NORME METODOLOGICE din 21 septembrie 2011de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 23 septembrie 2011   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse beneficiază pe perioada sezonului rece, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, de ajutoare acordate pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei. (2) Ajutoarele prevăzute la alin. (1) se definesc în funcţie de sistemul de încălzire utilizat şi sunt: a) ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat, denumit în continuare ajutor pentru energie termică; b) ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, denumit în continuare ajutor pentru gaze naturale; c) ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, denumit în continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri.  +  Articolul 2 (1) Beneficiază de ajutoarele prevăzute la art. 1 familiile ai căror membri sunt cetăţeni români, precum şi persoanele singure care locuiesc în România. (2) Ajutoarele prevăzute la art. 1 se acordă şi familiilor şi persoanelor singure care nu au cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai altor state, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii; b) sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie şi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii; c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) Ajutoarele prevăzute la art. 1 se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. (2) Pentru ajutoarele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b), formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt transmise de către primării furnizorilor, cu respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, iar pentru ajutoarele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) formularele de cerere şi declaraţie sunt puse la dispoziţia solicitanţilor direct de către primării. (3) Furnizorii prevăzuţi la alin. (2) transmit formularele titularilor de contract, şi anume consumatorilor individuali şi asociaţiilor de proprietari/locatari, cu respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. (4) Formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere va fi pus la dispoziţia solicitanţilor şi în format electronic, pe site-urile primăriilor, al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale şi agenţiilor judeţene pentru prestaţii sociale, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale. (5) Formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 4Familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea ajutoarelor prevăzute la art. 1 depun individual, prin asociaţiile de proprietari/locatari sau prin furnizorii de energie termică, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă, cu respectarea termenului prevăzut la art. 16 din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 5 (1) Ajutoarele prevăzute la art. 1 se acordă în funcţie de veniturile nete medii lunare pe membru de familie, respectiv ale persoanei singure, în limitele, procentele şi cuantumurile stabilite la art. 8, 9 şi 11 din ordonanţa de urgenţă. (2) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, potrivit prevederilor art. 18 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă. (3) În cererea şi declaraţia pe propria răspundere solicitantul ajutorului prevăzut la art. 1 are obligaţia de a menţiona bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Persoanele care solicită ajutorul pentru energie termică au obligaţia de a completa numărul de camere ale locuinţei. (4) Lista menţionată la alin. (3) este prevăzută în anexa nr. 2. (5) Pentru informarea solicitanţilor, lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzută în anexa nr. 2, se afişează într-un loc vizibil la sediul consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti.  +  Articolul 6 (1) Pe baza cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere completate de către familiile şi persoanele singure, primarul stabileşte dreptul la ajutoarele prevăzute la art. 1, prin dispoziţie scrisă, care se emite o singură dată, pentru toată perioada sezonului rece. (2) În funcţie de tipul ajutorului acordat, dispoziţia primarului trebuie să conţină obligatoriu temeiul legal al aprobării dreptului, precum şi următoarele: a) pentru ajutorul pentru energie termică: numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinţei pentru care se solicită dreptul, compensarea procentuală stabilită în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, valoarea ajutorului maxim lunar, care cuprinde defalcat sumele din bugetul de stat şi din bugetele locale acordate în condiţiile art. 8 alin. (2)-(8) din ordonanţa de urgenţă, şi perioada de acordare a acestuia; b) pentru ajutorul pentru gaze naturale: numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinţei pentru care se solicită dreptul, cuantumul maxim al ajutorului calculat în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, inclusiv cel acordat din bugetul local în condiţiile art. 9 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, şi perioada de acordare a acestuia; c) pentru ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri: numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinţei pentru care se solicită dreptul, cuantumul ajutorului acordat, inclusiv cel acordat din bugetul local în condiţiile art. 11 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, perioada de acordare a acestuia, precum şi data efectuării plăţii. (3) Pentru familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutoarelor prevăzute la art. 1 pe parcursul sezonului rece, dispoziţia prevăzută la alin. (1) se emite pentru perioada rămasă până la sfârşitul sezonului rece, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă. (4) Pentru familiile şi persoanele singure care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutoarelor prevăzute la art. 1, primarii comunică solicitanţilor dispoziţia motivată privind respingerea cererii. (5) Dispoziţiile primarului prevăzute la alin. (1) şi (2) se comunică titularilor ajutoarelor prevăzute la art. 1, în termen de maximum 5 zile de la data emiterii, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin asociaţiile de proprietari/locatari.  +  Articolul 7 (1) În cazul modificărilor prevăzute la art. 19 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, comunicarea acestora se va face prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere, potrivit prevederilor art. 19 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), primarii emit noi dispoziţii pe care le transmit titularilor ajutoarelor prevăzute la art. 1, în termen de 5 zile de la data emiterii, potrivit prevederilor art. 19 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 8În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, primarii au obligaţia de a transmite furnizorilor, asociaţiilor de proprietari/locatari şi agenţiilor teritoriale situaţii centralizatoare cuprinzând în mod obligatoriu titularii ajutoarelor prevăzute la art. 1, numărul dispoziţiei prin care s-a stabilit dreptul, venitul net lunar pe membru de familie şi valoarea ajutorului calculată în condiţiile art. 8, 9 şi 11 din ordonanţa de urgenţă, în scris şi în format electronic, întocmite potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 3-5. Situaţiile centralizatoare se transmit lunar, actualizate cu beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului social pe parcursul sezonului rece.  +  Articolul 9 (1) Autorităţile administraţiei publice locale, în baza art. 8 alin. (8), art. 9 alin. (2) şi art. 11 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, pot aproba din bugetele proprii ajutoare după cum urmează: a) prin majorări ale gradului de compensare în acelaşi procent pentru toţi beneficiarii de ajutor pentru energie termică ce se regăsesc în aceeaşi tranşă de venituri; b) prin majorări ale ajutorului pentru gaze naturale şi combustibili solizi sau petrolieri cu acelaşi cuantum pentru toţi beneficiarii care se regăsesc în aceeaşi tranşă de venituri; c) prin acordarea de ajutoare pentru familiile şi persoanele singure cu venituri care depăşesc tranşele de venituri prevăzute de ordonanţa de urgenţă. (2) În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale acordă din bugetele proprii ajutoare în condiţiile alin. (1), cuantumul acestora va fi cuprins atât în dispoziţia prevăzută la art. 6, cât şi în situaţia centralizatoare prevăzută la art. 8.  +  Capitolul II Stabilirea şi plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei  +  Secţiunea 1 Ajutorul pentru energie termică  +  Articolul 10 (1) Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază, în condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă, de ajutor pentru energie termică, prin compensarea procentuală a valorii efective a facturii la energie termică. (2) Potrivit prevederilor alin. (1), ajutorul pentru energie termică se acordă numai pentru energia termică consumată în scopul încălzirii locuinţei şi nu include energia termică consumată în scopul preparării apei calde menajere.  +  Articolul 11Potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, cuantumul efectiv al ajutorului pentru energie termică se calculează lunar de către furnizor, după cum urmează:Ajutor efectiv = [C(ps)+C(pl)] x C(id) x P(L),unde:- C(ps) reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 8 din ordonanţa de urgenţă din bugetul de stat;- C(pl) reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 8 din ordonanţa de urgenţă din bugetul local;- C(id) reprezintă consumul defalcat de asociaţia de proprietari/locatari pe consumatori individuali, beneficiari de ajutor pentru energie termică, respectiv al consumatorului titular de contract individual de furnizare, măsurat în gigacalorii;- P(L) reprezintă preţul local al gigacaloriei pentru energia termică facturată populaţiei de către furnizor.  +  Articolul 12 (1) Ajutorul pentru energie termică calculat în condiţiile art. 11 nu poate depăşi, pe toată perioada sezonului rece, ajutorul maxim lunar stabilit de către primar în condiţiile art. 8 alin. (9) din ordonanţa de urgenţă. (2) Ajutorul maxim lunar stabilit de primar se calculează astfel:Ajutor maxim lunar = [C(ps)+ C(pl)] x C(Lmed) x P(L),unde:- C(ps) reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 8 din ordonanţa de urgenţă din bugetul de stat;- C(pl) reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 8 din ordonanţa de urgenţă din bugetul local;- C(Lmed) reprezintă consumul mediu lunar stabilit pe tip de apartament şi în funcţie de zona de temperatură, prevăzut în anexa nr. 1 la ordonanţa de urgenţă;- P(L) reprezintă preţul local al gigacaloriei pentru energia termică facturată populaţiei de către furnizor.  +  Articolul 13 (1) Lunar, până la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de energie termică împreună cu reprezentantul asociaţiei de proprietari/locatari, după caz, stabilesc consumul general de energie termică. (2) Prin consumul general de energie termică prevăzut la alin. (1) se înţelege consumul contorizat la data citirii ce urmează să fie facturat. (3) În situaţia în care la branşamentul unde se realizează citirea sunt racordaţi mai mulţi titulari de contract, defalcarea consumului general de energie termică se face în funcţie de reglementările legale în vigoare. (4) La stabilirea consumului general de energie termică prevăzut la alin. (1) se încheie un proces-verbal constatator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6. (5) În situaţia asociaţiilor de proprietari/locatari în care există modalitatea de stabilire a consumului de energie termică furnizată în sistem centralizat pe bază de repartitoare montate de prestatorii autorizaţi de către autorităţile de reglementare, citirea şi repartizarea consumului general de energie termică pe consumatori individuali se vor realiza pe baza unor contracte încheiate, în condiţiile legii, de asociaţiile de proprietari/locatari cu aceşti prestatori, cu respectarea termenelor prevăzute de ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 14 (1) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal prevăzut la art. 13 alin. (4), asociaţia de proprietari/locatari defalcă consumul general de energie termică pe consumatori individuali. (2) Modalitatea de defalcare a consumului general de energie termică pe consumatori individuali se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Atât consumul general de energie termică, cât şi cel defalcat pe consumatori individuali vor fi determinate în gigacalorii. (4) În termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, asociaţia de proprietari/locatari transmite furnizorilor de energie termică situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei. (5) Situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate de asociaţia de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 15Pe baza consumului defalcat prevăzut la art. 14, furnizorul calculează cuantumul ajutorului pentru energie termică, astfel: a) la nivelul ajutorului efectiv calculat potrivit prevederilor art. 11, dacă valoarea acestuia este mai mică sau egală cu cuantumul ajutorului maxim stabilit de primar, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2); b) la nivelul ajutorului maxim calculat potrivit art. 12 alin. (2), dacă valoarea ajutorului efectiv este mai mare decât cuantumul ajutorului maxim stabilit de primar.  +  Articolul 16 (1) Furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar asociaţiilor de proprietari/locatari, precum şi consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale factura reprezentând consumul de energie termică, conform prevederilor art. 21 alin. (3) şi (4) din ordonanţa de urgenţă, în care se evidenţiază ajutorul pentru energie termică calculat în condiţiile art. 15. (2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorul de energie termică întocmeşte borderoul centralizator cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru energie termică şi cuantumul acestuia pentru perioada de referinţă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8.  +  Articolul 17 (1) Borderoul centralizator prevăzut la art. 16 alin. (2) reprezintă document de plată, se întocmeşte de furnizor în 3 exemplare şi se transmite primarilor pentru certificare. (2) În termen de 5 zile de la primire, primarii certifică şi transmit un exemplar agenţiilor teritoriale, pe baza căruia acestea achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru energie termică. Unul dintre celelalte două exemplare certificate rămâne la primar, iar celălalt se remite furnizorului.  +  Secţiunea a 2-a Ajutorul pentru gaze naturale  +  Articolul 18În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, primarii au obligaţia de a transmite furnizorilor, asociaţiilor de proprietari/locatari şi agenţiilor teritoriale situaţia centralizatoare privind beneficiarii, venitul net lunar pe membru de familie şi cuantumul ajutoarelor pentru gaze naturale stabilit în condiţiile art. 9 din ordonanţa de urgenţă, în scris şi în format electronic, conform art. 8.  +  Articolul 19 (1) Lunar, până la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de gaze naturale împreună cu reprezentantul asociaţiei de proprietari/locatari, după caz, stabilesc consumul general de gaze naturale. (2) Prin consumul general de gaze naturale prevăzut la alin. (1) se înţelege consumul contorizat la data citirii pentru care urmează să fie emisă factura. (3) La stabilirea consumului general de gaze naturale prevăzut la alin. (1) se încheie un proces-verbal constatator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9.  +  Articolul 20 (1) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal prevăzut la art. 19 alin. (3), asociaţia de proprietari/locatari defalcă consumul general de gaze naturale pe consumatori individuali, beneficiari de ajutor pentru gaze naturale. (2) În termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, asociaţia de proprietari/locatari transmite furnizorilor de gaze naturale situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru gaze naturale. (3) Situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate de asociaţia de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10. (4) Pe baza consumului defalcat prevăzut la alin. (1), furnizorul stabileşte cuantumul ajutorului efectiv, după cum urmează: a) la nivelul cuantumului ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului, dacă valoarea consumului este mai mare sau egală cu acest nivel; b) la valoarea consumului, dacă acesta este mai mic decât cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului. (5) În situaţia în care modalitatea de facturare practicată de către furnizorul de gaze naturale conduce la emiterea a mai mult de 5 facturi pentru perioada sezonului rece, cuantumul ajutorului efectiv stabilit potrivit prevederilor alin. (4), însumat pe această perioadă, nu poate depăşi cuantumul însumat al ajutorului pentru gaze naturale stabilit prin dispoziţia primarului pentru aceeaşi perioadă.  +  Articolul 21 (1) Furnizorii de gaze naturale transmit lunar asociaţiilor de proprietari/locatari, precum şi consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale, factura reprezentând consumul de gaze naturale, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (3) şi (4) din ordonanţa de urgenţă, în care se evidenţiază ajutorul pentru gaze naturale calculat în condiţiile art. 20 alin. (4) şi (5). (2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorul de gaze naturale întocmeşte borderoul centralizator cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi cuantumul efectiv al acestuia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11.  +  Articolul 22 (1) Borderoul centralizator prevăzut la art. 21 alin. (2) reprezintă document de plată, se întocmeşte de furnizor în 3 exemplare şi se transmite primarilor pentru certificare. (2) În termen de 5 zile de la primire, primarii certifică şi transmit un exemplar agenţiilor teritoriale, pe baza căruia acestea achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru gaze naturale. Unul dintre celelalte două exemplare certificate rămâne la primar, iar celălalt se remite furnizorului.  +  Secţiunea a 3-a Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri  +  Articolul 23 (1) Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri acordat beneficiarilor de ajutor social stabilit în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în cuantumul şi condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (2) şi art. 25 din ordonanţa de urgenţă. (2) În cazul în care mai multe familii şi persoane singure beneficiare de ajutor social locuiesc şi gospodăresc împreună, ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri se acordă pentru fiecare dintre acestea. (3) Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzut la alin. (1) se acordă pe baza listei cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pe baza documentaţiei depuse la stabilirea ajutorului social, întocmită de serviciul public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoana cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului. (4) În termen de 5 zile după efectuarea plăţii ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri, lista prevăzută la alin. (3) se comunică şi agenţiilor teritoriale şi va conţine obligatoriu numele şi prenumele titularilor ajutorului, suma reprezentând ajutorul la care au dreptul, suma efectiv plătită şi data la care s-a efectuat plata. Lista va fi actualizată lunar cu beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului social pe parcursul sezonului rece.  +  Articolul 24 (1) Acordarea ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri în cazul familiilor şi persoanelor singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social stabilit în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează diferenţiat, în raport cu venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (1) şi, după caz, alin. (3) din ordonanţa de urgenţă. (2) Pe baza dispoziţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. c), serviciul public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, persoana cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului întocmeşte lunar situaţia centralizatoare cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi cuantumul aferent, conform art. 8. (3) Situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (2) se transmite agenţiilor teritoriale lunar, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară. (4) Situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (2) constituie document justificativ de plată şi se redactează în sistem electronic, fără modificări manuale sau alte vicii de formă sau de fond.  +  Articolul 25În situaţia în care în aceeaşi gospodărie locuiesc atât familii sau persoane singure beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi familii sau persoane singure ale căror venituri se încadrează în limitele prevăzute la art. 11 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri se acordă separat pentru fiecare familie sau persoană singură din gospodărie.