ORDIN nr. 720 din 25 august 2011privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.325 din 15 septembrie 2011
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 720 din 25 august 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 30 septembrie 2011  Având în vedere Referatul de aprobare nr. R.L.153 din 15 septembrie 2011 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 2.997 din 25 august 2011 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 şi nr. 384 bis din 1 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 17 A, poziţiile 265 şi 267 din listă se abrogă.2. La anexa nr. 17 A, după poziţia 271 din listă se introduce o nouă poziţie, poziţia 271^1, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Cod Denumire ICM ROviDRG 2011 Tarif pe caz ponderat 2011 - lei -
  "271^1 MS 21 Spitalul Sovata Niraj 0,7068 1433"
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ritli LadislauPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Nicolae-Lucian Duţă----