REGULAMENT din 7 octombrie 2011de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 19 octombrie 2011     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Statutul casei corpului didactic  +  Articolul 1Casa corpului didactic este unitate conexă a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, care funcţionează în fiecare judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, în baza prevederilor art. 99 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.  +  Articolul 2Casa corpului didactic poate organiza filiale în judeţ, respectiv în sectoarele municipiului Bucureşti.  +  Articolul 3Casa corpului didactic este instituţie cu personalitate juridică, cu sediu, patrimoniu, siglă şi sigiliu proprii, subordonată metodologic Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, iar pe plan local este coordonată şi controlată de inspectoratul şcolar judeţean, conform prevederilor art. 95 alin. (1) lit. h) şi ale art. 99 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.  +  Articolul 4Casa corpului didactic este centru de resurse şi asistenţă educaţională şi managerială pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare şi se poate acredita ca furnizor de formare continuă, conform prevederilor art. 244 alin. (4) din Legea nr. 1/2011.  +  Articolul 5 (1) Casele corpului didactic pot avea denumirea simplă "Casa Corpului Didactic a Judeţului/Municipiului Bucureşti" sau pot purta numele unei personalităţi reprezentative din domeniul educaţiei, în semn de recunoaştere a activităţii depuse. (2) Atribuirea unei denumiri casei corpului didactic se face prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, la solicitarea instituţiei, înaintată Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (3) Solicitarea de aprobare privind atribuirea denumirii casei corpului didactic va fi însoţită de: a) memoriul de fundamentare/expunere de motive; b) propunerea de atribuire a denumirii, avizată de consiliul de administraţie al casei corpului didactic; c) acordul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean pentru atribuirea denumirii; d) avizul comisiei judeţene pentru atribuirea de denumiri din cadrul instituţiei prefectului.  +  Articolul 6 (1) Activitatea care se desfăşoară în şi de către casa corpului didactic este apolitică şi nediscriminatorie şi respectă principiile care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior, precum şi învăţarea pe tot parcursul vieţii din România, conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 1/2011. (2) În spaţiile aparţinând casei corpului didactic sunt interzise: a) activităţi contrare prevederilor Constituţiei; b) activităţi ale partidelor, formaţiunilor politice; c) activităţi de propagandă politică sau prozelitism religios; d) activităţi care încalcă normele generale de moralitate.  +  Secţiunea a 2-a Rolul casei corpului didactic în învăţământul preuniversitar  +  Articolul 7Misiunea casei corpului didactic este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei.  +  Articolul 8Casa corpului didactic are ca obiectiv principal formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin programe de formare continuă, activităţi cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 1/2011.  +  Articolul 9Funcţiile casei corpului didactic sunt: a) organizator şi furnizor de programe de formare continuă pentru personalul didactic, de conducere, îndrumare şi control, precum şi pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar în limba română, în limbile moderne predate în sistemul de învăţământ preuniversitar românesc, în limbile minorităţilor naţionale, în judeţele în care funcţionează forme de învăţământ în limbile minorităţilor, conform art. 45 alin. (10) din Legea nr. 1/2011; b) centru de resurse, de inovaţie şi de expertiză în formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar şi a managerilor educaţionali; c) centru de informare-documentare şi consultanţă pentru personalul din învăţământul preuniversitar; d) centru de iniţiere şi organizare de activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale; e) editare şi difuzare de carte şi publicaţii în domeniul educaţiei; f) consiliere în managementul proceselor de dezvoltare personală şi organizaţională; g) centru metodologic pentru responsabili cu formarea continuă, bibliotecari, documentarişti, profesori documentarişti/responsabili ai centrelor de documentare şi informare, laboranţi, pedagogi şcolari, informaticieni din învăţământul preuniversitar; h) marketing educaţional: analiza nevoilor de formare, definirea produselor şi serviciilor oferite, oferta de programe de formare continuă, promovarea şi furnizarea acestora; i) bancă de date pentru resursele umane cu statut de formator în domeniile curriculum, evaluare, management etc., inspectori şcolari, responsabili cu formarea continuă, profesori documentarişti, mentori de dezvoltare profesională, bibliotecari, laboranţi, pedagogi şcolari, informaticieni, profesori asociaţi, consultanţi, experţi; j) centru de iniţiere şi derulare de parteneriate în scopul implementării de proiecte educaţionale la nivel local, regional, naţional şi internaţional; k) centru de organizare a activităţilor de petrecere a timpului liber, excursii tematice, şcoli de vară, festivităţi jubiliare pentru instituţii/personalităţi, reuniuni tradiţionale de ziua învăţătorului, ziua copilului etc., club al cadrelor didactice care să prilejuiască întâlniri, schimburi de opinii; l) centru comunitar de învăţare permanentă pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, la nivel judeţean, organizat conform art. 343 alin. (2) din Legea nr. 1/2011; m) centru de evaluare acreditat pentru identificarea, evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării nonformale şi informale pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, la nivel judeţean, conform art. 346 şi 348 din Legea nr. 1/2011. Evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării nonformale şi informale pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, la nivel judeţean, se realizează pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului conform art. 345 alin. (4) din Legea nr. 1/2011; n) centru cu atribuţii de constituire şi, respectiv, coordonare ale funcţionării corpului de mentori, la nivel judeţean.  +  Secţiunea a 3-a Domenii de activitate şi tipuri de activităţi organizate şi desfăşurate în casele corpului didactic  +  Articolul 10 (1) Domeniul formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar cuprinde, în principal, următoarele activităţi: a) propunerea spre avizare Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a ofertei de formare continuă anuală; b) organizarea de programe de formare continuă; c) propunerea spre acreditare a programelor de formare continuă; d) evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite; e) monitorizarea impactului programelor de formare continuă derulate. (2) Domeniul activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale cuprinde, în principal: a) organizarea de activităţi metodice pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, manageri educaţionali, responsabili cu formarea continuă, bibliotecari, profesori documentarişti/responsabili ai centrelor de documentare şi informare, laboranţi, pedagogi şcolari, informaticieni; b) organizarea de activităţi ştiinţifice: simpozioane, conferinţe, colocvii, sesiuni de comunicări, focus-grupuri, mese rotunde, concursuri etc.; c) organizarea de activităţi culturale: expoziţii de carte, de pictură, de sculptură, de fotografie ale cadrelor didactice, evenimente aniversare, cercuri tematice (de lectură, de ştiinţe); d) consultanţă în vederea completării portofoliului de educaţie permanentă. (3) Domeniul informare, documentare, consultanţă cuprinde, în principal, următoarele activităţi: a) informarea personalului din învăţământul preuniversitar asupra oportunităţilor de formare continuă; b) asigurarea accesului la resursele educaţionale din bibliotecă/centrul de informare şi documentare; c) consultanţă pentru unităţi de învăţământ pentru amenajarea şi dotarea centrelor de documentare şi informare; d) elaborarea de portofolii tematice cu resurse educaţionale; e) consultanţă în vederea dezvoltării profesionale a personalului din învăţământul preuniversitar. (4) Domeniul crearea/completarea şi actualizarea bazelor de date cuprinde: a) resurse umane: formatori, responsabili cu formarea continuă, mentori de dezvoltare profesională, bibliotecari, profesori documentarişti/responsabili ai centrelor de documentare şi informare, informaticieni, inspectori şcolari, cadre didactice autori de carte etc.; b) parteneri educaţionali; c) beneficiari ai programelor de formare; d) credite profesionale transferabile ale cadrelor didactice, obţinute prin absolvirea programelor de formare acreditate furnizate/organizate de casa corpului didactic şi de către alţi furnizori de formare; e) cadre didactice care au nevoie de formare continuă în vederea asigurării celor 90 de credite transferabile. (5) Domeniul editare/multiplicare şi difuzare de carte, publicaţii, resurse educaţionale cuprinde, în principal, următoarele activităţi: a) editare/elaborare de carte, reviste, buletine informative, ghiduri şi caiete metodice, studii, publicaţii electronice, auxiliare didactice pe diferite suporturi etc.; b) difuzare de resurse educaţionale; c) realizarea de site-uri educaţionale. (6) Domeniul marketing educaţional, publicitate/diseminare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: a) analiza de nevoi pentru formarea continuă; b) promovarea resurselor educaţionale: oferta de formare continuă, alte oportunităţi de dezvoltare profesională, rezultate ale proiectelor educaţionale etc.; c) promovarea inovaţiei şi a creativităţii în educaţie. (7) Domeniul parteneriate educaţionale cuprinde, în principal, următoarele activităţi: a) iniţierea şi derularea de parteneriate în scopul implementării de proiecte educaţionale la nivel local, regional, naţional şi internaţional; b) organizarea de activităţi de petrecere a timpului liber: excursii tematice, şcoli de vară, festivităţi jubiliare pentru instituţii/personalităţi, reuniuni, cluburi ale cadrelor didactice etc.  +  Articolul 11Casa corpului didactic stabileşte relaţii de parteneriat cu instituţii de învăţământ de toate gradele, institute de cercetare ştiinţifică, societăţi ştiinţifice profesionale, instituţii culturale, asociaţii profesionale, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate, persoane fizice şi juridice etc., cu atribuţii în domeniul educaţiei şi cercetării.  +  Articolul 12 (1) Pentru realizarea programelor de formare proiectate, casa corpului didactic colaborează cu specialişti/experţi din instituţii de învăţământ superior, din unităţi de învăţământ preuniversitar, din centre şi organizaţii neguvernamentale, naţionale şi internaţionale. (2) Extensia în teritoriu a programelor casei corpului didactic se poate asigura şi prin derularea unor seturi de programe acreditate de formare la distanţă.  +  Articolul 13 (1) Casa corpului didactic asigură înfiinţarea, monitorizarea, coordonarea şi evaluarea activităţii centrelor de documentare şi informare din judeţ, potrivit reglementărilor în vigoare. (2) Casa corpului didactic coordonează metodologic activitatea centrelor de documentare şi informare din judeţ şi a profesorilor documentarişti, prin profesorii metodişti din casa corpului didactic şi formatorii naţionali din proiectul "Educaţie pentru informaţie". Centrele de documentare şi informare se subordonează conducerii unităţii de învăţământ în care au fost înfiinţate.  +  Articolul 14Casa corpului didactic asigură coordonarea metodologică a activităţilor din bibliotecile unităţilor de învăţământ din judeţ.  +  Articolul 15 (1) Casa corpului didactic coordonează Centrul regional de formare a personalului din învăţământul preuniversitar (în judeţele în care a fost înfiinţat conform Hotărârii Guvernului nr. 604/2001 pentru înfiinţarea Centrului Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Activităţile din cadrul Centrului regional de formare a personalului din învăţământul preuniversitar sunt desfăşurate de un profesor metodist al casei corpului didactic. (3) Atribuţiile profesorului metodist din Centrul regional de formare a personalului din învăţământul preuniversitar sunt stabilite prin fişa postului.  +  Articolul 16 (1) Casele corpului didactic în care funcţionează centrele regionale de resurse pentru educaţia civică, conform Acordului nr. 27.595 din 24 februarie 2006 dintre Ambasada Statelor Unite ale Americii, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Institute for Training and Development şi Asociaţia de Educaţie Civică şi conform acordurilor bilaterale la nivel local, pot continua colaborarea cu centrele regionale de resurse pentru educaţia civică în condiţiile acordurilor menţionate. (2) Activitatea Centrului regional de resurse pentru educaţia civică, ce funcţionează în incinta casei corpului didactic, este coordonată de un membru al echipei Programului de educaţie civică şi fondator al Asociaţiei de educaţie civică din judeţul respectiv, care are calitatea de coordonator. Coordonatorul Centrului regional de resurse pentru educaţia civică poate fi profesor metodist în casa corpului didactic, în limita posturilor aprobate prin statul de funcţii. (3) Coordonatorul Centrului regional de resurse pentru educaţia civică, care funcţionează în incinta casei corpului didactic şi este încadrat pe post de profesor metodist în casa corpului didactic, are specificate în fişa postului atribuţiile derivate din implementarea programului, stabilite prin consultare cu partenerii de program, conform acordurilor menţionate, precum şi atribuţii specifice activităţilor desfăşurate în casa corpului didactic. (4) Activităţile desfăşurate în cadrul Centrului regional de resurse pentru educaţia civică sunt propuse, anual, spre avizare de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ca anexă a ofertei de programe de formare continuă a casei corpului didactic.  +  Articolul 17Casa corpului didactic poate oferi spre închiriere spaţiile şi echipamentele proprii, pe perioadă determinată, în vederea organizării şi desfăşurării unor activităţi de formare, în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul II Structura organizatorică şi funcţională a casei corpului didactic  +  Secţiunea 1 Organigrama casei corpului didactic  +  Articolul 18Structura casei corpului didactic cuprinde: a) Conducerea: consiliul de administraţie, inspectorul general adjunct - director de casă a corpului didactic, numit în continuare directorul casei corpului didactic; b) Compartimentul resurse, informare, documentare, consultanţă cuprinde următoarele compartimente: Programe, Bibliotecă, Informatizare, Editură, Proiecte; c) Compartimentul financiar-administrativ cuprinde Compartimentul financiar şi Compartimentul administrativ.  +  Articolul 19 (1) Directorul casei corpului didactic este echivalentul inspectorului şcolar general adjunct din inspectoratul şcolar judeţean şi exercită conducerea executivă a casei corpului didactic, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile consiliului de administraţie al casei corpului didactic, precum şi cu alte reglementări legale. (2) Directorul casei corpului didactic este subordonat inspectorului şcolar general şi are funcţie echivalentă cu cea de inspector şcolar general adjunct. Fişa postului şi fişa de evaluare ale directorului casei corpului didactic sunt elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  +  Articolul 20 (1) Directorul casei corpului didactic este preşedintele consiliului de administraţie, în faţa căruia prezintă rapoarte semestriale şi anuale. (2) În cazul în care hotărârile consiliului de administraţie contravin legislaţiei în vigoare, directorul are drept de veto, informând în acest sens inspectorul şcolar general.  +  Articolul 21În exercitarea funcţiei de conducere, directorul casei corpului didactic are următoarele atribuţii: a) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare a instituţiei şi a planului managerial anual, pe care le înaintează spre aprobare consiliului de administraţie şi spre avizare inspectorului şcolar general; b) solicită avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean pentru oferta de programe de formare continuă a instituţiei; c) răspunde de calitatea programelor de formare furnizate de casa corpului didactic; d) prezintă anual, în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean, un raport asupra calităţii şi al impactului activităţilor de formare desfăşurate; e) coordonează şi implementează proiecte de parteneriat educaţional la nivel local, naţional, internaţional; f) propune spre aprobare consiliului de administraţie al casei corpului didactic regulamentul de ordine interioară al instituţiei; g) aprobă fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului individual de muncă; h) elaborează proceduri şi instrumente de lucru, pe care le supune aprobării consiliului de administraţie; i) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar; j) coordonează activitatea filialelor casei corpului didactic, a Centrului regional de formare a personalului din învăţământul preuniversitar şi a Centrului regional pentru educaţie civică, în judeţele în care au fost înfiinţate aceste centre; k) decide asupra dezvoltării reţelei de centre de documentare şi informare, cu avizul inspectoratului şcolar judeţean, şi emite decizia de înfiinţare a centrelor de documentare şi informare la nivel judeţean; l) coordonează reţeaua de centre de documentare şi informare; m) prezintă, anual, consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean un raport asupra activităţii centrelor de documentare şi informare din judeţ.  +  Articolul 22Directorul, în calitate de angajator, are următoarele atribuţii: a) încadrează personal la casa corpului didactic, în conformitate cu posturile prevăzute în statul de funcţii propriu al instituţiei, avizat de inspectorul şcolar general şi aprobat de Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; b) încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat şi aprobă programarea şi efectuarea concediilor de odihnă ale personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare din sistemul bugetar; c) aprobă concediul fără plată şi compensarea orelor suplimentare prestate prin ore libere în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acestora; d) verifică consemnarea zilnică în condica de prezenţă a programului de lucru al personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic; e) propune spre aprobare ordonatorului principal de credite, cu avizul inspectoratului şcolar, promovarea în grade, trepte profesionale a personalului angajat care îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 23Directorul casei corpului didactic, în calitate de evaluator, are următoarele atribuţii: a) evaluează anual activitatea personalului angajat; b) propune personalul didactic care a obţinut rezultate de excepţie pentru conferirea de distincţii şi premii; c) evaluează activitatea personalului didactic angajat pentru înscrierea la concursul de acordare a gradaţiilor de merit.  +  Articolul 24Directorul casei corpului didactic, în calitate de ordonator de credite, răspunde de: a) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate şi aprobate; b) realizarea veniturilor; c) angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare; d) integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduce; e) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare; f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice; g) organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora; h) organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale.  +  Articolul 25Directorul casei corpului didactic are şi următoarele atribuţii: a) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul casei corpului didactic; b) răspunde de corectitudinea încadrării personalului şi de întocmirea la termen a statelor lunare de plată a drepturilor salariale; c) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii, conform prevederilor legislaţiei în vigoare; d) este membru în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean; e) prezintă, la solicitarea direcţiei specializate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, rapoarte privind activitatea desfăşurată în casa corpului didactic; f) răspunde solicitărilor direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  +  Articolul 26 (1) Consiliul de administraţie al casei corpului didactic este organ de conducere cu rol de decizie în domeniul administrativ, este format din 5-7 membri şi are următoarea componenţă: a) directorul casei corpului didactic - preşedinte; b) reprezentanţi ai Compartimentului resurse, informare, documentare şi consultanţă; c) responsabilul Compartimentului financiar; d) reprezentanţi ai instituţiilor partenere ale casei corpului didactic sau reprezentanţi ai comunităţii locale. (2) Secretarul consiliului de administraţie este numit de director dintre membrii acestuia; el consemnează, într-un registru special, procesele-verbale ale şedinţelor.  +  Articolul 27 (1) Consiliul de administraţie este stabilit anual în şedinţa de analiză şi proiectare a activităţii şi se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea directorului ori a două treimi dintre membri. (2) Consiliul de administraţie este statutar în prezenţa a două treimi dintre membrii săi.  +  Articolul 28 (1) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi. (2) Deciziile privind bugetul şi patrimoniul casei corpului didactic se iau cu majoritatea simplă din totalitatea membrilor consiliului de administraţie.  +  Articolul 29Atribuţiile consiliului de administraţie: a) adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul casei corpului didactic; b) avizează strategiile şi planurile de activitate ale instituţiei, pe care le înaintează spre aprobare inspectoratului şcolar; c) avizează regulamentul de ordine interioară al instituţiei; d) aprobă încadrarea cu personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic; e) aprobă, la propunerea directorului, fişele de post pentru personalul angajat; f) evaluează şi aprobă calificativele anuale pentru personalul evaluat, în conformitate cu legislaţia în vigoare; g) aplică reglementările în vigoare privind acordarea stimulentelor şi a sancţiunilor; h) stabileşte strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 30 (1) Compartimentul programe din cadrul Compartimentului resurse, informare, documentare şi consultanţă are următoarele atribuţii: a) investigarea nevoilor de perfecţionare rezultate din introducerea unor conţinuturi/cerinţe noi în programele şcolare/legislaţia actuală, din inspecţia şcolară şi din rapoartele responsabililor cu formarea continuă din unităţile de învăţământ, respectiv, nevoi concrete, exprimate de potenţiali beneficiari; b) organizarea/găzduirea unor programe de formare şi dezvoltare profesională oferite de furnizorii de formare acreditaţi; c) elaborarea şi propunerea spre acreditare de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a unor programe de formare continuă, pe baza unei oferte care răspunde exigenţelor actuale de pregătire continuă, derivate din problematica reformei curriculare, şi care ţine cont de nevoile individuale de dezvoltare profesională exprimate de personalul din învăţământul preuniversitar; d) furnizarea de programe de formare continuă avizate/acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar; e) furnizarea de programe de formare continuă avizate/acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar; f) constituirea de cataloage cu oferte de programe de formare continuă/buletine informative, comunicarea ofertelor şi receptarea înscrierilor pe canale organizatoric eficiente; g) organizarea de activităţi metodice destinate responsabililor cu formarea continuă, consiliere în vederea gestionării formării continue la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a asigurării accesului cadrelor didactice la programe de formare continuă; h) organizarea de activităţi metodico-ştiinţifice, sesiuni de comunicări, simpozioane, colocvii etc.; i) gestionarea documentelor corespunzătoare stagiilor şi activităţilor de formare continuă derulate, a suporturilor de curs, a tabelelor nominale cu participanţii etc. (2) Compartimentul centru de documentare şi informare/bibliotecă din cadrul Compartimentului resurse, informare, documentare şi consultanţă are următoarele atribuţii: a) activitatea de informare şi documentare pentru personalul din învăţământul preuniversitar; b) gestionarea fondului de carte şi a resurselor educaţionale; c) organizarea de activităţi metodice destinate bibliotecarilor/responsabililor centrelor de documentare şi informare; d) organizarea de expoziţii permanente de carte, manuale, prezentări şi lansări de carte/lucrări de specialitate, mese rotunde, întâlniri tematice cu scriitori, artişti, oameni de ştiinţă; e) organizarea de activităţi cultural-artistice şi de loisir; f) îndrumare pentru bibliotecarii din unităţile şcolare. (3) Compartimentul informatizare/editură din cadrul Compartimentului resurse, informare, documentare şi consultanţă are următoarele atribuţii: a) proiectarea, editarea, difuzarea de mijloace de învăţământ, carte şi auxiliare educaţionale; b) administrarea reţelei de calculatoare şi a website-ului casei corpului didactic; c) întreţinerea echipamentelor şi a logisticii din dotare; d) crearea şi administrarea site-urilor educaţionale. (4) Compartimentul proiecte din cadrul Compartimentului resurse, informare, documentare şi consultanţă are următoarele atribuţii: a) identifică surse de finanţare prin proiecte locale, regionale, naţionale şi internaţionale, care au ca scop formarea continuă a personalului didactic şi promovarea inovaţiei în educaţie; b) elaborează propuneri de proiecte pentru accesarea surselor de finanţare; c) coordonează implementarea proiectelor contractate.  +  Articolul 31Compartimentul financiar-administrativ este subordonat directorului, asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile a casei corpului didactic în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi are următoarele atribuţii: a) răspunde de gestionarea şi întreţinerea bazei materiale a instituţiei şi coordonează activitatea personalului administrativ: secretar, administrator, muncitor; b) încasează şi gestionează fondurile obţinute din cursuri contra cost, editură, tipografie, librărie, sponsorizări etc.; c) angajează şi gestionează credite bugetare în limita şi cu destinaţia aprobate prin buget; d) actualizează contabilitatea şi realizează la termen bilanţurile contabile şi conturile de execuţie bugetară; e) realizează cel puţin o dată pe an inventarierea bunurilor aflate în administrare şi întocmeşte un raport; f) inventariază şi arhivează documentele instituţiei.  +  Secţiunea a 2-a Statutul colaboratorilor casei corpului didactic  +  Articolul 32 (1) Casa corpului didactic îşi poate realiza programele şi cu personal de specialitate cu statut de colaboratori din alte unităţi, în limita numărului de posturi didactice vacante existente în statul de funcţii, în sistem de plată cu ora, în condiţiile legii: profesor-asociat, formator, mentor de dezvoltare profesională. (2) Casa corpului didactic poate angaja profesori-metodişti, profesori-asociaţi, formatori, mentori de dezvoltare profesională care realizează efectiv activitate de formare în specialitatea lor şi/sau în aria curriculară respectivă, conform art. 247 lit. i) din Legea nr. 1/2011. (3) Profesorul-asociat este cadru didactic titular într-o unitate de învăţământ, cadru didactic pensionat, specialist consacrat în domeniul educaţiei, plătit în regim de plată cu ora. (4) Formatorul îşi poate desfăşura activitatea la catedră, cu norma întreagă şi plata cu ora la casa corpului didactic. (5) Mentorul de dezvoltare profesională colaborează cu casa corpului didactic pentru proiecte şi programe de formare continuă, consiliază şi sprijină cadre didactice care au obţinut definitivarea în sistemul de învăţământ, prin organizarea unor activităţi de formare pentru dezvoltare personală şi profesională, în vederea menţinerii standardelor de competenţă pentru cadrele didactice.  +  Articolul 33Pentru ca o persoană să activeze ca profesorasociat în cadrul casei corpului didactic trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) studii universitare cu diplomă de licenţă şi/sau master; b) cel puţin gradul didactic II în învăţământ/titlul ştiinţific de doctor în disciplina predată; c) deţine competenţe dobândite în managementul educaţional, managementul de proiect, precum şi competenţe dobândite în activitatea cu adulţii în domeniul formării continue.  +  Articolul 34Pentru ca o persoană să poată activa ca formator în programele furnizate de casa corpului didactic trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) studii universitare cu diplomă de licenţă şi/sau master; b) cel puţin gradul didactic II în învăţământ/titlul ştiinţific de doctor în disciplina predată; c) deţine competenţe în domeniul tematic al programului de formare; d) deţine un certificat de formator recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; e) are o vechime în învăţământ de minimum 6 ani.  +  Articolul 35Pentru ca o persoană să activeze ca mentor de dezvoltare profesională în cadrul casei corpului didactic trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) studii universitare cu diplomă de licenţă şi/sau master; b) cel puţin gradul didactic II în învăţământ/titlul ştiinţific de doctor în disciplina predată; c) deţine competenţe dobândite în domeniile dezvoltării profesionale şi personale, în management educaţional, în selfmanagement, precum şi competenţe dobândite în activitatea cu adulţii în domeniul formării continue.  +  Secţiunea a 3-a Metodologia de încadrare a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic în casa corpului didactic1. Stat de funcţii  +  Articolul 36Casa corpului didactic are stat de funcţii propriu, avizat de inspectorul şcolar general şi aprobat de Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  +  Articolul 37Modificarea numărului de posturi se face cu aprobarea conducerii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la propunerea consiliului de administraţie al casei corpului didactic şi cu avizul inspectorului şcolar general.  +  Articolul 38 (1) Personalul didactic care îşi desfăşoară activitatea în casa corpului didactic este încadrat prin concurs, prin decizie emisă de directorul unităţii. (2) Ocuparea posturilor de profesor-metodist, profesorasociat, formator, mentor de dezvoltare profesională se face prin concurs după o metodologie aprobată prin ordin de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (3) Personalul didactic auxiliar şi administrativ, nedidactic, care îşi desfăşoară activitatea în casa corpului didactic, este încadrat prin concurs, conform legislaţiei în vigoare. (4) Organizarea şi desfăşurarea concursului sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al unităţii aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului. În urma concursului, angajarea se face de către director prin încheierea unui contract individual de muncă, în condiţiile legii.2. Categorii de personalDirector---------  +  Articolul 39 (1) Se normează un post de inspector şcolar general adjunct - director al casei corpului didactic, pentru fiecare casă a corpului didactic. (2) Funcţia de director al casei corpului didactic este echivalentă cu funcţia de inspector şcolar general adjunct.Directorul casei corpului didactic se subordonează direct inspectorului şcolar general. (3) În situaţia în care postul de director nu se ocupă prin concurs sau se vacantează între perioadele de concurs, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului numeşte temporar, prin ordin, pe această funcţie, un cadru didactic titular cu gradul didactic I, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar.  +  Articolul 40 (1) Norma de activitate a directorului casei corpului didactic este de 40 de ore săptămânal, în cadrul căreia are obligaţie de predare a 2-4 ore din norma didactică. (2) Directorul beneficiază de drepturi salariale conform legii. (3) Directorul casei corpului didactic are drept de rezervare a catedrei pe perioada în care îndeplineşte această funcţie.  +  Articolul 41Evaluarea activităţii se face anual, pe baza unei fişe de evaluare elaborate de către Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.Profesor-metodist------------------  +  Articolul 42Funcţia de profesor-metodist de la casa corpului didactic este echivalentă cu funcţia de inspector şcolar din inspectoratul şcolar judeţean.  +  Articolul 43Ocuparea posturilor vacante de profesor-metodist constituite în normă întreagă se realizează prin concurs specific, pe baza metodologiei elaborate de Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 44 (1) Normarea posturilor de profesor-metodist la nivelul casei corpului didactic se realizează prin raportare la numărul de personal didactic existent la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti. Astfel, se normează un post de profesor-metodist la un număr de 1.500 de posturi de personal didactic, dar nu mai puţin de două posturi pentru fiecare casă a corpului didactic. (2) Se normează un post de profesor-metodist pentru coordonarea formării continue a cadrelor didactice din unităţile de învăţământ în limbile minorităţilor naţionale, în judeţele în care funcţionează aceste forme de învăţământ, pentru cel puţin 1.500 de membri ai personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ în limbile minorităţilor naţionale.  +  Articolul 45Condiţii de încadrare pentru profesorul-metodist: a) studii universitare, cu diplomă de licenţă, corespunzătoare funcţiei didactice din învăţământul preuniversitar; b) titular în învăţământul preuniversitar; c) cel puţin gradul didactic II în învăţământ; d) vechime în muncă de minimum 6 ani, cu competenţe dobândite în managementul educaţional, managementul de proiect, precum şi competenţe dobândite în activitatea cu adulţii în domeniul formării continue; e) calificativul "foarte bine" în ultimii 5 ani.  +  Articolul 46Domeniile de competenţă pentru profesorulmetodist sunt următoarele: a) testarea, prin investigaţii pe teren, în colaborare cu inspectorii şcolari de specialitate, inspectorul responsabil cu dezvoltarea profesională, directorii unităţilor de învăţământ, responsabilii cu formarea continuă din şcoli, a nevoii reale de formare continuă la nivel individual şi la nivelul unităţilor de învăţământ; b) identificarea şi valorificarea resurselor umane, a formatorilor; c) întocmirea proiectelor de programe de formare continuă; d) prezentarea proiectului de program de formare consiliului de administraţie al casei corpului didactic, care avizează includerea programului în cadrul ofertei de formare a instituţiei; e) monitorizarea/evaluarea derulării programului de formare continuă; f) centralizarea şi promovarea ofertei de formare educaţională provenite de la instituţii specializate şi de la inovatorii din reţea privind formarea continuă a personalului didactic, dezvoltarea parteneriatului social şi comunitar etc.; g) asigurarea consilierii metodologice a acţiunilor de formare continuă în afara casei corpului didactic, în unităţi şcolare, în zone defavorizate, organizate de alţi furnizori de formare continuă acreditaţi, societăţi profesionale, asociaţii, fundaţii, organizaţii neguvernamentale etc.; h) organizarea de activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale; i) implementarea de proiecte educaţionale.  +  Articolul 47Norma de activitate a profesorului metodist este de 40 de ore săptămânal, cu obligaţie de predare la catedră a 2-4 ore săptămânal, în specialitatea înscrisă pe diploma de studii.  +  Articolul 48 (1) Cadrul didactic titular în învăţământul preuniversitar şi angajat prin concurs la casa corpului didactic încheie un contract individual de muncă cu directorul casei corpului didactic pe perioadă nedeterminată. Directorul casei corpului didactic comunică, în scris, inspectoratului şcolar situaţia angajării pe posturi didactice a candidaţilor validaţi după concurs. (2) În situaţia în care postul de profesor-metodist nu se ocupă prin concurs, directorul casei corpului didactic poate numi, prin detaşare pe această funcţie, cu avizul inspectorului şcolar general, un cadru didactic titular cu gradul didactic II, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar. (3) Cadrul didactic titular în învăţământul preuniversitar şi angajat la casa corpului didactic beneficiază de rezervare a catedrei, în condiţiile legii.  +  Articolul 49Cadrul didactic care ocupă postul de profesormetodist beneficiază de drepturi salariale conform legii.  +  Articolul 50 (1) Personalul didactic încadrat prin concurs sau cu contract de muncă pe perioadă determinată la casa corpului didactic pe funcţia de profesor-metodist este evaluat anual de o comisie propusă de directorul instituţiei şi avizată de inspectorul şcolar general. (2) Evaluarea activităţii profesorilor-metodişti se face anual, la sfârşitul anului şcolar, pe baza unei fişe de evaluare elaborate de către directorul casei corpului didactic şi aprobată de consiliul de administraţie al instituţiei. (3) Pe baza fişei de evaluare şi a raportului explicativ, comisia decide asupra punctajului final şi a calificativului acordat astfel: a) 100-90 de puncte (foarte bine); b) 89-80 de puncte (bine); c) 79-70 de puncte (satisfăcător); d) sub 70 de puncte (nesatisfăcător). (4) În cazul în care profesorul-metodist angajat prin concurs sau cu contract de muncă pe perioadă determinată obţine calificativul "satisfăcător" sau "nesatisfăcător", acestuia îi încetează încadrarea la casa corpului didactic şi revine pe catedra rezervată. (5) În urma evaluării, directorul casei corpului didactic comunică profesorului-metodist, în scris, punctajul realizat şi calificativul acordat. (6) Eventualele contestaţii se depun la inspectoratul şcolar judeţean în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării calificativului. (7) Inspectorul şcolar general numeşte o comisie de rezolvare a contestaţiilor, formată din 3 membri, reprezentanţi ai casei corpului didactic şi ai inspectoratului şcolar judeţean, alţii decât cei nominalizaţi în comisia de evaluare, al cărei preşedinte va fi inspectorul şcolar general adjunct, care coordonează activitatea de perfecţionare şi formare continuă. (8) La activităţile de evaluare a profesorilor metodişti au dreptul să participe, cu rol de observator, reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative. (9) Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi se transmite în scris directorului casei corpului didactic şi contestatarului. Aceasta poate fi atacată numai prin procedura contenciosului administrativ. (10) Încetarea încadrării profesorului-metodist la casa corpului didactic în urma evaluării, urmată de revenirea pe catedra rezervată, se face prin decizie a directorului casei corpului didactic, cu avizul inspectorului şcolar general. (11) Încetarea încadrării profesorului-metodist la casa corpului didactic se poate face la cerere, în conformitate cu legislaţia în vigoare.Bibliotecar/Documentarist-------------------------  +  Articolul 51Angajarea la casa corpului didactic pe funcţiile de bibliotecar/documentarist, personal didactic auxiliar, se face prin concurs organizat conform legii la nivelul instituţiei.  +  Articolul 52Se normează câte un post de bibliotecar/documentarist pentru fiecare bibliotecă a casei corpului didactic.  +  Articolul 53 (1) Domeniile de competenţă pentru bibliotecar/documentarist sunt următoarele: a) facilitarea accesului la informaţie; b) facilitarea folosirii unor surse documentare, cu ajutorul tehnicilor de informare şi comunicare educative; c) promovarea unei politici documentare prospective (elaborarea de dosare de documentare, de bibliografii care să susţină orientările politicilor educative şi ale programelor şcolare etc.); d) asigurarea completării judicioase a fondului documentar (achiziţii, abonamente, donaţii, schimb, transfer), în conformitate cu programele şcolare şi în funcţie de nevoile de lectură ale utilizatorilor; e) contribuţii la crearea şi gestionarea unui fond documentar pluridisciplinar şi multimedia; f) contribuţii la dezvoltarea capacităţii de cercetare documentară a personalului didactic, a personalului de conducere, îndrumare şi control; g) îndrumare bibliografică directă a beneficiarilor; h) realizarea operaţiilor de evidenţă - popularizare, depozitare, catalogare, clasificare, împrumut interbibliotecar, achiziţii, casare; i) organizarea acţiunilor de popularizare a colecţiilor bibliotecii/mediatecii; j) organizarea de standuri educaţionale, expoziţii permanente de carte şi/sau manuale, prezentări şi lansări de carte/lucrări de specialitate, mese rotunde, întâlniri tematice cu scriitori etc.; k) difuzare de mijloace de învăţământ, carte, auxiliare educaţionale; l) organizarea activităţii de informare şi formare continuă pentru bibliotecari şi responsabili ai centrelor de documentare şi informare din unităţile de învăţământ; m) acordarea asistenţei metodologice de specialitate pentru bibliotecarii/documentariştii din instituţii de învăţământ preuniversitar din judeţ; n) stabilirea relaţiilor cu instituţiile editoare; o) promovarea activităţii casei corpului didactic în presă. (2) Atribuţiile angajaţilor pe posturile de bibliotecar/documentarist sunt diferenţiate şi prevăzute în fişa postului.  +  Articolul 54Norma de activitate pentru bibliotecar/ documentarist, angajat la casa corpului didactic, este de 40 de ore săptămânal.  +  Articolul 55Evaluarea activităţii desfăşurate de bibliotecar/documentarist se face anual, la sfârşitul anului calendaristic, pe baza unei fişe de evaluare elaborate de către directorul casei corpului didactic şi aprobate de consiliul de administraţie al instituţiei.Informatician/Analist programator/Analist programator ajutor-------------------------------------------------------------  +  Articolul 56Angajarea la casa corpului didactic pe funcţiile de informatician/analist programator/analist programator ajutor (cu studii medii), personal didactic auxiliar, se face prin concurs organizat conform legii la nivelul instituţiei.  +  Articolul 57Se normează câte un post de informatician/analist programator/analist programator ajutor (cu studii medii) pentru fiecare casă a corpului didactic care dispune de o reţea de calculatoare.  +  Articolul 58 (1) Domeniile de competenţă pentru informatician/analist programator/analist programator ajutor (cu studii medii) sunt următoarele: a) tehnoredactarea cataloagelor cu oferte de programe formare continuă; b) crearea şi utilizarea de soft educaţional; c) coordonarea operaţiunilor implicate de redactarea, editarea şi multiplicarea oricăror publicaţii ale casei corpului didactic; d) organizarea de cursuri de iniţiere în utilizarea computerului; e) realizarea bazelor de date cu resurse umane, programe, activităţi şi alte informaţii de interes pentru casa corpului didactic; f) realizarea de demonstraţii multimedia; g) organizarea şi coordonarea activităţii de formare continuă pentru informaticienii din sistemul de învăţământ; h) crearea şi administrarea site-ului casei corpului didactic; i) administrarea reţelei de computere a casei corpului didactic. (2) Atribuţiile angajaţilor încadraţi pe posturile de informatician/analist programator/analist programator ajutor (cu studii medii) sunt prevăzute în fişa postului.  +  Articolul 59Norma de activitate pentru informatician/analist programator/analist programator ajutor (cu studii medii) angajat la casa corpului didactic este de 40 de ore săptămânal.  +  Articolul 60Persoanele angajate prin detaşare pe post de informatician la casa corpului didactic beneficiază de rezervarea catedrei dacă sunt titulare pe o catedră de specialitate în învăţământ cu obligaţie de predare la catedră a 2-4 ore săptămânal, în specialitatea înscrisă pe diploma de studii.  +  Articolul 61Evaluarea activităţii se face anual, la sfârşitul anului calendaristic, pe baza unei fişe de evaluare, care este elaborată de către directorul casei corpului didactic şi aprobată de consiliul de administraţie al instituţiei.Redactor--------  +  Articolul 62Angajarea la casa corpului didactic pe funcţia de redactor, personal didactic auxiliar, se face prin concurs organizat conform legii la nivelul instituţiei.  +  Articolul 63În cazul în care în statul de funcţii al casei corpului didactic nu este aprobat un post de redactor, acesta se poate norma în cadrul activităţii extrabugetare numai în limita veniturilor realizate din activitatea extrabugetară organizată în editura sau tipografia casei corpului didactic.  +  Articolul 64 (1) Domeniile de competenţă pentru redactor sunt următoarele: a) prelucrarea materialelor pentru publicaţii, culegere computerizată, formatare, grafică; b) realizarea materialelor informative şi de promovare a ofertei educaţionale; c) realizarea concepţiei tehnice a materialelor de promovare a instituţiei, machetare, design; d) acordarea consultanţei de specialitate şi a consilierii responsabililor revistelor sau ai altor publicaţii ale unităţilor şcolare; e) asigurarea demersurilor privind legalitatea apariţiilor editoriale, ISSN, ISBN, descriere CIP, copyright; f) stabilirea relaţiilor cu instituţiile editoare; g) asigurarea reţelei de distribuţie a publicaţiilor proprii ale instituţiei. (2) Atribuţiile angajaţilor încadraţi pe posturile de redactor sunt prevăzute în fişa postului.  +  Articolul 65Norma de activitate pentru redactor, angajat la casa corpului didactic, este de 40 de ore săptămânal.  +  Articolul 66Evaluarea activităţii se face anual, la sfârşitul anului calendaristic, pe baza unei fişe de evaluare elaborate de către directorul casei corpului didactic şi aprobate de consiliul de administraţie al instituţiei.Administrator financiar-----------------------  +  Articolul 67Angajarea pe funcţia de administrator financiar, personal didactic auxiliar, la casa corpului didactic, se face prin concurs organizat conform legii la nivelul instituţiei.  +  Articolul 68Funcţia de administrator financiar, cu studii superioare sau medii, se normează la fiecare casă a corpului didactic dacă este ordonator terţiar de credite, numai cu încadrarea în numărul de posturi aprobate în bugetul de stat.  +  Articolul 69 (1) Atribuţiile administratorului financiar sunt următoarele: a) întocmeşte bugetele de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare, la termenele şi în condiţiile prevăzute de lege; b) urmăreşte încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei bugetare; c) organizează circuitul documentelor contabile şi înregistrarea lor în mod cronologic şi sistematic în evidenţa contabilă; d) organizează şi exercită viza de control financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile în vigoare; e) răspunde de păstrarea bunurilor mobiliare şi de inventar ale instituţiei, pe care le repartizează pe subgestiuni, şi ţine evidenţa acestora; f) coordonează realizarea procedurilor de achiziţii; g) întocmeşte şi monitorizează contractele încheiate cu furnizorii, deconturi şi devize. (2) Atribuţiile angajaţilor încadraţi pe posturile de administrator financiar sunt prevăzute în fişa postului.  +  Articolul 70Norma de activitate pentru administrator financiar, personal didactic auxiliar, angajat la casa corpului didactic, este de 40 de ore săptămânal.  +  Articolul 71Evaluarea activităţii se face anual, la sfârşitul anului calendaristic, pe baza unei fişe de evaluare elaborate de către directorul casei corpului didactic şi aprobate de consiliul de administraţie al instituţiei.Secretar--------  +  Articolul 72Angajarea pe funcţia de secretar, personal didactic auxiliar, la casa corpului didactic, se face prin concurs organizat conform legii la nivelul instituţiei.  +  Articolul 73Se normează un post de secretar cu studii superioare sau medii pentru fiecare casă a corpului didactic.  +  Articolul 74 (1) Domeniile de competenţă pentru secretar sunt următoarele: a) păstrarea sigiliilor; b) evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi arhivarea documentelor specifice casei corpului didactic; c) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii; d) redactarea corespondenţei; e) întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului; f) întocmirea şi gestionarea documentelor de angajare a personalului; g) întocmirea dosarelor de pensionare; h) întocmirea statului de plată pentru personalul încadrat; i) oferirea informaţiilor privind problemele de personal; j) administrarea bazei de date de evidenţă a personalului; k) comunicarea internă şi comunicarea externă. (2) Atribuţiile angajaţilor încadraţi pe posturile de secretar sunt prevăzute în fişa postului.  +  Articolul 75Norma de activitate pentru secretar, personal didactic auxiliar, angajat la casa corpului didactic, este de 40 de ore săptămânal.  +  Articolul 76Evaluarea activităţii se face anual, la sfârşitul anului calendaristic, pe baza unei fişe de evaluare, care este elaborată de către directorul casei corpului didactic şi aprobată de consiliul de administraţiei al instituţiei.Administrator de patrimoniu---------------------------  +  Articolul 77Angajarea pe funcţia de administrator de patrimoniu la casa corpului didactic se face prin concurs organizat conform legii la nivelul instituţiei.  +  Articolul 78Se normează un post de administrator de patrimoniu la fiecare casă a corpului didactic.  +  Articolul 79Condiţiile de încadrare pentru administrator de patrimoniu sunt stabilite conform legii.  +  Articolul 80 (1) Domeniile de competenţă pentru administrator de patrimoniu sunt următoarele: a) administrarea patrimoniului casei corpului didactic; b) întreţinerea punctului de prevenire şi stingere a incendiilor PSI; c) participarea la acţiunile de stingere şi de salvare a bunurilor din patrimoniu în caz de incendiu, cutremur, calamitate naturală. (2) Atribuţiile angajatului încadrat pe postul de administrator de patrimoniu sunt prevăzute în fişa postului.  +  Articolul 81Norma de activitate pentru administrator de patrimoniu, angajat la casa corpului didactic, este de 40 de ore săptămânal.  +  Articolul 82Evaluarea activităţii se face anual, la sfârşitul anului calendaristic, pe baza unei fişe de evaluare elaborate de către directorul casei corpului didactic şi aprobate de consiliul de administraţiei al instituţiei.Muncitor--------  +  Articolul 83Angajarea pe postul de muncitor, personal nedidactic, la casa corpului didactic se face prin concurs organizat conform legii la nivelul instituţiei.  +  Articolul 84Se normează un post de muncitor pentru fiecare casă a corpului didactic.  +  Articolul 85Condiţiile de încadrare pentru muncitor sunt stabilite conform legii.  +  Articolul 86 (1) Domeniile de competenţă pentru muncitor sunt următoarele: a) efectuarea lucrărilor de curăţenie şi întreţinere a întregului spaţiu al casei corpului didactic; b) asigurarea condiţiilor optime pentru derularea activităţilor organizate de casa corpului didactic. (2) Atribuţiile angajatului încadrat pe postul de muncitor sunt prevăzute în fişa postului.  +  Articolul 87Norma de activitate pentru muncitor, personal nedidactic, angajat la casa corpului didactic este de 40 de ore săptămânal.  +  Articolul 88Evaluarea activităţii se face anual, la sfârşitul anului calendaristic, pe baza unei fişe de evaluare, care este elaborată de către directorul casei corpului didactic şi aprobată de consiliul de administraţiei al instituţiei.  +  Articolul 89Personalul nedidactic, muncitor, beneficiază de condiţii de angajare şi de normare prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Secţiunea a 4-a Drepturile, obligaţiile şi sancţiunile personalului angajat1. Drepturile personalului angajat  +  Articolul 90Personalul angajat la casa corpului didactic beneficiază de drepturile prevăzute de legislaţia salarizării personalului din sistemul bugetar.  +  Articolul 91Pentru activităţile suplimentare, personalul instituţiei beneficiază de drepturi salariale suplimentare conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 92Salariaţii casei corpului didactic pot face parte din organizaţiile sindicale în conformitate cu prevederile legale.2. Obligaţiile personalului angajat  +  Articolul 93Personalul încadrat la casa corpului didactic are obligaţia să cunoască şi să respecte legile în vigoare, cu precădere legislaţia şcolară.  +  Articolul 94Fiecare salariat are obligaţia să îşi îndeplinească atribuţiile prevăzute în fişa postului şi sarcinile repartizate de directorul casei corpului didactic, să respecte prevederile contractului individual de muncă şi ale regulamentului de ordine interioară.  +  Articolul 95Se interzice tuturor salariaţilor instituţiei să desfăşoare activităţi politice şi de prozelitism religios în spaţii şi în perioade de timp ce contravin legilor în vigoare stabilite pentru acestea.3. Sancţiunile personalului angajat  +  Articolul 96Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi nedidactic din casa corpului didactic răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă şi anexei - Fişa postului, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează prestigiului instituţiei, conform legii.  +  Articolul 97Răspunderea patrimonială a personalului din casa corpului didactic se stabileşte conform Codului muncii. Decizia de stabilire a răspunderii patrimoniale, precum şi celelalte acte pentru recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor se întocmesc de conducerea casei corpului didactic al cărei salariat este cel în cauză, în afară de cazurile în care prin lege se dispune altfel.  +  Capitolul III Asigurarea calităţii activităţii din casa corpului didactic  +  Articolul 98Asigurarea calităţii activităţii casei corpului didactic constă în acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale, de elaborare, de planificare, de implementare a programelor sale, care satisfac aşteptările beneficiarilor şi standardele în vigoare.  +  Articolul 99Consiliul de administraţie şi directorul casei corpului didactic îşi asumă întreaga responsabilitate pentru calitatea activităţii instituţiei.  +  Articolul 100Consiliul de administraţie elaborează anual un raport de evaluare internă a activităţii, cu avizul inspectorului şcolar general, pe care îl face public.  +  Articolul 101Evaluarea internă a calităţii activităţii casei corpului didactic, ca furnizor de formare continuă, se realizează conform legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 102 (1) Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, la începutul anului bugetar, repartizează bugetul casei corpului didactic în baza unei analize de nevoi elaborate de casa corpului didactic, în funcţie de oferta educaţională şi de planul managerial ale acesteia, conform art. 111 alin. (2) din Legea nr. 1/2011. (2) Bugetul alocat este adus la cunoştinţa consiliului de administraţie al casei corpului didactic.  +  Articolul 103 (1) Finanţarea cheltuielilor privind casele corpului didactic se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform art. 111 alin. (2) din Legea nr. 1/2011. (2) Pentru anul şcolar 2011-2012, normarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic se va face cu încadrarea în numărul de posturi aprobate de minister pentru casa corpului didactic.  +  Articolul 104Veniturile realizate de casa corpului didactic din diverse surse vor fi evidenţiate într-un cont de venituri extrabugetare. Fondurile obţinute din activităţile realizate de casele corpului didactic, din organizarea unor activităţi didactice, din manifestări artistice, precum şi din contribuţia unor persoane fizice şi juridice se gestionează la nivelul instituţiei, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 105Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 106Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 107În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, casele corpului didactic judeţene/Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti vor elabora şi aproba regulamentul de ordine interioară.  +  Anexăla regulamentMETODOLOGIE 07/10/2011