HOTĂRÂRE nr. 967 din 29 septembrie 2011privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 7 octombrie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale şi principalele funcţii şi atribuţii  +  Articolul 1 (1) Ministerul Afacerilor Europene se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, în vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene. (2) Ministerul Afacerilor Europene este minister de sinteză. (3) Ministerul Afacerilor Europene are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Aviatorilor 50A, sectorul 1. Ministerul Afacerilor Europene îşi poate desfăşura activitatea şi în alte sedii utilizate în condiţiile legii.  +  Articolul 2Ministerul Afacerilor Europene exercită funcţiile prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2011.  +  Articolul 3 (1) În realizarea funcţiilor sale, Ministerul Afacerilor Europene îndeplineşte următoarele atribuţii principale:I. În domeniul coordonării/gestionării fondurilor europene: a) îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 8 şi 17 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare; b) cooperează cu instituţiile cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice pentru asigurarea unui cadru adecvat de derulare a procedurilor de achiziţie publică desfăşurate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, în condiţiile prevăzute de lege; c) cooperează cu Autoritatea de Audit în vederea asigurării permanente a conformităţii sistemelor de management şi control specifice programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale; d) cooperează cu Autoritatea de Certificare şi Plată în vederea stabilirii şi implementării măsurilor necesare realizării unui management financiar riguros şi eficient al fondurilor alocate programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale; e) îndeplineşte atribuţiile aferente coordonatorului naţional al asistenţei, prevăzute în memorandumurile de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind Programul PHARE şi Facilitatea de tranziţie; f) îndeplineşte atribuţiile aferente coordonării participării României la proiectele de twinning în calitate de punct naţional de contact; g) îndeplineşte atribuţiile aferente punctului naţional de contact pentru mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2004-2009, conform anexei A, secţiunea 2.1 "Administrarea - Selecţia proiectelor - Monitorizarea" din Memorandumul de înţelegere pentru implementarea mecanismului financiar SEE 2004-2009 dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei şi Guvernul României, publicat în temeiul Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.363/2007; h) îndeplineşte atribuţiile aferente punctului naţional de contact pentru Programul de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă 2004-2009, conform Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul Norvegiei şi Guvernul României pentru Programul de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă, publicat în temeiul Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.165/2007; i) îndeplineşte atribuţiile aferente participării la coordonarea politicii în domeniul polilor de creştere.II. În domeniul afacerilor europene: a) realizează, prin intermediul Comitetului de coordonare a afacerilor europene, în limita competenţelor specifice, coordonarea interministerială în vederea elaborării poziţiilor României pe problematica afacerilor europene, scop în care:1. asigură coerenţa intersectorială a poziţiilor naţionale pentru tematicile europene. În acest sens:(i) examinează şi avizează, cu excepţia aspectelor de relaţii externe aflate în competenţa Ministerului Afacerilor Externe, poziţiile care vor fi exprimate de România în cadrul formaţiunilor ministeriale ale Consiliului Uniunii Europene, comitetelor reprezentanţilor permanenţi (COREPER) şi grupurilor de lucru ale Consiliului;(îi) monitorizează participarea instituţiilor la procesul de elaborare şi formulare a poziţiilor României, în funcţie de domeniul specific, precum şi participarea reprezentanţilor acestora la negocierile desfăşurate în cadrul Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Europene;2. conduce, potrivit legii, reuniunile Comitetului de coordonare a afacerilor europene, denumit în continuare Comitetul de coordonare; asigură activitatea executivă şi de secretariat a Comitetului de coordonare şi urmăreşte îndeplinirea deciziilor stabilite de acesta;3. supune dezbaterii Comitetului de coordonare aspectele aflate în divergenţă între ministere şi/sau alte instituţii ale administraţiei publice centrale şi nesoluţionate la nivelul grupurilor de experţi;4. prezintă primului-ministru şi Guvernului propuneri pentru soluţionarea divergenţelor rămase nerezolvate la nivelul