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 26 (1) Agenţiile teritoriale, pe baza situaţiei centralizatoare prevăzute la art. 24 alin. (2), respectiv a borderourilor prevăzute la art. 16 alin. (2) şi art. 21 alin. (2), solicită Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale creditele bugetare corespunzătoare ajutoarelor prevăzute la art. 1 alin. (2) suportate din bugetul de stat, conform art. 8 alin. (2)-(5), art. 9 alin. (1) şi art. 11 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă. (2) Până cel târziu la data de 20 a lunii, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale necesarul de credite bugetare centralizat la nivelul întregii ţări. (3) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale transmite lunar Ministerului Finanţelor Publice documentaţia pentru deschiderea de credite bugetare. (4) În baza creditelor bugetare deschise, agenţiile teritoriale virează sumele alocate cu titlu de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, după cum urmează: a) în conturile de tip angajament scris în păstrarea unui terţ, escrow, deschise de către producătorii şi distribuitorii de energie termică sau gaze naturale; b) în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în vederea plăţii lunare la beneficiari a ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzut la art. 24.  +  Articolul 27În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, primarii transmit, la solicitarea agenţiilor teritoriale, până la data de 15 a fiecărei luni, un raport statistic potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 12-20.  +  Articolul 28Pe baza rapoartelor statistice prevăzute la art. 27, agenţiile teritoriale întocmesc un raport statistic la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, pe care îl transmit, prin Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale până la data de 25 a fiecărei luni.  +  Articolul 29 (1) În aplicarea art. 30 din ordonanţa de urgenţă, agenţiile teritoriale comunică primarilor, lunar, până la data de 5 a lunii, lista cu beneficiarii pentru care urmează să se efectueze anchetele sociale în cursul respectivei luni. (2) În baza listei prevăzute la alin. (1) primarii dispun efectuarea de anchete sociale la domiciliul sau, după caz, la reşedinţa solicitantului ajutorului pentru încălzirea locuinţei, pentru cel puţin 60% din beneficiari. (3) Ancheta socială se realizează de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului. Datele referitoare la familia sau la persoana singură se înregistrează în formularul de anchetă socială, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 21. (4) La definitivarea anchetei sociale se pot utiliza şi informaţii de la cel puţin două persoane care cunosc situaţia materială, socială şi civilă a solicitantului de ajutor pentru încălzirea locuinţei. În acest caz, declaraţiile persoanelor se consemnează de personalul prevăzut la alin. (3) şi se semnează de persoanele în cauză. (5) Răspunderea asupra conţinutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat şi au semnat ancheta socială.  +  Articolul 30 (1) După efectuarea anchetelor sociale, conform art. 29, primarii au obligaţia de a transmite agenţiilor teritoriale situaţia nominală privind anchetele sociale efectuate şi rezultatul acestora, la data de 1 a fiecărei luni, pentru anchetele efectuate în luna anterioară. Modelul situaţiei este prevăzut în anexa nr. 22. (2) În situaţia în care din lista prevăzută la alin. (1) rezultă că nu au fost efectuate anchete sociale pentru toţi beneficiarii cuprinşi în lista transmisă de agenţiile teritoriale, aceştia vor fi cuprinşi în lista pentru luna următoare, astfel încât în termenul prevăzut la art. 30 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă să fie acoperit procentul de 60%.  +  Articolul 31În cadrul verificărilor efectuate de către organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, obligaţia prevăzută la art. 8 alin. (7) din ordonanţa de urgenţă se consideră îndeplinită dacă se înregistrează una dintre următoarele situaţii: a) ajutoarele acordate de la bugetul local în condiţiile art. 8 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă sunt stabilite la nivelul de minimum 10% din maximul acesteia; b) suma totală reprezentând subvenţii lunare conform art. 7 alin. (2) lit. a) din ordonanţa de urgenţă este mai mare sau egală cu suma reprezentând 10% din suma totală care ar fi putut fi acordată cu titlu de ajutor în condiţiile art. 8 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă, pentru beneficiarii care primesc ajutorul pentru energie termică acordat de la bugetul de stat; c) suma totală cumulată acordată cu titlu de ajutor şi subvenţie lunară conform art. 7 alin. (2) lit. a) din ordonanţa de urgenţă este mai mare sau egală cu suma reprezentând 10% din suma totală care ar fi putut fi acordată cu titlu de ajutor în condiţiile art. 8 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă, pentru beneficiarii care primesc ajutorul pentru energie termică acordat de la bugetul de stat.  +  Articolul 32În aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale poate emite precizări sau instrucţiuni care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.  +  Articolul 33 (1) Pentru asigurarea aplicării prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.849/401/2008 privind monitorizarea plăţii unor drepturi de natură socială, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorii de energie termică şi gaze naturale transmit lunar agenţiei teritoriale, odată cu borderourile prevăzute la art. 16 alin. (2) şi art. 21 alin. (2), situaţia cu titularii de ajutor pentru încălzirea locuinţei, în evidenţă, şi pentru care se solicită decontarea sumelor. (2) Situaţia prevăzută la alin. (1) se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 23 şi se transmite în format electronic într-un limbaj informatic agreat cu agenţiile teritoriale.  +  Articolul 34Anexele nr. 1-23 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 la normele metodologice┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ [Stema] MINISTERUL MUNCII, AGENŢIA NAŢIONALĂ ││ României FAMILIEI ŞI PENTRU ││ PROTECŢIEI SOCIALE PRESTAŢII SOCIALE ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────┐ CERERE│CERTIFICARE PRIMAR│ ŞI DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE│ (L.S.) │└──────────────────┘ pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea                                                locuinţei┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A. Date personale ale solicitantului: ││ ------------------------------------- ││ Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Cetăţenia ? [] UE ┐ ││ [] Română [] Non-UE > şi anume (ţara) ................... ││ ┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Starea civilă a [] căsătorit(ă) [] uniune ││solicitantului? consensuală ││ [] necăsătorit(ă) [] văduv(ă) [] divorţat(ă) [] despărţit(ă) ││ în fapt │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/ Seria Nr. ││ doveditor* └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Eliberat de La data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (zz)(l l)(aaaa) ││ ││(*) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini sau apatrizi: ││--------------------------- ---------------------------------------- ││BI - buletin de identitate PST - permis de şedere temporară ││CI - carte de identitate DI - document de identitate ││CIP - carte de identitate PSTL - permis de şedere pe termen lung ││ provizorie ││P - paşaport ││ ││ Pentru cetăţenii UE, SEE sau din Conf. Elveţiană: ││ ------------------------------------------------- ││ CIN - certificat înregistrare ││ CR - carte de rezidenţă │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Date de contact ale solicitantului: ││ ││ Strada ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sector ││ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─└─┘ ││ Localitatea ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Judeţ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Telefon Mobil ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Solicitantul are reşedinţa (locul de şedere obişnuită) în afara României? ││ [] NU ││ [] DA, în localitatea .......................... ţara ...................