  +  Articolul 27Regia autonomă "Unifarm" îşi poate realiza, conform legii, lucrări de servicii necesare activităţii sale prin orice societate comercială din ţara şi străinătate, pe bază de licitaţie publică.VIII. Dispoziţii finale  +  Articolul 28Litigiile de orice fel în care este implicata Regia autonomă "Unifarm" sînt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.  +  Articolul 29Prezentul regulament se completează cu reglementările legale în vigoare.---------------------