Comitetului de coordonare;5. organizează registrul poziţiilor naţionale elaborate şi transmise cu privire la proiectele de acte legislative ale Uniunii Europene; b) monitorizează evoluţia în Parlamentul European a dosarelor europene prioritare pentru România, cu excepţia aspectelor de politică externă şi de securitate comună aflate în competenţa Ministerului Afacerilor Externe; c) informează membrii români în Parlamentul European cu privire la elementele de poziţie adoptate de România, pe domeniile aflate în competenţa sa; d) informează periodic misiunile statelor membre în România cu privire la subiectele aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene, precum şi cu privire la alte aspecte aflate în competenţa sa; e) coordonează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, potrivit competenţelor sale, elaborarea documentelor necesare pentru participarea la reuniunile Consiliului European; f) coordonează procesul de notificare electronică a legislaţiei naţionale care transpune dreptul Uniunii Europene; g) asigură coordonarea interministerială în vederea transpunerii directivelor europene şi asigurării cadrului de aplicare directă a regulamentelor şi deciziilor Uniunii Europene; h) avizează, în mod obligatoriu, proiectele de acte normative care urmăresc transpunerea sau asigurarea cadrului de aplicare directă în legislaţia naţională a actelor legislative ale Uniunii Europene ori care au relevanţă europeană şi examinează, sub aspectul compatibilităţii cu reglementările Uniunii Europene, la solicitarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, propunerile legislative, în vederea formulării punctului de vedere al Guvernului asupra acestora; i) coordonează şi supraveghează fundamentarea de către autorităţile şi instituţiile publice a poziţiilor naţionale care urmează a fi comunicate Comisiei Europene, în cadrul solicitărilor de informaţii ale acesteia, transmise prin intermediul bazei de date electronice constituite în acest scop; j) reprezintă România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi a altor instituţii ale Uniunii Europene:1. în cadrul procedurilor prevăzute la art. 258-260 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în legătură cu etapele precontencioase şi contencioase ale acţiunii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor rezultate din aplicarea Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene;2. în cadrul procedurilor prevăzute la art. 263 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în legătură cu acţiunea în anulare;3. în cadrul procedurilor prevăzute la art. 265 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în legătură cu acţiunea în constatarea abţinerii de a acţiona;4. în cadrul procedurilor prevăzute la art. 267 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind cererea având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare;5. în cadrul procedurilor prevăzute la art. 268 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind acţiunea în repararea daunelor, în conformitate cu art. 340 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;6. în cadrul procedurilor legate de aplicarea art. 270 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;7. în cadrul procedurilor litigioase prevăzute la art. 271 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind obligaţiile care rezultă din statutul Băncii Europene de Investiţii, măsurile adoptate de Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investiţii, măsurile adoptate de Consiliul Directorilor Băncii Europene de Investiţii, precum şi în legătură cu îndeplinirea de către băncile centrale naţionale a obligaţiilor care rezultă din aplicarea Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene şi a Statutului Sistemului European al Băncilor Centrale;8. în cadrul procedurii prevăzute la art. 218 alin. (11) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind obţinerea avizului Curţii de Justiţie cu privire la compatibilitatea unui acord preconizat cu dispoziţiile tratatelor;9. în cadrul procedurii prevăzute la art. 256 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;10. în cadrul procedurii prevăzute la art. 256 alin. (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;11. în cadrul procedurii prevăzute la art. 256 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; k) reprezintă România în procedurile jurisdicţionale înaintea Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS); l) coordonează şi monitorizează, potrivit legii, îndeplinirea obligaţiilor care decurg din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană; m) reprezintă punctul naţional de contact pentru problematica pieţei interne şi pentru Oficiul TAIEX al Comisiei Europene; n) organizează Centrul