ORDIN nr. 187 din 5 august 2011pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 187 din 5 august 2011
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • Nr. 2.155 din 30 august 2011
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Nr. 42 din 16 septembrie 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 28 septembrie 2011  Văzând Referatul de aprobare nr. 70.675 din 8 aprilie 2011 al Direcţiei generale politici în sectorul vegetal din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,în conformitate cu prevederile:- Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005 , (CE) nr. 247/2006 , (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 , cu modificările şi completările ulterioare, referitor la cerinţele legale în materie de gestionare-ecocondiţionalitate;- Regulamentului (CE) nr. 1.122/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare, referitor la respectarea standardelor - cerinţe principale şi reducerea sau excluderea de la beneficiul plăţii;- Regulamentului (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltarea rurală;- Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pieţei vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999 , a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 , a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 şi a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.392/86 şi a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999 , cu modificările şi completările ulterioare, referitor la ecocondiţionalitate;- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, ale Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, ale Programului de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi din surse agricole, aprobat prin Decizia nr. 21.130/2010 a Comisiei pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, şi ale Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul mediului şi pădurilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Termenii şi expresiile utilizate în prezentul ordin au semnificaţiile prevăzute la art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori, în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005 , (CE) nr. 247/2006 , (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 , cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Cerinţele legale în materie de gestionare sunt obligatorii pentru toţi agricultorii care solicită plăţi directe pe suprafaţă, plăţi de agromediu, sprijin pentru zonele defavorizate, plăţi pentru prima împădurire a terenurilor agricole, sprijin pentru sectorul vitivinicol, precum şi alte scheme şi măsuri de sprijin financiar din fonduri europene sau din bugetul naţional pentru care se aplică normele de ecocondiţionalitate în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 4 (1) Cerinţele legale în materie de gestionare, împreună cu bunele condiţii agricole şi de mediu constituie norme de ecocondiţionalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin prevăzute la art. 3 şi se aplică pentru activitatea agricolă a agricultorului şi pe suprafaţa agricolă a exploataţiei. (2) Pentru plăţile de agromediu, pe lângă obligaţiile prevăzute la alin. (1), constituie norme de ecocondiţionalitate şi cerinţele minime privind utilizarea îngrăşămintelor şi a produselor de protecţie a plantelor, care trebuie respectate de către agricultor pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei. (3) Acordarea plăţilor prevăzute la art. 3 este condiţionată de respectarea de către agricultori a normelor de ecocondiţionalitate prevăzute la alin. (1) şi (2).  +  Articolul 5 (1) Orice agricultor care solicită plăţi în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin prevăzute la art. 3 are obligaţia să respecte cerinţele legale în materie de gestionare prevăzute în anexă, începând cu 1 ianuarie 2012. (2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) sunt responsabile de implementarea cerinţelor legale în materie de gestionare în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin prevăzute la art. 3, în raport cu domeniul de competenţă.  +  Articolul 6 (1) Autoritatea responsabilă de coordonarea activităţii privind controlul respectării cerinţelor legale în materie de gestionare în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori este APIA. (2) Garda Naţională de Mediu participă la elaborarea procedurilor de control pentru ecocondiţionalitate, asigură instruirea inspectorilor APIA în vederea efectuării controlului pe teren privind cerinţele legale în materie de gestionare în domeniul mediului şi informează APIA în legătură cu neconformităţile privind normele de ecocondiţionalitate constatate în timpul acţiunilor proprii de inspecţie şi control, pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului, în baza unui protocol de colaborare încheiat cu APIA. (3) Organismul specializat de control responsabil cu efectuarea controalelor privind respectarea de către agricultori a cerinţelor legale în materie de gestionare referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor este Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. (4) În activitatea privind controlul respectării cerinţelor legale în materie de gestionare în domeniul mediului pot fi implicate şi alte structuri cu atribuţii de inspecţie şi control din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi din subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor, în cazul unor activităţi cu impact semnificativ asupra mediului, denumite în continuare organisme de control. (5) APIA se asigură de eficienţa controalelor delegate către organismele de control prevăzute la alin. (3) şi (4) şi îşi asumă responsabilitatea pentru controalele realizate de acestea cu privire la respectarea cerinţelor legale în materie de gestionare în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin prevăzute la art. 3.  +  Articolul 7Controlul respectării cerinţelor legale în materie de gestionare în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin prevăzute la art. 3 se realizează pe eşantionul de control pentru normele de ecocondiţionalitate, astfel: a) eşantionul de control se stabileşte de către APIA prin aplicarea factorilor de risc şi cuprinde cel puţin 1% din totalul agricultorilor supuşi normelor de ecocondiţionalitate; b) APIA efectuează controlul cerinţelor în domeniul mediului (SMR 1, SMR 2, SMR 3, SMR 4 şi SMR 5 din anexă); c) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin unităţile din subordine, efectuează controlul cerinţelor privind identificarea şi înregistrarea animalelor (SMR 6, SMR 7 şi SMR 8 din anexă); d) controlul se finalizează prin completarea rapoartelor de control de către inspectorii echipei de control.  +  Articolul 8 (1) În scopul efectuării controlului privind respectarea cerinţelor legale în materie de gestionare, APIA încheie protocoale de colaborare cu organismele de control prevăzute la art. 6 alin. (3) şi (4), în care stabileşte: constituirea echipelor de control, programarea şi efectuarea acţiunilor de control pe teren, tipul controalelor ce trebuie efectuate, lista de verificare a cerinţelor necesară inspectorilor de teren, completarea rapoartelor de control, raportarea neconformităţilor constatate atât în cadrul eşantionului de control pentru ecocondiţionalitate, cât şi în afara acestuia, precum şi alte condiţii privind realizarea controlului, conform reglementărilor în vigoare. (2) Organismele de control au obligaţia de a raporta către APIA toate neconformităţile privind cerinţele legale în materie de gestionare constatate în timpul acţiunilor proprii de inspecţie şi control, în afara eşantionului de control pentru ecocondiţionalitate.  +  Articolul 9 (1) Nerespectarea de către agricultori a cerinţelor legale în materie de gestionare, ca urmare a unei acţiuni sau a unei omisiuni direct imputabile agricultorului care a solicitat plăţi în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin menţionate la art. 3 în anul calendaristic în cauză conduce la reducerea plăţilor sau excluderea de la plată în conformitate cu prevederile art. 23 şi 24 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 şi ale art. 71 şi 72 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 , cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale prevăzute de regulamentele menţionate. (2) Aplicarea reducerilor sau excluderilor de la plată a agricultorilor în cazuri individuale de nerespectare a cerinţelor prevăzute în anexă se realizează astfel: a) APDRP va elabora, în colaborare cu organismele implicate în activitatea de control, sistemul de reduceri şi excluderi pentru măsurile de dezvoltare rurală şi va asigura calitatea implementării acestuia, prin acţiuni de supracontrol; b) APIA va elabora, în colaborare cu organismele implicate în activitatea de control, sistemul de reduceri şi excluderi pentru plăţile directe şi măsurile de piaţă, asigurând aplicarea reducerilor sau excluderilor de la plată în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pe care le administrează.  +  Articolul 10Începând cu 1 ianuarie 2012, încadrarea normelor de ecocondiţionalitate prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) pe domenii supuse ecocondiţionalităţii este următoarea: a) Cerinţele legale în materie de gestionare: SMR 1 - SMR 5 din anexă şi cerinţele minime pentru utilizarea îngrăşămintelor, în domeniul "mediu"; b) Cerinţele legale în materie de gestionare: SMR 6 - SMR 8 din anexă şi cerinţele minime pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor, în domeniul "sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor"; c) Bunele condiţii agricole şi de mediu, în domeniul "bune condiţii agricole şi de mediu".  +  Articolul 11Informarea agricultorilor cu privire la cerinţele legale în materie de gestionare intră în responsabilitatea următoarelor instituţii: APIA, APDRP, direcţiile pentru agricultură judeţene, camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, precum şi alte structuri cu atribuţii de informare şi consultanţă agricolă din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul mediului şi pădurilor,Laszlo Borbelyp. Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Corneliu Ceică  +  Anexa Cerinţe legale în materie de gestionare (SMR)privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelorîn cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România
  *Font 7*
   
  Specificare SMR Cerinţe obligatorii pentru agricultori Elemente de control
