HOTĂRÂRE nr. 974 din 5 octombrie 2011privind înfiinţarea Centrului de Traumatologie-Toxicologie "Sf. Ioan" Iaşi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 11 octombrie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 174 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Centrul de TraumatologieToxicologie "Sf. Ioan" Iaşi, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu sediul în municipiul Iaşi, str. General Berthelot nr. 2, prin preluarea în parte a unui număr de paturi ale secţiilor/compartimentelor exterioare ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi, în specialităţile: ortopedie-traumatologie, chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă, chirurgie generală-chirurgie vasculară, ATI-toxicologie, medicină internă, precum şi UPU, structuri paraclinice, ambulatoriul integrat, farmacia, structuri care funcţionează în prezent în str. General Berthelot nr. 2 şi în str. Ion Creangă nr. 5 bis, care se reorganizează în condiţiile legii. (2) Centrul de Traumatologie-Toxicologie "Sf. Ioan" Iaşi, nou-înfiinţat, îşi desfăşoară activitatea în imobilele din str. General Berthelot nr. 2.  +  Articolul 2Centrul de Traumatologie-Toxicologie "Sf. Ioan" Iaşi este finanţat integral din venituri proprii, realizate din sumele încasate pentru serviciile medicale prestate pe bază de contract, precum şi din alte surse, în conformitate cu prevederile art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Structura organizatorică a Centrului de Traumatologie-Toxicologie "Sf. Ioan" Iaşi se aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 4 (1) Personalul din structurile de profil nominalizate la art. 1, precum şi personalul TESA, muncitori şi întreţinere, se preia în limita normativului de personal, în condiţiile legii, cu menţinerea drepturilor şi obligaţiilor avute. (2) Centrul de Traumatologie-Toxicologie "Sf. Ioan" Iaşi preia o parte din patrimoniul aferent structurilor de profil prevăzute la art. 1 din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi, pe baza protocolului de predare-preluare, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5La anexa nr. 2 lit. A "Unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii" cap. II "Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate" din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, după punctul 47 se introduce un nou punct, punctul 47^1, cu următorul cuprins:"47^1. Centrul de Traumatologie-Toxicologie "Sf. Ioan" Iaşi".PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul sănătăţii,Ritli LadislauMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 5 octombrie 2011.Nr. 974.-----