NORME din 30 septembrie 2011privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi reflectarea acestuia în contabilitatea Trezoreriei Statului
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 10 octombrie 2011   +  Capitolul I Încasări şi plăţi din fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlociiÎncasări în fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii1. Fondul de risc se constituie potrivitart. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, denumită în continuare ordonanţă, din următoarele surse: a) comisionul de risc încasat de la beneficiarii programului; b) sumele recuperate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organele fiscale competente în contul valorii de executare a garanţiilor plătite de către Ministerul Finanţelor Publice; c) obligaţii fiscale accesorii calculate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organele fiscale competente şi aplicate creanţelor rezultate din plata garanţiilor în cadrul programului; d) dobânzile bonificate la disponibilul fondului de risc în cadrul programului; e) în cazul în care disponibilul fondului de risc al programului nu acoperă valoarea de executare a garanţiilor, acesta se alimentează de la bugetul de stat prin alocaţiile bugetare anuale pe perioada 2011-2014.2. Beneficiarii programului au obligaţia de a plăti comisionul de risc în cuantumul şi până la termenul stipulat în contractul de garantare prevăzut de art. 2 lit. b) din ordonanţă în contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, cod de identificare fiscală 8609468.3. Titlul de creanţă, împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al programului, însoţit de contractul de garantare şi documentele prevăzute în normele metodologice de aplicare a ordonanţei, se înaintează de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.) organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării, în condiţiile legii.4. După începerea procedurii de executare silită de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, beneficiarii programului au obligaţia de a plăti creanţele aferente fondului de risc în contul de disponibil 50.86.04 "Disponibil din executarea silită a sumelor fondului de risc" deschis la unitatea de trezorerie a organului fiscal competent, pe codul de identificare fiscală al debitorilor.5. Unitatea de trezorerie a organului fiscal competent, în ziua imediat următoare încasării sumelor, comunică compartimentului cu atribuţii de executare din cadrul organului fiscal competent operaţiunile efectuate în contul de disponibil 50.86.04, împreună cu "Borderoul însoţitor extras de cont".6. Până cel târziu în ziua imediat următoare primirii operaţiunilor prevăzute la pct. 5, organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sting obligaţiile care se încasează în contul de disponibil 50.86.04, aplicând în mod corespunzător prevederileOrdonanţei Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.7. În termenul prevăzut la pct. 6, compartimentul cu atribuţii de executare silită din cadrul organului fiscal competent întocmeşte şi transmite unităţii trezoreriei statului un referat prin care să dispună transferul sumelor încasate în contul 50.86.04 în contul prevăzut la pct. 2. Pe baza acestui referat, unităţile trezoreriei statului transferă sumele corespunzătoare în contul indicat în referat.8. Pentru neachitarea creanţelor aferente fondului de risc se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere începând cu ziua imediat următoare datei plăţii sumei rezultate din executarea garanţiei până la data stingerii integrale a sumei datorate inclusiv, care se stabilesc prin decizii emise de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit legii.9. În situaţia achitării creanţelor aferente fondului de risc de către beneficiarii programului în interiorul termenelor prevăzute laart. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 682/2011pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilorOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, denumite în continuare norme metodologice de aplicare a ordonanţei, Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va informa organele fiscale competente cu privire la aceasta, indicând obligaţia datorată, suma achitată de beneficiarii programului, data plăţii sumei rezultate din executarea garanţiei şi data încasării în contul menţionat la pct. 2. În baza acestei informări, precum şi a documentelor transmise de F.N.G.C.I.M.M. potrivit pct. 3, organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală calculează obligaţii fiscale accesorii conform pct. 8.10. Obligaţiile fiscale accesorii prevăzute la pct. 8 şi 9 se plătesc de către beneficiarii programului în contul de disponibil prevăzut la pct. 4.Plăţi din fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlociiSumele aflate în fondul de risc sunt destinate achitării obligaţiilor de plată a valorii de executare a garanţiilor de stat în cadrul programului.În cazul în care disponibilul fondului de risc al programului nu acoperă valoarea de executare a garanţiilor, acesta se alimentează de la bugetul de stat în limita alocaţiilor bugetare anuale.La sfârşitul anului bugetar, Ministerul Finanţelor Publice regularizează cu bugetul de stat disponibilităţile aflate în fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii în limita sumelor alocate din acest buget. Disponibilităţile rămase în fondul de risc la sfârşitul anului după regularizarea cu bugetul de stat se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, pe perioada derulării programului.  +  Capitolul II Proceduri de plată1. Ministrul finanţelor publice în calitate de ordonator principal de credite, în cazul administrării şi gestionării fondului de risc, îndeplineşte atribuţiile şi răspunderile prevăzute înLegea nr. 500/2002privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la aprobarea angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din fonduri publice.