  SMR 1 Conservarea păsărilor sălbatice Directiva Consiliului 79/409/CEE din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice - art. 3 alin. (1) şi (2) lit. b), art. 4 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 5 lit. a), b) şi d); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,a florei şi a faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 - art. 21, 22, 28, art. 33 alin. (2) şi anexele nr. 1, 2 şi 3 Agricultorii care deţin sau care administrează terenuri agricole şi care desfăşoară activi- tăţi în perimetrul şi în vecinătatea ariei naturale protejate au următoarele obligaţii: 1. să respecte planul de management şi regulamentul ariei naturale protejate în ceea ce priveşte utilizarea suprafeţelor de teren cu destinaţie agricolă şi regimul activită- ţilor agricole, astfel: a) să utilizeze în mod raţional pajiştile prin cosit şi/sau păşunat pe suprafeţele, în peri- oadele şi cu speciile şi efectivele de animale avizate de administraţia ariei; b) să aplice practici tradiţionale de culti- vare a terenurilor agricole şi de creştere a animalelor, aşa cum sunt definite de legis- laţia în domeniu; sau, c) să practice modul de producţie ecologic de cultivare a terenului agricol şi de creştere a animalelor. 2. să urmeze procedura evaluării impactului asupra mediului pentru planuri sau proiecte, precum şi procedura de autorizare pentru acti- vităţi care pot afecta în mod semnificativ ariile naturale protejate, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 3. să nu ucidă şi să nu captureze intenţionat, prin orice metodă, păsările sălbatice; 4. să nu deterioreze şi să nu distrugă intenţionat cuiburile păsărilor sălbatice, chiar dacă acestea sunt goale; 5. să nu distrugă, să nu culeagă şi să nu deţină ouă provenite din natură, aparţinând păsărilor sălbatice; 6. să nu perturbe intenţionat păsările, în special în timpul perioadei de reproducere, de creştere şi de migraţie; 7. să nu polueze sau să deterioreze prin acţiunile lor habitatul păsărilor sălbatice. În ariile naturale protejate şi în vecină- tatea acestora se verifică: a) dacă pentru activităţile pe care le desfăşoară agricultorul sunt prevăzute restricţii în planul de management şi în regulamentul ariei şi dacă acestea sunt respectate; b) deţinerea autorizaţiei de mediu/acor- dului de mediu/avizului de mediu/avizului Natura 2000 sau avizului administraţiei ariei,după caz, şi respectarea condiţiilor stabilite de acestea; c) existenţa semnelor de otrăvire sau a unor metode/mijloace de capturare, ucidere sau perturbare intenţionată a păsărilor sălbatice, precum şi a unor semne privind deteriorarea sau distrugerea cuiburilor, culegerea şi deţinerea de ouă aparţinând păsărilor sălbatice; d) existenţa unor semne de poluare sau deteriorare a habitatului păsărilor săl- batice sau de distrugere a cuiburilor şi ouălor acestora, cum ar fi: arderea vege- taţiei, tăierea arborilor/arbuştilor şi a perdelelor agroforestiere de protecţie existente pe terenul agricol, schimbări în folosinţa terenurilor şi în cursul apelor, precum şi alte acţiuni ce contravin sco- pului de protecţie şi de conservare a ariei naturale.
  SMR 2 Protecţia apelor subterane împotriva poluării cu substanţe periculoase Directiva Consiliului 80/68/CEE din 17 decem- brie 1979 privind protecţia apelor subterane împotriva poluării cauzate de anumite substanţe periculoase - art. 4 şi 5; Programul de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2005, cu modificările şi completările ulterioare - art. 4 alin. (1) şi art. 6 şi tabelul 1 (lista I), tabelul 2 (lista II) şi tabelul 3 din anexa nr. 1 la program Agricultorii care prin activitatea lor depozitează, manipulează sau utilizează substanţe periculoase prevăzute în Lista de substanţe prioritare şi poluanţi specifici prevăzută în anexa nr. 1 la Programul de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu modificările şi completările ulterioare, au următoarele obligaţii: 1. să nu evacueze direct sau indirect într-o resursă de apă substanţe periculoase prevăzute în Lista de substanţe prioritare şi poluanţi specifici,cu excepţia cazului în care agricultorul deţine autorizaţia de gospodărire a apelor. Substanţele periculoase sunt clasi- ficate conform anexei nr. 1 la programul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 astfel: a) substanţe prioritare (lista 1); b) familii şi grupe de substanţe de poluanţi specifici (lista 2); c) substanţe susceptibile de a deveni substanţe prioritare sau substanţe prioritar periculoase (tabelul 3). 2. să solicite şi să obţină actele de regle- mentare prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul protecţiei mediului şi/sau gospo- dăririi apelor, după caz, pentru activităţile agricole pe care le desfăşoară şi să respecte condiţiile stabilite de acestea cu privire la depozitarea, manipularea, utilizarea şi evacuarea în mediu sau într-o resursă de apă a substanţelor periculoase prevăzute în Lista de substanţe prioritare şi poluanţi specifici. Se verifică: a) dacă în activitatea sa agricultorul utilizează substanţe periculoase prevăzute în Lista de substanţe prioritare şi polu- anţi specifici şi dacă are contract de preluare a reziduurilor rezultate din folosirea acestor substanţe de către un operator economic cu obiect de activitate specific; b) dacă potrivit legislaţiei în vigoare agricultorul are obligaţia obţinerii actelor de reglementare în domeniul mediului şi/sau gospodăririi apelor pentru activitatea pe care o desfăşoară (cazul A) sau dacă nu are această obligaţie(cazul B) astfel: - cazul A - deţinerea actelor de reglemen- tare şi respectarea condiţiilor stabilite de acestea cu privire la depozitarea, utilizarea şi evacuarea în mediu sau într-o resursă de apă a substanţelor periculoase din lista substanţelor priori- tare şi poluanţi specifici; - cazul B - respectarea normelor privind depozitarea, manipularea şi utilizarea în agricultură a substanţelor periculoase, astfel cum sunt prevăzute în Codul de bune practici în fermă şi în Codul de bune practici agricole.
