REGULAMENT - CADRU din 29 septembrie 2011pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 19 octombrie 2011     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Regulamentul-cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare, denumit în continuare regulament, cuprinde norme referitoare la înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi desfiinţarea consorţiilor şcolare, constituite din unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi/sau particulare autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate.  +  Articolul 2Consorţiile şcolare, înfiinţate potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, au următoarele atribuţii: a) facilitarea accesului la servicii educaţionale de calitate pentru toţi elevii; b) utilizarea optimă a unor resurse materiale, umane şi financiare proprii unităţilor de învăţământ şi/sau obţinute în comun; c) lărgirea oportunităţilor de învăţare oferite elevilor; d) îmbunătăţirea calităţii serviciului de educaţie prin adaptarea la nevoile şi opţiunile elevilor (curriculum la decizia şcolii adoptat în funcţie de necesităţile unităţilor de învăţământ care fac parte din consorţiu); e) dezvoltarea de programe curriculare şi extracurriculare la nivelul unităţilor de învăţământ, inclusiv pentru secţii şi structuri în limbile minorităţilor naţionale; f) recunoaşterea reciprocă a rezultatelor învăţării şi evaluării acestora; g) eficientizarea alocării de resurse de la bugetele locale şi utilizarea sustenabilă a bugetelor proprii; h) facilitarea accesului unităţilor de învăţământ din cadrul acestora la proiecte în parteneriat cu alte instituţii şi organizaţii publice ori private, din ţară sau din străinătate; i) efectuarea de stagii de pregătire practică atât pentru elevii din învăţământul liceal tehnologic şi postliceal, cât şi pentru cei înscrişi în alte programe curriculare sau extracurriculare; j) investigarea nevoilor de educaţie şi formare profesională dintr-un sector de activitate sau arie teritorială de interes comun şi planificarea coordonată a ofertei, pe termen mediu şi lung, pentru acoperirea optimă a nevoilor identificate; k) realizarea de acţiuni coordonate pentru acoperirea nevoilor de orientare şi consiliere a elevilor; l) colaborarea în teritoriu pentru asistenţă specializată, consiliere şi sprijin în favoarea familiilor elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii; m) colaborarea pentru specializările/calificările care presupun competenţe combinate; n) promovarea colaborării interdisciplinare în vederea stimulării inovării şi formarea competenţelor pentru dezvoltare sustenabilă în societatea cunoaşterii; o) colaborarea pentru asigurarea calităţii prin benchmarking, schimb de bune practici în cadrul reţelei şi cu şcoli din Uniunea Europeană, în special privind implementarea asigurării calităţii, învăţarea centrată pe elev, elevii cu nevoi speciale, elaborarea de materiale de învăţare etc.; p) realizarea de acţiuni comune de marketing pe piaţa serviciilor educaţionale; q) diversificarea ofertei de servicii educaţionale, prin programe de stimulare a performanţei, de educaţie timpurie, de realizare a programului "Şcoală după şcoală", de formare a adulţilor, contractarea unor servicii pentru întreprinderi şi comunităţile locale (de exemplu, studii, cercetări, consultanţă etc.).  +  Capitolul II Înfiinţarea consorţiilor şcolare  +  Articolul 3Consorţiile şcolare sunt structuri asociative, fără personalitate juridică, constituite din două sau mai multe unităţi de învăţământ preuniversitar.  +  Articolul 4Pentru a se putea asocia în consorţii şcolare, unităţile de învăţământ preuniversitar trebuie să fie autorizate/acreditate, parte a sistemului naţional de învăţământ, cu personalitate juridică.  +  Articolul 5Consorţiile şcolare se înfiinţează între două sau mai multe unităţi de învăţământ preuniversitar, de stat ori particulare autorizate/acreditate, în baza unui contract de parteneriat, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament-cadru.  +  Articolul 6Contractul de parteneriat stabileşte modul de colaborare între unităţile de învăţământ preuniversitar semnatare ale contractului şi principalele domenii de activitate.  +  Articolul 7Contractul de parteneriat se încheie pentru o perioadă de 3-5 ani, cu posibilitatea de prelungire cu acordul părţilor, prin act adiţional.  +  Articolul 8Unităţile de învăţământ preuniversitar care doresc să constituie un consorţiu şcolar solicită avizul de oportunitate al inspectoratului şcolar şi acceptul de înfiinţare al autorităţilor administraţiei locale din raza teritorială unde funcţionează fiecare unitate de învăţământ.  +  Articolul 9 (1) O unitate de învăţământ preuniversitar poate deveni parte într-un consorţiu şcolar deja constituit, prin încheierea unui act adiţional la contractul de parteneriat existent. (2) Solicitarea unităţii de învăţământ preuniversitar de a deveni parte a unui consorţiu şcolar deja constituit este adresată consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ care fac parte din consorţiul şcolar şi va fi însoţită de avizul de oportunitate al inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi de avizul autorităţilor administraţiei locale.  +  Articolul 10Unităţile de învăţământ preuniversitar care încheie un contract de parteneriat în vederea constituirii unui consorţiu şcolar trebuie să funcţioneze pe teritoriul aceluiaşi judeţ/municipiului Bucureşti sau în judeţe limitrofe. La constituirea consorţiului şcolar, unităţile de învăţământ preuniversitar vor avea în vedere posibilitatea de a derula activităţi comune ale elevilor şi cadrelor didactice. În acest sens vor fi analizate condiţiile de acces între unităţile de învăţământ preuniversitar, distanţa dintre unităţile de învăţământ, căile de acces, existenţa mijloacelor de transport în comun şi a transportului şcolar etc.  +  Articolul 11Consorţiile şcolare se află în următoarele tipuri de relaţii cu alte structuri de interes public şi privat: a) de colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti; b) de colaborare cu autorităţile locale; c) de colaborare cu societatea civilă, fundaţii, organizaţii neguvernamentale, companii private naţionale şi internaţionale etc.  +  Capitolul III Organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare  +  Articolul 12Consorţiile şcolare vor fi organizate conform prezentului regulament şi vor funcţiona în baza contractului de parteneriat încheiat între unităţile de învăţământ.  +  Articolul 13În vederea optimizării gestionării resurselor umane, cu acordul părţilor, se poate realiza mobilitatea personalului didactic între unităţile de învăţământ membre ale consorţiului, cu acordul expres al angajatului implicat în mobilitate, cu respectarea metodologiei privind mişcarea personalului didactic, aprobată anual prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  +  Articolul 14Consorţiile şcolare, în aplicarea principiului colaborării, pot organiza activităţi educaţionale de tip ateliere de lucru, dezbateri, discuţii tematice, seminare, vizite etc., de responsabilizare socială şi civică a elevilor, în colaborare cu instituţii publice, companii private, organizaţii neguvernamentale etc.  +  Capitolul IV Conducerea consorţiilor şcolare  +  Articolul 15Conducerea consorţiului şcolar este asigurată de consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ membre ale acestuia.  +  Articolul 16Conducerea consorţiului şcolar se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea a două treimi din membri. Cvorumul se consideră întrunit dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile: este reprezentată fiecare unitate de învăţământ preuniversitar membră şi sunt prezenţi cel puţin două treimi din membrii fiecărui consiliu de administraţie al unităţilor şcolare membre ale consorţiului şcolar.  +  Articolul 17Consorţiul şcolar are următoarele atribuţii: a) elaborează şi adoptă regulamentul intern de organizare şi funcţionare a consorţiului şcolar, cu respectarea prezentului regulament; b) elaborează şi adoptă la începutul fiecărui an şcolar planul de acţiune al consorţiului şcolar (P.A.C.). P.A.C. stabileşte obiectivele strategice pe termen mediu (3-5 ani), precum şi planurile anuale de măsuri şi acţiuni necesare îndeplinirii obiectivelor asumate. În elaborarea P.A.C. conducerea consorţiului şcolar se va informa din documentele strategice ale unităţilor de învăţământ membre ale consorţiului şcolar (planul de dezvoltare instituţională, planul de acţiune al şcolii) şi documentele strategice de la nivel judeţean şi regional specifice învăţământului (planul regional de acţiune pentru învăţământ, planul local de acţiune pentru învăţământ). P.A.C. va conţine planuri de măsuri pentru:- utilizarea în comun a resurselor materiale şi umane de care dispun unităţile de învăţământ preuniversitar din cadrul consorţiului şcolar, inclusiv mobilitatea personalului între unităţile membre ale consorţiului şcolar;- lărgirea oportunităţilor de învăţare oferite elevilor şi recunoaşterea reciprocă a rezultatelor învăţării şi evaluării acestora prin acţiuni vizând: analiza nevoilor de educaţie şi formare profesională din zona de acţiune a unităţilor de învăţământ, asigurarea accesului la educaţie, coordonarea ofertei pentru acoperirea nevoilor de educaţie şi formare profesională, elaborarea şi aplicarea curriculumului la decizia şcolii comun/convergent pentru unităţile de învăţământ preuniversitar din cadrul consorţiului şcolar, alte acţiuni specifice; c) adoptă hotărâri pentru punerea în aplicare a P.A.C.; d) întocmeşte calendarul întrunirilor şi tematica acestora; e) stabileşte, la sfârşitul fiecărui an calendaristic, proiectele comune de investiţii şi dezvoltare pentru anul şcolar următor; f) stabileşte bugetul proiectelor comune; g) identifică şi atrage surse de finanţare pentru proiecte comune; h) are şi alte atribuţii stabilite prin contractul de parteneriat.  +  Articolul 18Hotărârile consorţiului şcolar se iau în şedinţa reunită a consiliilor de administraţie ale tuturor unităţilor de învăţământ partenere, cu votul a cel puţin două treimi din membrii fiecărui consiliu de administraţie, fiind duse la îndeplinire de unităţile partenere.  +  Articolul 19Reprezentanţii legali ai unităţilor de învăţământ preuniversitar asigură prin rotaţie, anual, secretariatul consorţiului şcolar. În acest scop realizează:- convocarea consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar la întâlnirile consorţiului şcolar;- completarea registrului de procese-verbale ale întâlnirilor consorţiului şcolar;- transmiterea la consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar a copiilor după procesele-verbale ale întâlnirilor consorţiului şcolar;- coordonarea activităţii de întocmire a P.A.C. P.A.C. este prezentat spre aprobare consorţiului şcolar şi este adus la cunoştinţa unităţilor de învăţământ preuniversitar componente şi inspectoratului şcolar;- monitorizarea aplicării P.A.C.;- elaborarea anuală a unui raport privind îndeplinirea obiectivelor, măsurilor şi acţiunilor din P.A.C. Raportul este prezentat spre aprobare consorţiului şcolar şi este adus la cunoştinţa unităţilor de învăţământ preuniversitar componente şi inspectoratului şcolar;- desfăşurarea altor acţiuni stabilite prin contractul de parteneriat şi/sau în regulamentul intern de organizare şi funcţionare al consorţiului şcolar.  +  Capitolul V Drepturile şi obligaţiile unităţilor de învăţământ preuniversitar parte în consorţiul şcolar  +  Articolul 20Unităţile de învăţământ preuniversitar partenere în consorţiul şcolar beneficiază de următoarele drepturi: a) să ia parte, prin reprezentare, la toate întrunirile consorţiului şcolar, precum şi la procesul de luare a hotărârilor; b) să îşi prezinte în mod liber problemele cu care se confruntă; c) să primească sprijin, atunci când solicită, din partea celorlalţi membri ai consorţiului şcolar; d) să fie implicate în proiectele desfăşurate de către consorţiul şcolar; e) alte drepturi prevăzute de părţi în contractul de parteneriat.  +  Articolul 21Unităţile de învăţământ preuniversitar parte în consorţii şcolare au următoarele obligaţii: a) să desemneze membrii consiliului de administraţie care le vor reprezenta în consorţiul şcolar; b) să participe, prin intermediul reprezentanţilor, la toate întrunirile consorţiului şcolar şi la adoptarea tuturor hotărârilor; c) să contribuie la elaborarea P.A.C. şi la îndeplinirea acestor obiective; d) să informeze prompt conducerea consorţiului şcolar cu privire la orice modificări apărute în structura lor; e) să sprijine celelalte unităţi de învăţământ preuniversitar din cadrul consorţiului şcolar, atunci când acestea le solicită aportul; f) să participe prin alocări financiare la proiectele comune; g) alte obligaţii prevăzute de părţi în contractul de parteneriat/acordul de asociere.  +  Capitolul VI Retragerea din consorţiile şcolare/Desfiinţarea consorţiilor şcolare  +  Articolul 22Retragerea sau excluderea din consorţiul şcolar a unei unităţi de învăţământ preuniversitar va fi reglementată prin contractul de parteneriat.  +  Articolul 23O unitate de învăţământ îşi pierde dreptul de partener în cadrul consorţiului şcolar când nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 sau alte condiţii specifice, stipulate în contractul de parteneriat.  +  Articolul 24Consorţiile şcolare pot fi desfiinţate prin acordul părţilor.  +  Articolul 25Modificarea componenţei consorţiului şcolar prin retragerea sau excluderea unor unităţi de învăţământ din consorţiul şcolar, precum şi desfiinţarea consorţiului şcolar vor fi aduse la cunoştinţa inspectoratului şcolar şi a autorităţilor publice locale care şi-au dat acceptul de înfiinţare a consorţiului şcolar.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 26Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului printr-un act adiţional la contractul de parteneriat, prin consens, în cadrul consorţiului şcolar.  +  Anexa ──────la regulamentul-cadru─────────────────────AvizConsiliul Local .....................CONTRACT DE PARTENERIATNr. ...../...........  +  Articolul 1Părţile contractanteUnitatea de învăţământ ......, cu sediul în ....., str. ..... nr. ...., judeţul ....., tel./fax ......, e-mail ...., C.U.I. ....., reprezentată prin ......, având funcţia de directorUnitatea de învăţământ ......, cu sediul în ....., str. ..... nr. ...., judeţul ....., tel./fax ......, e-mail ...., C.U.I. ....., reprezentată prin ......, având funcţia de director ......... (şi celelalte posibile unităţi şcolare)  +  Articolul 2Obiectul contractuluiPrezentul contract are ca obiect constituirea consorţiului şcolar între părţile contractante, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi Regulamentului-cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.488/2011.Denumirea consorţiului şcolar este .......................... .Domenii principale de activitate ale consorţiului şcolar: ................................................................................Consorţiul şcolar se înfiinţează pentru a asigura: a) mobilitatea personalului între unităţile de învăţământ preuniversitar ale consorţiului şcolar; b) utilizarea în comun a resurselor unităţilor de învăţământ preuniversitar ale consorţiului şcolar; c) lărgirea oportunităţilor de învăţare oferite elevilor şi recunoaşterea reciprocă a rezultatelor învăţării şi evaluării acestora; d) facilitarea accesului la servicii educaţionale de calitate pentru toţi elevii; e) îmbunătăţirea calităţii serviciului de educaţie prin adaptarea la nevoile şi opţiunile elevilor (curriculum la decizia şcolii adoptat în funcţie de necesităţile unităţilor de învăţământ ce fac parte din consorţiul şcolar); f) dezvoltarea de programe curriculare şi extracurriculare; g) eficientizarea alocării de resurse de la bugetele locale şi utilizarea sustenabilă a bugetelor proprii; h) accesul unităţilor de învăţământ din cadrul consorţiului şcolar la proiecte în parteneriat cu alte instituţii şi organizaţii publice sau private, din ţară ori din străinătate; i) efectuarea de stagii de pregătire practică atât pentru elevii unităţilor de învăţământ tehnologic, cât şi pentru cei înscrişi în alte programe de educaţie curriculare sau extracurriculare; j) investigarea şi planificarea coordonată a ofertei, pe termen mediu şi lung, pentru acoperirea optimă a nevoilor de educaţie şi formare profesională în teritoriu; k) acţiuni coordonate pentru acoperirea nevoilor de orientare şi consiliere a elevilor; l) colaborarea în teritoriu pentru asistenţă specializată, consiliere