METODOLOGIA ŞI CRITERIILE din 29 septembrie 2011privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 21 octombrie 2011   +  Capitolul I Acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2011-2012  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prin unităţi de învăţământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unităţile de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică.  +  Articolul 2 (1) Numărul de gradaţii care se acordă se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii acordate în ultimii 3 ani, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcţii publice. (2) În situaţia în care personalului didactic, celui de conducere, inclusiv celui din cluburile sportive şcolare şi din palatele şi cluburile copiilor/Palatul Naţional al Copiilor, i se modifică locul de muncă, la nivelul aceluiaşi judeţ/municipiului Bucureşti, acesta îşi păstrează gradaţia de merit. (3) Personalul didactic din învăţământ beneficiar al gradaţiei de merit detaşat în alt judeţ/municipiul Bucureşti îşi păstrează gradaţia de merit, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată. (4) Cadrele didactice beneficiare ale gradaţiei de merit pretransferate/transferate în alt judeţ/municipiul Bucureşti îşi păstrează gradaţia de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit, pentru anul respectiv, la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, în care s-au pretransferat/transferat. (5) La solicitarea unităţii de învăţământ în care cadrul didactic beneficiar al gradaţiei de merit s-a transferat, inspectoratul şcolar îi poate acorda gradaţie de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii, în cazul în care acestuia nu i s-a putut acorda în anul şcolar anterior.  +  Articolul 3Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă efectivă de 5 ani, începând cu data de 1 septembrie 2012.  +  Articolul 4 (1) Personalul didactic din învăţământ care a beneficiat de gradaţie de merit poate participa la un nou concurs. (2) Personalul didactic pensionat nu mai beneficiază de gradaţie de merit de la încetarea contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în vederea pensionării.  +  Secţiunea a 2-a Înscrierea la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit  +  Articolul 5 (1) La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa: a) personalul didactic din învăţământul preuniversitar cu contract individual de muncă pe o perioadă nedeterminată, precum şi personalul didactic din învăţământ angajat cu contract individual de muncă pe o perioadă determinată, cu o vechime efectivă în învăţământul preuniversitar de peste 3 ani, cu performanţe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza naţională şi faza internaţională, în perioada 1 septembrie 2007-31 august 2011, şi calificativul "Foarte bine" în fiecare an şcolar încheiat din perioada evaluării; b) personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar care desfăşoară activitate de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la casa corpului didactic, cu performanţe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza naţională şi faza internaţională, în perioada 1 septembrie 2007-31 august 2011, care are calificativul "Foarte bine" în fiecare an şcolar încheiat din perioada evaluării şi o vechime în învăţământul preuniversitar de peste 3 ani. (2) Condiţiile prevăzute mai sus trebuie să le îndeplinească şi: a) personalul didactic de predare de la centrele de resurse şi asistenţă educaţională judeţene/al municipiului Bucureşti, centrele şcolare pentru educaţie incluzivă, centrele logopedice interşcolare şi cabinetele logopedice, centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică; b) personalul didactic de predare şi de conducere de la cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor cu statut de unităţi de învăţământ subordonate inspectoratului şcolar, precum şi cel de la Palatul Naţional al Copiilor. (3) În cazul întreruperii activităţii în perioada 1 septembrie 2007-31 august 2011, personalul didactic din învăţământ se evaluează pentru o perioadă de 4 ani, până la 31 august 2011, în care salariatul şi-a desfăşurat activitatea, fără a fi luate în calcul perioadele evaluate pentru obţinerea gradaţiei de merit în sesiunile anterioare.  +  Secţiunea a 3-a Criterii pentru acordarea gradaţiei de merit  +  Articolul 6 (1) Activitatea din ultimii 4 ani a candidaţilor înscrişi pentru acordarea gradaţiei de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susţinută prin documente doveditoare, se evaluează pe baza unei fişe elaborate, cu consultarea organizaţiilor sindicale constituite la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, respectiv a federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate în învăţământ, de către inspectoratul şcolar/Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru palatele şi cluburile copiilor, transmisă inspectoratelor şcolare şi Palatului Naţional al Copiilor, ţinându-se seama de criteriile generale care trebuie îndeplinite de candidat, în perioada 1 septembrie 2007-31 august 2011 sau în perioada prevăzută la art. 5 alin. (3).1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă: a) rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu, rezultate obţinute cu clasa şi individual la disciplinele de specialitate în învăţământul vocaţional; b) iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului AEL în cadrul şcolii; c) performanţe în pregătirea elevilor distinşi la olimpiade şcolare şi/sau concursuri de profil recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, materializate prin obţinerea premiilor: locul I, al II-lea, al III-lea, menţiunilor şi premiilor speciale la faza internaţională/naţională/judeţeană/pe municipiul Bucureşti şi interjudeţeană/regională. Este indicat să se precizeze numele cadrului didactic; d) performanţe în pregătirea elevilor distinşi la concursuri cultural-artistice şi sportive recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, materializate prin obţinerea premiilor (locul I, al II-lea, al III-lea), menţiunilor şi premiilor speciale la faza internaţională/naţională/judeţeană/pe municipiul Bucureşti şi interjudeţeană/regională. Este indicat să se precizeze numele cadrului didactic; e) pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile şcolare, participarea, în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare, la concursurile şi olimpiadele judeţene, interjudeţene, incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, naţionale şi internaţionale; f) pregătirea loturilor olimpice, activitatea în unităţi de învăţământ vocaţionale, participarea, în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare, la concursurile şi olimpiadele judeţene, interjudeţene, naţionale ori internaţionale; organizarea de concursuri şi festivaluri la nivel internaţional, naţional sau interjudeţean ori interşcolar; organizarea şi participarea la spectacole, expoziţii, concerte, simpozioane la nivel internaţional, naţional ori interjudeţean; g) rezultate măsurabile obţinute în activităţile culturale şi educative organizate în şcoală, cu impact la nivel local/judeţean/al municipiului Bucureşti/naţional/internaţional; h) activitatea şi rezultatele obţinute în centrele de excelenţă şi centrele de pregătire zonală din cadrul unităţilor de învăţământ vocaţional sau cu elevi cu dificultăţi de învăţare; i) activitate desfăşurată în vederea realizării echităţii în educaţie (activităţi de remediere şcolară, grădiniţă de vară, activităţi de desegregare, de educaţie incluzivă, nediscriminatorie, de educaţie multiculturală/interculturală, educaţie pentru diversitate/alteritate, programe de educaţie a părinţilor recunoscute la nivel judeţean/naţional); j) rezultate măsurabile/cuantificabile obţinute în desfăşurarea unor activităţi practice, educative pentru formarea de abilităţi de comunicare, antreprenoriale şi tehnice; k) rezultate deosebite obţinute în activităţi de voluntariat, la nivel local/judeţean/naţional/internaţional; l) activitate de coordonator de programe educative şcolare şi extraşcolare sau îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare; m) participarea la cursuri de formare; n) coordonarea activităţilor din cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitară; o) integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de masă şi desfăşurarea activităţilor de educaţie remedială.2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială: a) elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale şcolare, auxiliare didactice, reviste şcolare, avizate de inspectoratul şcolar sau de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, după caz; cărţi în domeniul educaţional, înregistrate cu ISBN; elaborarea de programe şcolare pentru discipline opţionale noi, însoţite de suportul de curs; elaborarea de programe vizând curriculumul pentru opţional integrat în dezvoltare locală; b) crearea de softuri educaţionale în specialitate, platforme de e-learning avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; c) elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN; d) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator, activitate în domeniul sindical la nivel local/judeţean/naţional/internaţional, participarea cu comunicări la simpozioane judeţene, regionale (zonale), naţionale şi/sau internaţionale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formatori, contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului şi educaţiei; se va stabili un punctaj defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum 3 zile (24 de ore), care să vizeze asigurarea calităţii şi personalizarea concretă de comunicare cu familia şi comunitatea privind participarea şi contribuţia la activităţile menţionate; e) activitatea de metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar şi în comisia naţională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic; f) activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, în cadrul unor comisii consultative de dialog social şi al altor structuri de dialog social, precum şi în comisiile naţionale de specialitate.3. Criteriul privind participarea la proiecte: a) proiecte de parteneriat educaţional, la nivel local/judeţean/naţional/internaţional recunoscute de inspectoratul şcolar/Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; b) proiecte/programe realizate în parteneriat între şcoală şi asociaţiile reprezentative de părinţi/comunitatea locală/operatori economici; c) proiecte din Fondul Social European/fonduri structurale şi de coeziune/proiecte PHARE; d) proiecte/programe europene realizate prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale - Socrates, Comenius, Arion, Leonardo, Grundtvig etc.; e) proiecte/programe coordonate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratul şcolar, de alţi parteneri - Institutul Francez, Institutul Cervantes, British Council, ZFA (Centrala pentru Activitate Şcolară din Germania), Fundaţia Communitas, MATRA, UNICEF, Institutul Goethe, Banca Mondială, Organizaţia "Salvaţi Copiii"; f) alte proiecte/programe, recunoscute de inspectoratul şcolar/Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.4. Criteriul privind creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/conexe: a) contribuţiile individuale şi/sau în echipă la dezvoltarea practicii managementului educaţional şi instituţional; b) atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitate, programe, proiecte, centre de documentare şi informare, laboratoare etc., având ca efect creşterea calităţii instituţiei şi a procesului de predare-învăţare-evaluare, a bazei didactico-materiale; c) realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanţare extrabugetară; d) realizări în ceea ce priveşte educaţia adulţilor şi conversia profesională (cursuri, programe, materiale auxiliare, platforme de învăţare). (2) Punctajul grilei de evaluare pentru fiecare categorie de personal didactic se va defalca pe discipline/domenii de activitate/tipuri de activităţi. Pentru personalul de conducere din unităţile de învăţământ se va elabora o grilă specifică de evaluare. Pentru activităţile obligatorii cuprinse în fişa postului personalului didactic de predare şi de conducere nu se acordă punctaj. (3) Pentru personalul de conducere din unităţile de învăţământ, realizarea cerinţelor prevăzute la alin. (1) pct. 4 este obligatorie.  +  Articolul 7 (1) Punctajul se aplică în mod unitar pentru toate funcţiile didactice şi se stabileşte în comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar. În baza acestor punctaje, stabilite în mod unitar, se elaborează câte o grilă specifică fiecărei categorii de candidaţi: a) educatoare/institutori/profesori pentru învăţământul preşcolar; b) învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar; c) profesori; d) maiştri-instructori; e) cadre didactice din învăţământul vocaţional, din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, învăţământul special; f) personal didactic de conducere din unităţile de învăţământ. (2) Pentru fiecare criteriu general se atribuie punctajul maxim prevăzut în anexa nr. 3. (3) Pentru personalul didactic şi personalul de conducere din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, punctajele cu ponderile aferente sunt detaliate în grilele din anexele nr. 4 şi 5.  +  Secţiunea a 4-a Procedura de acordare a gradaţiei de merit  +  Articolul 8 (1) Inspectorul şcolar general numeşte, prin decizie, comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit. (2) Comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit este formată din: a) preşedinte - un inspector şcolar general adjunct; b) secretar - un referent de la Compartimentul salarizare, normare; c) membri - inspectori şcolari de specialitate, inspector responsabil pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale sau metodişti ai inspectoratului şcolar. (3) Pentru Palatul Naţional al Copiilor, comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit este formată din: a) preşedinte - un inspector de specialitate din cadrul Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; b) secretar - un inspector din cadrul Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; c) membri - inspectori şcolari de specialitate/metodişti din cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti/personal didactic din cadrul palatului care nu participă la concurs. (4) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate în învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti participă în calitate de observatori la toate lucrările, au drept de acces la documentele comisiilor şi dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii.  +  Articolul 9Procedura de acordare a gradaţiei de merit prin concurs cuprinde următoarele etape:1. Candidatul întocmeşte şi depune la conducerea unităţii de învăţământ/conexe în care a funcţionat în perioada 1 septembrie 2007-31 august 2011 raportul de autoevaluare a activităţii desfăşurate, însoţit de documente doveditoare, realizat în conformitate cu fişa de evaluare elaborată de inspectoratul şcolar, pentru acordarea gradaţiei de merit, la categoria de personal în care acesta se încadrează.2. Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ/conexe, pe baza dezbaterilor asupra modului în care raportul reflectă realizările candidatului potrivit fişei de evaluare şi a documentelor doveditoare, formulează o apreciere sintetică asupra activităţii candidatului, consemnată în procesul-verbal de şedinţă.3. Directorul unităţii de învăţământ/conexe depune la secretariatul inspectoratului şcolar raportul de autoevaluare însoţit de documentele doveditoare, aprecierea sintetică a consiliului profesoral, precum şi propria apreciere, care trebuie să fie obiectivă, cu referire şi la deontologia profesională, la abilităţile de comunicare ale candidatului în cadrul unităţii de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea. Aprecierea directorului unităţii de învăţământ/conexe, în situaţia în care candidează, se face de către inspectorul de management şi evaluare instituţională.În cazul Palatului Naţional al Copiilor, aprecierea personalului de conducere se face de către un inspector din cadrul Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.Inspectorul de management şi evaluare instituţională/Inspectorul din cadrul Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii are obligaţia de a depune la dosarul candidatului aprecierea până la data de 11 aprilie 2012.4. În urma consultării consiliului consultativ al disciplinei, inspectorul şcolar de specialitate întocmeşte un raport motivat, referitor la activitatea candidatului în specialitate, acordând punctajul ca sumă a punctelor pentru fiecare criteriu de evaluare din fişă.5. Comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit primeşte raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral şi a directorului unităţii, precum şi raportul motivat al inspectorului şcolar de specialitate, pe care le examinează, stabileşte punctajul final şi întocmeşte lista în ordinea descrescătoare a acestuia, pe posturi şi discipline. Lista astfel întocmită va fi prezentată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.6. În consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar preşedintele comisiei prezintă propunerile de acordare a gradaţiilor de merit.7. Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, şi o afişează la inspectoratul şcolar, conform graficului prevăzut în anexa nr. 1A. În cazul Palatului Naţional al Copiilor, comisia de coordonare a concursului din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs şi o afişează la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform graficului prevăzut în anexa nr. 1A.8. Candidaţii participanţi la concursul de acordare a gradaţiei de merit au drept de contestaţie asupra punctajului acordat la inspectoratul şcolar, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa nr. 1A. Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a acestora, de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a inspectorului şcolar general şi formată din: a) preşedinte - inspectorul şcolar general; pentru Palatul Naţional al Copiilor - director din cadrul Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; b) secretar - un referent/consilier de la Compartimentul salarizare, normare/reţea şcolară; pentru Palatul Naţional al Copiilor - un reprezentant al Direcţiei generale economic, finanţe, resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; c) membri - consilierul juridic al inspectoratului şcolar, inspectori şcolari/metodişti ai inspectoratului şcolar şi un inspector şcolar cu atribuţii privind managementul resurselor umane; pentru Palatul Naţional al Copiilor - inspectori de specialitate din cadrul Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii şi un consilier juridic al Direcţiei generale juridice din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, alţii decât cei care au făcut parte din comisia de coordonare a concursului.Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi contestată numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.La lucrările comisiei de contestaţii participă şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ, în calitate de observatori, care au drept de acces la toate documentele şi pot solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii.9. a) Criteriile pentru stabilirea ponderii pe diferite specialităţi/funcţii de conducere din unităţile de învăţământ, precum şi hotărârea asupra rezultatului concursului (punctajul minim) se aprobă în comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar.Cadrele didactice care în perioada 1 septembrie 2007-31 august 2011 au îndeplinit şi funcţii de conducere pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit fie ca personal didactic de conducere, fie ca personal didactic de predare, exprimându-şi opţiunea în scris odată cu depunerea dosarului. În această situaţie, evaluarea se realizează conform grilei specifice opţiunii exprimate în scris la depunerea dosarului.Cadrele didactice, încadrate pe două sau mai multe specializări pe perioada evaluării, pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit la oricare dintre discipline, exprimându-şi opţiunea în scris odată cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate. b) Hotărârea asupra rezultatului concursului, precum şi asupra ponderii pe diferite specialităţi/funcţii de conducere din unităţile de învăţământ/unităţile conexe aparţine inspectorului şcolar general, în baza listei întocmite în ordinea descrescătoare a punctajului pe posturi şi discipline, care a fost aprobată de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, cu condiţia respectării proporţiei numărului de locuri pe discipline/funcţii de conducere din unităţi de învăţământ. Ponderea pe categorii de personal (didactic de predare/funcţii de conducere/îndrumare şi control), precum şi pe discipline de învăţământ se calculează raportat la numărul total de gradaţii, conform art. 2 alin. (1), şi se repartizează proporţional cu numărul de posturi/catedre normate pe fiecare disciplină de învăţământ, ocupate cu personal calificat.10. Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar înaintează lista candidaţilor validaţi la Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru emiterea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Lista transmisă la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu adresa de înaintare, conţine: a) numărul total şi modul de calcul al numărului de gradaţii acordate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti/Palatului Naţional al Copiilor; b) observaţiile liderilor de sindicat desemnaţi de federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ, care au participat la procedura de acordare a gradaţiei de merit, cu statut de observatori; c) tabelul nominal şi punctajul pentru candidaţii validaţi de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, conform anexei nr. 2.  +  Articolul 10Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului verifică încadrarea în numărul de locuri, respectarea procedurii de acordare a gradaţiei de merit şi elaborează ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru acordarea gradaţiei de merit personalului didactic validat.  +  Capitolul II Acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar începând cu anul şcolar 2014-2015  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 11 (1) Începând cu anul şcolar 2014-2015, personalul didactic care participă la concursul organizat în vederea obţinerii gradaţiei de merit este evaluat pe baza unui proiect. (2) Acordarea gradaţiei de merit se realizează în acord cu prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 12Numărul de gradaţii care se acordă se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice se scade numărul de gradaţii acordate în ultimii 3 ani, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcţii publice.  +  Articolul 13La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate depune proiect personalul didactic de predare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, personalul didactic de conducere, îndrumare şi control, precum şi personalul didactic de predare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care a obţinut cel puţin definitivarea în învăţământ şi calificativul "Foarte bine" în ultimii 2 ani şcolari anteriori depunerii proiectului, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de învăţământ, unităţilor conexe, caselor corpului didactic şi inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 14 (1) Cadrele didactice care în perioada evaluată 1 septembrie 2011-31 august 2015 au îndeplinit şi funcţii de conducere, îndrumare şi control pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit fie ca personal didactic de conducere, îndrumare şi control, fie ca personal didactic de predare, exprimându-şi opţiunea în scris odată cu depunerea portofoliului. (2) Hotărârea asupra rezultatului concursului, precum şi asupra ponderii pe diferite specialităţi, funcţii de conducere din unităţile de învăţământ, funcţii de îndrumare şi control aparţine inspectorului şcolar general, în baza listei întocmite în ordinea descrescătoare a punctajului pe posturi şi discipline, care a fost aprobată de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, cu condiţia respectării proporţiei numărului de locuri pe discipline, funcţii de conducere, funcţii de îndrumare şi control. Ponderea pe categorii de personal (didactic de predare, funcţii de conducere, de îndrumare şi control), precum şi pe discipline de învăţământ se calculează raportat la numărul total de gradaţii conform art. 2 alin. (1) şi se repartizează proporţional cu numărul de posturi/catedre normate pe fiecare disciplină de învăţământ/posturi de conducere, de îndrumare şi control, ocupate cu personal calificat.  +  Articolul 15Pentru participarea la evaluarea finală în vederea acordării gradaţiei de merit, candidaţii care depun proiecte trebuie să aibă calificativul "Foarte bine" în fiecare dintre cei 4 ani şcolari din perioada evaluată.  +  Articolul 16 (1) Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământ, care a beneficiat de gradaţie de merit, poate participa la un nou concurs după expirarea perioadei de 5 ani în care a beneficiat de gradaţie de merit. (2) Personalul didactic de predare pensionat nu mai beneficiază de gradaţie de merit de la data eliberării din învăţământ în vederea pensionării. (3) Personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, participant la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit, care nu se află pe lista candidaţilor reuşiţi, are dreptul de a se reînscrie la un nou concurs. (4) Numărul de gradaţii de merit la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti se repartizează de către inspectorul şcolar general proporţional cu numărul de posturi didactice existent pentru fiecare disciplină de predare/post didactic/post de conducere, îndrumare şi control, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit. (5) Înscrierea candidaţilor la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit, monitorizarea şi evaluarea proiectului se realizează în conformitate cu precizările din prezenta metodologie.  +  Secţiunea a 2-a Procedura de acordare a gradaţiei de merit pentru personalul didactic de predare  +  Articolul 17 (1) Pentru personalul didactic de predare din unităţile de învăţământ/unităţile conexe:1. Raportul de activitate se realizează în baza unui proiect propus de cadrul didactic, pe o perioadă de 4 ani, şi va fi reactualizat la începutul fiecărui an şcolar.2. În cazul în care candidatul se transferă, proiectul trebuie reactualizat şi se ia în considerare activitatea depusă anterior. În acest caz, conducerea unităţii de învăţământ/conexe predă candidatului dosarul cu toate documentele concepute până la data respectivă.3. Obiectivul general al proiectului trebuie să dezvolte cel puţin un obiectiv din proiectul de dezvoltare instituţională, contribuind astfel la creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/unităţii conexe unde funcţionează cadrul didactic. (2) În cadrul proiectului de dezvoltare instituţională se au în vedere indicatorii de bază centraţi asupra următoarelor dimensiuni ale sistemului educaţional: a) resursele umane ale sistemului de educaţie; b) participarea la educaţie; c) eficienţa internă a sistemului de învăţământ; d) rezultatele elevilor; e) rezultatele educaţiei pe piaţa muncii.  +  Articolul 18 (1) Proiectul propus de personalul didactic de predare din unităţile de învăţământ/centrele şcolare pentru educaţie incluzivă vizează un grup-ţintă format din preşcolari/elevi, echivalentul efectivului unei grupe/clase de copii/elevi. (2) Proiectul propus de personalul didactic de predare din centrele logopedice interşcolare şi cabinetele logopedice, centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică vizează un grup-ţintă format din 4-8 copii/elevi, conform specificului activităţilor desfăşurate.  +  Articolul 19În vederea aprobării implementării proiectelor se parcurg următoarele etape:1. Proiectele se depun şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ/unităţii conexe în care urmează a fi implementate, până la data de 1 octombrie a fiecărui an şcolar.2. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ/unităţii conexe evaluează eligibilitatea candidaţilor şi a proiectelor în conformitate cu condiţiile şi criteriile de eligibilitate şi întocmeşte lista candidaţilor şi a proiectelor eligibile, pe care o supune spre avizare consiliului profesoral.3. Consiliul profesoral avizează proiectele eligibile, menţionând numele candidatului şi titlul proiectului în procesulverbal al şedinţei.4. Conducerea unităţii de învăţământ/unităţii conexe transmite candidaţilor ale căror proiecte au fost avizate de consiliul profesoral acordul scris pentru implementarea proiectului.  +  Articolul 20 (1) Proiectul aprobat este monitorizat permanent de conducerea unităţii de învăţământ/unităţii conexe, prin reprezentanţi ai consiliului de administraţie, cu asigurarea cadrului legal şi organizatoric necesar desfăşurării activităţilor. Monitorizarea se realizează pe parcursul întregului an şcolar. (2) Instrumentul de monitorizare a proiectului este fişa anuală de monitorizare, care are structura prevăzută în anexa nr. 7 şi care se completează la sfârşitul anului şcolar. (3) Consiliul de administraţie validează fişele anuale de monitorizare ale candidaţilor. (4) Portofoliul proiectului cuprinde: a) prezentarea proiectului; b) fişele anuale de monitorizare (întocmite de directorul unităţii de învăţământ şi contrasemnate de candidat); c) fişa finală de (auto)evaluare (anexa nr. 8); d) raportul de evaluare; e) solicitarea evaluării proiectului; f) opis.  +  Articolul 21La nivelul unităţii de învăţământ/unităţii conexe, evaluarea proiectului candidatului se realizează în următoarele etape: a) candidatul depune la secretariatul unităţii de învăţământ/unităţii conexe fişele anuale de monitorizare, fişa finală de (auto)evaluare şi prezentarea proiectului; b) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ/unităţii conexe completează fişa finală de (auto)evaluare a proiectului; c) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ/unităţii conexe întocmeşte raportul de evaluare, ca formă descriptivă a fişei finale de (auto)evaluare.  +  Articolul 22Directorul unităţii de învăţământ/unităţii conexe depune la inspectoratul şcolar portofoliile proiectelor personalului didactic candidat la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit.  +  Articolul 23 (1) Comisia de coordonare a concursului pentru acordarea gradaţiei de merit, numită, la nivelul inspectoratului şcolar, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1)-(3), evaluează portofoliul fiecărui candidat înscris la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit şi întocmeşte raportul de evaluare finală a proiectului, conţinând punctajul proiectului (anexa nr. 9). (2) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale din judeţ/municipiul Bucureşti afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ participă în calitate de observatori la toate lucrările, au drept de acces la documentele comisiilor şi au dreptul să solicite consemnarea în procesulverbal a propriilor observaţii. (3) Punctajul final al candidatului, luat în calcul pentru acordarea gradaţiei de merit, este de minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte. (4) Lista cuprinzând rezultatele candidaţilor participanţi la concurs şi propunerile de acordare a gradaţiilor de merit este prezentată de către preşedintele comisiei în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. (5) Consiliul de administraţie aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, şi o afişează la inspectoratul şcolar, conform graficului din anexa nr. 1B.  +  Articolul 24 (1) Candidaţii participanţi la concursul de acordare a gradaţiei de merit au drept de contestaţie asupra punctajului acordat, la inspectoratul şcolar, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa nr. 1B. Contestaţiile se rezolvă în termen de 3 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a acestora, de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a inspectorului şcolar general şi formată din: a) preşedinte - inspectorul şcolar general; pentru Palatul Naţional al Copiilor - director din Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare/reţea şcolară; pentru Palatul Naţional al Copiilor, un reprezentant al Direcţiei generale economic, finanţe, resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; c) membri - consilierul juridic al inspectoratului şcolar, inspectori şcolari/metodişti ai inspectoratului şcolar şi un inspector şcolar cu atribuţii privind managementul resurselor umane; pentru Palatul Naţional al Copiilor - inspectori de specialitate din cadrul Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii şi un consilier juridic al Direcţiei generale juridic din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, alţii decât cei care au făcut parte din comisia de coordonare a concursului. (2) Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi contestată numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (3) La lucrările comisiei de contestaţii participă şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ, în calitate de observatori, care au drept de acces la toate documentele şi pot solicita consemnarea în procesulverbal a propriilor observaţii. (4) Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar înaintează lista candidaţilor validaţi la Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru emiterea ordinului ministrului. Lista transmisă la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu adresa de înaintare, conţine: a) numărul total şi modul de calcul al numărului de gradaţii acordate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti/Palatului Naţional al Copiilor; b) tabelul nominal şi punctajul pentru candidaţii aprobaţi, conform anexei nr. 2.  +  Articolul 25Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului verifică încadrarea în numărul de locuri, respectarea procedurii de acordare a gradaţiei de merit şi elaborează ordinul ministrului pentru acordarea gradaţiei de merit personalului didactic de predare/de conducere din unităţile de învăţământ/unităţile conexe.  +  Secţiunea a 3-a Procedura de acordare a gradaţiei de merit pentru personalul de conducere, îndrumare şi control  +  Articolul 26 (1) Personalul didactic de conducere din unităţile de învăţământ/unităţile conexe, personalul didactic şi de conducere din cadrul caselor corpului didactic, personalul didactic de conducere, îndrumare şi control din cadrul inspectoratelor şcolare va fi evaluat în baza unui proiect de management, derulat pe o perioadă de 4 ani şi reactualizat la începutul fiecărui an şcolar. (2) Pentru personalul de conducere din unităţile de învăţământ/unităţile conexe, obiectivul general al proiectului trebuie să dezvolte cel puţin un obiectiv din proiectul de dezvoltare instituţională, contribuind astfel la creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/unităţii conexe unde candidatul ocupă funcţia de conducere.  +  Articolul 27 (1) Proiectele propuse de personalul de conducere din unităţile de învăţământ/unităţile conexe vizează un grup-ţintă format din colectivul de cadre didactice al unităţii de învăţământ/unităţii conexe. (2) Proiectele propuse de personalul didactic de conducere, îndrumare şi control din inspectoratele şcolare, precum şi de personalul didactic/de conducere din casele corpului didactic vizează un grup-ţintă constituit din cadre didactice dintr-o unitate de învăţământ/unitate conexă din judeţ/municipiul Bucureşti.  +  Articolul 28Pentru personalul didactic de conducere din unităţile de învăţământ/unităţile conexe, personalul didactic şi de conducere din casele corpului didactic, personalul de conducere şi îndrumare şi control din inspectoratele şcolare, în vederea aprobării implementării proiectelor, se parcurg următoarele etape:1. Proiectele se depun şi se înregistrează la registratura inspectoratului şcolar, până la data de 1 octombrie a fiecărui an şcolar.2. Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar evaluează eligibilitatea candidaţilor şi a proiectelor în conformitate cu condiţiile şi criteriile de eligibilitate şi întocmeşte lista candidaţilor şi a proiectelor eligibile.3. Conducerea inspectoratului şcolar transmite candidaţilor ale căror proiecte au fost considerate eligibile acordul scris pentru implementarea proiectului, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an şcolar.  +  Articolul 29 (1) Monitorizarea proiectelor candidaţilor pentru acordarea gradaţiei de merit se realizează de către o comisie de monitorizare stabilită la nivelul inspectoratului şcolar, din care face parte un inspector management şi evaluare instituţională. (2) Monitorizarea se realizează pe parcursul întregului an şcolar. (3) Instrumentul de monitorizare a proiectului este fişa anuală de monitorizare care are structura din anexa nr. 7. (4) Candidatul depune la inspectoratul şcolar: a) prezentarea proiectului; b) fişele anuale de monitorizare; c) fişa finală de (auto)evaluare; d) solicitarea evaluării proiectului; e) opis. (5) Comisia de monitorizare completează fişa finală de (auto)evaluare a proiectului, prezentată în anexa nr. 8. (6) Comisia de monitorizare predă, pe bază de proces-verbal, comisiei de coordonare a concursului pentru acordarea gradaţiei de merit portofoliile candidaţilor înscrişi la concurs.  +  Articolul 30 (1) Evaluarea, la nivelul inspectoratului şcolar, a proiectelor candidaţilor se realizează de către comisia de coordonare a concursului pentru acordarea gradaţiei de merit, constituită în baza prevederilor art. 8 alin. (1)-(3). (2) Evaluarea se realizează în conformitate cu prevederile art. 23.  +  Secţiunea a 4-a Criterii de eligibilitate şi structura proiectelor depuse la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit  +  Articolul 31 (1) Proiectul fiecărui candidat la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit preia şi dezvoltă cel puţin un obiectiv din proiectul de dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ, corelat cu cel al inspectoratului şcolar. (2) Tema proiectului trebuie să vizeze îmbunătăţirea activităţii la clasă/grupă, în specialitatea/specialităţile predată/predate, sau a activităţii manageriale, pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control. (3) Grupul-ţintă trebuie să vizeze preşcolari/elevi/cadre didactice din unităţile de învăţământ/unităţile conexe. (4) În vederea realizării diagnozei pentru comunitatea/comunităţile şcolare vizate de proiect trebuie avute în vedere următoarele aspecte: identificarea clară a nevoilor grupului-ţintă, descrierea succintă a grupului-ţintă, precizarea numărului de beneficiari direcţi şi indirecţi. (5) Justificarea necesităţii implementării proiectului trebuie corelată cu politicile şi strategiile unităţii de învăţământ, respectiv ale inspectoratului şcolar, cu nevoile grupului-ţintă, cu activităţile derulate şi cu rezultatele anticipate, cu asigurarea sustenabilităţii şi cu atingerea obiectivelor. (6) Obiectivele trebuie să fie specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi încadrate în timp (SMART). (7) Rezultatele anticipate, măsurabile, vor fi formulate pentru fiecare obiectiv. (8) Activităţile propuse în proiect vor îndeplini următoarele condiţii: fiecare activitate să fie detaliată şi eligibilă, resursele, de orice tip, să fie suficiente şi necesare, orizontul de timp să fie corespunzător, managementul eficient. Este necesară planificarea a cel puţin unei activităţi pe parcursul fiecărei luni din perioada de implementare a proiectului. (9) Graficul activităţilor/Diagrama Gantt va cuprinde toate activităţile, va asigura un management eficient al timpului şi va conţine cel puţin o activitate în fiecare lună, pe parcursul fiecărui an şcolar. (10) În proiect vor fi precizaţi indicatorii de realizare imediată, de rezultat şi de impact. (11) Proiectul trebuie să vizeze indicatori cantitativi şi calitativi cuantificabili, în relaţie cu obiectivele propuse.  +  Articolul 32Sunt eligibile proiectele care contribuie la: a) îmbunătăţirea activităţii proprii prin utilizarea metodelor interactive de învăţare-predare şi tehnologia informaţiei şi comunicării, prin programe de cercetare ştiinţifică realizate în ţară sau prin cooperare internaţională, prin inovare educaţională, creaţie ştiinţifică, tehnică şi artistică; b) dezvoltarea competenţelor-cheie şi profesionale ale colectivului de elevi; c) prevenirea eşecului şcolar; d) realizarea progresului şcolar; e) obţinerea performanţei şcolare la evaluările intermediare/finale în sensul realizării unui rezultat superior faţă de media la nivel naţional; f) dezvoltarea unităţii de învăţământ ca centru de resurse educaţionale pentru comunitate; g) promovarea conceptului de educaţie incluzivă/incluziune socială; h) îmbunătăţirea activităţii manageriale.  +  Articolul 33 (1) Proiectul are următoarea structură minimală: a) Date privind aplicantul:- numele şi prenumele;- statutul (titular/suplinitor);- specializarea/funcţia;- gradul didactic. b) Titlul proiectului c) Unitatea de învăţământ/Unitatea conexă în care se derulează proiectul d) Grupul-ţintă (preşcolari/elevi/cadre didactice) e) Diagnoză relevantă pentru realizarea obiectivelor proiectului, la data depunerii proiectului:- identificarea nevoilor membrilor din grupul-ţintă la care răspunde proiectul;- descrierea succintă a grupului-ţintă selectat în urma diagnozei. f) Justificarea necesităţii implementării proiectului g) Obiectivul general(în acord cu proiectul de dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ/unităţii conexe/casei corpului didactic/inspectoratului şcolar) h) Obiectivele specifice (SMART) i) Rezultate anticipate (măsurabile) pe fiecare obiectiv specific j) Descrierea activităţilor propuse în proiect (obiectivul la care răspunde activitatea, activitate eligibilă, resursele necesare, orizontul de timp) k) Graficul activităţilor/Diagrama Gantt l) Precizarea indicatorilor:(i) indicatori aferenţi obiectivelor/rezultatelor la nivel disciplinar/managementului educaţional;(îi) indicatori aferenţi obiectivelor/rezultatelor la nivel interdisciplinar/managementului educaţional;(iii) indicatori aferenţi obiectivelor/rezultatelor la nivel transdisciplinar/managementului educaţional;(iv) indicatori aferenţi obiectivelor/rezultatelor din domeniul educaţiei incluzive/managementului educaţional. m) Autoevaluarea proiectului- instrumente - fişă de monitorizare anuală;- feedback de la elevi, părinţi, colegi etc. (2) Candidatul la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit prezintă proiectul în maximum 3 pagini.  +  Capitolul III Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 34Anexele nr. 1A, 1B şi 2-9 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Articolul 35Candidaţii înscrişi la concursul de acordare a gradaţiei de merit, sesiunea 2012, au obligaţia de a completa o declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar le aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 36 (1) Candidaţii care se înscriu la concursul de acordare a gradaţiei de merit, sesiunea 2015, depun şi înregistrează proiectul prevăzut la art. 11 alin. (1) până la data de 15 noiembrie. (2) Pentru personalul didactic de conducere din unităţile de învăţământ/unităţile conexe, personalul didactic şi de conducere din casele corpului didactic, personalul de conducere şi îndrumare şi control din inspectoratele şcolare, conducerea inspectoratului şcolar transmite candidaţilor ale căror proiecte au fost considerate eligibile acordul scris pentru implementarea proiectului până la data de 1 decembrie 2011.  +  Articolul 37 (1) Propunerile pentru acordarea gradaţiei de merit personalului didactic civil din instituţiile militare de învăţământ preuniversitar se centralizează de către Ministerul Apărării Naţionale şi se transmit, spre aprobare, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (2) Personalul didactic militar/cu statut special din unităţile de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, informaţii, ordine publică şi securitate naţională beneficiază de gradaţie de merit conform reglementărilor proprii.  +  Anexa 1A --------la metodologie--------------GRAFICULdesfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 20121. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară la nivelul inspectoratului şcolarPerioada: 1-15 martie 20122. Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv, la registratura inspectoratului şcolarPerioada: 15 martie-11 aprilie 20123. Analiza dosarelor de către inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ, şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitatePerioada: 12-20 aprilie 20124. Verificarea dosarelor de către comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de meritPerioada: 25 aprilie-4 mai 20125. Verificarea dosarelor de către reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ şi refacerea punctajelor, în situaţia în care observaţiile sunt juste, împreună cu inspectorul de specialitatePerioada: 25 aprilie-5 mai 20126. Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolarPerioada: 8-11 mai 20127. Afişarea listei la avizierul inspectoratului şcolarTermen: 14 mai 20128. Depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordatPerioada: 16-18 mai 20129. Soluţionarea contestaţiilor de către comisiePerioada: 21-24 mai 201210. Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la inspectoratele şcolareTermen: 26 mai 201211. Înaintarea la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în vederea emiterii ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, a tabelului nominal cu personalul didactic validatPerioada: 30-31 mai 201212. Emiterea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportuluiTermen: 30 iulie 2012NOTĂ:Personalul didactic şi de conducere de la Palatul Naţional al Copiilor depune dosarele pentru concursul de acordare a gradaţiei de merit la registratura Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, respectând graficul.  +  Anexa 1B --------la metodologie--------------GRAFICULdesfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 20151. Depunerea rapoartelor finale de autoevaluare, însoţite de portofoliile personalePerioada: 1-30 septembrie 20152. Completarea fişelor de evaluare finalăPerioada: 1-16 octombrie 20153. Evaluarea portofoliilor de către comisia de coordonare a concursului pentru obţinerea gradaţiei de meritPerioada: 19 octombrie-4 noiembrie 20154. Afişarea rezultatelor. Depunerea contestaţiilorPerioada: 4-6 noiembrie 20155. Soluţionarea contestaţiilor. Afişarea rezultatelor finaleTermen: 9-13 noiembrie 20156. Transmiterea listei finale la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi SportuluiTermen: 30 noiembrie 20157. Emiterea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportuluiTermen: 15 decembrie 2015NOTĂ:Cadrele didactice de la Palatul Naţional al Copiilor depun portofoliile pentru concursul de acordare a gradaţiei de merit la registratura Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, respectând graficul.  +  Anexa 2 -------la metodologie--------------TABELUL NOMINALal candidaţilor validaţi de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti
  Nr. crt Numele şi prenumele Funcţia Specialitatea Vechimea în învăţământ Unitatea de învăţământ Punctajul obţinut
  NOTĂ:În cazul personalului didactic de conducere, îndrumare şi control din cadrul inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, la rubrica "Unitatea de învăţământ" se va preciza unitatea de învăţământ unde are obligaţia de predare.Adeverinţele emise de unităţile de învăţământ respective se vor anexa la lista transmisă Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
   +  Anexa 3 -------la metodologie--------------FIŞA-CADRUde punctaj pentru personalul didactic
  Criteriul general Punctajul maxim
  1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv- educativă 50 de puncte
  2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială 30 de puncte
  3. Criteriul privind participarea la proiecte 15 puncte
  4. Criteriul privind creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/conexe 5 puncte
  NOTĂ:Detalierea punctajului maxim se realizează de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar.FIŞA-CADRUde punctaj pentru funcţiile de conducere
  Criteriul general Punctajul maxim
  1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv- educativă 25 de puncte
  2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială 30 de puncte
  3. Criteriul privind participarea la proiecte 20 de puncte
  4. Criteriul privind creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/conexe 25 de puncte
  NOTĂ:Detalierea punctajului maxim se realizează de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar.
   +  Anexa 4 -------la metodologie--------------A. Criteriile specifice şi grila de punctajpentru acordarea gradaţiei de merit pentrudirectorul/directorul adjunct al clubuluisportiv şcolar/liceului cu program sportivAnul şcolar ......Numele şi prenumele: ..................Funcţia: ..............................Unitatea de învăţământ: ...............Vechimea în învăţământ: ...............Gradul didactic: ......................
    Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (se referă la activitatea din perioada 1 septembrie 2007-31 august 2011)Punctajul maximSubcriterii care trebuie îndeplinite de către candidatDetalierea punctajului maximAutoevaluarePunctajul acordat
    01. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă20a.      
    b.      
    c.      
    d.      
    e.      
    f.      
    g.      
    h.      
    i.      
    j.      
    k.      
    l.      
    m.      
    n.      
    o.      
    02. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială20a.      
    b.      
    c.      
    d.      
    e.      
    03. Criteriul privind participarea la proiecte30a.      
    b.      
    c.      
    d.      
    e.      
    f.      
    04. Criteriul privind creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/conexe30a      
    b.      
    c.      
    d.      
    e.      
    Total:100        
  NOTĂ: a) Stabilirea subcriteriilor şi detalierea punctajului maxim se fac de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar. b) Dovada îndeplinirii criteriilor din prezenta fişă se face prin depunerea, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, a diplomelor, certificatelor, adeverinţelor etc., eliberate de instituţiile abilitate.B. Criteriile specifice şi grila de punctajpentru acordarea gradaţiei de merit -personalul didactic din învăţământulsportiv integrat şi suplimentar -(profesori de educaţie fizică şi sport şi antrenori)Anul şcolar ......Numele şi prenumele: .................Funcţia: .............................Unitatea de învăţământ: ..............Vechimea în învăţământ: ..............Gradul didactic: .....................
    Nr. crt.Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (se referă la activitatea din perioada 1 septembrie 2007-31 august 2011)Punctajul maximDetalierea punctajului maximAutoevaluareEvaluarea inspectoratului şcolar
    01.Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă75      
    a) Rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu, rezultate obţinute cu clasa şi individual pentru disciplinele de specialitate în învăţământul vocaţional:  - selecţia elevilor în grupe/clase cu profil sportiv - ponderea promovării elevilor de la un an la altul de pregătire sportivă/studiu;  - elevi cu dublă legitimare;  - elevi transferaţi;  - elevi participanţi la pregătire, întreceri, concursuri şi competiţii cu loturile naţionale.10      
         