  SMR 3 Protecţia mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură Directiva Consiliului 86/278/CEE din 12 iunie 1986 privind protecţia mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură - art. 3; Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi gospodă- ririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 344/708/ 2004 - cap. I şi II Agricultorii care aplică nămoluri de epurare pe terenul cu destinaţie agricolă au următoa- rele obligaţii: 1. să utilizeze numai nămoluri tratate, pentru care s-a emis permisul de aplicare de către autoritatea locală pentru protecţia mediului. La cererea agricultorului, furnizorul de nămol este obligat să elibereze o copie a permisului de aplicare; 2.să nu aplice nămoluri de epurare pe terenuri destinate păşunatului,pe terenuri cultivate cu arbuşti fructiferi, pe terenuri destinate producţiei de legume sau pe culturi de pomi fructiferi cu 10 luni înainte de recoltare şi în timpul recoltării; 3. să nu aplice nămoluri de epurare pe tere- nurile agricole cu panta mai mare de 12%; 4. să aplice nămoluri de epurare numai în perioadele în care este posibil accesul normal pe teren şi să asigure încorporarea nămolu- rilor în sol imediat după aplicare; 5. să anunţe autorităţile competente şi producătorul de nămol despre rotaţia cultu- rilor pe terenul în cauză; 6. să anunţe producătorul de nămol dacă s-a răzgândit în privinţa utilizării nămolului, înainte de a se realiza transportul acestuia. În cazul utilizării nămolurilor de epurare în agricultură se verifică: a) dacă agricultorul deţine o copie a permisului de aplicare a nămolului; b) existenţa unor indicii cu privire la aplicarea nămolurilor de epurare pe tere- nurile destinate păşunatului sau produc- ţiei de legume, precum şi pe terenurile cultivate cu arbuşti fructiferi sau cu pomi fructiferi; c) existenţa unor semne care indică nerespectarea interdicţiei privind aplica- rea nămolurilor de epurare pe terenurile agricole cu panta mai mare de 12%, precum şi nerespectarea obligaţiei privind încor- porarea nămolurilor în sol imediat după aplicare; d) dacă a anunţat autorităţile competente şi producătorul de nămol despre rotaţia culturilor pe terenul în cauză; e) dacă a anunţat producătorul de nămol despre intenţia de a nu mai utiliza nămolul, înainte de a se realiza trans- portul acestuia, după caz.
  SMR 4 Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole Directiva Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole - art. 4 şi 5; Planul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/2000, cu modificările şi completările ulterioare- art. 5 şi 6 şi anexele nr. 3 şi 4; Codul de bune practici agricole pentru pro- tecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005; Programul de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi din surse agricole, aprobat prin Decizia nr. 21130/2010 a Comisiei pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole 1. Agricultorii care desfăşoară activităţi în zonele desemnate vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole au următoarele obligaţii: a) să dispună de capacităţi de depozitare a gunoiului de grajd, fără defecte structurale care să permită scurgeri de efluenţi/dejecţii. Mărimea acestor capacităţi trebuie să depăşească necesarul de stocare a gunoiului de grajd, ţinând seama de perioadele cele mai lungi de interdicţie pentru aplicarea acestuia pe teren; b) să respecte perioadele în care aplicarea îngrăşămintelor organice pe terenul agricol este interzisă, potrivit calendarului de interdicţie prevăzut în Programul de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi din surse agricole; c) să nu depăşească cantitatea de 170 kg azot substanţă activă/ha provenită din aplicarea îngrăşămintelor organice pe terenul agricol în decursul unui an; d) să nu aplice îngrăşăminte organice pe terenuri acoperite de zăpadă, pe terenuri cu apă în exces sau pe terenuri îngheţate; e) să asigure încorporarea în sol a îngrăşă- mintelor organice aplicate pe terenurile arabile cu panta de peste 12%, în condiţii meteo favorabile; f) să nu aplice îngrăşăminte organice sau chimice pe fâşiile de protecţie existente pe terenurile agricole situate în vecinătatea apelor de suprafaţă a căror lăţime minimă variază în funcţie de panta terenului, astfel: - 1 m pentru terenurile cu panta de până la 12%; - 3 m pentru terenurile cu panta de peste 12%; g) să nu aplice îngrăşăminte organice sau chimice pe terenurile agricole situate în zonele de protecţie sanitară şi hidrogeologică ale captărilor de apă potabilă instituite potrivit legislaţiei în vigoare; h) să urmeze un plan de fertilizare pentru fiecare tip de cultură, să distribuie uniform îngrăşămintele pe terenul agricol şi să ţină o evidenţă a lucrărilor de fertilizare la nivelul exploataţiei agricole. 2. Agricultorii care desfăşoară activităţi în afara zonelor vulnerabile la poluarea cu nitraţi au obligaţia să respecte prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, în ceea ce priveşte apli- carea îngrăşămintelor organice sau chimice pe terenurile agricole situate în vecinătatea apelor de suprafaţă şi în zonele de protecţie sanitară şi hidrogeologică ale captărilor de apă potabilă, astfel cum sunt stabilite la pct. 1 lit. f) şi g). 