REGULAMENT nr. 11 din 6 septembrie 2011privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 27 septembrie 2011  Având în vedere prevederile art. 101 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 202 din anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit,în temeiul art. 25 alin. (2) lit. a) şi al art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi al art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,Banca Naţională a României emite prezentul regulament.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament se aplică, la nivel individual, instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, care, pentru toate/o parte din expunerile din categoria creditelor/plasamentelor definite potrivit prezentului regulament, determină cerinţe minime de capital pentru riscul de credit, la nivel individual, potrivit abordării standard. (2) Prezentul regulament reglementează: a) clasificarea expunerilor reprezentând credite/plasamente; b) determinarea ajustărilor prudenţiale de valoare aferente creditelor/plasamentelor clasificate; c) utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare în scopul stabilirii valorii la care expunerile reprezentând credite/plasamente urmează a fi luate în calcul în vederea determinării indicatorilor prudenţiali în calculul cărora este necesară utilizarea valorii nete a acestor expuneri; d) utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare în scopul stabilirii sumei totale care urmează a fi dedusă din fondurile proprii în vederea determinării nivelului total al acestora.  +  Articolul 2Termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) instituţii de credit - entităţi definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare; b) împrumutători - instituţiile de credit, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state terţe, cărora li se aplică prezentul regulament; c) grupul împrumutătorului - grupul format din societatea-mamă, filialele societăţii-mamă şi filialele împrumutătorului; d) ţări din categoria A - statele membre ale Uniunii Europene*1) şi ţările care sunt membre cu drepturi depline ale Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), precum şi acele ţări care au încheiat acorduri speciale de împrumut cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) în cadrul acordurilor generale de împrumut (GAB); în cazul în care o ţară din această categorie îşi reeşalonează datoria publică externă, ţara respectivă este exclusă din categoria A pe o perioadă de 5 ani;----------*1) Pentru scopurile prezentului regulament, România este tratată separat de celelalte state membre ale Uniunii Europene. e) bănci de dezvoltare multilaterală - Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (the International Bank for Reconstruction and Development), Societatea Financiară Internaţională (the International Finance Corporation), Banca Inter-americană de Dezvoltare (the Inter-American Development Bank), Banca Asiatică de Dezvoltare (the Asian Development Bank), Banca Africană de Dezvoltare (the African Development Bank), Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (the Council of Europe Development Bank), Banca Nordică de Investiţii (the Nordic Investment Bank), Banca de Dezvoltare din Caraibe (the Caribbean Development Bank), Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (the European Bank for Reconstruction and Development), Banca Europeană de Investiţii (the European Investment Bank), Fondul European de Investiţii (the European Investment Fund), Agenţia de Garantare Multilaterală a Investiţiilor (the Multilateral Investment Guarantee Agency), Facilitatea Internaţională de Finanţare pentru Imunizare (the International Finance Facility for Immunisation), Banca Islamică de Dezvoltare (the Islamic Development Bank); f) debitor - entitate faţă de care împrumutătorul înregistrează expuneri din credite şi/sau plasamente; g) debitor, persoană fizică, expus la riscul valutar - debitor, persoană fizică, ce nu generează fluxuri de numerar nete pozitive în valută de exprimare a creditului, care să permită rambursarea la termen a fiecărei rate de credit (principal şi dobândă). Fluxurile de numerar se ajustează în funcţie de gradul de certitudine şi de caracterul de permanenţă al acestora; h) situaţii financiare - situaţiile financiare anuale şi periodice, întocmite conform reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice sau de alte autorităţi cu competenţe privind emiterea de reglementări similare din România sau alte ţări; i) serviciul datoriei - numărul de zile de întârziere la plată faţă de data scadenţei datoriei; j) performanţă financiară - reflectarea potenţialului economic şi a solidităţii financiare ale unei entităţi, obţinută în urma analizării unui ansamblu de factori cantitativi şi calitativi; k) iniţiere de proceduri judiciare - cel puţin una dintre următoarele măsuri luate în scopul recuperării creanţelor:1. darea de către instanţă a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului;2. declanşarea procedurii de executare silită faţă de persoanele fizice sau juridice.Se aplică acelaşi regim şi pentru învestirea cu formulă executorie a contractelor de credit, contractelor de garanţie şi a hotărârilor judecătoreşti definitive ce dispun asupra contractelor de credit, precum şi asupra contractelor de garanţie, dacă este cazul, sau asupra contractelor de plasament; l) operaţiuni de înlocuire a expunerilor existente - operaţiuni definite potrivit Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora, cu modificările şi completările ulterioare; m) active-problemă - categorie de active