         
         
         
    b) Rezultate deosebite obţinute în selecţia, pregătirea şi promovarea sportivilor cu calităţi deosebite pentru sportul de performanţă:  - selecţia sportivilor cu calităţi deosebite;  - pregătirea sportivilor cu calităţi deosebite;  - promovarea sportivilor cu calităţi deosebite.15      
         
         
         
      c) Performanţe în pregătirea elevilor distinşi la competiţiile naţionale şi internaţionale, materializate prin obţinerea locurilor I, II, III, IV, V şi VI:50      
    c.1. La disciplinele sportive individuale:
    COMPETIŢII INTERNAŢIONALE OFICIALE        
    - campionate internaţionale, locul I, copii        
    - campionate internaţionale, locul II, copii      
    - campionate internaţionale, locul III, copii      
    - campionate internaţionale, locurile IV-VI, copii      
    - campionate internaţionale, locul I, juniori (III, II ,I)      
    - campionate internaţionale, locul II, juniori (III, II, I)      
    - campionate internaţionale, locul III, juniori (III, II, I)      
    - campionate internaţionale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)      
    - campionate internaţionale, locul I, tineret/seniori      
    - campionate internaţionale, locul II, tineret/seniori      
    - campionate internaţionale, locul III, tineret/seniori      
    - campionate internaţionale, locurile IV-VI, tineret/seniori      
    - campionate balcanice, locul I, juniori (III, II, I)      
    - campionate balcanice, locul II, juniori (III, II, I)      
    - campionate balcanice, locul III, juniori (III, II, I)      
    - campionate balcanice, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)      
    - campionate balcanice, locul I, tineret/seniori      
    - campionate balcanice, locul II, tineret/seniori      
    - campionate balcanice, locul III, tineret/seniori      
    - campionate balcanice, locurile IV-VI, tineret/seniori      
    - campionate europene, locul I, copii      
    - campionate europene, locul II, copii      
    - campionate europene, locul III, copii      
    - campionate europene, locurile IV-VI, copii      
    - campionate/cupe europene, locul I, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe europene, locul II, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe europene, locul III, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe europene, locurile IV-VI, juniori(III, II, I)      
    - campionate/cupe europene, locul I, tineret/seniori      
    - campionate/cupe europene, locul II, tineret/seniori      
    - campionate/cupe europene, locul III, tineret/seniori      
    - campionate/cupe europene, locurile IV-VI, tineret/seniori      
    - campionate mondiale, locul I, copii      
    - campionate mondiale, locul II, copii      
    - campionate mondiale, locul III, copii      
    - campionate mondiale, locurile IV-VI, copii      
    - campionate/cupe mondiale, locul I, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe mondiale, locul II, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe mondiale, locul III, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe mondiale, locul I, tineret/seniori      
    - campionate/cupe mondiale, locul II, tineret/seniori      
    - campionate/cupe mondiale, locul III, tineret/seniori      
    - campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, tineret/seniori      
    - jocuri olimpice, locul I      
    - jocuri olimpice, locul II      
    - jocuri olimpice, locul III      
    - jocuri olimpice, locul IV      
    - jocuri olimpice, locul V      
    - jocuri olimpice, locul VI      
    - jocuri olimpice, locurile VII-VIII      
    - jocuri olimpice, realizarea condiţiilor de participare      
      COMPETIŢII NAŢIONALE OFICIALE        
    - campionate naţionale şcolare - CSS/LPS, locul I        
    - campionate naţionale şcolare - CSS/LPS, locul II      
    - campionate naţionale şcolare - CSS/LPS, locul III      
    - campionate naţionale şcolare - CSS/LPS, locurile IV-VI      
    - campionate naţionale, locul I, copii      
    - campionate naţionale, locul II, copii      
    - campionate naţionale, locul III, copii      
    - campionate naţionale, locurile IV-VI, copii      
    - campionate naţionale, locul I, juniori (III, II, I)      
    - campionate naţionale, locul II, juniori (III, II, I)      
    - campionate naţionale, locul III, juniori (III, II, I)      
    - campionate naţionale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe naţionale, locul I, tineret/seniori      
    - campionate/cupe naţionale, locul II, tineret/seniori      
    - campionate/cupe naţionale, locul III, tineret/seniori      
    - campionate/cupe naţionale, locurile IV-VI, tineret/seniori      
      c.2. La disciplinele sportive de echipă:
    COMPETIŢII INTERNAŢIONALE OFICIALE        
    - campionate internaţionale, locul I, copii        
    - campionate internaţionale, locul II, copii      
    - campionate internaţionale, locul III, copii      
    - campionate internaţionale, locurile IV-VI, copii      
    - campionate internaţionale, locul I, juniori (III, II, I)      
    - campionate internaţionale, locul II, juniori (III, II, I)      
    - campionate internaţionale, locul III, juniori (III, II, I)      
    - campionate internaţionale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)      
    - campionate internaţionale, locul I, tineret/seniori      
    - campionate internaţionale, locul II, tineret/seniori      
    - campionate internaţionale, locul III, tineret/seniori      
    - campionate internaţionale, locurile IV-VI, tineret/seniori      
    - campionate balcanice, locul I, juniori (III, II, I)      
    - campionate balcanice, locul II, juniori (III, II, I)      
    - campionate balcanice, locul III, juniori (III, II, I)      
    - campionate balcanice, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)      
    - campionate balcanice, locul I, tineret/seniori      
    - campionate balcanice, locul II, tineret/seniori      
    - campionate balcanice, locul III, tineret/seniori      
    - campionate balcanice, locurile IV-VI, tineret/seniori      
    - campionate europene, locul I, copii      
    - campionate europene, locul II, copii      
    - campionate europene, locul III, copii      
    - campionate europene, locurile IV-VI, copii      
    - campionate/cupe europene, locul I, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe europene, locul II, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe europene, locul III, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe europene, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe europene, locul I, tineret/seniori      
    - campionate/cupe europene, locul II, tineret/seniori      
    - campionate/cupe europene, locul III, tineret/seniori      
    - campionate/cupe europene, locurile IV-VI, tineret/seniori      
    - campionate mondiale, locul I, copii      
    - campionate mondiale, locul II, copii      
    - campionate mondiale, locul III, copii      
    - campionate mondiale, locurile IV-VI, copii      
    - campionate/cupe mondiale, locul I, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe mondiale, locul II, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe mondiale, locul III, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe mondiale, locul I, tineret/seniori      
    - campionate/cupe mondiale, locul II, tineret/seniori      
    - campionate/cupe mondiale, locul III, tineret/seniori      
    - campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, tineret/seniori      
    - jocuri olimpice, locul I      
    - jocuri olimpice, locul II      
    - jocuri olimpice, locul III      
    - jocuri olimpice, locul IV      
    - jocuri olimpice, locul V      
    - jocuri olimpice, locul VI      
    - jocuri olimpice, locurile VII-VIII      
    - jocuri olimpice, realizarea condiţiilor de participare      
    COMPETIŢII NAŢIONALE OFICIALE        
    - campionate naţionale şcolare - CSS/LPS, locul I        
    - campionate naţionale şcolare - CSS/LPS, locul II      
    - campionate naţionale şcolare - CSS/LPS, locul III      
    - campionate naţionale şcolare - CSS/LPS, locurile IV-VI      
    - campionate naţionale, locul I, copii      
    - campionate naţionale, locul II, copii      
    - campionate naţionale, locul III, copii      
    - campionate naţionale, locurile IV-VI, copii      
    - campionate naţionale, locul I, juniori (III, II, I)      
    - campionate naţionale, locul II, juniori (III, II, I)      
    - campionate naţionale, locul III, juniori (III, II, I)      
    - campionate naţionale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe naţionale, locul I, tineret/seniori      
    - campionate/cupe naţionale, locul II, tineret/seniori      
    - campionate/cupe naţionale, locul III, tineret/seniori      
    - campionate/cupe naţionale, locurile IV-VI, tineret/seniori      
    d) Pregătirea loturilor judeţene pentru olimpiada la disciplina pregătire sportivă teoretică, participarea, în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare, la olimpiada judeţeană şi naţională; organizarea şi participarea la spectacole, expoziţii, simpozioane la nivel internaţional, naţional ori interjudeţean:  - pregătirea loturilor judeţene  - membru al comisiilor/grupurilor naţionale de coordonare  - membru în comisia de organizare a etapei judeţene  - membru în comisia de organizare a etapei naţionale  - însoţitor al elevilor la etapa judeţeană  - însoţitor al elevilor la etapa naţională  - organizarea şi participarea la spectacole, expoziţii, simpozioane la nivel interjudeţean  - organizarea şi participarea la spectacole, expoziţii, simpozioane la nivel naţional  - organizarea şi participarea la spectacole, expoziţii, simpozioane la nivel internaţional      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    e) Pregătirea loturilor naţionale/olimpice, participarea, în calitate de membru al comisiilor/grupurilor de organizare şi profesor-antrenor, la întrecerile/concursurile/competiţiile judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale:  - pregătirea loturilor naţionale/olimpice  - membru al comisiilor/grupurilor naţionale de coordonare  - membru în comisiile de organizare a competiţiilor de nivel judeţean  - membru în comisiile de organizare a competiţiilor de nivel zonal  - membru în comisiile de organizare a competiţiilor de nivel naţional  - membru în comisiile de organizare a competiţiilor de nivel internaţional  - profesor-antrenor, la întrecerile/concursurile/competiţiile judeţene şi interjudeţene  - profesor-antrenor, la întrecerile/concursurile/competiţiile naţionale şi internaţionale      
         