În situaţia în care instituţia de credit finanţatoare solicită executarea garanţiei şi transmite F.N.G.C.I.M.M. o cerere de plată, ministrul finanţelor publice sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii, în calitate de garant, dispune efectuarea plăţii pe baza următoarelor documente, după caz: a) decizia F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată a garanţiei; b) nota de decontare a sumei în lei necesară plăţii la scadenţă prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme, din disponibilul fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, pentru decontarea valorii de executare a garanţiei aprobată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii.În cazul în care disponibilul din fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii nu acoperă valoarea de executare a garanţiei, Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va întocmi şi va transmite la Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, pe lângă documentele menţionate mai sus, şi următoarele documente:- notă de fundamentare, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme, prin care se propune semnarea cererii pentru deschiderea de credite bugetare din capitolul 54.01 subcapitolul 50, titlul 51, articolul 02, alineatul 30 "Fondul de risc Programul Mihail Kogălniceanu" aprobată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii;- cererea pentru deschiderea de credite bugetare, semnată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii, cu viza controlului financiar preventiv propriu şi delegat, după caz;- notă de lichidare, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentele norme, prin care se propune alimentarea contului "Disponibil fond de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii", de la capitolul 54.01 subcapitolul 50, titlul 51, articolul 02, alineatul 30 "Fondul de risc Programul Mihail Kogălniceanu", aprobată pentru bun de plată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii;- ordonanţare de plată, prevăzută în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentele norme, aprobată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii, cu viza controlului financiar preventiv propriu şi delegat.2. În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii, Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică informează F.N.G.C.I.M.M. cu privire la efectuarea plăţii şi data acesteia şi va transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii.  +  Capitolul III Evidenţa, raportarea, modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii1. Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va prezenta, anual, conducerii ministerului, spre informare, un raport privind modul de constituire şi utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, pe baza datelor privind comisionul la fondul de risc din contractul de garantare prevăzut de art. 2 lit. b) din ordonanţă, a extraselor şi fişelor de cont întocmite de Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, precum şi a informărilor primite de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia generală de planificare strategică şi monitorizare a realizării creanţelor bugetare privind sumele recuperate de la beneficiarii programului în contul valorii de executare a garanţiilor plătite de către Ministerul Finanţelor Publice, precum şi în contul obligaţiilor fiscale accesorii aferente.2. Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică transmite Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică, pentru codificare, extrasele de cont conţinând sumele încasate în contul comisionului de risc de către Ministerul Finanţelor Publice de la beneficiarii programului. Codificarea documentelor justificative se efectuează în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestora.Odată cu codificarea sumelor încasate în contul comisionului de risc, Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va comunică Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică şi valoarea comisionului de risc datorat în baza contractului de garantare, în vederea înregistrării acestuia în contabilitate.3. În baza plăţilor din fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii evidenţiate în extrasele de cont şi a documentelor justificative aferente acestora, Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică înregistrează beneficiarii programului, ca debitori la fondul de risc pentru obligaţiile de plată aferente executării garanţiilor.4. Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică transmite Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică, pentru codificare, extrasele de cont conţinând sumele recuperate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organele fiscale competente în contul valorii de executare a garanţiilor plătite de către Ministerul Finanţelor Publice, precum şi în contul obligaţiilor fiscale accesorii aferente. Codificarea documentelor justificative se efectuează în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestora, pe baza informărilor primite de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organele fiscale competente.5. Începând cu prima plată efectuată de Ministerul Finanţelor Publice din fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii potrivit prevederilor ordonanţei, în urma notificării primite de la Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia generală de planificare strategică şi monitorizare a realizării creanţelor bugetare va transmite Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică, până la data de 20 a lunii următoare trimestrului încheiat, în vederea înregistrării în contabilitatea publică, următoarele situaţii, întocmite distinct pentru fiecare debitor beneficiar al programului: a) situaţia sumelor recuperate la sfârşitul trimestrului încheiat în contul valorii de executare a garanţiilor plătite de către Ministerul Finanţelor Publice; b) situaţia obligaţiilor fiscale accesorii aferente valorii de executare a garanţiilor plătite de către Ministerul Finanţelor Publice, calculate până la sfârşitul trimestrului încheiat.Obligaţia întocmirii acestor situaţii şi transmiterii lor Direcţiei generale de planificare strategică şi monitorizare a realizării creanţelor bugetare în vederea centralizării revine organelor fiscale competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.Direcţia generală de planificare strategică şi monitorizare a realizării creanţelor bugetare din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală va transmite situaţiile de mai sus, spre informare şi Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică.6. Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică transmite anual Direcţiei generale de planificare strategică şi monitorizare a realizării creanţelor bugetare - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală fişele de cont aferente debitelor de recuperat la fondul de risc pentru programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii în vederea confirmării lor de către organele fiscale competente şi spre informare Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică.Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică transmite anual debitorilor beneficiari ai programului extrasele de cont aferente debitelor de recuperat la fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii pentru a fi confirmate potrivit prevederilor Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prinOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.7.1. Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, pe baza situaţiilor primite de la Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, va scădea din evidenţa contabilă a Ministerului Finanţelor Publice creanţele fiscale reprezentând valoarea de executare a garanţiilor plătite de către Ministerul Finanţelor Publice, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora datorate de beneficiarii programului care nu mai pot fi recuperate potrivit prevederilor legale în vigoare, datorită faptului că beneficiarii programului au fost radiaţi din registrul comerţului, nu există nici succesori de drept ai acestora care să preia drepturile şi obligaţiile şi nu a fost atrasă răspunderea altor persoane pentru plata obligaţiilor conform legii.7.2. Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va întocmi situaţiile prevăzute la alin. (1) pe baza comunicărilor primite de la organele fiscale competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  +  Capitolul IV Contabilitatea fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii1. Evidenţa contabilă sintetică şi analitică a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii se organizează în cadrul Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică potrivitLegii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementărilor contabile aplicabile trezoreriei centrale aprobate prinOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.2. Evidenţierea distinctă a operaţiunilor aferente fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii se asigură prin deschiderea de conturi analitice distincte în cadrul conturilor sintetice aferente fondului de risc din planul de conturi al trezoreriei centrale.  +  Anexa 1 la norme    Se aprobă    Ordonator principal de credite    (sau persoana delegată de acesta)                                      NOTĂ            de decontare a sumei în lei necesară plăţii la scadenţă                                    - model -    Referitor la: Scadenţa din data de ...., aferentă împrumutului în valoarede ... lei, contractat de operatorul economic .... de la ....... (instituţia decredit finanţatoare) ............., garantat de stat prin Fondul Naţional deGarantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii(F.N.G.C.I.M.M.), potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi micişi mijlocii
       
    Obligaţia de plată scadentă, în lei:
    1. Soldul contului de disponibil al fondului de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii la data de ....... conform adresei Direcţiei generale ........./data:........................ lei
    2. Total plăţi angajate la data de ..................:........................ lei
    3. (1-2) Sume disponibile în fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii:........................ lei
      Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem următoarele:    1. aprobarea efectuării plăţii către ...... (instituţia de creditfinanţatoare) .... de către Ministerul Finanţelor Publice a sumei în leide ....., scadentă la data de ....., din disponibilul fondului de risc pentruProgramul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii;    2. virarea sumei de ..... lei din contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX (codfiscal 8609468), deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice laTrezoreria Operativă Centrală, în contul IBAN ....... al ...... (finanţatorul)....., deschis la ...., codul fiscal ...., şi transmiterea la Direcţiagenerală de trezorerie şi datorie publică a unei copii a ordinului de platărespectiv de către Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică;    3. evidenţierea în contabilitate a sumei în lei aferente acestei plăţi,care reprezintă debit al operatorului economic ....... faţă de MinisterulFinanţelor Publice.    (Anexăm la prezenta decizia nr. ... a F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cereriide plată transmise de instituţia de credit finanţatoare, înregistrată laMinisterul Finanţelor Publice cu nr. ......./data.)*)    Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoarela exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinulministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu modificările şi completărileulterioare, certificăm operaţiunea în privinţa realităţii, regularităţii şilegalităţii.          
     
    Şef serviciu,
    .....................
  ---------- Notă *) Se completează în cazul în care nu se întocmeşte nota de lichidare.