şi sprijin în favoarea familiilor elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii; m) colaborarea pentru specializările/calificările care presupun competenţe combinate; n) promovarea colaborării interdisciplinare în vederea stimulării inovării şi formării competenţelor pentru dezvoltare sustenabilă în societatea cunoaşterii; o) colaborarea pentru asigurarea calităţii prin benchmarking (schimb de bune practici în cadrul reţelei şi cu şcoli din Uniunea Europeană, în special privind implementarea asigurării calităţii, învăţarea centrată pe elev, elevii cu nevoi speciale, elaborarea de materiale de învăţare etc.); p) realizarea de acţiuni comune de marketing pe piaţa serviciilor educaţionale; q) diversificarea ofertei de servicii educaţionale, prin programe de stimulare a performanţei, de educaţie timpurie, de realizare a programului "Şcoală după şcoală", de formare a adulţilor, contractarea unor servicii pentru întreprinderi şi comunităţile locale (de exemplu, studii, cercetări, consultanţă etc.); r) alte obiective ................................................  +  Articolul 3Drepturile şi obligaţiile unităţilor de învăţământ preuniversitar parte în consorţii şcolare (1) Unităţile de învăţământ preuniversitar parte în consorţii şcolare beneficiază de următoarele drepturi: a) să ia parte, prin reprezentare, la toate întrunirile consorţiului şcolar, precum şi la procesul de luare a hotărârilor; b) să îşi prezinte în mod liber problemele cu care se confruntă; c) să primească sprijin, atunci când solicită, din partea celorlalţi membri ai consorţiului şcolar; d) să fie implicate în proiectele desfăşurate de către consorţiul şcolar; e) alte drepturi ................................................ . (2) Unităţile de învăţământ preuniversitar parte în consorţii şcolare au următoarele obligaţii: a) să desemneze toţi membrii consiliului de administraţie care le vor reprezenta în consorţiul şcolar; b) să participe, prin intermediul reprezentanţilor, la toate întrunirile consorţiului şcolar şi la adoptarea tuturor hotărârilor; c) să contribuie la elaborarea planului de acţiune al consorţiului şcolar (P.A.C.) şi la îndeplinirea acestor obiective; d) să informeze prompt conducerea consorţiului şcolar cu privire la orice modificări apărute în structura lor; e) să sprijine celelalte unităţi de învăţământ preuniversitar din cadrul consorţiului şcolar, atunci când acestea le solicită aportul; f) să participe prin alocări financiare la proiectele comune; g) alte obligaţii ............................................  +  Articolul 4Încetarea consorţiului şcolarConsorţiul şcolar încetează prin: a) desfiinţare cu acordul părţilor; b) încetare de drept.  +  Articolul 5Retragerea/Excluderea părţilor contractante (1) O unitate de învăţământ preuniversitar parte a consorţiului şcolar constituit se poate retrage în următoarele condiţii: ................................. . (2) O unitate de învăţământ preuniversitar parte a consorţiului şcolar constituit poate fi exclusă sau îşi pierde dreptul de partener în cadrul consorţiului şcolar atunci când: a) nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 din Regulamentul-cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.488/2011; b) alte situaţii ............................................ .  +  Articolul 6Durata contractuluiPrezentul contract se încheie pentru o durată de ......., cu începere din data de ....... . Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al părţilor contractante cu cel puţin 15 zile înainte de expirare.  +  Articolul 7Prevederi finalePărţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului printr-un act adiţional la contractul de parteneriat, prin consens, în cadrul consorţiului.Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.Prezentul contract de parteneriat a fost încheiat astăzi, ......, în ...... exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.Unitate de învăţământ - membră în consorţiul şcolar:Numele şi prenumele directorului:Semnătură:ŞtampilăUnitate de învăţământ - membră în consorţiul şcolar:Numele şi prenumele directorului:Semnătură:Ştampilă__________