ORDIN nr. 1.422 din 10 octombrie 2011privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 1.422 din 10 octombrie 2011
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 746 din 22 septembrie 2011
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 12 octombrie 2011    Având în vedere Referatul de aprobare nr. R.L. 1.535 din 10 octombrie 2011 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 3.226 din 21 septembrie 2011 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 şi 384 bis din 1 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. În anexa 2, la articolul 9, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Valoarea minimă garantată a punctului lt; lt;per capita gt; gt; este unică pe ţară; pentru luna iunie şi trimestrele III şi IV ale anului 2011, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata lt; lt;per capita gt; gt; este de 3 lei. (2) Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară; pentru luna iunie şi trimestrele III şi IV ale anului 2011, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este de 1,8 lei."2. În anexa 7, la capitolul I punctul C5, litera d) din Lista serviciilor conexe şi punctele aferente acestora va avea următorul cuprins:"d) serviciile conexe furnizate de psiholog, pentru bolile cronice din anexa 39A literele A şi C: consiliere psihologică (adulţi/copii)................ 19 puncte".  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu luna octombrie 2011.Ministrul sănătăţii,Ritli LadislauPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Nicolae-Lucian Duţă-------