definită potrivit Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare; n) credite şi plasamente - categoriile de credite şi plasamente care se clasifică de împrumutători în conformitate cu prevederile prezentului regulament, sistematizate din punctul de vedere al apartenenţei debitorului la sectorul instituţiilor de credit, precum şi al conturilor în care sunt evidenţiate. Acestea sunt prezentate la secţiunea 1 "Credite", respectiv la secţiunea a 2-a "Plasamente" din anexa nr. 1; o) garanţii - garanţiile primite care pot fi luate în considerare de împrumutători pentru diminuarea expunerii faţă de debitor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, sistematizate din punctul de vedere al categoriei garanţiei, precum şi al conturilor în care sunt evidenţiate. Acestea sunt prezentate la secţiunea a 3-a "Garanţii" din anexa nr. 1. Garanţiile se împart în următoarele categorii:1. garanţii personale - se referă la garanţii furnizate de terţi (de exemplu: cauţiunea, avalul etc.), ce pot fi încadrate, în funcţie de caracteristicile pe care le prezintă, după cum urmează:1.1. garanţie expresă - protecţia furnizată de garanţie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire al protecţiei este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială;1.2. garanţie irevocabilă - în afara nerespectării de către cumpărătorul protecţiei a obligaţiei de a plăti la scadenţă costul protecţiei, contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză care ar putea să permită furnizorului protecţiei să anuleze unilateral garanţia sau ar putea să conducă la creşterea costului efectiv al garanţiei;1.3. garanţie necondiţionată - contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia cumpărătorul protecţiei (împrumutătorul) nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în timp util, dar nu mai târziu de 90 de zile calendaristice de la data solicitării, în cazul în care obligatul principal nu achită la termen plata scadentă/plăţile scadente;2. garanţii reale - se referă la bunuri corporale sau necorporale, executabile în orice moment, primite în garanţie pentru operaţiunile realizate (de exemplu: ipoteca, gajul cu deposedare, inclusiv depozitul colateral, gajul fără deposedare etc.);3. garanţii reale intrinseci - se referă la garanţii incluse în caracteristicile operaţiunii înseşi (de exemplu: valorile primite în cadrul operaţiunilor reverse repo, titlurile luate cu împrumut garantate cu numerar, bunurile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar etc.); împrumutătorul înregistrează garanţiile reale intrinseci în contul 9981 - Alte valori primite; p) ajustări prudenţiale de valoare aferente creditelor/plasamentelor - ajustări de valoare aferente creditelor/plasamentelor, determinate şi înregistrate extracontabil, reprezentând nivelul cu care, după caz, trebuie corectate valorile expunerilor din credite/plasamente în scopul stabilirii valorii la care acestea urmează a fi luate în calcul în vederea determinării indicatorilor prudenţiali ai împrumutătorului în calculul cărora este necesară utilizarea valorii nete a acestor expuneri, şi în funcţie de care se stabileşte suma totală care urmează a fi dedusă din fondurile proprii ale împrumutătorului în vederea determinării nivelului total al acestora; q) activ financiar reprezentând credit/plasament - resursă controlată de împrumutători ca rezultat al unor evenimente trecute şi de la care sunt aşteptate beneficii economice viitoare şi care are un cost/o valoare care poate fi evaluat(ă) în mod credibil şi care corespunde totodată prevederilor lit. n); r) valoarea brută a activului financiar reprezentând credit/plasament - valoarea la care activul financiar este evaluat la data recunoaşterii iniţiale minus rambursările de principal, plus sau minus amortizarea cumulată, utilizând metoda dobânzii efective, a oricărei diferenţe dintre valoarea iniţială şi valoarea la scadenţă; s) ajustări pentru deprecierea creditelor/plasamentelor - ajustări pentru depreciere determinate potrivit Standardelor internaţionale de raportare financiară (IFRS), înregistrate în contabilitate în conturile prevăzute la secţiunea a 4-a "Ajustări pentru deprecierea creditelor/plasamentelor" din anexa nr. 1; t) ajustare pentru depreciere alocată unui activ financiar reprezentând credit/plasament - ajustarea IFRS pentru deprecieri identificate la nivel individual pe fiecare activ financiar reprezentând credit/plasament sau, după caz, ajustări IFRS pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare/ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate, alocate pe fiecare activ financiar reprezentând credit/plasament; u) fonduri proprii - au semnificaţia prevăzută de Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, republicat.  +  Articolul 3 (1) Normele interne ale împrumutătorilor, la care se face referire în prezentul regulament, se constituie ca un singur act normativ. (2) Normele interne prevăzute la alin. (1) se aprobă, în cazul împrumutătorilor care nu sunt organizaţii cooperatiste, de către organele cu funcţie de conducere ale acestora, iar în cazul organizaţiilor cooperatiste de credit, de către organele cu funcţie de conducere ale caselor centrale. (3) În vederea aplicării, normele interne ale împrumutătorilor trebuie validate de Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere.  +  Articolul 4Pentru scopurile prezentului regulament, entităţile reprezentând persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, precum şi cele reprezentând asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial se asimilează persoanelor juridice.  +  Capitolul II Performanţa financiară a debitorilor  +  Articolul 5 (1) În scopul realizării operaţiunii de clasificare a creditelor/plasamentelor, împrumutătorii urmăresc să dispună de o imagine cât mai fidelă, la momentul respectiv, a performanţei financiare a debitorilor lor. (2) Performanţa financiară a debitorilor se încadrează în categorii care se notează de la A la E, în ordinea descrescătoare a calităţii acesteia. (3) Pentru scopurile prevăzute la alin. (1), împrumutătorii utilizează date cât mai relevante, certe, exacte şi actuale, pe care le prelucrează cu ajutorul unor metodologii de evaluare adecvate. (4) Frecvenţa cu care sunt prelucrate datele trebuie să fie, de asemenea, adecvată scopului urmărit. Categoria de performanţă financiară a debitorilor, persoane juridice, se determină cel puţin de două ori pe an. (5) Categoria de performanţă financiară a debitorilor, persoane fizice/juridice, determinată la un moment dat se menţine până la următoarea reevaluare.  +  Articolul 6 (1) Prin derogare de la prevederile art. 5, împrumutătorii încadrează instituţiile de credit direct în categoria A de performanţă financiară. (2) Prin derogare de la prevederile art. 5, împrumutătorii pot încadra debitorii care sunt entităţi prevăzute în anexa nr. 2, altele decât instituţiile de credit şi fondurile de garantare a creditelor (FGC) din România, direct în categoria A de performanţă financiară. (3) Evaluarea performanţei financiare a unui debitor, persoană fizică, se realizează potrivit normelor interne ale împrumutătorilor, cu respectarea prevederilor art. 5. (4) Evaluarea performanţei financiare a unui debitor, persoană juridică, se realizează potrivit normelor interne ale împrumutătorilor, cu respectarea prevederilor art. 5, pe bază de punctaj atribuit unor factori cantitativi şi calitativi. Factorii cantitativi se referă în principal la următorii indicatori, acolo unde aceştia pot fi determinaţi: lichiditate, solvabilitate, profitabilitate şi risc, inclusiv riscul valutar. Factorii calitativi se referă cel puţin la aspecte legate de modul de administrare a entităţii analizate, de calitatea acţionariatului, de garanţiile primite (altele decât cele care sunt acceptate la diminuarea expunerii faţă de debitor), de condiţiile de piaţă în care aceasta îşi desfăşoară activitatea. (5) Fără a aduce atingere prevederilor art. 5, indicatorii prevăzuţi la alineatul precedent se determină în principal pe baza datelor cuprinse în situaţiile financiare ale debitorului. (6) În cazul în care împrumutătorii se găsesc în imposibilitatea de a evalua performanţa financiară a unui debitor, persoană juridică, aceasta se încadrează direct în categoria E. (7) În situaţia în care expunerile faţă de un debitor din afara sectorului instituţiilor de credit, reprezentând credite din categoria activelor-problemă, au făcut în cursul perioadei de la ultima operaţiune de clasificare obiectul unor operaţiuni de înlocuire care au avut ca rezultat credite care în urma evaluării au rămas în continuare, după înlocuire, în categoria activelor-problemă, şi care au implicat diminuarea serviciului datoriei, împrumutătorii reevaluează, pentru scopurile următoarei operaţiuni de clasificare, performanţa financiară a debitorului, în condiţii mai stricte faţă de cele avute în vedere anterior acestor operaţiuni, prin revizuirea corespunzătoare a factorilor cantitativi şi/sau calitativi.  +  Capitolul III Diminuarea expunerilor pe baza garanţiilor  +  Articolul 7Pentru scopurile aplicării prevederilor prezentului capitol, împrumutătorii asigură îndeplinirea cerinţelor prevăzute în cap. V "Cerinţe de natură informaţională", referitoare la garanţii.  +  Articolul 8Garanţiile care pot fi luate în considerare de către împrumutători în vederea diminuării expunerii faţă de debitor sunt cele din tabelul prevăzut în anexa nr. 2, precum şi alte garanţii reale, în conformitate cu normele interne ale împrumutătorilor. Gajul general, garanţiile constituite asupra bunurilor viitoare*1), precum şi titlurile emise de debitor sau de către orice entitate din grupul din care acesta face parte nu pot fi luate în considerare de către împrumutători în vederea diminuării expunerii faţă de debitor.---------*1) Garanţiile pe bunuri viitoare nu produc efecte decât din momentul în care debitorul obţine proprietatea asupra bunurilor şi, în consecinţă, nu pot fi luate în considerare în scopul diminuării expunerilor (de exemplu, garanţiile reprezentate de cesionarea încasărilor din creanţe viitoare).  +  Articolul 9Garanţiile care au ca obiect drepturi de creanţă pot fi luate în considerare în vederea diminuării expunerii faţă de debitor numai în condiţiile în care sunt îndeplinite cerinţele legale în vigoare privind garanţiile reale mobiliare.  +  Articolul 10Poliţele de asigurare care au ca obiect garantarea/preluarea riscului de neplată se asimilează scrisorilor de garanţie emise de instituţiile de credit şi, în consecinţă, pot fi luate în considerare de împrumutători în calitate de diminuator de risc de credit, în situaţia în care sunt îndeplinite concomitent următoarele condiţii: a) au caracteristici similare celor impuse scrisorilor de garanţie emise de instituţiile de credit (care trebuie să fie directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate); b) riscul de credit a fost transferat în afara grupului împrumutătorului prin intermediul operaţiunilor de asigurare/reasigurare încheiate cu societăţi de asigurare/reasigurare, iar societăţile de asigurare/reasigurare din afara grupului, care au preluat riscul, respectă cerinţele prevăzute de standardele comunitare în materie (sau de standarde aplicabile societăţilor de asigurare/reasigurare, pe care, în urma analizei efectuate, împrumutătorul le consideră în mod justificat echivalente standardelor comunitare). În cazul în care riscul de credit a fost parţial transferat, calitatea de diminuator de risc de credit a poliţei de asigurare poate fi luată în considerare numai pentru partea transferată; c) normele interne ale împrumutătorului prevăd un coeficient de maximum 0,8 pentru deducerea din expunerea acestuia faţă de debitor, precum şi modalitatea de determinare a calităţii societăţilor de asigurare/reasigurare emitente şi a nivelului coeficienţilor pentru fiecare astfel de emitent/categorie de emitenţi.  +  Articolul 11 (1) Garanţiile directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate acordate de fondurile de garantare a creditelor (FGC) din România prin intermedierea resurselor alocate în acest sens de autorităţile centrale şi pentru care acestea îşi asumă răspunderea pot fi considerate garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate emise de stat*2), dacă:----------*2) Garanţiile directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate emise de stat au, potrivit tabelului prevăzut în anexa nr. 2, un coeficient de deducere de maximum 1. a) fondurile alocate sunt efectiv transferate FGC de autorităţile centrale; şi b) FGC demonstrează împrumutătorului că dispun de o gestiune care să evidenţieze distinct respectivele fonduri, iar acestea sunt utilizate doar pentru garantarea riscurilor aferente. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică numai în condiţiile în care împrumutătorul dispune de documentaţia care să ateste îndeplinirea cerinţelor prevăzute.  +  Articolul 12 (1) În scopul determinării valorii cu care se diminuează efectiv sumele reprezentând expuneri din credite/plasamente, sumele înregistrate în contabilitate, aferente garanţiilor eligibile, se ajustează prin aplicarea de coeficienţi stabiliţi de împrumutător, rezultatul urmând a fi limitat la nivelul sumelor garantate. (2) Fără a aduce atingere prevederilor art. 13 şi 14, valoarea coeficienţilor poate fi cuprinsă, în cazul garanţiilor din cadrul tabelului din anexa nr. 2, între zero şi valoarea maximă prevăzută în tabel, iar în cazul celorlalte garanţii eligibile, între 0 şi 1. (3) Valoarea efectivă a coeficienţilor se stabileşte, pentru fiecare categorie/caz, prin norme interne, pe baza unei documentaţii de fundamentare, aflată la dispoziţia împrumutătorului.  +  Articolul 13 (1) Garanţiile aferente expunerilor reprezentând principalul creditelor/plasamentelor clasificate în categoria "pierdere", în cazul cărora serviciul datoriei este mai mare de 90 de zile şi/sau în cazul cărora au fost iniţiate proceduri judiciare, se ajustează cu coeficienţi a căror valoare nu poate fi mai mare de 0,25. (2) Garanţiile aferente expunerilor reprezentând creanţe ataşate şi sume de amortizat aferente creditelor/plasamentelor de la alin. (1) nu se iau în considerare, coeficientul care se aplică sumelor aferente respectivelor garanţii având valoarea zero.  +  Articolul 14Prin derogare de la dispoziţiile art. 13, garanţiile prevăzute la poziţiile 1-4, 7 şi 8 din tabelul din anexa nr. 2 se ajustează cu coeficienţi a căror valoare nu poate fi mai mare de 0,5.  +  Capitolul IV Clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare  +  Articolul 15Pentru scopurile aplicării prevederilor prezentului capitol, împrumutătorii asigură îndeplinirea cerinţelor prevăzute în cap. V.  +  Articolul 16 (1) Expunerile din credite înregistrate de împrumutători faţă de debitorii din afara sectorului instituţiilor de credit se clasifică în următoarele categorii: a) standard; b) în observaţie; c) substandard; d) îndoielnic; e) pierdere. (2) Expunerile din credite/plasamente, înregistrate de împrumutători faţă de instituţiile de credit, se clasifică numai în categoria "standard" sau "pierdere".  +  Articolul 17Expunerile din credite/plasamente, înregistrate de împrumutători faţă de un anumit debitor, se încadrează într-o singură categorie de clasificare, pe baza principiului declasării prin contaminare, respectiv prin luarea în considerare a celei mai slabe dintre categoriile individuale de clasificare.  +  Articolul 18Operaţiunile acoperite, integral şi pe toată durata desfăşurării acestora, cu garanţie reală reprezentând depozit colateral plasat la împrumutător, pot fi excluse din portofoliul operaţiunilor care fac obiectul clasificării şi determinării ajustărilor prudenţiale de valoare. Opţiunea se exercită în mod unitar pentru toate operaţiunile de acest tip aflate în portofoliu.  +  Articolul 19Pentru scopurile prezentului capitol, se parcurg următoarele etape: a) identificarea din cadrul sumelor înregistrate în conturile de credite/plasamente a tuturor extraselor reprezentând expuneri din operaţiuni derulate cu un anumit debitor şi, pentru fiecare dintre aceste expuneri, identificarea celorlalte atribute necesare pentru realizarea operaţiunilor privind clasificarea creditelor/plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare; b) clasificarea acestor expuneri prin aplicarea simultană a următoarelor criterii:1. serviciul datoriei;2. performanţa financiară;3. iniţierea de proceduri judiciare.Corespondenţa dintre criterii şi categoriile de clasificare este prevăzută în tabelele nr. 1.A şi 1.B din anexa nr. 3; c) reclasificarea acestor expuneri, într-o singură categorie, pe baza principiului declasării prin contaminare;NOTĂ:Pentru scopuri de optimizare, ultimele două etape pot fi integrate într-o singură etapă care să asigure direct încadrarea globală a expunerilor respective, fără a se mai stabili categorii individuale de clasificare. d) pentru fiecare dintre aceste expuneri:1. determinarea ajustării prudenţiale de valoare aferente:1.1. etapă cu caracter opţional - diminuarea valorii expunerii în conformitate cu prevederile cap. III "Diminuarea expunerilor pe baza garanţiilor";1.2. aplicarea coeficientului de ajustare prudenţială asupra sumei rezultate după etapa prevăzută la subpct. 