3. Dacă, potrivit legislaţiei în vigoare, agricultorii au obligaţia obţinerii actelor de reglementare în domeniul protecţiei mediului şi/sau gospodăririi apelor pentru activităţile pe care le desfăşoară, să solicite şi să obţină actele de reglementare în domeniu şi să respecte condiţiile stabilite de acestea cu privire la protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole. În zonele desemnate vulnerabile la nitraţi din surse agricole se verifică: a) existenţa capacităţilor de depozitare a gunoiului de grajd (platforme individuale sau colective), impermeabilizate şi fără defecte structurale. Se verifică mărimea acestor capacităţi, având în vedere asi- gurarea necesarului de stocare a gunoiului de grajd în raport cu efectivul de animale şi durata perioadei de stocare; b) respectarea perioadei de aplicare a gunoiului de grajd pe terenul agricol - calendarul de interdicţie; c) dacă numărul de animale deţinute în exploataţie se limitează la maximum 5,5 UVM/ha raportat la întreaga suprafaţă agricolă a exploataţiei (pajişti perma- ente, teren arabil, vii şi livezi); d) respectarea interdicţiei privind aplicarea gunoiului de grajd pe terenul agricol în funcţie de condiţiile meteoro- logice şi starea solului (niciun tip de îngrăşământ nu se aplică pe terenuri acoperite de zăpadă, pe terenuri cu apă în exces sau pe terenuri îngheţate); e) dacă pe terenul arabil cu panta de peste 12% îngrăşămintele organice aplicate au fost încorporate în sol; f) existenţa fâşiilor de protecţie în vecinătatea apelor de suprafaţă; g) existenţa urmelor de îngrăşăminte organice sau chimice pe suprafeţele de teren agricol ce constituie fâşii de protecţie a apelor de suprafaţă sau în zonele de protecţie sanitară a captărilor de apă potabilă; h) existenţa unui plan de fertilizare la nivelul fermei; i) existenţa, completarea la zi şi păstra- rea evidenţelor privind suprafaţa agricolă a fermei, structura culturilor, efectivele de animale şi gestiunea îngrăşămintelor organice şi chimice (acestea constituind registrul exploataţiei). În afara zonelor vulnerabile la nitraţi din surse agricole se verifică respectarea normelor privind aplicarea îngrăşămintelor organice sau chimice pe terenurile agricole situate în vecinătatea apelor de suprafaţă ori în zonele de protecţie sani- tară a captărilor de apă potabilă,potrivit elementelor de control stabilite la lit. f) şi g). În cazul agricultorilor care au obligaţia obţinerii actelor de reglementare în dome- niul protecţiei mediului şi/sau gospodă- ririi apelor se verifică deţinerea autori- zaţiei de mediu ori de gospodărire a apelor şi respectarea condiţiilor stabi- lite de acestea cu privire la depozitarea, manipularea şi aplicarea îngrăşămintelor organice sau chimice pe terenul agricol, precum şi la colectarea, stocarea şi evacuarea în mediu ori într-o resursă de apă a unor reziduuri organice (efluenţi de siloz, dejecţii animale sau ape reziduale) provenite din procesul tehnologic.
  SMR 5 Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică - art. 6 şi art. 13 alin. (1) lit. a); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 - art. 21, 22, 28, art. 33 alin. (1) şi anexele nr. 1, 2, 3, 4^A şi 4^B Agricultorii care deţin sau care administrează terenuri agricole şi care desfăşoară activi- tăţi în perimetrul şi în afara ariei naturale protejate au următoarele obligaţii: 1. să respecte planul de management şi regulamentul ariei naturale protejate în ceea ce priveşte utilizarea suprafeţelor de teren cu destinaţie agricolă şi regimul activită- ţilor agricole, astfel: a) să utilizeze în mod raţional pajiştile prin cosit şi/sau păşunat pe suprafeţele, în peri- oadele şi cu speciile şi efectivele de animale avizate de administraţia ariei; b)să aplice practici tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a animalelor, definite prin legislaţia în domeniu; sau c) să practice modul de producţie ecologic de cultivare a terenului agricol şi creştere a animalelor; 2. să urmeze procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru planuri sau proiecte, precum şi procedura de autorizare pentru activităţi care pot afecta în mod semnificativ ariile naturale protejate, în conformitate cu legislaţia în domeniu; 3. să nu polueze, să nu deterioreze şi să nu distrugă habitatele naturale aparţinând speciilor de faună şi floră sălbatică; 4. să nu captureze,să nu ucidă, să nu distrugă şi să nu vătămeze în nicio formă exemplarele de animale sălbatice aflate în mediul lor natural, în oricare din stadiile ciclului lor biologic; 5. să nu perturbe intenţionat speciile de animale sălbatice în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare sau de migraţie; 6.să nu deterioreze şi să nu distrugă locurile de reproducere ori de odihnă ale animalelor sălbatice; 7. să nu deterioreze, să nu distrugă şi/sau să culeagă intenţionat cuiburile şi/ori ouăle din natură; 8. să nu recolteze flori şi fructe, să nu culeagă, să nu taie şi să nu distrugă cu intenţie exemplarele de plante sălbatice în habitatele lor naturale, în oricare din stadiile ciclului biologic. Se verifică: a) dacă pentru activităţile pe care le desfăşoară agricultorul în interiorul sau în vecinătatea ariei naturale protejate sunt prevăzute restricţii în planul de management şi în regulamentul ariei şi dacă acestea sunt respectate; b) deţinerea autorizaţiei de mediu/acor- dului de mediu/avizului de mediu/avizului Natura 2000 sau avizului administraţiei ariei,după caz, şi respectarea condiţiilor prevăzute de acestea; c) existenţa unor semne de poluare, de distrugere sau deteriorare a habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, cum ar fi: arderea vegetaţiei, tăierea arborilor/arbuştilor şi a perde- lelor agroforestiere de protecţie exis- tente pe terenul agricol, schimbări în folosinţa terenurilor şi în cursul apelor, precum şi alte acţiuni ce contravin sco- pului de protecţie şi de conservare a habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică ce trăiesc în perimetrul şi în afara ariilor naturale protejate; d) existenţa semnelor de otrăvire sau a unor metode/mijloace de capturare,ucidere ori perturbare intenţionată a animalelor sălbatice; e) existenţa semnelor de recoltare a florilor şi fructelor, de culegere sau distrugere cu intenţie a plantelor sălbatice.
