HOTĂRÂRE nr. 401 din 29 martie 2006 privind organizarea, funcționarea, structura personalului și dotările necesare îndeplinirii atribuțiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 31 martie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 137 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, denumit în continuare Oficiul, este organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, fiind autoritate unică de reglementare, evidență prin registre naționale, supraveghere, autorizare, arbitraj și constatare tehnico-științifică în domeniul drepturilor de autor și al drepturilor conexe.(2) Sediul Oficiului este în municipiul București, Calea Victoriei nr. 118, sectorul 1.------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 947 din 28 septembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 4 octombrie 2011.  +  Articolul 2Oficiul este coordonat metodologic de ministrul culturii și cultelor, iar finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Oficiului se asigură integral și distinct de la bugetul de stat, prin intermediul bugetului Ministerului Culturii și Cultelor, ministrul coordonator fiind ordonator principal de credite.  +  Articolul 3(1) În activitatea sa Oficiul are ca obiectiv principal respectarea și promovarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, potrivit legii, ca parte a drepturilor de proprietate intelectuală.(2) Principalele atribuții ale Oficiului sunt următoarele:a) reglementează activitatea din domeniu prin decizii ale directorului general, potrivit legii;b) elaborează proiecte de acte normative în domeniul său de activitate;c) ține evidența repertoriilor transmise de organismele de gestiune colectivă;d) organizează și administrează contra cost înregistrarea sau înscrierea în registrele naționale și în alte evidențe naționale specifice, prevăzute de lege;e) eliberează contra cost, în condițiile legii, marcaje holografice utilizabile în domeniul drepturilor de autor și al drepturilor conexe, la valoarea prețului de achiziție, la care se adaugă un comision de administrare de 30%;f) avizează constituirea și supraveghează funcționarea organismelor de gestiune colectivă;g) avizează propunerile de modificare a statutului organismelor de gestiune colectivă, precum și înființarea de către acestea de organisme comune de colectare pentru mai multe domenii;h) avizează, potrivit legii, înscrierea în registrul aflat la grefa judecătoriei a asociațiilor și fundațiilor constituite în domeniul drepturilor de autor și al drepturilor conexe, precum și a asociațiilor pentru combaterea pirateriei;i) controlează funcționarea organismelor de gestiune colectivă și stabilește măsurile de intrare în legalitate sau aplică sancțiuni, după caz;j) asigură secretariatul procedurilor de arbitraj desfășurate potrivit legii;k) efectuează constatări tehnico-științifice cu privire la caracterul original al produselor purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, la solicitarea organelor de cercetare penală;l) efectuează, la cerere, expertize contra cost, pe cheltuiala părților interesate;m) desfășoară activități de informare privind legislația din domeniu, pe cheltuiala proprie, precum și activități de instruire, pe cheltuiala celor interesați;n) participă la elaborarea și actualizarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale;o) desfășoară activități de reprezentare în relațiile cu organizațiile de specialitate similare, inclusiv instituții și organisme din Uniunea Europeană, precum și cu organizațiile internaționale la care statul român este parte, în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe.(3) Oficiul îndeplinește și alte atribuții, potrivit legii.  +  Articolul 4În exercitarea atribuțiilor sale Oficiul colaborează, în condițiile legii, cu autoritățile și instituțiile publice cu competențe în aplicarea legislației din domeniul drepturilor de autor și al drepturilor conexe, cu organismele de gestiune colectivă, cu organizațiile neguvernamentale implicate în combaterea pirateriei specifice, precum și cu structurile asociative ale operatorilor economici din domeniu, din țară și din străinătate.  +  Articolul 5Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale Oficiul are acces la informațiile necesare, în mod operativ și gratuit, de la Centrul Național al Cinematografiei, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Autoritatea Națională a Vămilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală și de la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor și Direcția Generală de Pașapoarte din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, precum și de la instituțiile financiar-bancare, în condițiile legii.  +  Articolul 6(1) Oficiul este condus de un director general, ajutat de un director general adjunct, numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului culturii și cultelor.(2) Directorul general conduce întreaga activitate a Oficiului, pe care îl reprezintă și îl angajează în raporturile cu alte autorități publice, instituții și organizații, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară sau din străinătate.  +  Articolul 7(1) Directorul general al Oficiului are următoarele atribuții principale:a) este responsabil de organizarea, coordonarea și controlul activității Oficiului;b) numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul din aparatul propriu, cu excepția directorului general adjunct;c) propune înființarea de servicii și birouri noi sau modificarea structurii celor existente, în condițiile legii; decide organizarea de colective temporare în cadrul Oficiului și stabilește atribuțiile pe compartimente și sarcinile personalului din subordine, potrivit regulamentului de organizare și funcționare;d) asigură efectuarea comunicărilor și transmiterea documentelor și informațiilor prevăzute de lege către Comisia Europeană;e) este ordonator terțiar de credite, în condițiile legii, pentru fondurile pe care le gestionează;f) coordonează activitățile prin care se asigură resursele financiare necesare, precum și evidența valorică a mișcării întregului patrimoniu;g) coordonează activitatea Compartimentului de audit public intern, potrivit legii;h) organizează controlul financiar preventiv propriu;i) aprobă bilanțul contabil și contul de execuție bugetară;j) verifică și asigură achitarea obligațiilor financiare datorate de Oficiu la bugetul de stat;k) aprobă planul de dezvoltare și de investiții al Oficiului;l) convoacă și conduce ședințele Colegiului consultativ al Oficiului;m) aprobă, în condițiile legii, regulamentul intern al Oficiului;n) stabilește prin decizie, în condițiile legii, informațiile de interes public cuprinse în registrele naționale administrate de Oficiu, după consultarea structurilor asociative ale persoanelor înregistrate.(2) Directorul general îndeplinește orice alte atribuții, potrivit competențelor prevăzute de lege.(3) În exercitarea atribuțiilor sale directorul general emite decizii.(4) În absența directorului general, atribuțiile acestuia sunt exercitate de către directorul general adjunct.(5) Directorul general adjunct coordonează activitatea direcțiilor din subordine și îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin decizie de directorul general, potrivit legii.  +  Articolul 8(1) În cadrul Oficiului, pe lângă directorul general, funcționează Colegiul consultativ al Oficiului, în componența căruia intră directorul general, directorul general adjunct și ceilalți directori din cadrul Oficiului.(2) Directorul general este președintele Colegiului consultativ al Oficiului.(3) Colegiul consultativ al Oficiului are următoarele atribuții principale:a) dezbate strategiile pentru îndeplinirea obiectivelor prioritare în domeniul protecției drepturilor de autor și a drepturilor conexe;b) dezbate programele periodice de acțiune ale Oficiului;c) analizează proiectele de acte normative propuse de Oficiu;d) formulează puncte de vedere consultative, la solicitarea directorului general.  +  Articolul 9(1) Directorul general și directorul general adjunct sunt salarizați la nivelul funcțiilor asimilate cu funcțiile de demnitate publică prevăzute la nr. crt. 1 și 2 din anexa nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, cu modificările și completările ulterioare.(2) Personalul Oficiului este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual din sectorul bugetar.(3) Personalul Oficiului beneficiază de stimulente din sumele încasate pentru bugetul de stat din operațiunile contra cost efectuate de Oficiu, în procent de până la 15%.  +  Articolul 10(1) Structura organizatorică a Oficiului se aprobă prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.-----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. XII din HOTĂRÂREA nr. 1.135 din 10 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 30 noiembrie 2010.(2) La propunerea directorului general al Oficiului, în cadrul structurii organizatorice se pot organiza prin ordin al ministrului culturii și cultelor, în condițiile legii, alte servicii și birouri. Prin decizie a directorului general se pot organiza colective temporare pentru realizarea unor programe, proiecte sau studii.