HOTĂRÂRE nr. 592 din 29 septembrie 1997privind exercitarea controlului asupra încasării veniturilor şi efectuării cheltuielilor din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetele celorlalte fonduri aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 9 octombrie 1997    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Personalul cu competente de control din aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, specializat pentru urmărirea încasării veniturilor şi efectuării cheltuielilor din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, are următoarele atribuţii: a) îndrumă şi coordonează activitatea de control asupra încasării veniturilor şi efectuării cheltuielilor din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi bugetul Fondului pentru pensia suplimentară, la nivelul direcţiilor generale teritoriale de muncă şi protecţie socială; b) participa, împreună cu personalul cu atribuţii de control din cadrul direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială teritoriale, la verificările făcute agenţilor economici cu privire la încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor şi recuperarea debitelor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la bugetele celorlalte fonduri aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat; c) verifica respectarea normelor legale privind execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat şi a bugetelor celorlalte fonduri aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, legalitatea şi realitatea înregistrărilor veniturilor pentru plata drepturilor de asigurări sociale; d) verifica la Oficiul Central de Plata a Pensiilor şi la compartimentele teritoriale de pensii modul de utilizare a fondurilor privind plata pensiilor şi a altor ajutoare de asigurări sociale; e) verifica la compartimentele de pensii de stat şi la compartimentele de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor modul de stabilire şi de plată a pensiilor, precum şi a altor drepturi de asigurări sociale; f) verifica la compartimentul de constituire şi utilizare fond şomaj:- încadrarea cheltuielilor în nivelul stabilit pe capitole şi subcapitole ale clasificaţiei bugetare, conform repartizării pe trimestre a veniturilor şi a cheltuielilor, aprobată de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale;- modul de utilizare a fondurilor alocate prin bugetul de venituri şi cheltuieli anual pentru cheltuieli de capital; g) verifica modul de efectuare a cheltuielilor privind realizarea măsurilor active pentru combaterea somajului; h) controlează modul de respectare a prevederilor legale privind stabilirea, plata, menţinerea, suspendarea sau sistarea ajutorului de şomaj, a alocaţiei de sprijin şi a ajutorului de integrare profesională; i) verifica legalitatea şi realitatea condiţiilor de acordare a creditelor cu dobânda avantajoasă agenţilor economici solicitatori şi modul de utilizare a creditelor acordate pentru înfiinţarea sau dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii sau a unităţilor cooperatiste; j) verifica legalitatea plăţilor compensatorii acordate ca urmare a aplicării programelor de restructurare, privatizare, lichidare; k) controlează modul de efectuare a cheltuielilor pentru cursurile de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor; l) verifica la camerele de muncă şi la compartimentele de pensii şi alte drepturi ale agricultorilor:- modul în care îşi achită contribuţiile de asigurări sociale persoanele asigurate pe bază de contract de asigurare socială şi asiguraţii agricultori;- legalitatea modului de calcul şi de plată a indemnizaţiilor de asigurări sociale acordate acestor persoane; m) controlează la Oficiul Muncii modul în care misiunile diplomatice, oficiile consulare străine cu sediul în România, reprezentantele din România ale unor firme străine achită obligaţiile de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru cetăţenii români cu care au încheiat contracte individuale de muncă; n) verifica valorificarea biletelor de tratament şi odihnă pentru pensionari şi pentru salariaţii din unităţile bugetare, precum şi ţinerea evidentelor fizice, valorice şi operative ale acestora; o) verifica modul de acordare a biletelor de tratament şi odihnă pentru pensionari şi pentru salariaţii bugetari, calculul şi încasarea contribuţiei datorate, potrivit legii; p) verifica modul de organizare şi de exercitare a controlului financiar preventiv asupra încasărilor şi plăţilor din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetele celorlalte fonduri aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 2Personalul corpului de control fond şomaj şi asigurări sociale, constituit la nivelul direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială teritoriale, are următoarele atribuţii: a) controlează modul în care persoanele fizice şi juridice care folosesc personal salariat constituie şi achită contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de 5% la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, precum şi modul în care reţin de la salariaţi şi virează contribuţia de 3% pentru pensia suplimentară şi contribuţia de 1% la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj; b) verifica modul în care agenţii economici cu personalitate juridică care produc, industrializeaza şi comercializează produse agricole şi alimentare constituie şi virează, potrivit legii, contribuţiile datorate Fondului de pensii şi asigurări sociale ale agricultorilor; c) verifica dacă sunt respectate termenele de plată a obligaţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat şi către bugetele celorlalte fonduri aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi calculează majorări şi penalităţi, potrivit legii; d) verifica, cu ocazia controlului, depunerea lunară de către contribuabili, în termenul legal, a declaraţiei privind obligaţiile de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi corectitudinea datelor înscrise în aceasta; e) controlează respectarea temeiului legal pentru încadrarea personalului salariat pe grupe de muncă; f) verifica evidentierea corecta în contabilitatea agenţilor economici a constituirii obligaţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele celorlalte fonduri aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi a calculului majorărilor sau penalitatilor pentru neplata în termenele legale a acestor obligaţii; g) controlează dacă agenţii economici, inclusiv cei care beneficiază de credite din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, au respectat termenul de comunicare a locurilor de muncă vacante şi au angajat personal din rândul şomerilor; h) verifica modul în care sunt respectate prevederile legale în vigoare de către agenţii economici care încadrează absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ şi care beneficiază de sume compensatorii alocate din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj; i) verifica agenţii economici în ceea ce priveşte legalitatea şi realitatea cheltuielilor efectuate din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj pentru plata indemnizaţiilor personalului care lucrează în sectorul producţiei de apărare, care şi-a întrerupt temporar activitatea din lipsa de comenzi sau de materii prime; j) verifica agenţii economici în ceea ce priveşte legalitatea, realitatea, şi necesitatea cheltuielilor efectuate pentru plata ajutorului de şomaj, conform protocoalelor încheiate cu Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei; k) cu sprijinul instituţiilor de învăţământ, verifica situaţia acordării ajutorului de şomaj sau a ajutorului de integrare profesională absolvenţilor învăţământului liceal, luând măsuri ca acordarea acestor drepturi să fie sistata în cazul în care aceştia urmează o formă superioară de învăţământ; l) verifica legalitatea calculului şi a plăţii, de către persoanele fizice şi juridice care folosesc personal salariat, a drepturilor de asigurări sociale sau de protecţie socială, care, potrivit legii, se achită direct din contribuţia de asigurări sociale, respectiv din sume puse la dispoziţie din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj; m) urmăresc recuperarea, în timpul controlului sau în perioada imediat următoare, a debitelor identificate; n) constata contravenţii şi aplica amenzi.  +  Articolul 3La solicitarea personalului cu atribuţii de control, prevăzut la art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre, persoanele fizice sau, după caz, conducerea şi salariaţii persoanelor juridice, supuse controlului, au obligaţia: a) să permită accesul organului de control în sediul persoanei juridice; b) sa pună la dispoziţie registrele, actele şi orice alte documente necesare controlului; c) sa dea informaţii şi explicaţii verbale şi în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul controlului; d) să asigure sprijinul şi condiţiile necesare bunei desfăşurări a controlului; e) să semneze, cu sau fără obiecţiuni, actele încheiate în urma controlului.  +  Articolul 4 (1) Numărul maxim de posturi aprobat pentru personalul cu atribuţii de control specializat pentru urmărirea încasării veniturilor şi efectuării cheltuielilor din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetele celorlalte fonduri aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 430, din care: în aparatul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale 30 de posturi şi pentru direcţiile generale de muncă şi protecţie socială teritoriale, 400 de posturi. (2) Din cele 30 de posturi din aparatul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, 15 posturi se finanţează din bugetul asigurărilor sociale de stat şi 15 posturi se finanţează din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj.Din cele 400 de posturi pentru direcţiile generale de muncă şi protecţie socială teritoriale, 200 de posturi se finanţează din bugetul asigurărilor sociale de stat şi 200 de posturi se finanţează din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj. (3) Repartizarea celor 400 de posturi se face prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale. (4) Personalul de control cu atribuţii în aplicarea măsurilor privind urmărirea încasării veniturilor şi efectuării cheltuielilor din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetele celorlalte fonduri aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat îndeplineşte o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii de stat, primind o legitimatie specială.  +  Articolul 5Fondurile necesare pentru plata personalului şi pentru desfăşurarea activităţii de control se suporta din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, în limitele aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 6 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300.000 lei la 800.000 lei nerespectarea dispoziţiilor art. 3 lit. a), c), d) şi e) din prezenta hotărâre. (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 1 alin. 1, art. 3 alin. 1, 2, 3 şi 4 din Decretul nr. 389/1972, modificat şi completat prin Legea nr. 49/1992, precum şi ale art. 64 alin. (2) din Legea nr. 3/1977, modificat şi completat prin Legea nr. 49/1992. (3) Nerespectarea dispoziţiilor art. 3 lit. b) din prezenta hotărâre se sancţionează conform prevederilor Legii nr. 87/1994, iar nerespectarea dispoziţiilor art. 17 alin. (2) şi (3), ale art. 22 lit. a), b), c) şi ale art. 33 din Legea nr. 1/1991, republicată, se sancţionează potrivit prevederilor acestei legi. (4) Personalul cu atribuţii de control constata contravenţii şi aplica sancţiuni şi pentru faptele prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991 şi de Hotărârea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare şi exercitare a controlului financiar, săvârşite în legătură cu constituirea şi utilizarea fondurilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi a bugetelor celorlalte fonduri aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. (5) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor şi ale Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.  +  Articolul 7 (1) Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, republicată, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 59/1997, se modifica şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. (2) Hotărârea Guvernului nr. 448/1994, cu modificările ulterioare, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8Hotărârea Guvernului nr. 195/1991 cu privire la organizarea activităţii de control al modului de stabilire şi de plată a ajutorului de şomaj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 3 aprilie 1991, Hotărârea Guvernului nr. 539/1992 cu privire la organizarea controlului în domeniul asigurărilor sociale de stat şi unele măsuri pentru încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 25 septembrie 1992, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Mircea CiumaraMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru Athanasiu  +  Anexa 1 UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Muncii şi Protecţiei SocialeI. Unităţi finanţate de la bugetul de stat (4.512 posturi)1. Direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti - servicii publice descentralizate.2. Inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii.3. Unităţile de asistenţa socială.4. Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.5. Oficiul Muncii.6. Centrul-Pilot de Asistenţa şi Protecţie a Victimelor Violenţei în Familie.NOTĂ:Repartizarea numărului de posturi pe unităţile menţionate mai sus se face prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale. La numărul de posturi cu finanţare de la bugetul de stat, repartizat pentru direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, se adauga 2.150 posturi, cu finanţare din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, şi 1.500 posturi finanţate din sumele încasate din comisionul de 1% pentru activităţile prevăzute la art. 5, 6 şi 12 din Legea nr. 83/1995.II. Unităţi şi activităţi finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj1. Oficiul Central de Plata a Pensiilor (215 posturi).2. Corp Control Asigurări Sociale (215 posturi, din care 15 posturi în aparatul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi 200 de posturi în aparatul direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială teritoriale).3. Corp Control Fond Şomaj (215 posturi, din care 15 posturi în aparatul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi 200 posturi în aparatul direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială teritoriale).III. Unităţi finanţate din venituri extrabugetare1. Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Protecţia Muncii.2. Revista pentru protecţia muncii "Obiectiv".IV. Unitate în coordonare- Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale.--------