  SMR 6 Identificarea şi înregistrarea porcinelor Directiva 2008/71/CEE a Consiliului din 15 iulie 2008 privind identificarea şi înregis- trarea porcinelor - art. 3, 4 şi 5; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea sui- nelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative - art. 1, 5, 6, 7, 10, 11 şi 13; Norma sanitară veterinară (NSV) privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 85/2008 - art. 3, 4, 5, 6, art. 7 alin. (2) şi (3), art. 8 şi anexele nr. 2-5 din NSV; Norma sanitară veterinară pentru implemen- tarea procesului de identificare şi înre- gistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedin- telui Autorităţii Naţionale Sanitare Veteri- nare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 - art. 2 alin. (6) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. c) şi alin. (2), art. 10, 11, 12, 13, 14, art. 16 lit. a), b), c), art. 18, 39 şi art. 44 alin. (6) şi anexele nr. 1-13 din NSV Deţinătorii animalelor din specia suine au următoarele obligaţii: 1. În cazul exploataţilor nonprofesionale: a) să solicite medicului veterinar de liberă practică împuternicit înregistrarea exploata- ţiei în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE); b) să îşi achiziţioneze crotalii pentru identificarea animalelor; c) să notifice medicului veterinar împuter- nicit orice eveniment de naştere, sacrificare pentru consum propriu, moarte, pierdere crotalie, dispariţie, regăsire animal; d) să solicite medicului veterinar împuter- nicit eliberarea formularului de mişcare, în cazul mutării animalului/animalelor între două exploataţii diferite sau să îi predea acestuia exemplarul negru al documentului de mişcare în cazul achiziţionării ori vânzării animalelor de la/la mijlocitori de afaceri cu animale vii sau exploataţii comerciale; e) să predea medicului veterinar împuternicit crotalia animalului sacrificat pentru consum propriu şi să solicite eliberarea formularului de declarare eveniment; f) să păstreze şi să arhiveze în ordine cronologică toată formularistica ce îi este remisă de medicul veterinar împuternicit (aceasta constituindu-se în registrul de exploataţie); g) să predea medicului veterinar împuternicit formularele de mişcare cu care a achiziţionat animalele; h) să îşi achiziţioneze crotalia duplicat în cazul pierderii crotaliei şi să solicite me- dicului veterinar împuternicit aplicarea acesteia. 2. În cazul exploataţiilor comerciale: a) să solicite direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti (DSVSA) înregistrarea şi autorizarea exploataţiei; b) să îşi procure crotaliile sau trusa de tatuaj necesare identificării animalelor; c) să îşi identifice animalele; d) să înregistreze în registrul exploataţiei toate intrările şi ieşirile de animale, pre- cum şi datele referitoare la mişcările res- pective (dată, destinaţie, mijloc de trans- port etc.); e) în cazul exploataţiilor comerciale de tip A, să înregistreze în SNIIA atât anima- lele identificate, cât şi intrările şi ieşi- rile animalelor în/din exploataţie şi datele referitoare la mişcările respective (dată, destinaţie, mijloc de transport etc.); f) să completeze formularele/documentele de mişcare pentru animalele deţinute ce fac obiectul mişcării între exploataţii; g) să transmită în termen de 72 de ore formularele de mişcare la DSVSA; h) în cazul exploataţiilor comerciale de tip A să predea medicului veterinar oficial crotalia animalului sacrificat pentru consum propriu şi să înregistreze evenimentul în SNIIA; i) în cazul exploataţiilor comerciale indus- triale de suine, să predea până la sfârşitul lunii ianuarie a anului în curs la DSVSA şi- tuaţia efectivelor de animale deţinute, precum şi a efectivelor ce se intenţionează a se ex- ploata pe parcursul anului în curs. În exploataţiile nonprofesionale se veri- fică: a) identificarea animalelor conform le- gislaţiei naţionale referitoare la sis- temul de identificare şi înregistrare a suinelor; b) existenţa registrului exploataţiei din care să reiasă istoricul fiecărui animal ce s-a regăsit la un moment dat în exploa- taţia respectivă; c) corespondenţa dintre datele înscrise în Baza Naţională de Date (BND), registrul exploataţiei şi realitatea din teren. În exploataţiile comerciale se verifică: a) dacă identificarea animalelor este conform legislaţiei naţionale referitoare la sistemul de identificare şi înregis- trare a suinelor; b) dacă registrul exploataţiei este comp- letat la zi; c) dacă s-a înregistrat în Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor (SNIIA) naşterile, mişcările şi evenimentele suferite de animalele deţi- nute în cazul exploataţiilor comerciale de tip A, unde animalele se identifică individual; d) corespondenţa dintre datele înscrise în BND, registrul exploataţiei şi realitatea din teren; e) dacă sunt transmise la DSVSA exempla- rele formularelor de mişcare a animalelor, destinate acestora; f) în cazul exploataţiilor comerciale de tip A se verifică dacă au fost predate me- dicului veterinar oficial crotaliile ani- malelor sacrificate pentru consum propriu.
