ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 29 septembrie 2011privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 4 octombrie 2011  Având în vedere angajamentele asumate de România prin acordurile de înţelegere cu Fondul Monetar Internaţional şi Uniunea Europeană din anul 2011, acte prin care Guvernul României s-a obligat să rezolve deficienţele constatate la unele întreprinderi de stat, se impune luarea unor măsuri care să conducă la restructurarea economico-financiară a acestora şi la eliminarea pierderilor şi eficientizarea pe termen lung a activităţii fiecărui sector de activitate. Reducerea arieratelor este o condiţie sine qua non pentru realizarea reformelor întreprinderilor de stat în scopul realizării creşterii economice.Neluarea măsurilor în regim de urgenţă pune în pericol funcţionarea sistemului energetic naţional.Întrucât, începând cu anul 2001, Institutul Naţional de Expertize Criminalistice a aderat la Reţeaua Europeană a Institutelor de Ştiinţe Criminalistice (ENFSI), organism înfiinţat în anul 1995, care stabileşte şi menţine relaţii de lucru cu instituţii similare, acreditează şi sprijină laboratoarele de profil în implementarea bunelor practici, a standardelor de calitate şi a procedurilor de lucru europene în domeniul ştiinţelor criminalistice, este necesar a se achită de către Institutul Naţional de Expertize Criminalistice cotizaţia ce decurge din calitatea de membru a ENFSI.Deoarece plata cotizaţiei aferente acestui statut trebuie efectuată până la data de 1 octombrie 2011, neadoptarea prezentului act normativ în regim de urgenţă va conduce la neplata acesteia şi la pierderea chiar a calităţii de membru al ENFSI, ceea ce ar putea crea disfuncţionalităţi în implementarea procedurilor de lucru europene în domeniul ştiinţelor criminalistice, cu atât mai mult cu cât în centrul preocupărilor Uniunii Europene se află cooperarea şi uniformizarea practicii de expertiză la nivel european, în vederea modernizării şi dezvoltării acestei activităţi într-un cadru omogen, în concordanţă cu standardul de calitate internaţional.Ţinând cont de obligaţiile asumate de către Guvernul României prin semnarea Acordului dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Trans-Europeană (TER)" privind fondul de cooperare şi creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992, ratificat prin Legea nr. 124/1994, cu modificările ulterioare,având în vedere necesitatea adoptării în regim de urgenţă a măsurilor de punere în aplicare a prevederilor art. IV din Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Trans-Europeană (TER)" privind fondul de cooperare şi creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992, la care România este parte,având în vedere că achitarea contribuţiei de 10.000 de dolari pentru anul în curs, în conformitate cu prevederile acordului mai sus menţionat, trebuie efectuată către Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite cât mai curând posibil,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează: a) unele modalităţi speciale de stingere a obligaţiilor fiscale ale unor operatori economici, administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; b) măsuri referitoare la plata cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte.  +  Capitolul I Modalităţi de stingere a obligaţiilor fiscale prin darea în plată a unor bunuri  +  Articolul 2 (1) Prin derogare de la prevederile art. 175 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la cererea Companiei Naţionale a Huilei - S.A., denumită în continuare companie, creanţele fiscale administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se sting prin trecerea în proprietatea publică sau privată a statului şi în administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri a unor bunuri aferente unor active definite conform art. 3 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în proprietatea companiei. (2) Stingerea creanţelor fiscale se va face la valoarea bunurilor ce intră în componenţa activelor stabilită prin raportul de evaluare întocmit de către un evaluator independent. (3) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri aprobă prin ordin al ministrului lista bunurilor aferente activelor ce urmează să fie evaluate, precum şi raportul de evaluare prevăzut la alin. (2). (4) Bunurile care sunt grevate de alte sarcini în afara celor instituite de organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aferente activelor prevăzute la alin. (1), nu pot constitui obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi compania încheie un proces-verbal de predare-preluare prin care se trec în proprietatea statului bunurile prevăzute la alin. (1), care cuprinde şi valoarea acestora. Procesul-verbal constituie titlu de proprietate al statului.  +  Articolul 3 (1) În vederea stingerii creanţelor fiscale, în termen de 15 zile de la încheierea procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (5), compania depune cererea de stingere a obligaţiilor fiscale la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale ale acesteia. (2) Cererea va fi însoţită de lista, raportul de evaluare şi procesul-verbal prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (5). (3) Organul fiscal stinge creanţele fiscale cu valoarea bunurilor trecute în proprietatea statului în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, în baza procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (5), şi notifică compania şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în acest sens. (4) Data stingerii creanţelor este data încheierii procesuluiverbal prevăzut la art. 2 alin. (5). (5) În cazul în care operaţiunea de transfer al proprietăţii bunurilor, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, este taxabilă, cu valoarea stabilită, potrivit legii, plus taxa pe valoarea adăugată, se stinge cu prioritate taxa pe valoarea adăugată aferentă operaţiunii de dare în plată. (6) La data semnării procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (5) încetează de drept măsurile de indisponibilizare a bunurilor ce fac obiectul acestuia, instituite de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.  +  Articolul 4 (1) În cazul în care bunurile ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă, trecute în proprietatea statului, au fost revendicate şi restituite, potrivit legii, terţelor persoane, compania va fi obligată la plata creanţelor stinse prin această modalitate. Creanţele fiscale renasc la data la care bunurile au fost restituite terţului. (2) Pentru perioada cuprinsă între data trecerii în proprietatea statului şi data la care au renăscut creanţele fiscale prevăzute la art. 3 alin. (3) nu se datorează dobânzi sau penalităţi de întârziere, după caz.  +  Articolul 5Activele ale căror bunuri trec în proprietatea statului sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 6În termen de 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de predare-preluare, Guvernul, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, emite, în condiţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, o hotărâre prin care se aprobă lista bunurilor imobile preluate în proprietatea statului ce se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.  +  Capitolul II Modalităţi de stingere a obligaţiilor fiscale prin darea în plată a unor titluri de participare  +  Articolul 7 (1) Obligaţiile fiscale ale operatorilor economici prevăzuţi în anexa nr. 2, administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se sting prin trecerea în proprietatea privată a statului a titlurilor de participare deţinute de aceştia la societăţi comerciale. (2) Stingerea creanţelor fiscale se va face la valoarea titlurilor de participare stabilită prin raportul de evaluare întocmit de către un evaluator independent.  +  Articolul 8 (1) Ministerele care exercită în numele statului calitatea de acţionari la debitorii prevăzuţi în anexa nr. 2 aprobă numărul titlurilor de participare care fac obiectul trecerii în proprietatea privată a statului şi aprobă raportul de evaluare prevăzut la art. 7 alin. (2). (2) Titlurile de participare care sunt grevate de alte sarcini în afara celor instituite de organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nu pot constitui obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 9Ministerele prevăzute la art. 8 alin. (1) încheie un proces-verbal de predare-preluare prin care se trec în proprietatea privată a statului titlurile de participare. Procesul-verbal cuprinde numărul şi valoarea acestora şi constituie titlu de proprietate al statului.  +  Articolul 10Lista debitorilor şi a societăţilor la care aceştia deţin titluri de participare, precum şi numărul maxim al titlurilor care pot face obiectul trecerii în proprietatea privată a statului sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 11 (1) În vederea stingerii creanţelor fiscale, în termen de 15 zile de la încheierea procesului-verbal prevăzut la art. 9, debitorul depune cererea la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale ale acestuia. (2) Cererea va fi însoţită de aprobarea ministerului de resort, raportul de evaluare prevăzut la art. 7 alin. (2) şi procesul-verbal prevăzut la art. 9. (3) Organul fiscal stinge creanţele fiscale cu valoarea acţiunilor trecute în domeniul privat al statului în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, în baza procesului-verbal prevăzut la art. 9, şi notifică debitorul şi ministerele prevăzute la art. 8 alin. (1) în acest sens. (4) Data stingerii creanţelor este data încheierii procesului-verbal prevăzut la art. 9. (5) La data semnării procesului-verbal încetează de drept măsurile de indisponibilizare a titlurilor de participare ce fac obiectul acestuia, instituite de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.  +  Capitolul III Măsuri referitoare la plata cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte  +  Articolul 12 (1) Se aprobă plata contribuţiei anuale de participare a Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, în calitate de membru al Reţelei Europene a Institutelor de Ştiinţe Criminalistice (ENFSI), în vederea funcţionării Secretariatului general al ENFSI, în limita echivalentului în lei al sumei de 2.500 euro/an. (2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii. (3) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Justiţiei. (4) Pentru anul 2011, suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul Ministerului Justiţiei pentru anul 2011.  +  Articolul 13Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1 "Lista organizaţiilor internaţionale interguvernamentale la care România este membră", la punctul II "Organizaţiile internaţionale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor şi a altor instituţii centrale", după poziţia 54 se introduce o nouă poziţie, poziţia 55, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea organizaţiei Sediul Anul înfiin- ţării Anul aderării României Instituţia română care coordonează relaţiile cu organizaţia internaţională respectivă Explicaţii
  "55. Reţeaua Europeană a Institutelor de Ştiinţe Criminalistice (ENFSI) Haga 1995 2001 Institutul Naţional de Expertize Criminalistice România participă din anul 2001"
  2. La anexa nr. 2.2 "Cotizaţii la alte organisme internaţionale", după ultimul subcapitol "Institutul Naţional al Magistraturii" se introduce un nou subcapitol, cu următorul cuprins:"Institutul Naţional de Expertize Criminalistice
  1. Reţeaua Europeană a Institutelor de Ştiinţe Criminalistice (ENFSI) euro 2500"
   +  Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.034/2004 pentru aprobarea contribuţiei anuale a României la bugetul Reţelei Europene a Institutelor de Ştiinţe Criminalistice (ENFSI), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 8 iulie 2004.  +  Articolul 15Articolul 2 din Legea nr. 124/1994 pentru ratificarea Acordului dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Trans-Europeană (TER)" privind fondul de cooperare şi creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 19 decembrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Plata contribuţiei anuale a Guvernului României la nivelul prevăzut la art. IV din acord se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, iar echivalentul în lei al contribuţiei se va calcula pe baza raportului de schimb valutar leu/dolar în vigoare la data efectuării plăţii."  +  Articolul 16Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuMinistrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Ion AritonMinistrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuBucureşti, 29 septembrie 2011.Nr. 84.
   +  Anexa 1 Activele ale căror bunuri fac obiectul trecerii îndomeniul public al statului
  Nr. crt. Denumirea
  1. Exploatarea Minieră Petrila
  2. Exploatarea Minieră Paroşeni
  3. Exploatarea Minieră Uricani
   +  Anexa 2 Lista debitorilor şi a societăţilor la care aceştia deţin titluride participare, precum şi numărul maxim al titlurilor care pot faceobiectul trecerii în proprietatea privată a statului┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Instituţia publică sub autoritatea căreia funcţionează debitorul ││ ├─────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────┤│Nr. │ │Operatorul economic la care │Numărul de││crt.│ │debitorul deţine titluri de │titluri de││ │ │ participare │partici- ││ │ Debitorul │ │pare care ││ │ │ │pot face ││ │ │ │obiectul ││ │ │ │transfe- ││ │ │ │rului │├────┼─────────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────┤│ 1.│Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii ││ ├─────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────┤│ │Compania Naţională de Căi Ferate │Societatea Comercială │ 6.629.629││ │"C.F.R." - S.A. │"Telecomunicaţii CFR" - S.A.│ ││ │ ├────────────────────────────┼──────────┤│ │ │Societatea Comercială "Grup │ ││ │ │Exploatare şi Întreţinere │ ││ │ │Palat CFR" - S.A. │22.680.669││ │ ├────────────────────────────┼──────────┤│ │ │Societatea Comercială │ ││ │ │"Electrificare CFR" - S.A. │21.593.339│├────┼─────────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────┤│ 2. │Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri ││ ├─────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────┤│ │Societatea Comercială de │Societatea Comercială │77.892.172││ │Producere a Energiei Electrice şi│"Electrocentrale │ ││ │Termice "Termoelectrica" - S.A. │Bucureşti" - S.A. │ ││ │Bucureşti ├────────────────────────────┼──────────┤│ │ │Societatea Comercială │ ││ │ │"Electrocentrale Deva"- S.A.│11.302.498││ │ ├────────────────────────────┼──────────┤│ │ │Societatea Comercială │ ││ │ │"Electrocentrale │ ││ │ │Paroşeni" - S.A. │ 8.604.032│└────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────┘_________