         
         
         
         
         
         
         
    f) Rezultate notabile/măsurabile obţinute în activităţile culturale şi educative organizate în şcoală şi finalizarea unor proiecte de parteneriat educaţional, cu impact la nivel local/judeţean/al municipiului Bucureşti/naţional/internaţional:  - cu impact la nivel local  - cu impact la nivel judeţean  - cu impact la nivel interjudeţean  - cu impact la nivel naţional  - cu impact la nivel internaţional        
         
         
         
         
         
    g) Rezultatele comunicării cu părinţii, cu unităţile de învăţământ şi cu autorităţile locale, concretizate în reducerea abandonului şcolar, a delincvenţei juvenile, a comportamentelor marginale:  - cu autorităţile locale  - cu unităţile de învăţământ  - cu părinţii        
         
         
         
    h) Activitate desfăşurată cu elevii capabili de performanţă în centrele naţionale olimpice de excelenţă: - director tehnic  - profesor/antrenor        
         
         
    i) Rezultate obţinute în organizarea cu elevii a unor activităţi practice, educative pentru formarea de abilităţi de comunicare, colaborare şi organizare        
    j) Rezultate măsurabile/cuantificabile obţinute prin finalizarea unor proiecte de parteneriat educaţional, la nivel local/judeţean/naţional/internaţional, şi în activităţi de voluntariat la nivelul comunităţii locale:  - proiecte de parteneriat educaţional la nivel local  - proiecte de parteneriat educaţional la nivel judeţean  - proiecte de parteneriat educaţional la nivel naţional  - proiecte de parteneriat educaţional la nivel internaţional  - activităţi de voluntariat la nivelul comunităţii locale        
         
         
         
         
         
    k) Activitate de coordonator de programe educative şcolare şi extraşcolare, coordonator de cerc pedagogic, îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare        
    02.Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială10      
    a) Contribuţia la elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale şcolare, auxiliare didactice, reviste şcolare, avizate de inspectoratul şcolar sau de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, după caz; cărţi în domeniul educaţional, înregistrate cu ISBN, crearea de softuri educaţionale în specialitate, platforme de e-learning avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; elaborarea de programe şcolare pentru discipline opţionale noi, însoţite de suportul de curs; elaborarea de programe vizând curriculumul pentru opţional integrat în dezvoltare locală:  - programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare, ghiduri metodice, manuale şcolare  - reviste şcolare, auxiliare/materiale didactice (bază sportivă, materiale, aparate şi instalaţii sportive)  - cărţi în domeniul educaţional, înregistrate cu ISBN  - crearea de platforme de e-learning  - elaborarea de programe şcolare pentru discipline opţionale noi, însoţite de suportul de curs  - elaborarea de programe vizând curriculumul pentru opţional integrat în dezvoltare locală        
         
         
         
         
         
         
    b) Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate  cu ISBN        
    c) Activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator, activitate în domeniul sindical la nivel local/judeţean/ naţional/internaţional, participarea cu comunicări la simpozioane judeţene, regionale (zonale), naţionale şi/sau internaţionale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formatori, contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului şi educaţiei; se va stabili un punctaj defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum 3 zile (24 de ore), care să vizeze asigurarea calităţii şi personalizarea concretă de comunicare cu familia şi comunitatea privind participarea şi contribuţia la activităţile menţionate:  - activitate de evaluator de manuale  - activitate de mentorat  - activitate de formator  - activitate în domeniul sindical la nivel local/judeţean, naţional/internaţional  - participarea cu comunicări la simpozioane judeţene, regionale (zonale), naţionale şi/sau internaţionale  - participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formator  - contribuţie la cercetări ştiinţifice fundamentale în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului şi educaţiei        
         