1.1; corespondenţa dintre categoriile de clasificare şi coeficienţii de ajustare prudenţială este prevăzută în tabelul nr. 2 din anexa nr. 3; e) pentru fiecare dintre grupele de expuneri care împreună constituie un activ financiar reprezentând credit/plasament:1. determinarea ajustării prudenţiale de valoare aferente prin agregarea ajustărilor prudenţiale de valoare corespunzătoare, determinate la etapa prevăzută la lit. d);2. determinarea ajustării pentru depreciere alocate activului financiar reprezentând credit/plasament, prin luarea în considerare a uneia dintre următoarele valori:2.1. valoarea ajustării determinată potrivit IFRS şi înregistrată în contabilitate în conturile de ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual prevăzute la secţiunea a 4-a din anexa nr. 1;2.2. valoarea ajustării determinată prin aplicarea procentului de ajustare colectivă la valoarea brută a fiecărui activ financiar din cadrul fiecărui grup de active financiare; procentul de ajustare colectivă este calculat ca raport între valoarea ajustărilor constituite, potrivit IFRS, la nivelul fiecărui grup de active financiare pentru care nu au fost constituite ajustări pentru depreciere la nivel individual - înregistrată în conturile de ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare şi de ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate, prevăzute la secţiunea a 4-a din anexa nr. 1 - şi valoarea contabilă brută totală a activelor financiare din grupul respectiv;3. stabilirea valorii la care expunerile reprezentând credite/plasamente urmează a fi luate în calcul în scopul determinării indicatorilor prudenţiali în calculul cărora este necesară utilizarea valorii nete a acestor expuneri. Valoarea se stabileşte prin deducerea din valoarea expunerii a valorii maxime dintre suma aferentă ajustării prudenţiale de valoare, determinată pe baza prezentei metodologii la etapa prevăzută la lit. e) pct. 1 şi cea aferentă ajustării pentru depreciere alocate activului financiar reprezentând credit/plasament, determinată pe baza înregistrărilor din contabilitatea împrumutătorului la etapa prevăzută la lit. e) pct. 2;4. stabilirea sumei totale care urmează a fi dedusă din fondurile proprii ale împrumutătorului în vederea determinării nivelului total al acestora. Suma totală se stabileşte prin determinarea şi agregarea diferenţei pozitive dintre suma aferentă ajustării prudenţiale de valoare, determinată pe baza prezentei metodologii la etapa prevăzută la lit. e) pct. 1, şi cea aferentă ajustării pentru depreciere alocate activului financiar reprezentând credit/plasament, determinată pe baza înregistrărilor din contabilitatea împrumutătorului la etapa prevăzută la lit. e) pct. 2; f) reluarea etapelor anterioare pentru toţi ceilalţi debitori faţă de care împrumutătorul înregistrează expuneri din credite/plasamente.  +  Articolul 20În cazul împrumutătorilor care aplică prevederile prezentului regulament numai pentru o parte dintre expunerile din categoria creditelor/plasamentelor, aceştia vor aplica prevederile art. 19 în mod corespunzător.  +  Articolul 21 (1) Calculele se efectuează în echivalent lei, pentru acest scop fiind utilizate cursurile de schimb prevăzute în lista comunicată de Banca Naţională a României în ziua pentru care se întocmesc raportările aferente, în baza prevederilor cap. VI "Cerinţe de raportare". (2) În cazul în care ultima zi a termenului de întocmire a raportărilor prevăzute la alin. (1) este o zi nelucrătoare, cursurile de schimb utilizate vor fi cele comunicate de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare anterioară acesteia.  +  Capitolul V Cerinţe de natură informaţională  +  Articolul 22Pentru scopurile aplicării prezentului regulament, împrumutătorii trebuie să dispună de metode adecvate de organizare a informaţiei şi de proceduri care să asigure îndeplinirea cerinţelor necesare realizării obiectivelor prevăzute la art. 1 alin. (2). În particular, printre cerinţele a căror îndeplinire trebuie asigurată de metodele şi procedurile menţionate, împrumutătorii trebuie să aibă în vedere următoarele cerinţe*1):---------*1) Cerinţele cu privire la garanţii sunt obligatorii numai în cazurile în care garanţiile se utilizează în scopul diminuării expunerilor. a) identificarea tuturor debitorilor faţă de care împrumutătorul înregistrează expuneri din credite/plasamente şi a tuturor operaţiunilor, reprezentând credite/plasamente şi garanţii aferente, desfăşurate cu fiecare dintre aceştia; b) identificarea din cadrul sumelor înregistrate în conturile de credite/plasamente, în conturile de garanţii şi în conturile în care sunt înregistrate ajustările pentru deprecierea creditelor/plasamentelor, prevăzute în anexa nr. 1, a tuturor extraselor aferente unei anumite operaţiuni; c) identificarea/determinarea, pentru fiecare dintre extrasele de la lit. b), a tuturor atributelor necesare pentru realizarea operaţiunilor privind clasificarea creditelor/plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, cum ar fi, de exemplu: serviciul datoriei, categoria de performanţă financiară a debitorului, dacă s-au iniţiat sau nu proceduri judiciare - în cazul extraselor din conturile de credite/plasamente - sau coeficientul de ajustare - în cazul extraselor din conturile de garanţii.  +  Articolul 23Împrumutătorii au obligaţia să dispună de metode adecvate de organizare şi conservare a informaţiei, precum şi de proceduri care să permită verificarea datelor primare şi a modului în care acestea au fost prelucrate pentru scopurile prezentului regulament.  +  Capitolul VI Cerinţe de raportare  +  Articolul 24 (1) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3), împrumutătorii raportează periodic Băncii Naţionale a României situaţii aferente aplicării prezentului regulament. (2) Forma şi conţinutul situaţiilor de la alin. (1), precum şi frecvenţa şi modalităţile de transmitere a acestora se stabilesc prin ordin emis de Banca Naţională a României. (3) La solicitarea Băncii Naţionale a României, împrumutătorii raportează orice altă situaţie aferentă aplicării prezentului regulament.  +  Capitolul VII Sancţiuni şi dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 25Nerespectarea prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor şi/sau a sancţiunilor prevăzute la art. 226 şi 229 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 26 (1) Împrumutătorii aplică metodologia prevăzută în cap. IV "Clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare", începând cu data de 1 ianuarie 2012. (2) Până la data prevăzută la alin. (1), împrumutătorii au obligaţia de a se conforma prevederilor art. 3 alin. (3), privind validarea normelor interne de către Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României. (3) La data prevăzută la alin. (1), prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 5/2009 privind raportarea situaţiilor referitoare la clasificarea expunerilor din credite/plasamente şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 30 aprilie 2009, aplicabile instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, se abrogă.  +  Articolul 27Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 28Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu prima zi din luna imediat următoare celei în care a avut loc publicarea.p. Preşedintele Consiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,Florin GeorgescuBucureşti, 6 septembrie 2011.Nr. 11.  +  Anexa 1  +  Secţiunea 1 Credite1. credite acordate debitorilor din afara sectorului instituţiilor de credit20111 - Scont (extras)2017 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)20112 - Factoring cu recurs (extras)2017 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)20119 - Alte creanţe comerciale [extras*1)]------------*1) Extrasul nu conţine operaţiunile fără recurs, acestea nefiind asimilabile, pentru scopurile aplicării prezentului regulament, operaţiunilor de creditare.2017 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)20211 - Utilizări din deschideri de credite permanente2027 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)20212 - Credit global de exploatare2027 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)20213 - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor2027 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)20219 - Alte credite de trezorerie2027 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)20311 - Credite de consum pentru nevoi personale2037 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)20312 - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri2037 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)2032 - Vânzări în rate2037 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)2041 - Credite pentru import2047 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)2042 - Credite pentru export2047 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)2051 - Credite pentru finanţarea stocurilor2057 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)2052 - Credite pentru echipamente2057 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)20611 - Credite ipotecare2067 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)20619 - Alte credite pentru investiţii imobiliare2067 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)2091 - Alte credite acordate clientelei2097 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor financiare2317 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)2312 - Credite la termen acordate instituţiilor financiare2317 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)2431 - Operaţiuni reverse repo de pe o zi pe alta2437 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)2432 - Operaţiuni reverse repo la termen2437 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)2433 - Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta2437 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)2434 - Titluri luate cu împrumut la termen2437 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)2511 - Conturi curente (solduri debitoare)25171 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat2611 - Valori de recuperat (extras)2617 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)2811 - Creanţe restante nedepreciate (extras)2817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)2821 - Creanţe depreciate (extras)2827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)4711 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale (extras)4717 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)4712 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale (extras)4717 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)4713 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu alte active (extras)4717 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)4811 - Creanţe restante nedepreciate (extras)4817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)4821 - Creanţe depreciate (extras)4827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)2. credite acordate instituţiilor de credit1411 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor de credit1417 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)1412 - Credite la termen acordate instituţiilor de credit1417 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)1521 - Operaţiuni reverse repo de pe o zi pe alta1527 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)1522 - Operaţiuni reverse repo la termen1527 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)1523 - Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta1527 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)1524 - Titluri luate cu împrumut la termen1527 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)1611 - Valori de recuperat (extras)1617 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)17411 - Credite de pe o zi pe alta acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei17417 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)17412 - Credite la termen acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei17417 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)17611 - Valori de recuperat (extras)17617 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)17811 - Creanţe restante nedepreciate (extras)17817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)17821 - Creanţe depreciate (extras)17827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)1811 - Creanţe restante nedepreciate (extras)1817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)1821 - Creanţe depreciate (extras)1827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)20111 - Scont (extras)2017 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)20112 - Factoring cu recurs (extras)2017 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)20119 - Alte creanţe comerciale [extras*1)]---------*1) Extrasul nu conţine operaţiunile fără recurs, acestea nefiind asimilabile, pentru scopurile aplicării prezentului regulament, operaţiunilor de creditare.2017 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)2811 - Creanţe restante nedepreciate (extras)2817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)2821 - Creanţe depreciate (extras)2827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)4711 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale (extras)4717 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)4712 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale (extras)4717 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)4713 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu alte active (extras)4717 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)4811 - Creanţe restante nedepreciate (extras)4817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)4821 - Creanţe depreciate (extras)4827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)  +  Secţiunea a 2-a Plasamente1. plasamente constituite la instituţiile de credit121 - Conturi de corespondent la instituţii de credit (nostro)1271 - Creanţe ataşate (extras)1311 - Depozite la vedere la instituţii de credit1317 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)1312 - Depozite la termen la instituţii de credit1317 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)1314 - Depozite la instituţii de credit rambursabile după notificare1317 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)1711 - Cont curent la casa centrală17171 - Creanţe ataşate17311 - Depozite la vedere la casa centrală17317 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)17312 - Depozite la termen la casa centrală17317 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)17314 - Depozite la casa centrală rambursabile după notificare17317 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)17811 - Creanţe restante nedepreciate (extras)17817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)17821 - Creanţe depreciate (extras)17827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)1811 - Creanţe restante nedepreciate (extras)1817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)1821 - Creanţe depreciate (extras)1827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)  +  Secţiunea a 3-a Garanţii1. garanţii personale şi reale1.1. din bilanţ1323 - Depozite colaterale ale instituţiilor de credit [extras*2)]----------*2) Se referă la depozitele constituite în scop de garantare, asociate operaţiunilor de credit, şi nu la cele constituite pentru efectuarea unor plăţi ulterioare determinate.17323 - Depozite colaterale ale cooperativelor de credit afiliate [extras*3)]---------*3) A se vedea nota de subsol anterioară.25331 - Depozite pentru deschiderea de acreditive25332 - Depozite pentru emiterea de scrisori de garanţie25336 - Alte depozite colaterale [extras*1)]-----------*1) A se vedea nota de subsol anterioară.1.2. din afara bilanţului912 - Garanţii primite de la instituţii de credit914 - Garanţii primite de la clientelă9611 - Ipoteci imobiliare9612 - Gajuri cu deposedare9613 - Gajuri fără deposedare9619 - Alte garanţii primite972 - Alte angajamente primite [extras*2)]-----------*2) Se referă la angajamentele de garantare primite, asociate operaţiunilor de credit.2. garanţii reale intrinseci9981 - Alte valori primite (extras)  +  Secţiunea a 4-a Ajustări pentru deprecierea creditelor/plasamentelor1. aferente creditelor acordate debitorilor din afara sectorului instituţiilor de credit:291 - Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual (extras)292 - Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare (extras)293 - Ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate (extras)4931 - Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual (extras)4932 - Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare (extras)4933 - Ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate (extras)2. aferente creditelor acordate instituţiilor de credit:191 - Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual (extras)192 - Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare (extras)193 - Ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate (extras)291 - Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual (extras)292 - Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare (extras)293 - Ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate (extras)4931 - Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual (extras)4932 - Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare (extras)4933 - Ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate (extras)3. aferente plasamentelor constituite la instituţiile de credit:191 - Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual (extras)192 - Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare (extras)193 - Ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate (extras)  +  Anexa 2
  Nr. crt. Tipul de garanţie Coeficientul maxim pentru deducere din expunerea împrumută- torului faţă de debitor
  1. Garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate ale administraţiei centrale a statului român sau ale Băncii Naţionale a României 1
  2. Titluri emise de administraţia centrală a statului român sau de Banca Naţională a României 1
  3. Garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate ale administraţiilor centrale sau ale băncilor centrale din ţările din categoria A sau ale Comunităţii Europene 1
  4. Titluri emise de administraţiile centrale sau de băncile centrale din ţările din categoria A sau de Comunitatea Europeană 1
  5. Depozite colaterale plasate la instituţia de credit împrumutătoare 1
  6. Certificate de depozit sau instrumente similare, emise de instituţia de credit împrumutătoare şi încredinţate acesteia 1
  7. Garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate ale băncilor de dezvoltare multilaterală 1
  8. Titluri emise de către băncile de dezvoltare multilaterală 1
  9. Garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate ale administraţiilor regionale sau ale autorităţilor locale din România 0,8
  10. Garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate ale instituţiilor de credit din România 0,8
  11. Garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate ale administraţiilor regionale sau ale autorităţilor locale din ţările din categoria A 0,8
  12. Garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate ale instituţiilor de credit din ţările din categoria A 0,8
  13. Garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate emise de fondurile de garantare a creditelor (FGC) din România 0,5
   +  Anexa 3 Tabelul nr. 1.A - Criterii de încadrare pe categorii de clasificare pentru expunerile din credite, înregistrate de împrumutători faţă de debitorii din afara sectorului instituţiilor de credit┌─────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│ . Performanţa│ │ │ │ │ ││ . financiară │ │ │ │ │ ││ . │ A │ B │ C │ D │ E ││ . │ │ │ │ │ ││Serviciul . │ │ │ │ │ ││datoriei . │ │ │ │ │ ││ . │ │ │ │ │ ├────────────┐│ 0-15 zile │ Standard/ │În observaţie/│ Substandard/│ Îndoielnic/ │ Pierdere/ │Nu s-au ││ │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │iniţiat │├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤proceduri /││ 16-30 de zile │În observaţie/│ Substandard/ │ Îndoielnic/ │ /Pierdere │ /Pierdere │judiciare / ││ │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ / │├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ / ││ 31-60 de zile │ Substandard/ │ Îndoielnic/ │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ / ││ │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ / │├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ / ││ 61-90 de zile │ Îndoielnic/ │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ / ││ │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ / S-au │├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ / iniţiat││ minimum │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ / proceduri││ 91 de zile │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │/ judiciare│└─────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┘Tabelul nr. 1.B - Criterii de încadrare pe categorii de clasificare pentru expunerile din credite/plasamente, înregistrate de împrumutători faţă de instituţiile de credit
  . Performanţa financiară . . Serviciul datoriei . A
  Bănci 0-7 zile lucrătoare Organizaţii cooperatiste de credit 0-30 de zile lucrătoare Standard / / / / Pierdere Nu s-au / iniţiat / proceduri / judiciare /
  minimum 8 zile lucrătoare minimum 31 zile lucrătoare Pierdere / / / / Pierdere / S-au / iniţiat /proceduri / judiciare
  Tabelul nr. 2 - Coeficienţi de ajustare prudenţială aferenţi categoriilor de clasificare
  . Coeficienţi . de ajustare . prudenţială . . Categorii de . clasificare . a creditelor/ . plasamentelor . Credite înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute, acordate debitorilor, persoane fizice, expuşi la riscul valutar Credite*)/plasamente -------- *) Altele decât cele din coloana precedentă.
  Standard 0,07 0
  În observaţie 0,08 0,05
  Substandard 0,23 0,2
  Îndoielnic 0,53 0,5
  Pierdere 1 1
  --------