Naţional SOLVIT; o) este coordonator naţional al Sistemului de informare al pieţei interne (IMI) şi coordonator al ariei legislative servicii; p) urmăreşte evoluţia politicilor Uniunii Europene şi poate propune măsuri pentru adaptarea politicilor României la acestea; q) coordonează elaborarea sau, după caz, participă la elaborarea strategiilor şi programelor naţionale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene; monitorizează implementarea acestora, inclusiv a documentelor programatice derivate din acestea; r) reprezintă coordonatorul naţional şi punctul tehnic de contact în problematica Strategiei "Europa 2020"; s) coordonează elaborarea, monitorizarea şi evaluarea Programului naţional de reformă, instrumentul de punere în aplicare a Strategiei "Europa 2020"; t) conduce şi asigură secretariatul tehnic al Grupului de lucru la nivel înalt pentru Strategia "Europa 2020" (secretar de stat sau echivalent); u) elaborează sinteze şi rapoarte de monitorizare a îndeplinirii obligaţiilor României ca stat membru al Uniunii Europene, le prezintă Guvernului şi, după caz, Comisiei Europene; v) participă la acţiunile Uniunii Europene vizând schimbul de experienţă şi bune practici între statele membre, în contextul implementării Strategiei "Europa 2020" şi a Programului naţional de reformă; w) coordonează procesul de comunicare internă privind domeniul afacerilor europene; x) răspunde de aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 92/2002 pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului Europei şi a plăţii cotizaţiei anuale. (2) Ministerul Afacerilor Europene gestionează mecanismul intern de rambursare a cheltuielilor de transport pentru participarea delegaţilor români la reuniunile Consiliului Uniunii Europene şi Consiliului European. (3) Ministerul Afacerilor Europene exercită auditul intern asupra activităţilor desfăşurate în cadrul aparatului propriu şi/sau evaluează activităţile de audit intern desfăşurate în cadrul structurilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerului, în condiţiile legii. (4) Ministerul Afacerilor Europene aplică legislaţia în domeniul resurselor umane: recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sancţionare şi încetare a raporturilor de muncă/serviciu, respectiv salarizare a personalului din autoritatea sa, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. (5) Ministerul Afacerilor Europene îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniul său de activitate stabilite prin acte normative.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea Ministerului Afacerilor Europene  +  Articolul 4 (1) Structura organizatorică a Ministerului Afacerilor Europene este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Personalul Ministerului Afacerilor Europene este compus din demnitari, funcţionari publici şi personal contractual salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Afacerilor Europene este de 240, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (3) Statul de funcţii, statul de personal şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor europene. (4) Ministerul Afacerilor Europene preia fără examen sau concurs personalul încadrat la Departamentul pentru Afaceri Europene (DAE), precum şi personalul încadrat la Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), în condiţiile legii.  +  Articolul 5Atribuţiile şi răspunderile structurilor din aparatul propriu al Ministerului Afacerilor Europene, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului afacerilor europene.  +  Articolul 6Pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor sale, Ministerul Afacerilor Europene poate colabora cu specialişti în diverse domenii de activitate, în condiţiile legii.  +  Articolul 7 (1) În coordonarea Ministerului Afacerilor Europene funcţionează Institutul European din România, înfiinţat potrivit legii. (2) Finanţarea Institutului European din România se asigură prin bugetul Ministerului Afacerilor Europene.  +  Secţiunea a 3-a Conducerea şi administrarea Ministerului Afacerilor Europene  +  Articolul 8 (1) Conducerea Ministerului Afacerilor Europene se asigură de către ministrul afacerilor europene. (2) Ministrul afacerilor europene reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi instituţii publice, organizaţii interne şi internaţionale, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine. Prin ordin al ministrului afacerilor europene unele atribuţii pot fi delegate secretarilor de stat, secretarului general, persoanelor cu funcţii de conducere din compartimentele de specialitate şi altor persoane din aparatul propriu al ministerului. (3) Ministrul afacerilor europene este ordonator principal de credite şi îndeplineşte, în domeniul de activitate al ministerului, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. Ministrul afacerilor europene poate delega această calitate secretarilor de stat, secretarului general sau altor persoane împuternicite în acest scop. Prin ordin al ministrului afacerilor europene se vor preciza limitele şi condiţiile delegării.  +  Articolul 9 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul afacerilor europene emite ordine şi instrucţiuni. (2) Prin ordin al ministrului afacerilor europene pot fi delegate atribuţii şi persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul ministerului. (3) Pe lângă ministrul afacerilor europene funcţionează, ca organ consultativ, colegiul ministerului. Componenţa şi regulamentul de funcţionare ale colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor europene. (4) Cabinetele demnitarilor se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare. Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor are statut de personal contractual.  +  Articolul 10 (1) Ministrul afacerilor europene este ajutat în activitatea sa de 2 secretari de stat şi un subsecretar de stat, numiţi prin decizii ale primului-ministru, precum şi de secretarul general, numit în condiţiile legii. (2) Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate prin ordin al ministrului afacerilor europene. În cazul în care unul dintre secretarii de stat nu îşi poate exercita atribuţiile curente, atribuţiile sale vor fi exercitate, prin ordin al ministrului afacerilor europene, de celălalt secretar de stat. (3) Secretarul general al ministerului este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile ministerului. (4) Secretarul general are atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Afacerilor Europene ori încredinţate de ministrul afacerilor europene, în condiţiile legii.  +  Articolul 11Ministerul Afacerilor Europene poate închiria spaţii pentru necesităţi proprii, în condiţiile legii.  +  Articolul 12 (1) Stabilirea numărului maxim de autoturisme şi a consumului lunar de carburanţi se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Ministerul Afacerilor Europene are în dotare, pentru activităţi specifice, mijloace de transport. Numărul acestora, precum şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea Ministerului Afacerilor Europene, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al Ministerului Afacerilor Europene în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite.  +  Capitolul II Dispoziţii finale  +  Articolul 13În termenul prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2011, Ministerul Afacerilor Europene preia de la DAE şi de la Secretariatul General al Guvernului, pe baza protocolului de predare-preluare, structura de personal, prevederile bugetare pe anul 2011, execuţia bugetară până în momentul predării-preluării şi patrimoniul stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 14 (1) Patrimoniul Ministerului Afacerilor Europene se constituie pe baza protocoalelor de predare-preluare ce se vor încheia în termenul prevăzut de art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2011. (2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul afacerilor europene,Leonard OrbanSecretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Sulfina BarbuMinistrul afacerilor externe,Teodor BaconschiMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 29 septembrie 2011.Nr. 967.  +  Anexa 1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Afacerilor EuropeneNumărul maxim de posturi = 240(exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului)*Font 9*                                 ┌────────┐                       ┌─────────┤Ministru├───────────────┐                       │ └────┬───┘ │                       v │ v               ┌───────────────┐ │ ┌──────────────────┐               │ Structura de │ │ │Compartiment Audit│               │ Securitate │ │ └──────────────────┘               └───────────────┘ │                     ┌────────────────┴───┬─────────────────┐                     │ │ │                     v v v              ┌───────────┐ ┌─────────┐ ┌───────────┐              │Secretar de│ │Secretar │ │Secretar de│              │ Stat │ │ General │ │ Stat ├───────────┐              └────┬──────┘ └────┬────┘ └─────┬─────┘ │                   │ │ │ v                   │ │ │ ┌───────────────────┐                   v │ v │Subsecretar de Stat│    ┌─────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────┐│ Agentul RO │    │Direcţia Generală Autoritatea│ │ │ Departamentul ││ la CJUE şi TUE │    │ pentru Coordonarea │ │ │ pentru │└───────────────────┘    │Instrumentelor Structurale │ │ │Politici Europene│ |    └──┬──────────────────────────┘ │ └───┬─────────────┘ |       │ │ │ |       │ ┌───────────────────┐ │ │ ┌────────────────────┐ |       │ │Direcţia de Analiza│ │ │ │Direcţia Coordonare │ |       ├──>│şi Programare │ │ ├──>│ Poziţii Piaţă │ |       │ └───────────────────┘ │ │ │ Internă │ |       │ │ │ └────────────────────┘ |       │ ┌───────────────────┐ │ │ |       │ │ Direcţia │ │ │ ┌────────────────────┐ |       ├──>│ Monitorizare │ │ │ │Direcţia Coordonare │ |       │ └───────────────────┘ │ ├──>│Poziţii Politici şi │ |       │ │ │ │Instituţii Europene │ |       │ ┌───────────────────┐ │ │ └────────────────────┘ |       ├──>│Direcţia Asistenţă │ │ │ ┌────────────────────┐ |       │ │Tehnică*1) │ │ │ │Direcţia Strategii │ |       │ └───────────────────┘ │ ├──>│UE şi Monitorizare │ |       │ │ │ │ Postaderare │ |       │ ┌───────────────────┐ │ │ └────────────────────┘ |       ├──>│Direcţia Coordonare│ │ │ ┌────────────────────┐ |       │ │ de Sistem │ │ │ │Serviciul Comunicare│ |       │ └───────────────────┘ │ ├──>│şi Relaţii Publice │ |       │ │ │ └────────────────────┘ |       │ ┌───────────────────┐ │ │ ┌────────────────────┐ |       └──>│Unitatea Centrală │ │ │ │Serviciul Relaţii cu│ |           │ de Evaluare*2) │ │ ├── │Parlamentul European│ |           └───────────────────┘ │ │ │şi Statele Membre UE│ |                                            │ │ └────────────────────┘ |                                            │ │ ┌────────────────────┐ |                                            │ │ │Serviciul Contencios│ |                                            │ ├──>│ UE │<----|                                            │ │ └────────────────────┘ |                                            │ │ ┌────────────────────┐ |                                            │ │ │ Direcţia Drept │ |                                            │ └──>│ European şi │<----|                                            │ │ Armonizare │                                            │ │ Legislativă │                                            │ └────────────────────┘                                            │                                            │ ┌───────────────────────────┐                                            │ │Serviciul Achiziţii Publice,│                                            ├───>│ Administrativ │                                            │ └───────────────────────────┘                                            │ ┌───────────────────────────┐                                            ├──> │ Biroul Resurse Umane │                                            │ └───────────────────────────┘                                            │ ┌───────────────────────────┐                                            ├──> │ Biroul Financiar - │                                            │ │ Contabilitate │                                            │ └───────────────────────────┘                                            │ ┌───────────────────────────┐                                            ├──> │ Compartimentul Juridic │                                            │ └───────────────────────────┘                                            │ ┌───────────────────────────┐                                            └──> │ Compartimentul IT │                                                 └───────────────────────────┘___________*1) Îndeplineşte funcţia de Autoritate de management pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică.*2) Se organizează şi funcţionează la nivel de birou.  +  Anexa 2 MIJLOACELE DE TRANSPORTşi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice┌────┬──────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────┐│Nr. │ Ministerul │ Tipul │Numărul maxim│Consumul maxim de ││crt.│Afacerilor Europene │ mijlocului │ aprobat │carburant pentru un ││ │ │de transport │ (bucăţi) │autovehicul (litri/ ││ │ │ │ │ lună/vehicul) │├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────┤│ 1.│Parc auto demnitari şi│ │ │ ││ │asimilaţii acestora*) │- autoturism │ 5 │ 200 │├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────┤│ 2.│Parc auto comun*) │- autoturism │ 2 │ 150 │├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────┤│ 3.│Parc auto transport │- autoturism │ 1 │ 150 ││ │marfă, persoane, │- microbuz │ 1 │ 150 ││ │delegaţii**) │ │ │ │└────┴──────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────┤___________ Notă *) Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Notă **) Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.NOTE:1. Nu se consideră depăşiri ale consumului de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.2. Autoturismele din parcul auto al Ministerului Afacerilor Europene pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al ministrului afacerilor europene._________