         
         
         
         
         
         
    d) Activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar şi în comisia naţională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic:  - activitate ca metodist  - activitate ca membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar  - activitate în comisia naţională de specialitate        
         
         
         
    e) Activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, în cadrul unor comisii consultative de dialog social şi al altor structuri de dialog social şi în comisii naţionale de specialitate:  - activitate desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ  - activitate desfăşurată în cadrul unor comisii consultative de dialog social şi al altor structuri de dialog social  - activitate desfăşurată în comisii naţionale de specialitate        
         
         
         
    03.Criteriul privind participarea la proiecte10      
      a) Proiecte de parteneriat educaţional, la nivel local/judeţean/naţional/internaţional recunoscute de inspectoratul şcolar/Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului        
    b) Proiecte/Programe realizate în parteneriat între şcoală şi asociaţiile reprezentative de părinţi/comunitatea locală/operatori economici        
    c) Proiecte din Fondul Social European/fonduri structurale şi de coeziune/Proiecte PHARE        
    d) Proiecte/Programe europene realizate prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale - Socrates, Comenius, Arion, Leonardo, Grundtvig etc.        
    e) Proiecte/Programe coordonate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratul şcolar, de alţi parteneri - Institutul Francez, Institutul Cervantes, British Council, ZFA (Centrala pentru activitate şcolară din Germania), Fundaţia Communitas, MATRA, UNICEF, Institutul Goethe, Banca Mondială, Organizaţia "Salvaţi Copiii"        
    f) Alte proiecte/programe recunoscute de inspectoratul şcolar/Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului        
    04.Criteriul privind creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/conexe5      
      a) ca urmare a contribuţiilor individuale şi/sau în echipă la dezvoltarea practicii managementului educaţional şi instituţional, în contextul reformei învăţământului        
      b) ca urmare a atragerii de finanţări extrabugetare pentru unitate, programe, proiecte, centre de documentare şi informare, laboratoare etc., având ca efect creşterea calităţii instituţiei şi a procesului de predare-învăţare-evaluare, a bazei didactico-materiale        
      c) ca urmare a realizării de proiecte extracurriculare, cu finanţare extrabugetară        
      d) ca urmare a realizării de parteneriate cu instituţiile din domeniul educaţiei şi al sportului (universităţi, cluburi sportive, asociaţii, fundaţii etc.) la nivel local, regional, naţional şi internaţional        
      e) ca urmare a realizărilor în ceea ce priveşte educaţia adulţilor şi conversia profesională        
    TOTAL:100      
  NOTĂ: a) Detalierea punctajului maxim se realizează de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar. b) Dovada îndeplinirii criteriilor din prezenta fişă se face prin depunerea, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, a diplomelor, certificatelor, adeverinţelor etc. eliberate de instituţiile abilitate.
   +  Anexa 5 -------la metodologie--------------A. Grila de punctaj pentru acordarea gradaţiei de merit pentru personalul de conducere din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor/Palatul Naţional al Copiilor
    CriteriulSubcriteriiPunctajPunctajul acordat
    1. Activităţi complexe cu valoare instructiveducativăRealizarea unei oferte educaţionale atractive, conformă cu solicitările şi interesele educaţionale ale copiilor şi tinerilor2  
    Performanţe în pregătirea copiilor distinşi la concursuri de profil, materializate în obţinerea locurilor I, II, III, de menţiuni şi premii speciale la faza internaţională, a locurilor I, II, III şi a premiilor speciale la faza naţionalăInternaţionalLocul I4/premiu  
    Locul II3/premiu  
    Locul III2/premiu  
    Menţiune/ Premiu special1/premiu  
    NaţionalLocul I4/premiu  
    Locul II3/premiu  
    Locul III2/premiu  
    Premiu special1/premiu  
    Promovarea şi aplicarea unor practici educaţionale transdisciplinare prin încurajarea abordării crosscuriculare centrate pe inovaţia şi creativitatea didactică a coordonatorilor de cercActivităţi transdisciplinare demonstrative4/activitate  
    Conţinut şi abordare novativă5  
    Metode activ-participative3  
    Participarea în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare al concursurilor şcolare incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi SportuluiInternaţional3/calitate  
    Naţional2/calitate  
    Interjudeţean1,5/calitate  
    Judeţean1/calitate  
    Iniţierea/Coordonarea proiectelor şi programelor educativeInternaţional3/activitate  
    Naţional2/activitate  
    Interjudeţean/ Regional1,5/activitate  
    Organizare de spectacole, expoziţii, concerte, simpozioane etc.Internaţional4/activitate  
    Naţional3/activitate  
    Interjudeţean/ Regional2/activitate  
    Promovarea proiectelor şi activităţilor pentru asigurarea echităţii în educaţieNaţional3/activitate  
    Judeţean2/activitate  
    Local1/activitate  
    Activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar şi în comisia naţională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic, îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare2/calitate  
    Participare la cursuri de formare2/curs  
    Participări cu lucrări de specialitate la conferinţe şi seminarii1/participare  
    2. Performanţe deosebite în inovarea didacticăContribuţia la:activitatea educativă inovativă din cadrul palatului /clubului copiilor2  
      elaborarea de metodologii/ regulamente la nivel naţional2/metodologie  
      elaborarea de materiale didactice auxiliare, îndrumătoare /ghiduri metodice2/auxiliar  
      reviste şcolare2/revistă  
    Iniţierea şi organizarea unor forme variate de formare a cadrelor didactice din palatele şi cluburile copiilor2/ formă  
    Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice de specialitate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN2/lucrare  
    Activitatea de evaluator de proiecte educative şcolare şi extraşcolare, de iniţiator şi coordonator de proiecte educative de mentorat. Activitate în domeniul sindicalNaţional3  
    Judeţean2  
    Local1  
    Participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic sau în cadrul unor proiecte educative, în calitate de formatori (minimum 24 de ore cursul)2/curs  
    Activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice şi consilii consultative de dialog social şi al altor structuri de dialog social şi în comisiile naţionale de specialitate1/activitate  
    3. Parteneriat educaţional în cadrul programelor de reformăProiecte educaţionale iniţiate/coordonate de Palatul Copiilor/Clubul Copiilor derulate în parteneriat cu alţi parteneri (Institutul Francez, Institutul Cervantes, British Council, Phare, Socrates, Arion, UNICEF, JIICA/JOCV, Youth, Institutul Goethe, Banca Mondială, Organizaţia "Salvaţi Copiii", Centrul de limbi moderne de la Graz, KulturKontakt - Austria, ZFA - Centrala pentru activitate şcolară din Germania, Fundaţia Communitas, ambasade, centre culturale străine, organizaţii omoloage din străinătate etc.)6/proiect  
    Participarea la proiecte finanţate din FSE5/proiect  
    Proiecte educaţionale parteneriale iniţiate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului /inspectoratul şcolar judeţean şi coordonate, la nivel judeţean, de Palatul Copiilor/Clubul Copiilor4/proiect  
    4. Creşterea prestigiului unităţii de învăţământContribuţie individuală şi/sau în echipă la îmbunătăţirea managementului educaţional şi instituţional, în contextul reformei învăţământului2  
    Atragere de fonduri bugetare pentru unitatea de învăţământ4  
    Realizarea unor proiecte cu finanţare din surse extrabugetare2/proiect  
    Parteneriate cu instituţiile din domeniul educaţiei şi al culturii (universităţi, biblioteci, muzee, centre de cultură, case de cultură, asociaţii, fundaţii etc.)Internaţional4/proiect  
    Naţional3/proiect  
    Regional2/proiect  
    Local1/proiect  
    Contribuţia în promovarea imaginii instituţiei în mass-media locală, naţională, internaţională, site-uri educaţionale, în comunitate3  
    Aderarea şi participarea activă la reţele internaţionale de instituţii de profil2  
  B. Grila de punctaj pentru acordarea gradaţiei de merit pentru cadrele didactice din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor/palatul naţional al copiilor
    CriteriulSubcriteriiPunctajPunctajul  acordat
    1. Activităţi complexe cu valoare instructiv-educativăAtragerea şi menţinerea copiilor în activităţile cercului (depăşirea numărului de elevi faţă de normativ)2  
    Performanţe în pregătirea copiilor distinşi la concursuri de profil, materializate în obţinerea locului I, II, III, menţiuni şi premii speciale la faza internaţională şi locurile I, II, III şi premii speciale la faza naţionalăInternaţionalLocul I4/premiu  
    Locul II3/premiu  
    Locul III2/premiu  
    Menţiune/ Premiu special1/premiu  
    NaţionalLocul I4/premiu  
    Locul II3/premiu  
    Locul III2/premiu  
    Premiu special1/premiu  
    Iniţierea şi aplicarea unor conţinuturi şi a unor modalităţi de predare-învăţare a acestora în cadrul cercului, prin utilizarea abordării crosscuriculare centrate pe inovaţie şi creativitate şi a metodelor activ-participativeActivităţi demonstrative4/activitate  
    Conţinut şi abordare novativă5  
    Metode activ-participative3  
    Participarea în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare al concursurilor şcolare incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratului şcolar/Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi SportuluiInternaţional3/calitate  
    Naţional2/calitate  
    Interjudeţean1,5/calitate  
    Local1/calitate  
    Iniţiator/Coordonator de proiecte educativeInternaţional4/activitate  
    Naţional3/activitate  
    Interjudeţean/  Regional2/activitate  
    Municipal/Local1/activitate  
