HOTĂRÂRE nr. 977 din 5 octombrie 2011privind aprobarea desfiinţării unor unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale din judeţele Ilfov şi Mureş
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 14 octombrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă desfiinţarea unităţilor sanitare publice cu paturi, cu personalitate juridică, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a aprobării, prin hotărâre a autorităţilor locale, a înfiinţării căminelor pentru persoane vârstnice, în vederea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice", cu modificările ulterioare. (2) Patrimoniului şi personalului unităţilor sanitare publice cu paturi, desfiinţate potrivit alin. (1), inclusiv echipamentelor medicale din dotarea acestor unităţi sanitare, li se aplică regimul prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, nr. crt. 216 de la rubrica"Judeţul Ilfov" şi nr. crt. 236 de la rubrica "Judeţul Mureş" se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Ritli LadislauMinistrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Sulfina BarbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 5 octombrie 2011.Nr. 977.  +  Anexa LISTAunităţilor sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale din judeţele Ilfov şi Mureş, care se desfiinţează
  Nr. crt. Denumirea autorităţii administraţiei publice locale Judeţul Unitatea sanitară cu paturi al cărei management al asistenţei medicale fost transferat autorităţi- lor administraţiei publice locale, care se desfiinţează
  1. Consiliul Judeţean Ilfov Ilfov Spitalul Comunal Periş - HCJ nr. 90/2011
  2. Consiliul Local Sărmaşu Mureş Spitalul Orăşenesc Sărmaşu - HCJ nr. 26/2011
  --------