ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 29 septembrie 2011privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011    Având în vedere prelungirea efectelor crizei economico-financiare la nivel european şi mondial,ţinând cont de imperativul creşterii veniturilor la bugetul de stat al României,luând în considerare necesitatea aplicării măsurilor necesare pentru modernizarea infrastructurii naţionale, având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse ar afecta grav programul investiţional la nivel naţional şi obiectivele privind crearea de noi locuri de muncă, ca parte a strategiei de continuare a creşterii economice a României în perspectiva următorilor ani,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, acţiunile deţinute de stat la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. trec din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 2 (1) Profitul nerepartizat al Societăţii Comerciale Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. aferent anilor 2008, 2009 şi 2010 se repartizează sub formă de dividende, în condiţiile legii. (2) Sumele reprezentând dividendele corespunzătoare acţiunilor statului la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. se virează la bugetul de stat în termen de 5 zile de la data repartizării lor.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, art. 1 alin. (5) şi (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Preşedintele Autorităţii pentruValorificarea Activelor Statului,Aurelian PopaSecretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 29 septembrie 2011.Nr. 83.----