  SMR 7 Identificarea şi înregistrarea bovinelor Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din carne de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului - art. 4 şi 7; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările şi completările ulterioare - art. 1, 2, 3, 6, 6^1, 6^3, art. 7 alin. (1) şi (3), art. 8, 9 şi 11; Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprine- lor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanita- re Veterinare şi pentru Siguranţa Alimen- telor nr. 40/2010 - art. 2 alin. (6) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 10, 11, 12, 13, 14, art. 16 lit. a), b), c), d), e), art. 18, 39 şi anexele nr. 1-13 din NSV Deţinătorii animalelor din specia bovine au următoarele obligaţii: 1. În cazul exploataţiilor nonprofesionale: a) să solicite medicului veterinar împuterni- cit înregistrarea exploataţiei în RNE; b) să îşi achiziţioneze crotalii pentru identificarea animalelor; c) să notifice medicului veterinar împuterni- cit orice eveniment de naştere, sacrificare pentru consum propriu, moarte, pierdere cro- talie, dispariţie, regăsire animal; d) să solicite medicului veterinar împuter- nicit eliberarea formularului de mişcare, în cazul mutării animalului/animalelor între două exploataţii diferite, sau să îi predea aces- tuia exemplarul negru al documentului de mişcare în cazul achiziţionării ori vânzării animalelor de la/la mijlocitori de afaceri cu animale vii sau exploataţii comerciale; e) să predea medicului veterinar împuternicit crotalia animalului sacrificat pentru consum propriu şi să solicite eliberarea formularului de declarare a evenimentului; f) să păstreze şi să arhiveze în ordine cronologică toată formularistica ce îi este remisă de medicul veterinar împuternicit (aceasta constituindu-se în registrul de exploataţie); g) să predea medicului veterinar împuternicit formularele de mişcare cu care a achiziţionat animalele; h) să îşi achiziţioneze crotalia duplicat în cazul pierderii crotaliei; i) să ridice de la sediul DSVSA paşaportul bovinei, să achite contravaloarea acestuia şi să îl păstreze în condiţii bune; j) să solicite eliberarea contra cost a unui duplicat al paşaportului în cazul pierderii sau distrugerii acestuia; k) să solicite înscrierea în paşaport a noului deţinător în cazul cumpărării animalului; l) să deţină asupra lor paşaportul animalului în timpul transportului acestuia. 2. În cazul exploataţiilor comerciale: a) să solicite DSVSA înregistrarea şi autorizarea exploataţiei; b) să îşi cumpere crotaliile necesare identificării animalelor; c) să solicite DSVSA să devină utilizator SNIIA; d) să îşi identifice animalele până la vârsta de 20 de zile şi să le înregistreze în BND; e) să îşi actualizeze zilnic registrul de exploataţie, precum şi baza de date; f) să ridice de la DSVSA în termen de 14 zile de la înregistrarea bovinelor paşapoartele acestora, achitând contravaloarea lor; g) să deţină asupra lor paşaportul animalelor în timpul transportului acestora; h) să înscrie în paşaportul animalelor datele ultimului deţinător; i) să completeze documentele de mişcare pentru animalele deţinute ce fac obiectul mişcării între exploataţii; j) să predea medicului veterinar oficial cro- talia animalului sacrificat pentru consum propriu şi să înregistreze evenimentul în SNIIA. În exploataţiile nonprofesionale se veri- fică: a) dacă animalele sunt identificate con- form prevederilor legislaţiei în vigoare; b) dacă registrul de exploataţie este completat la zi conform prevederilor lega- le în vigoare; c) dacă proprietarul a ridicat de la se- diul DSVSA paşapoartele bovinelor; d) dacă corespund datele din registrul exploataţiei cu paşapoartele animalelor cu datele din BND şi cu situaţia din fermă; e) dacă în paşaportul animalelor sunt înscrise datele ultimului deţinător; f) dacă au fost predate medicului vete- rinar împuternicit crotaliile şi paşa- poartele de la bovinele sacrificate pentru consum propriu. În exploataţiile comerciale se verifică: a) dacă animalele sunt identificate conform prevederilor legislaţiei în vi- goare; b) dacă registrul de exploataţie este completat la zi conform prevederilor lega- le în vigoare şi dacă s-au înregistrat în SNIIA naşterile, mişcările şi evenimentele suferite de animalele deţinute în termene- le prevăzute de legislaţia în vigoare; c) dacă proprietarul a ridicat de la sediul DSVSA paşapoartele bovinelor; d) dacă corespund datele din registrul exploataţiei cu paşapoartele animalelor cu datele din BND şi cu situaţia din fermă; e) dacă în paşaportul animalelor sunt îns- crise datele ultimului deţinător; f) dacă au fost predate medicului veteri- nar oficial crotaliile şi paşapoartele de la bovinele sacrificate pentru consum propriu.
