ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 septembrie 2011privind trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 5 octombrie 2011    Având în vedere că prin Legea nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, statul român şi-a asumat responsabilitatea realizării cadastrului general în scopul înscrierii din oficiu în cartea funciară a proprietăţilor imobiliare,întrucât prin intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară asigură preşedinţia Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România (Consiliul INIS), componenta prin care România contribuie la implementarea Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) (Directiva INSPIRE), prin dezvoltarea unui geoportal naţional care trebuie să asigure prestarea serviciilor prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, prin crearea şi actualizarea evidenţei parcelelor de terenuri la nivel naţional,având în vedere direcţiile de acţiune care revin Guvernului prin Programul de guvernare 2009-2012, referitoare la introducerea cadastrului unitar pe cheltuiala statului, intabularea tuturor suprafeţelor agricole şi forestiere, sprijinirea autorităţilor executive ale administraţiei publice locale pentru întocmirea registrelor parcelare ale terenurilor, realizarea infrastructurii de date spaţiale în vederea asigurării suportului informaţional necesar adoptării unor decizii fundamentate cu privire la limitele unităţilor administrativ-teritoriale, clarificarea regimului proprietăţii prin finalizarea cât mai rapidă a procesului de retrocedare a proprietăţilor, înscrierea corectă a proprietăţii în cartea funciară, sub aspect tehnic şi juridic, în baza realităţii din teren, clarificarea legislaţiei în domeniile cadastrului şi cărţii funciare,având în vedere intercondiţionarea activităţilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului cu cele ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru realizarea obiectivelor comune privind politicile sectoriale pentru planificarea dezvoltării regionale şi înregistrarea sistematică în cadastru şi cartea funciară, precum şi necesitatea de corelare a politicilor de dezvoltare teritorială cu cele de administrare a terenurilor, acestea contribuind la dezvoltarea economică şi socială, conservarea mediului şi creşterea calităţii vieţii, prin implementare de politici armonizate ce privesc dezvoltarea terenului şi furnizarea de servicii complexe mediului de afaceri şi cetăţenilor,neadoptarea în regim de urgenţă a prezentei ordonanţe de urgenţă ar conduce la blocarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii în lipsa unor înscrieri corecte, sub aspect tehnic şi juridic, ale proprietăţilor în cărţile funciare,întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, instituţie publică cu personalitate juridică, trece din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.  +  Articolul 2 (1) Personalul şi patrimoniul Agenţiei Naţionale se preiau integral, iar Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului se substituie în toate drepturile şi obligaţiile Ministerului Administraţiei şi Internelor privind activitatea Agenţiei Naţionale. (2) Personalul Agenţiei Naţionale şi al instituţiilor sale subordonate beneficiază în continuare de salariile şi de drepturile avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, potrivit prevederilor legale în vigoare. (3) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului preia de la Ministerul Administraţiei şi Internelor, pe baza protocolului de predare-preluare, structura de personal, prevederile bugetare pe anul 2011, execuţia bugetară până la momentul predării-preluării şi patrimoniul stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite, finanţarea Agenţiei Naţionale va fi asigurată din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului introduc modificările corespunzătoare în numărul maxim de posturi finanţate pe anul 2011.  +  Articolul 4Imobilele aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru Agenţia Naţională trec în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru Agenţia Naţională.  +  Articolul 5În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Ministerul Administraţiei şi Internelor vor supune spre aprobare Guvernului proiectele de hotărâri pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 6În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre privind nominalizarea şi transmiterea imobilelor aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.  +  Articolul 7Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, se organizează ca instituţie publică cu personalitate juridică, unica autoritate în domeniu, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului."2. La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Tarifele şi încasările prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) nu sunt purtătoare de TVA, în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (4)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare."3. La articolul 8, alineatul (4) se abrogă.4. În cuprinsul legii, sintagma "Ministerul Administraţiei şi Internelor" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului", iar sintagma "ordin al ministrului administraţiei şi internelor" se înlocuieşte cu sintagma "ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului", cu excepţia prevederilor cuprinse la art. 7 şi art. 64 alin. (2) lit. b) şi c).  +  Articolul 8Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), litera i) se abrogă.2. La articolul 3 alineatul (1) litera a), punctul 22 va avea următorul cuprins:"22. asigură, prin structurile de specialitate din subordine, aplicarea strategiei şi a programului de guvernare în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale specializate în administraţia publică, activitatea de evidenţă a persoanelor, precum şi activitatea de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă civilă."3. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) În domeniul administraţiei publice, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Direcţia Generală de Paşapoarte, Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor şi Arhivele Naţionale."  +  Articolul 9Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, se modifică după cum urmează:1. În cuprinsul ordonanţei, sintagma "Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Agenţia de Cadastru şi Publicitate Imobiliară" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară".2. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului transmite Comisiei Europene actele normative naţionale adoptate pentru conformarea cu prevederile Directivei INSPIRE."  +  Articolul 10Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Sulfina BarbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 28 septembrie 2011.Nr. 81.--------