    Participarea ca formator la activităţile aplicative din CAE şi manifestări educativeInternaţional3/proiect  
    Naţional2/proiect  
    Judeţean1/proiect  
    Local0,5/proiect  
    Activităţi pentru eliminarea desegregării, a discriminării, a marginalizării şi excluziunii sociale, a combaterii exploatării prin muncă a copiilor şi promovarea incluziunii educaţionaleNaţional3/activitate  
    Judeţean2/activitate  
    Local1/activitate  
    Activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar şi în comisia naţională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic, îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare2/calitate  
    Participare la cursuri de formare2/curs  
    Participări cu lucrări de specialitate la conferinţe şi seminarii1/participare  
    2. Performanţe deosebite în inovarea didacticăContribuţia la elaborarea de:programe şcolare2/programă  
    metodologii/regulamente la nivel naţional2/metodologie  
    materiale auxiliare didactice, îndrumătoare/ghiduri metodice2/auxiliar  
    reviste şcolare2/revista  
    Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice de specialitate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN2/lucrare  
    Activitatea de evaluator, iniţiator şi coordonator de proiecte educative, de mentorat. Activitate în domeniul sindicalNaţional3  
    Judeţean2  
    Local1  
    Participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic sau în cadrul unor proiecte educative, în calitate de formatori (minimum 24 de ore cursul)2/curs  
    Activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice şi consilii consultative de dialog social şi a altor structuri de dialog social şi în comisiile naţionale de specialitate1/activitate  
    3. Parteneriat educaţional în cadrul programelor de reformăProiecte educaţionale iniţiate/coordonate de Palatul Copiilor/Clubul Copiilor derulate în parteneriat cu alţi parteneri (Institutul Francez, Institutul Cervantes, British Council, Phare, Socrates, Arion, UNICEF, JIICA/JOCV, Youth, Institutul Goethe, Banca Mondială, Organizaţia "Salvaţi Copiii", Centrul de limbi moderne de la Graz, KulturKontakt - Austria, zFa - Centrala pentru activitate şcolară din Germania, Fundaţia Communitas, ambasade, centre culturale străine, organizaţii omoloage din străinătate etc.)6/proiect  
    Participarea la proiecte finanţate din FSE5/proiect  
    Proiecte educaţionale parteneriale iniţiate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/inspectoratul şcolar judeţean şi coordonate, la nivel judeţean, de Palatul Copiilor/Clubul Copiilor4/proiect  
    4. Creşterea prestigiului unităţii de învăţământContribuţie individuală şi/sau în echipă la dezvoltarea managementului educaţional, în contextul reformei învăţământului2  
    Atragerea de finanţare extrabugetară pentru realizarea unor activităţi/proiecte educative2/proiect  
    Parteneriate cu instituţiile din domeniul educaţiei şi al culturii (universităţi, biblioteci, muzee, centre de cultură, case de cultură, asociaţii, fundaţii etc.)Internaţional4/proiect  
    Naţional3/proiect  
    Regional2/proiect  
    Local1/proiect  
   +  Anexa 6 -------la metodologie--------------Declaraţie pe propria răspundereSubsemnatul/Subsemnata, ......................., domiciliat(ă) în .................., str. ........................ nr. ........., bl. ........, sc. ....., ap ........, judeţul/sectorul ............................, legitimat(ă) cu .......................... seria .......... nr. ........., CNP ..................................................., încadrat(ă) la ..................................... pe funcţia de ......................................., declar pe propria răspundere că documentele depuse la dosar îmi aparţin şi că prin acestea sunt confirmate/certificate activităţile desfăşurate.Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii.Data ............ Semnătura..............................  +  Anexa 7 -------la metodologie--------------Fişă anuală de monitorizareNumele şi prenumele candidatului: ..............................Numele şi prenumele monitorilor: ...............................Unitatea/Unităţile de învăţământ în care se derulează proiectul: ............................................................ .........................................................................................................Specializarea/Funcţia: ........................... Gradul didactic: ...............................Titlul proiectului: .....................................
  Activităţile proiectului Stadiul realizării activităţiiObservaţiile
  (Se trec activităţile monitorilor
  aferente anului de NedemaratăÎn derulareFinalizată
  monitorizarea.)
  Aprecieri: ...........................................................................................................................................................................................Recomandări: .........................................................................................................................................................................................Concluzii: ............................................................................................................................................................................................Proiectul poate [] /nu poate [] continua.Data: .....................................     Reprezentantul legal al instituţiei, Monitori    .................................... ................... ...........     (numele şi prenumele) (numele şi prenumele) (semnătura)    .................................... ................... ...........         (semnătura) (numele şi prenumele) (semnătura)    ................................ .................... ...........         Candidat, (numele şi prenumele) (semnătura)     (numele şi prenumele)    ................................          (semnătura)
   +  Anexa 8 -------la metodologie--------------Fişă finală de (auto)evaluare a proiectuluiNumele şi prenumele candidatului: .................................Unitatea/Unităţile de învăţământ în care se derulează proiectul ...Specializarea/Funcţia ................... Gradul didactic .........Titlul proiectului: ...............................................
  Criterii de eligibilitate Punctajul maxim proiect Punctaj auto- evaluare Punctajul acordat de consiliu de administraţie
  Titlul proiectului 2
  Grupul-ţintă 2
  Diagnoză 6
  Justificarea necesităţii implementării proiectului 6
  Obiectivul general 4
  Obiectivele specifice 10
  Rezultate anticipate (măsurabile) pe fiecare obiectiv specific 10
  Descrierea activităţilor propuse în proiect (acti- vitate eligibilă, resur- sele necesare, orizontul de timp) 8
  Graficul activităţilor/ Diagrama Gantt 2
  Indicatori*) 20
  10
  10
  10
  TOTAL: 100
  -------- Notă *) Pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control proiectul va viza indicatorii de realizare imediată, de rezultat şi de impact specifici managementului educaţional.Data ............. Semnătura candidatului .............
   +  Anexa 9 -------la metodologie--------------Raport de evaluare finală a proiectuluiNumele şi prenumele candidatului: ......................Unitatea/Unităţile de învăţământ în care se derulează proiectul ......................Specializarea/Funcţia: ...............................................................Titlul proiectului: ...............................................................
  *Font 9*
  Criterii de eligibilitate Indicatori de performanţă Punctajul maxim proiect Comentariile evaluatorilor/ Raportul nara- tiv al evalua- torilor refe- ritor la cri- terii şi indi- catori de per- formanţă Punctajul acordat de eva- luatori
  Titlul proiectului Tema proiectului trebuie să vizeze îmbunătăţirea activităţii la clasă/ grupă, în specialitatea/ specialităţile predată/ predate sau a activităţii manageriale 2
  Grupul-ţintă Grupul-ţintă vizează pre- şcolari/elevi/cadre didactice 2
  Diagnoză Identificarea nevoilor membrilor din grupul-ţintă la care răspunde proiectul Descrierea succintă a grupului-ţintă selectat în urma diagnozei 6
  Justificarea necesităţii implementării proiectului Justificarea necesităţii implementării proiectului trebuie corelată cu poli- ticile şi strategiile uni- tăţii de învăţământ, cu nevoile grupului/grupuri- lor-ţintă, cu activităţile derulate şi cu rezultatele anticipate, cu asigurarea sustenabilităţii, cu atingerea altor obiective (egalitate de şanse, tehnologia informaţiei şi comunicării, dezvoltare durabilă etc.). 6
  Obiectivul general Obiectivul general al pro- iectului trebuie să fie relevant pentru realizarea obiectivelor din Planul de dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ/ inspectoratul şcolar ju- deţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, fie prin reme- dierea punctelor slabe, fie prin stimularea exce- lenţei, contribuind astfel la creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/ inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. 4
  Obiectivele specifice Obiectivele specifice trebuie să fie specifice, măsurabile, abordabile, realiste, temporizate. 10
  Rezultate anticipate Rezultatele anticipate, măsurabile, vor fi formu- late pentru fiecare obiec- tiv specific. 10
  Descrierea activităţilor propuse în proiect Fiecare activitate va fi detaliată şi eligibilă, resursele, de orice tip, trebuie să fie suficiente şi necesare, orizontul de timp va fi corespunzător, managementul eficient. 8
  Graficul activităţilor/ Diagrama Gantt Graficul activităţilor/ Diagrama Gantt va cuprinde toate activităţile şi va demonstra un management coerent şi eficient al timpului. 2
  Indicatori*) - indicatori aferenţi obiectivelor/rezultatelor la nivel disciplinar 20
  - indicatori aferenţi obiectivelor/rezultatelor la nivel interdisciplinar 10
  - indicatori aferenţi obiectivelor/rezultatelor la nivel transdisciplinar 10
  - indicatori aferenţi obiectivelor/rezultatelor din domeniul educaţiei incluzive 10
  --------- Notă *) Pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control proiectul va viza indicatorii de realizare imediată, de rezultat şi de impact specifici managementului educaţional.   Reprezentantul legal al instituţiei, Evaluatori,  .................................... ................  (numele şi prenumele, semnătura, ştampila) (numele şi prenumele, semnătura)----------