  SMR 8 Identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile ovine şi caprine Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE - art. 3, 4 şi 5; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 - art. 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11 şi 13; Norma sanitară veterinară pentru implemen- tarea procesului de identificare şi înre- gistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedin- telui Autorităţii Naţionale Sanitare Vete- rinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 - art. 2 alin. (6) lit. b) şi alin. (7), art. 3, art. 4 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), art. 10, 11, 12, 13, 14, art. 16 lit. a), b), c), art. 18, 39 şi anexele nr. 1-13 din NSV Deţinătorii animalelor din speciile ovine şi caprine au următoarele obligaţii: 1. În cazul exploataţiilor nonprofesionale: a) să solicite medicului veterinar împuterni- cit înregistrarea exploataţiei în RNE; b) să îşi achiziţioneze crotalii pentru identificarea animalelor; c) să notifice medicului veterinar împuterni- cit orice eveniment de naştere, sacrificare pentru consum propriu, moarte, pierdere a crotaliei, dispariţie, regăsire animal; d) să solicite medicului veterinar împuterni- cit identificarea animalelor înainte de împlinirea vârstei de 9 luni sau, în orice caz înainte ca acestea să părăsească exploataţia de origine, cu o crotalie auriculară simplă şi o crotalie auriculară electronică sau cu o crotalie auriculară simplă dacă animalele respective vor face obiectul sacrificării înainte de împlinirea vârstei de un an; e) să solicite medicului veterinar împuter- nicit eliberarea formularului de mişcare, în cazul mutării animalului/animalelor între două exploataţii diferite, sau să îi predea aces- tuia exemplarul negru al documentului de mişcare în cazul achiziţionării ori vânzării animalelor de la/la mijlocitori de afaceri cu animale vii sau exploataţii comerciale; f) să predea medicului veterinar împuternicit crotalia animalului sacrificat pentru consum propriu şi să solicite eliberarea formularului de declarare a evenimentului; g) să păstreze şi să arhiveze în ordine cronologică toată formularistica ce îi este remisă de medicul veterinar împuternicit (aceasta constituindu-se în registrul de exploataţie); h) să predea medicului veterinar împuternicit formularele de mişcare cu care a achiziţionat animalele; i) să îşi achiziţioneze crotalia duplicat în cazul pierderii crotaliei. 2. În cazul exploataţiilor comerciale: a) să îşi cumpere crotaliile necesare identificării animalelor; b) să solicite DSVSA să devină utilizator SNIIA; c) să se asigure că toate animalele din exploataţie ce au vârsta de peste 9 luni sunt înregistrate în BND; d) să completeze documentele de mişcare pentru animalele ce vor fi mişcate din exploataţia deţinută şi să înregistreze în BND ieşirea animalelor din exploataţie, precum şi eventualele intrări; e) să îşi actualizeze zilnic registrul de exploataţie şi baza de date; f) să predea medicului veterinar oficial crotalia animalului sacrificat pentru consum propriu şi să înregistreze evenimentul în SNIIA. În exploataţiile nonprofesionale se veri- fică: a) dacă animalele sunt identificate con- form prevederilor legislaţiei în vigoare; b) dacă registrul de exploataţie este completat la zi, conform prevederilor le- gale în vigoare; c) dacă corespund datele din registrul exploataţiei cu datele din BND şi cu situaţia din fermă; d) dacă au fost predate medicului vete- rinar împuternicit crotaliile de la ovi- nele sacrificate pentru consum propriu. În exploataţiile comerciale se verifică: a) dacă animalele sunt identificate conform prevederilor legislaţiei în vigoare; b) dacă registrul de exploataţie este completat la zi conform prevederilor legale în vigoare şi dacă s-au înregis- trat în SNIIA naşterile, mişcările şi evenimentele suferite de animalele deţinute în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare; c) dacă corespund datele din registrul exploataţiei cu datele din BND şi cu situaţia din fermă; d) dacă au fost predate medicului ve- terinar oficial crotaliile de la ovi- nele sacrificate pentru consum propriu.
  ----