HOTĂRÂRE nr. 601 din 6 octombrie 1997privind clasificarea structurilor de primire turistice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 16 octombrie 1997    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Structurile de primire turistice, indiferent de forma de proprietate şi de organizare, se clasifica în funcţie de caracteristicile constructive, de calitatea dotărilor şi a serviciilor prestate. (2) Prin structuri de primire turistice, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege orice construcţii şi amenajări destinate, prin proiectare şi execuţie, cazarii sau servirii mesei pentru turişti, împreună cu serviciile specifice aferente. (3) Structurile de primire turistice includ hoteluri, moteluri, vile, cabane, campinguri, nave fluviale şi maritime, care dispun de spaţii de cazare, sate de vacanta, pensiuni, pensiuni agroturistice şi alte unităţi cu funcţiuni de cazare turistica, unităţile de alimentaţie din incinta acestora, unităţile de alimentaţie publică, situate în staţiunile turistice, precum şi cele administrate de societăţi comerciale de turism, indiferent de amplasament, de forma de organizare şi de proprietate.  +  Articolul 2 (1) Clasificarea structurilor de primire turistice se face de către Oficiul de Autorizare şi Control în Turism, denumit în continuare O.A.C.T., instituţie publică în subordinea Ministerului Turismului, prin eliberarea certificatului de clasificare. (2) Agentul economic care deţine sau administrează structuri de primire turistice va solicita O.A.C.T. clasificarea acestora, cu minimum 60 de zile înainte de darea lor în folosinţă. (3) În termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii, O.A.C.T. va efectua verificările necesare şi va elibera certificatul de clasificare. În cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile pentru categoria minima de clasificare, O.A.C.T. va comunică agentului economic motivul pentru care structura de primire turistica nu poate fi clasificata. (4) În situaţia în care s-au modificat condiţiile care au stat la baza acordării clasificarii, astfel încât nu se mai asigura categoria de clasificare acordată, agentul economic este obligat să solicite o noua clasificare a structurii de primire turistice în cauza, în termen de 30 de zile de la apariţia modificărilor.  +  Articolul 3 (1) Certificatele de clasificare eliberate vor fi vizate de O.A.C.T. din 3 în 3 ani. Agentul economic va solicita vizarea certificatului cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului de 3 ani de la emiterea acestuia sau de la ultima viza. (2) În termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii agentului economic, O.A.C.T. va proceda la reverificarea structurii de primire turistice în cauza şi va acorda viza solicitată, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile şi criteriile minime de clasificare pentru categoria respectiva. În caz contrar, structura de primire turistica va fi clasificata la un nivel inferior. Dacă nu sunt îndeplinite cel puţin condiţiile şi criteriile pentru categoria minima de clasificare, se procedează la retragerea certificatului de clasificare. (3) Pentru structurile de primire turistice care au fost date în folosinţă anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi care n-au obţinut certificatul de clasificare, ori pentru cele la care a expirat termenul de 3 ani de la eliberarea acestuia, termenul de 60 de zile prevăzut la alin. (1) şi (2) curge de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Este interzisă funcţionarea structurilor de primire turistice neclasificate, cu certificate de clasificare nevizate, cu viza expirată sau cu o alta structura a spaţiilor decât cea stabilită prin anexa la certificatul de clasificare.  +  Articolul 5 (1) Însemnele privind tipul structurii de primire turistice şi nivelul de clasificare se expun, la loc vizibil, în exteriorul unităţilor, pentru a fi cunoscute de turişti. (2) Certificatul de clasificare şi anexa acestuia privind structura spaţiilor se păstrează în permanenta în structura de primire turistica în cauza, pentru a fi prezentat organelor de control abilitate.  +  Articolul 6Condiţiile şi criteriile de clasificare a structurilor de primire turistice se stabilesc de Ministerul Turismului, prin norme metodologice publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7 (1) Certificatul de clasificare se retrage de către personalul de specialitate al O.A.C.T., atunci când nu este respectat unul dintre următoarele criterii minime care influenţează direct protecţia turistilor: a) asigurarea apei calde la grupurile sanitare şi în spaţiile de producţie, din structurile de primire turistice unde acest criteriu este obligatoriu, potrivit normelor menţionate la art. 6; b) asigurarea funcţionarii şi întreţinerii corespunzătoare a grupurilor sanitare; c) asigurarea unei temperaturi minime de 18 grade C, pe timp de iarna, în spaţiile de cazare şi de servire a mesei; d) deţinerea autorizaţiilor: sanitară, sanitar-veterinara şi de mediu; e) deţinerea autorizaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor - P.S.I., în cazul unităţilor pentru care, potrivit legii, este obligatorie obţinerea acestora. (2) Restituirea certificatului de clasificare retras se va face după ce personalul de specialitate al O.A.C.T. constata remedierea deficienţelor şi achitarea tarifului aferent acestei prestaţii de către agentul economic. (3) Ministerul Turismului va publică, trimestrial, lista cu structurile de primire turistice cărora le-au fost retrase certificatele de clasificare şi, respectiv, lista structurilor de primire turistice cărora le-au fost restituite certificatele de clasificare.Publicarea se va face cel puţin într-un cotidian central şi cel puţin într-unul local din judeţul în care sunt situate structurile de primire turistice în cauza.  +  Articolul 8O.A.C.T. va proceda la declasificarea structurilor de primire turistice, în situaţia în care constata nerespectarea criteriilor avute în vedere la clasificare, altele decât cele prevăzute la art. 7.  +  Articolul 9Activităţile de analiza a documentaţiilor, de verificare la faţa locului şi de consultanţa, acordate în vederea eliberării şi vizarii certificatelor de clasificare, precum şi efectuarea unei noi clasificari, reprezintă prestări de servicii, pentru care tarifele se stabilesc pe baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 58/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului.  +  Articolul 10 (1) Certificatele de clasificare eliberate anterior datei de intrare în vigoare a prezentei hotărâri îşi păstrează valabilitatea. (2) În cazul certificatelor de clasificare la care a expirat termenul de 3 ani de la emitere, prin derogare de la prevederile art. 3, vizarea acestora se va face eşalonat, într-un interval de cel mult 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 11Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) desfăşurarea activităţii în structuri de primire turistice neclasificate, cu certificate de clasificare nevizate, cu viza expirată sau cu alta structura a spaţiilor decât cea stabilită prin certificatul de clasificare, după depăşirea termenelor prevăzute la art. 2 şi 3; b) nerespectarea criteriilor care au stat la baza clasificarii; c) nesolicitarea reclasificarii structurii de primire turistice şi, respectiv, a vizarii certificatului de clasificare în termenele prevăzute la art. 2 şi 3; d) neexpunerea, în exteriorul unităţii, a însemnelor privind tipul structurii de primire turistice şi nivelul de clasificare sau neprezentarea la solicitarea organelor de control a documentelor de clasificare; e) înscrierea unor informaţii false privind tipul structurii de primire turistice şi nivelul de clasificare, în materialele de promovare, pe firme sau pe însemnele prevăzute la art. 5.  +  Articolul 12Contravenţiile prevăzute la art. 11 se sancţionează după cum urmează: a) faptele prevăzute la lit. c) şi d), cu amendă de la 400.000 lei la 600.000 lei; b) fapta prevăzută la lit. b), cu amendă de la 600.000 lei la 800.000 lei; c) faptele prevăzute la lit. a) şi e), cu amendă de la 800.000 lei la 1.000.000 lei.  +  Articolul 13Contravenţiile se constata şi amenzile se aplică de către personalul de specialitate al O.A.C.T.  +  Articolul 14Contravenţiilor prevăzute la art. 11 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, completată şi modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 12/1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 65/1994.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 114/1995 privind clasificarea pe stele şi categorii a structurilor de primire turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 6 martie 1995, precum şi orice alte dispoziţii contrare. PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------p. Ministrul turismului,Mirel Tariuc,secretar de stat Ministru de stat,ministrul finanţelor, Mircea Ciumara----------------