   +  Anexa 2 la norme    De acord    Ordonator principal de credite    (sau persoana delegată de acesta)                              NOTĂ DE FUNDAMENTARE                                   - model -    Referitor la: Scadenţa din data de ....., aferentă împrumutului în valoarede .... lei, contractat de operatorul economic ..... de la ....... (instituţiade credit finanţatoare) ..., garantat de stat prin Fondul Naţional de Garantarea Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, potrivit Ordonanţei deurgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului MihailKogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii
       
    Obligaţia de plată scadentă, în lei:
    1. Soldul contului de disponibil al fondului de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii la data de ..........., conform adresei Direcţiei generale ........../data:........................ lei
    2. Total plăţi angajate la data de .................:........................ lei
    3. (1-2) Sume disponibile în fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii:........................ lei
    Diferenţa de alimentat la fondul de risc:........................ lei
      Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem semnarea cererii pentrudeschiderea de credite bugetare din capitolul 54.01, subcapitolul 50, titlul 51,articolul 02, alineatul 30 "Fondul de risc Programul Mihail Kogălniceanu" învaloare de ..... lei, anexată, în vederea alimentării contului "Disponibil fondde risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şimijlocii" cu suma de ..... lei.    Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoarela exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinulministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu modificările şi completărileulterioare, certificăm operaţiunea în privinţa realităţii, regularităţii şilegalităţii. 
     
    Şef serviciu,
    .....................
   +  Anexa 3 la norme    Bun de plată    Ordonator principal de credite    (sau persoana delegată de acesta)                               NOTĂ DE LICHIDARE                                   - model -    Referitor la: Scadenţa din data de ..., aferentă împrumutului în valoarede .... lei, contractat de operatorul economic ..... de la ..... (instituţiade credit finanţatoare) ..., garantat de stat prin Fondul Naţional de Garantarea Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), potrivitOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea ProgramuluiMihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii
       
    Obligaţia de plată scadentă, în lei:  
    1. Soldul contului de disponibil al fondului de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii la data de ....... conform adresei Direcţiei generale ........./data:.............................. lei
    2. Total plăţi angajate la data de ....:.............................. lei
    3. (1-2) Sume disponibile în fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii:.............................. lei
    Diferenţa de alimentat la fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii:.............................. lei
      În vederea asigurării sumelor necesare pentru lichidarea obligaţiilor deplată faţă de instituţia de credit finanţatoare, propunem alimentarea contuluide disponibil fond de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentruîntreprinderi mici şi mijlocii prin virarea sumei de ... lei din contul nr. ...,CUI 8609468, în contul nr. RO24TREZ999650101XXXXXXX, CUI 8609468.    Anexăm la prezenta decizia nr. ... a F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cereriide plată transmise de instituţia de credit finanţatoare, înregistrată laMinisterul Finanţelor Publice cu nr. ...../data.    Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoarela exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinulministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu modificările şi completărileulterioare, certificăm operaţiunea în privinţa realităţii, regularităţii şilegalităţii.
     
    Şef serviciu,
    ......................
   +  Anexa 4 la norme    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE                                                   Data emiterii .......................                                                   Compartimentul de specialitate ......                                                   Direcţia generală ...................                                                   Nr./data ..........                              ORDONANŢARE DE PLATĂ                                   - model -    Natura cheltuielii - alimentarea contului "Disponibil fond de risc pentru ProgramulMihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii" cu suma în lei necesarăplăţii valorii de executare a garanţiei aferente scadenţei din data de ...., aferentăîmprumutului în valoare de ... lei, contractat de operatorul economic .... dela ..... (instituţia de credit) ...., garantat de stat prin Fondul Naţional de Garantarea Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), potrivitOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului MihailKogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii    Lista documentelor justificative:    - decizia nr. ... a F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată transmise    de instituţia de credit finanţatoare;    - nota de lichidare nr. ...    Nr./data angajamentului legal .....    Modul de plată (virament/numerar):    Lei/valută: ....................    Suma datorată beneficiarului: ......... lei    Avansuri acordate şi reţinute beneficiarului: .....    Suma de plată: ........... lei
  Suma de plată (valută)
  - felul valutei .............
  - suma în valută ............
  - cursul valutar ............
  - suma în lei ...............
      Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare - lei -
  Subdiviziune a clasificaţiei bugetare, capitolul 54.01 subcapitolul 50 titlul 51 articolul 02 alineatul 30 Disponibil înaintea efectuării plăţii Suma de plată Disponibil după efectuarea plăţii
  0 1 2 3 = col. 1-2
  ....... lei ....... lei ....... lei
  Numele şi adresa beneficiarului Ministerul Finanţelor Publice Str. Apolodor nr.17, Bucureşti Nr. cont: RO24TREZ999650101XXXXXXX CUI 8609468
  Compartimentul de specialitate Compartimentul de contabilitate Control financiar preventiv
  Data ... Data ... CFPD CFPD
  Data ....... Data ......
  Vizat ...... Vizat ......
  Semnătura ... Semnătura ...*) Semnătura .... Semnătura ...
                               Ordonator de credite,                              Data ...............                               Semnătura ........---------- Notă *) Răspunde de datele înscrise în col. 1.--------