(3) Numărul de posturi pentru Oficiu se asigură în limita numărului maxim de posturi prevăzut la pct. I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare.------------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. XII din HOTĂRÂREA nr. 1.135 din 10 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 30 noiembrie 2010.(4) Statul de funcții se aprobă de directorul general al Oficiului.(5) Atribuțiile și modul de funcționare ale compartimentelor din cadrul Oficiului, precum și relațiile funcționale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii și cultelor în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 11(1) Structura de personal a Oficiului cuprinde funcționari publici și personal contractual, potrivit statului de funcții aprobat.(2) Activitatea Oficiului este asigurată, în principal, de personalul tehnic de specialitate, cu atribuții în realizarea de expertize și constatări tehnico-științifice, supravegherea circulației produselor purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, verificarea și promovarea respectării legislației specifice, elaborarea de reglementări normative în domeniu, administrarea registrelor naționale, crearea de baze de date, întocmirea de studii și analize statistice, precum și în colaborare cu organismele de gestiune și cu alte autorități și instituții implicate, din țară sau din străinătate.(3) Pentru realizarea atribuțiilor sale Oficiul poate folosi și colaboratori externi.(4) Personalul Oficiului are acces, în condițiile legii, la documentele și informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor de verificare a respectării legislației privind dreptul de autor și drepturile conexe, care îi revin.  +  Articolul 12(1) Pe lângă Oficiu funcționează corpul de arbitri, potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru constituirea corpului de arbitri Oficiul solicită organismelor de gestiune colectivă, structurilor asociative ale utilizatorilor de opere, prestații artistice și fonograme, Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune să propună fiecare câte 3 candidaturi individuale.(3) Se află în conflict de interese și nu poate face parte din completul de arbitraj arbitrul care a deținut calitatea de angajat al uneia sau în beneficiul uneia dintre părțile aflate în arbitraj, indiferent de forma și de durata angajării, în anul sau în ultimii 3 ani anteriori datei solicitării arbitrajului.  +  Articolul 13(1) Oficiul are dreptul la două autoturisme în parc comun, pentru transportul personalului din aparatul propriu, cu un consum mediu lunar de carburant de 300 litri, și la 4 autovehicule - laborator mobil, cu un consum mediu lunar de carburant de 400 litri.(2) De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Cultelor, se asigură cu prioritate fondurile necesare pentru achiziționarea logisticii indispensabile Oficiului pentru efectuarea constatărilor tehnico-științifice privind produsele pirat, precum și pentru identificarea dispozitivelor destinate realizării de produse pirat.(3) Oficiul informează anual Ministerul Culturii și Cultelor asupra necesarului de dotări pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin.  +  Articolul 14Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 78/2005*) privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 15 februarie 2005, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La punctul I "Organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice finanțate integral din bugetul de stat", după nr. crt. 2 se introduce nr. crt. 2^1 cu următorul cuprins:    "2^1 . Oficiul Român pentru Bugetul de stat"           Drepturile de Autor*)2. La punctul I, nota va avea următorul cuprins:NOTĂ:Unitățile prevăzute la nr. crt. 1-3 pot utiliza un număr maxim de 786 de posturi.---------------*) HOTĂRÂREA nr. 78 din 27 ianuarie 2005 republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 2 mai 2007 a fost abrogată de art. 23 din HOTĂRÂREA nr. 9 din 16 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 21 ianuarie 2009.În consecință, modificările și completările aduse de art. 14 asupra Hotărârii Guvernului nr. 78/2005, devin caduce.  +  Articolul 15Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor și a corpului de arbitri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 8 iulie 2003.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 29 martie 2006.Nr. 401.  +  AnexăAbrogată.-------------Anexa a fost abrogată de art. XIII din HOTĂRÂREA nr. 1.135 din 10 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 30 noiembrie 2010.___________