ORDIN nr. 752 din 29 septembrie 2011privind modificarea secţiunii B a Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.426 din 11 octombrie 2011
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 752 din 29 septembrie 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 13 octombrie 2011  Văzând Referatul de aprobare nr. RL 1.599 din 11 octombrie 2011 al Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 3.268 din 28 septembrie 2011 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile:- art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările ulterioare;- Ordonanţei Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare,în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul ISecţiunea B a Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 şi 53 bis din 21 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La capitolul II "Achiziţia medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale şi altele asemenea specifice programelor naţionale de sănătate" articolul 21, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Programele/subprogramele naţionale de sănătate pentru care achiziţia medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale şi altele asemenea se realizează prin proceduri de achiziţie publică organizate la nivel naţional în anul 2012 se vor nominaliza prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate."2. La capitolul III "Decontarea medicamentelor şi/sau a materialelor sanitare specifice programelor naţionale de sănătate" articolul 26, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Includerea bolnavilor noi în program se realizează cu încadrarea în numărul de bolnavi prevăzut şi a bugetului aprobat pentru Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică.Contractarea cu furnizorii publici şi privaţi de servicii de hemodializă şi dializă peritoneală, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, se realizează pe baza modelului de contract încheiat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu centrele-pilot, aprobat prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi adaptat corespunzător, după caz."3. Capitolul VII "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2011" va avea următorul cuprins:
  *Font 7*
                                                                                                      "mii lei
  Denumirea programelor naţionale de sănătate Credite de angajament aprobate anul 2011 Credite bugetare aprobate anul 2011
  Total credite de angajament aprobate anul 2011, din care: din transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Total credite bugetare aprobate în anul 2011, din care: din transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
  I. Programe naţionale de sănătate cu scop curativ, din care: 3.184.461 1.183.973 2.484.461 1.183.973
  1. Programul naţional de boli transmisibile, din care: 248.996 215.003 97
  1.1. Subprogramul de tratament al persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere 233.651 200.000
  1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză 15.345 15.003 97
  2. Programul naţional de boli cardio- vasculare*) 37.304 37.304
  3. Programul naţional de oncologie 1.259.770 358.827 823.531 336.963
  3.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, din care: 1.249.770 348.827 813.531 326.963
  - Medicamente eliberate în anul 2010 309.274
  3.2. Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET - CT 10.000 10.000 10.000 10.000
  4. Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) 5.560 5.560 5.560 5.560
  5. Programul naţional de diabet zaharat 656.956 408.459 430.415 430.323
  6. Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare 179.544 179.544 179.544 179.544
  7. Programul naţional de diagnostic şi tratament al sepsisului sever*) 8.136 8.136
  8. Programul naţional de boli endocrine 4.833 4.300
  9. Programul naţional de ortopedie 32.569 29.972
  10. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană 66.046 66.046 66.046 66.046
  11. Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică 563.000 563.000
  12. Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice 1.650 1.650
  Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor**) 120.000 120.000 120.000 120.000
  Sume reţinute în total programe naţionale cu scop curativ 45.537 45.537
  ___________ Notă *) Creditele bugetare alocate Programului naţional de boli cardiovasculare, în sumă de 37.304 mii lei, şi cele alocate Programului naţional de diagnostic şi tratament al sepsisului sever, în sumă de 8.136 mii lei, se utilizează pentru stingerea obligaţiilor de plată neachitate până la data de 31 decembrie 2010. Notă **) În fondurile aferente «Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate», aprobate în anexa nr. 10/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările ulterioare, este cuprinsă şi:- suma de 120.000 mii lei aferentă «Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor», care se regăseşte la paragraful «Medicamente cu şi fără contribuţie personală»."4. La capitolul VIII "Structura programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anii 2011 şi 2012" subcapitolul I "Programe naţionale de sănătate cu scop curativ" punctul 1 "Programul naţional de boli transmisibile" subpunctul 1.1 "Subprogramul de tratament al persoanelor cu infecţie HIV-SIDA şi tratamentul postexpunere" titlul "Indicatori de evaluare" subtitlul 2) "indicatori de eficienţă", litera a) va avea următorul cuprins:"a) cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat/an: 29.171,38 lei."5. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 1 subpunctul 1.2 "Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză" titlul "Indicatori de evaluare" subtitlul 2) "indicatori de eficienţă", liniuţa va avea următorul cuprins:"- cost mediu/bolnav de tuberculoză tratat/an: 360,17 lei."6. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 3 "Programul naţional de oncologie" subpunctul 3.1 "Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice" titlul "Indicatori de evaluare" subtitlul 2) "indicatori de eficienţă", liniuţa va avea următorul cuprins:"- cost mediu/bolnav tratat/an: 9.700,34 lei."7. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 5 "Programul naţional de diabet zaharat" titlul "Indicatori de evaluare" subtitlul 1) "indicatori fizici", litera c) va avea următorul cuprins:"c) număr bolnavi automonitorizaţi: 125.965, din care:c.1) număr copii cu diabet zaharat insulinodependent automonitorizaţi: 2.500;c.2) număr adulţi cu diabet zaharat insulinodependent automonitorizaţi: 123.465."8. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 5 titlul "Indicatori de evaluare" subtitlul 2) "indicatori de eficienţă", litera b) va avea următorul cuprins:"b) cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tratat/an: 1.004,31 lei;".9. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 8 "Programul naţional de boli endocrine", titlul "Indicatori de evaluare", subtitlul 1) "indicatori fizici" va avea următorul cuprins:"1) indicatori fizici: număr de bolnavi trataţi: 18.369, din care: a) 9.269 cu osteoporoză; b) 8.000 cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod; c) 1.100 cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne."10. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 8 titlul "Indicatori de evaluare" subtitlul 2) "indicatori de eficienţă", litera c) va avea următorul cuprins:"c) cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod/an: 526,85 lei."11. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 9 "Programul naţional de ortopedie" titlul "Indicatori de evaluare", subtitlul 1) "indicatori fizici" va avea următorul cuprins:"1) indicatori fizici: a) număr bolnavi cu afecţiuni articulare endoprotezaţi: 9.100; b) număr bolnavi cu endoprotezare articulară tumorală: 15; c) număr bolnavi cu implant segmentar de coloană: 599, din care:c.1) număr bolnavi adulţi cu implant segmentar 516;c.2) număr bolnavi copii cu implant segmentar 83."12. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 9 titlul "Indicatori de evaluare" subtitlul 2) "indicatori de eficienţă", litera a) va avea următorul cuprins:"a) cost mediu/bolnav endoprotezat: 3.378,39 lei;".13. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 10 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" titlul "Indicatori de evaluare" subtitlul 2) "indicatori de eficienţă", litera a) va avea următorul cuprins:"a) cost mediu/bolnav tratat pentru stare posttransplant/an: 26.759,15 lei;".14. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 11 "Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică" titlul "Indicatori de evaluare", subtitlul 1) "indicatori fizici" va avea următorul cuprins:"1) indicatori fizici: a) numărul total de bolnavi trataţi prin dializă: 9.700, din care: a.1) 8.550 prin hemodializă, din care:- hemodializă convenţională: 8.165;- hemodiafiltrare intermitentă on-line: 385;a.2) 1.150 prin dializă peritoneală, din care:- dializă peritoneală continuă: 1.100;- dializă peritoneală automată: 50."
   +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ritli LadislauPreşedintele Casei Naţionale deAsigurări de Sănătate,Nicolae-Lucian Duţă____________