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? ││ ┌ În perioada ............. Ţara ............. ││ [] Nu []Da < ││ └ În perioada ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia şcolară? ││ ││ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia profesională? ││ ││ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student ││ [] independent [] elev care urmează [] Da ││ [] lucrător agricol cursurile şcolare [] Nu ││ [] lucrător ocazional ││ Altele ..................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? ││ ││ ┌ În perioada ............. Ţara ............. ││ [] Nu []Da < ││ └ În perioada ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială? ││ ││ [] Nu [] Da, din România Venituri totale realizate în luna ││ [] Da, din alte ţări anterioară depunerii cererii ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘[] În nume propriu [] În calitate de reprezentantb [] În numele persoanei                        al familiei mele îndreptăţite                                                 ┌── [] energie termică                                                 │                                                 │ [] gaze naturale                                                 │                                                 └── [] combustibili solizi                                                         saun lichizi┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ B. Date personale ale partenerului/persoanei îndreptăţite: ││ ---------------------------------------------------------- ││ Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Cetăţenia ? [] UE ┐ ││ [] Română [] Non-UE > şi anume (ţara) ................... ││ ┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Starea civilă a partenerului/ [] căsătorit(ă) [] uniune ││persoanei îndreptăţite? consensuală ││ ││ [] necăsătorit(ă) [] văduv(ă) [] divorţat(ă) [] despărţit(ă) ││ în fapt │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/ Seria Nr. ││ doveditor*) └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Eliberat de La data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││(*) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini sau apatrizi: ││--------------------------- ---------------------------------------- ││BI - buletin de identitate PST - permis de şedere temporară ││CI - carte de identitate DI - document de identitate ││CIP - carte de identitate PSTL - permis de şedere pe termen lung ││ provizorie ││P - paşaport ││ ││ Pentru cetăţenii UE, SEE sau din Conf. Elveţiană: ││ ------------------------------------------------- ││ CIN - certificat înregistrare ││ CR - carte de rezidenţă │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Date de contact ale partenerului/persoanei îndreptăţite: ││ ││ Strada ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sector ││ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─└─┘ ││ ││ Localitatea ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Judeţ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Telefon Mobil ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Partenerul/persoana îndreptăţită are reşedinţa (loc de şedere obişnuită) ││ în afara României? ││ [] NU ││ [] DA, în localitatea .......................... ţara ...................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? ││ ││ ┌ În perioada ............. Ţara ............. ││ [] Nu []Da < ││ └ În perioada ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia şcolară? ││ ││ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia profesională? ││ ││ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student ││ [] independent [] elev care urmează ││ [] lucrător agricol cursurile şcolare [] Da ││ [] lucrător ocazional [] Nu ││ Altele ..................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? ││ ││ ┌ În perioada ............. Ţara ............. ││ [] Nu []Da < ││ └ În perioada ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială? ││ ││ [] Nu [] Da, din România Venituri totale realizate în luna ││ [] Da, din alte ţări anterioară depunerii cererii ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ C. Date privind familia ------------------------  (*) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini sau apatrizi:  --------------------------- ----------------------------------------  BI - buletin de identitate PST - permis de şedere temporară  CI - carte de identitate DI - document de identitate  CIP - carte de identitate PSTL - permis de şedere pe termen lung        provizorie  P - paşaport                    Pentru cetăţenii UE, SEE sau din Conf. Elveţiană:                   -------------------------------------------------                   CIN - certificat înregistrare                   CR - carte de rezidenţă┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numele ││ 1. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ [] părinte [] partener uniune ││Relaţia cu [] copil adoptat consensuală ││solicitantul/ [] soţ/soţie [] copil în [] copil în plasament ││persoana [] copil natural curatelă familial ││indreptăţită? [] copil în tutelă [] copil încredinţat în ││ vederea adopţiei ││ Altele ........................................................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia şcolară? ││ ││ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia profesională? ││ ││ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student ││ [] independent [] elev care urmează ││ [] lucrător agricol cursurile şcolare [] Da ││ [] lucrător ocazional [] Nu ││ Altele ..................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? ││ ││ ┌ În perioada ............. Ţara ............. ││ [] Nu []Da < ││ └ În perioada ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? ││ ││ ┌ În perioada ............. Ţara ............. ││ [] Nu []Da < ││ └ În perioada ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială? ││ ││ [] Nu [] Da, din România Venituri totale realizate în luna ││ [] Da, din alte ţări anterioară depunerii cererii ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numele ││ 2. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ [] părinte [] partener uniune ││Relaţia cu [] copil adoptat consensuală ││solicitantul/ [] soţ/soţie [] copil în [] copil în plasament ││persoana [] copil natural curatelă familial ││indreptăţită? [] copil în tutelă [] copil încredinţat în ││ vederea adopţiei ││ Altele ........................................................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia şcolară? ││ ││ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia profesională? ││ ││ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student ││ [] independent [] elev care urmează ││ [] lucrător agricol cursurile şcolare [] Da ││ [] lucrător ocazional [] Nu ││ Altele ..................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? ││ ││ ┌ În perioada ............. Ţara ............. ││ [] Nu []Da < ││ └ În perioada ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? ││ ││ ┌ În perioada ............. Ţara ............. ││ [] Nu []Da < ││ └ În perioada ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială? ││ ││ [] Nu [] Da, din România Venituri totale realizate în luna ││ [] Da, din alte ţări anterioară depunerii cererii ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numele ││ 3. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ [] părinte [] partener uniune ││Relaţia cu [] copil adoptat consensuală ││solicitantul/ [] soţ/soţie [] copil în [] copil în plasament ││persoana [] copil natural curatelă familial ││indreptăţită? [] copil în tutelă [] copil încredinţat în ││ vederea adopţiei ││ Altele ........................................................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia şcolară? ││ ││ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia profesională? ││ ││ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student ││ [] independent [] elev care urmează ││ [] lucrător agricol cursurile şcolare [] Da ││ [] lucrător ocazional [] Nu ││ Altele ..................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? ││ ││ ┌ În perioada ............. Ţara ............. ││ [] Nu []Da < ││ └ În perioada ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? ││ ││ ┌ În perioada ............. Ţara ............. ││ [] Nu []Da < ││ └ În perioada ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială? ││ ││ [] Nu [] Da, din România Venituri totale realizate în luna ││ [] Da, din alte ţări anterioară depunerii cererii ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numele ││ 4. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ [] părinte [] partener uniune ││Relaţia cu [] copil adoptat consensuală ││solicitantul/ [] soţ/soţie [] copil în [] copil în plasament ││persoana [] copil natural curatelă familial ││indreptăţită? [] copil în tutelă [] copil încredinţat în ││ vederea adopţiei ││ Altele ........................................................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia şcolară? ││ ││ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia profesională? ││ ││ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student ││ [] independent [] elev care urmează ││ [] lucrător agricol cursurile şcolare [] Da ││ [] lucrător ocazional [] Nu ││ Altele ..................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? ││ ││ ┌ În perioada ............. Ţara ............. ││ [] Nu []Da < ││ └ În perioada ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? ││ ││ ┌ În perioada ............. Ţara ............. ││ [] Nu []Da < ││ └ În perioada ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială? ││ ││ [] Nu [] Da, din România Venituri totale realizate în luna ││ [] Da, din alte ţări anterioară depunerii cererii ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numele ││ 5. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ [] părinte [] partener uniune ││Relaţia cu [] copil adoptat consensuală ││solicitantul/ [] soţ/soţie [] copil în [] copil în plasament ││persoana [] copil natural curatelă familial ││indreptăţită? [] copil în tutelă [] copil încredinţat în ││ vederea adopţiei ││ Altele ........................................................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia şcolară? ││ ││ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia profesională? ││ ││ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student ││ [] independent [] elev care urmează ││ [] lucrător agricol cursurile şcolare [] Da ││ [] lucrător ocazional [] Nu ││ Altele ..................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? ││ ││ ┌ În perioada ............. Ţara ............. ││ [] Nu []Da < ││ └ În perioada ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? ││ ││ ┌ În perioada ............. Ţara ............. ││ [] Nu []Da < ││ └ În perioada ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială? ││ ││ [] Nu [] Da, din România Venituri totale realizate în luna ││ [] Da, din alte ţări anterioară depunerii cererii ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numele ││ 6. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ [] părinte [] partener uniune ││Relaţia cu [] copil adoptat consensuală ││solicitantul/ [] soţ/soţie [] copil în [] copil în plasament ││persoana [] copil natural curatelă familial ││indreptăţită? [] copil în tutelă [] copil încredinţat în ││ vederea adopţiei ││ Altele ........................................................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia şcolară? ││ ││ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia profesională? ││ ││ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student ││ [] independent [] elev care urmează ││ [] lucrător agricol cursurile şcolare [] Da ││ [] lucrător ocazional [] Nu ││ Altele ..................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? ││ ││ ┌ În perioada ............. Ţara ............. ││ [] Nu []Da < ││ └ În perioada ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? ││ ││ ┌ În perioada ............. Ţara ............. ││ [] Nu []Da < ││ └ În perioada ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială? ││ ││ [] Nu [] Da, din România Venituri totale realizate în luna ││ [] Da, din alte ţări anterioară depunerii cererii ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D. Starea locativă a familiei/persoanei îndreptăţite ││┌─┬──────────────────┐ ┌──────────┬─┐ ┌─────────┬─┬─┬─┐ │││ │Casă cu curte │ │Nr. camere│ │ │Suprafaţa│ │ │ │ Tipul de încălzire ││└─┴──────────────────┘ └──────────┴─┘ └─────────┴─┴─┴─┘ al locuinţei ││┌─┬──────────────────┐ ┌──────────┬─┐ ┌─────────┬─┬─┬─┐ ┌──────────────────┬─┐│││ │Casă fără curte │ │Nr. camere│ │ │Suprafaţa│ │ │ │ │Energie termică în│ │││└─┴──────────────────┘ └──────────┴─┘ └─────────┴─┴─┴─┘ │sistem centralizat│ │││┌─┬──────────────────┐ ┌──────────┬─┐ ┌─────────┬─┬─┬─┐ └──────────────────┴─┘│││ │Apartament la bloc│ │Nr. camere│ │ │Suprafaţa│ │ │ │ ┌──────────────────┬─┐││└─┴──────────────────┘ └──────────┴─┘ └─────────┴─┴─┴─┘ │Gaze naturale │ │││┌─┬──────────────────┐ ┌──────────┬─┐ ┌─────────┬─┬─┬─┐ └──────────────────┴─┘│││ │Locuinţă socială │ │Nr. camere│ │ │Suprafaţa│ │ │ │ ┌──────────────────┬─┐││└─┴──────────────────┘ └──────────┴─┘ └─────────┴─┴─┴─┘ │Lemne, cărbuni, │ │││┌─┬──────────────────┐ ┌──────────┬─┐ ┌─────────┬─┬─┬─┐ │combustibili │ ││││ │Locuinţă de │ │Nr. camere│ │ │Suprafaţa│ │ │ │ │petrolieri │ ││││ │serviciu │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────┴─┘││└─┴──────────────────┘ └──────────┴─┘ └─────────┴─┴─┴─┘ Regimul juridic ││┌──┬─────────────────┐ ┌──────────┬─┐ ┌─────────┬─┬─┬─┐ al locuinţei │││ │Locuinţă de │ │Nr. camere│ │ │Suprafaţa│ │ │ │ ┌─┬───────┐┌─┬───────┐│││ │necesitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Propri-││ │ În │││└──┴─────────────────┘ └──────────┴─┘ └─────────┴─┴─┴─┘ │ │etate ││ │închi- │││┌──┬──────────────────────────────────────────────────┐ │ │perso- ││ │ riere ││││ │Instituţionalizat/nu are locuinţă │ │ │nală ││ │public/│││└──┴──────────────────────────────────────────────────┘ │ │ ││ │privat │││ └─┴───────┘└─┴───────┘│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ E. Familia/persoana singură îndreptăţită deţine în proprietate/folosinţă:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│BUNURI IMOBILE*) │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│ 1│Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau │ ││ │alte imobile aflate în proprietate │ │└──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│BUNURI MOBILE │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│MIJLOACE TRANSPORT*) │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│ 1│Autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 2│Autoutilitare │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 3│Autocamioane şi remorci │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 4│Şalupe │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 5│Bărci cu motor │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 6│Scutere de apă │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 7│Iahturi │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 8│Autobuze │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 9│Microbuze │ │├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│UTILAJE AGRICOLE*) │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│12│Tractor │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│13│Combină autopropulsată │ │├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│UTILAJE DE PRELUCRARE AGRICOLĂ*) │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│14│Presă de ulei │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│15│Moară de cereale │ │├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│UTILAJE DE PRELUCRAT LEMNUL*) │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│l6│Utilaje de prelucrat lemnul*): drujbă, gater sau alte utilaje de │ ││ │prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric; │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│17│Alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 1│Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei │ │└──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┘(*) Se va marca cu X rubrica corespunzătoare bunului aflat în posesie┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│TERENURI/CURSURI DE APĂ**) │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│ 1│Terenul intravilan sau extravilan pe care se află locuinţa de domiciliu │ ││ │şi curtea aferentă, precum şi alte terenuri în intravilan arabile sau cu│ ││ │potenţial de construcţii ori vânzare, cu o suprafaţă totală mai mare de │ ││ │1000 mý în zona urbană şi 2000 mý în zona rurală │ │└──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┘(**) Se va marca cu X rubrica corespunzătoare bunului aflat în posesie┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│TERENURI ÎN ZONA COLINARĂ ŞI DE ŞES***) │├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──┬──┬──┤│ 2│Arabil şi fâneaţă │ ha │ │ │ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──┼──┼──┤│ 3│Forestier │ ha │ │ │ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──┼──┼──┤│ 4│Vii, livezi, grădini de legume şi flori │ ha │ │ │ │├──┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──┴──┴──┤│TERENURI ÎN ZONA MONTANĂ***) │├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──┬──┬──┤│ 5│Forestier │ ha │ │ │ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──┼──┼──┤│ 6│Vii, livezi, grădini de legume şi flori │ ha │ │ │ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──┼──┼──┤│ 7│Păşuni şi fâneţe │ ha │ │ │ │└──┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──┴──┴──┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ANIMALE/PĂSĂRI***) │├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──┬──┬──┤│ 1│Bovine │ buc│ │ │ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──┼──┼──┤│ 2│Porcine │ buc│ │ │ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──┼──┼──┤│ 3│Ovine/caprine │ buc│ │ │ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──┼──┼──┤│ 4│Familii de albine │ buc│ │ │ │└──┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──┴──┴──┘(***) Se va trece suprafaţa terenului (ha) sau numărul de animale aflate      în posesie┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│F. REFERITOR LA VENITURILE REALIZATE DE FAMILIE SAU PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ: ││ ┌ ││ │ [ ] singură ││ FAMILIA sau PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ gospodăreşte │ [ ] împreună cu altă(e) ││ < persoană(e) singură(e) ││ │ [ ] împreună cu altă(e) ││ │ familie(i) ││ └ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┐│VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE DE FAMILIE ÎN LUNA: │ │ │├───┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┴─┴─┤│Cod│ Categoria de venituri │ Venitul ││ │ │realizat* lei│├───┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE │├───┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 1│Venituri din profesii libere veniturile obţinute din │ │ │ │ │ │ │ ││ │exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor │ │ │ │ │ │ │ ││ │financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil │ │ │ │ │ │ │ ││ │autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, │ │ │ │ │ │ │ ││ │arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în │ │ │ │ │ │ │ ││ │mod independent, în condiţiile legii │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 2│Venituri comerciale provenite din fapte de comerţ ale │ │ │ │ │ │ │ ││ │contribuabililor, din prestări de servicii, precum şi din │ │ │ │ │ │ │ ││ │practicarea unei meserii │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 3│Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor │ │ │ │ │ │ │ ││ │de proprietate intelectuală provin din brevete de invenţie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, │ │ │ │ │ │ │ ││ │procedee tehnice, know-hovv, din drepturi de autor şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea │ │ │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│SALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE │├───┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 4│Salariul obţinut pe bază de contract de muncă/raport de │ │ │ │ │ │ │ ││ │serviciu │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 5│Salariul asistentului personal al persoanei cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 6│Salariul asistentului maternal │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 7│Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoaneivârstnice │ │ │ │ │ │ │ ││ │dependente │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 8│Venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoană │ │ │ │ │ │ │ ││ │autorizată să desfăşoare o activitate independentă │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 9│Indemnizaţia de şomaj şi/sau venit lunar de completare │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 10│Indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei │ │ │ │ │ │ │ ││ │funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 11│Indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei │ │ │ │ │ │ │ ││ │funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop │ │ │ │ │ │ │ ││ │patrimonial │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 12│Drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele premiile│ │ │ │ │ │ │ ││ │sporurile şi alte drepturi ale personalului militar, │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate potrivit legii │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 13│Indemnizaţia lunară brută, precum şi suma din profitul net, │ │ │ │ │ │ │ ││ │cuvenite administratorilor la companii/societăţi naţionale, │ │ │ │ │ │ │ ││ │societăţi comercialela care statul sau o autoritate a │ │ │ │ │ │ │ ││ │administraţiei publice locale este acţionar majoritar, │ │ │ │ │ │ │ ││ │precum şi la regiile autonome │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 14│Remuneraţia obţinută de directori în baza unui contract de │ │ │ │ │ │ │ ││ │mandat conform prevederilor legii societăţilor comerciale │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 15│Remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprie- │ │ │ │ │ │ │ ││ │tari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │potrivit legii privind înfiinţarea organizarea şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │funcţionarea asociaţiilor de proprietari │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 16│Sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor │ │ │ │ │ │ │ ││ │comerciale constituite prin subscripţie publică │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 17│Sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţionarilor, în consiliul de administraţie, membrii │ │ │ │ │ │ │ ││ │directoratului şi ai consiliului de supraveghere, precum şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │în comisia de cenzori │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 18│Sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, │ │ │ │ │ │ │ ││ │potrivit legii │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 19│Indemnizaţia lunară a asociatului unic, la nivelulvalorii │ │ │ │ │ │ │ ││ │înscrise în declaraţia de asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 20│Sumele acordate de organizaţii nonprofit şi de alte entităţi│ │ │ │ │ │ │ ││ │neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori │ │ │ │ │ │ │ ││ │nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia primită pe │ │ │ │ │ │ │ ││ │perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi în străinătate în interesul serviciului, pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │salariaţii din instituţiile publice │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 21│Indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul │ │ │ │ │ │ │ ││ │net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale │ │ │ │ │ │ │ ││ │potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea │ │ │ │ │ │ │ ││ │generală a acţionarilor │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 22│Sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite│ │ │ │ │ │ │ ││ │în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │irevocabile, precum şi actualizarea acestora cu indicele de │ │ │ │ │ │ │ ││ │inflaţie │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 23│Indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe│ │ │ │ │ │ │ ││ │perioada de neconcurenţă, stabilite conform contractului │ │ │ │ │ │ │ ││ │individual de muncă │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 24│Orice alte sume sau avantaje de natură salariată ori │ │ │ │ │ │ │ ││ │ asimilate salariilor în vederea impunerii │ │ │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR │├───┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 25│Veniturile în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea │ │ │ │ │ │ │ ││ │folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de câtre │ │ │ │ │ │ │ ││ │proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, altele │ │ │ │ │ │ │ ││ │decât veniturile din activităţi independente │ │ │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│VENITURI DIN INVESTIŢII │├───┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 26│dividende │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 27│venituri impozabile din dobânzi │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 28│câştiguri din transferul titlurilor de valoare │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 29│venituri din operaţiuni de vânzare-cumparare de │ │ │ │ │ │ │ ││ │valută la termen, pe bază de contract, precum şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │orice alte operaţiuni similare │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 30│venituri din lichidarea unei persoane juridice │ │ │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│PENSII │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│PENSII DE STAT │├───┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 31│pensia pentru limită de vârstă │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 32│pensia anticipată │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 33│pensia anticipată parţială │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 34│pensia de invaliditate │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 35│pensia de urmaş │ │ │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│PENSII AGRICULTORI │├───┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 36│pensie agricultor │ │ │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│PENSII MILITARE │├───┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 37│pensie de serviciu │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 38│pensia de invaliditate │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 39│pensia de urmaş │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 40│pensia I.O.V.R. │ │ │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│INDEMNIZAŢII │├───┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 41│Indemnizaţia pt. persoanele care şi-au pierdut total sau │ │ │ │ │ │ │ ││ │parţial capacitatea de muncă ca urmare a participării la │ │ │ │ │ │ │ ││ │revoluţie şi pt. urmaşii acestora │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 42│Indemnizaţia de însoţitor pentru pensionari gr. I │ │ │ │ │ │ │ ││ │invaliditate/nevăzători handicap grav │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 43│Indemnizaţia pentru incapacitatea temporara de muncă │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 44│Indemnizaţia lunară pentru activitatea de liber- │ │ │ │ │ │ │ ││ │profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi │ │ │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ÎNDEMNIZAŢII ŞI STIMULENTE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI │├───┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 45│Indemnizaţia pentru maternitate │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 46│Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la │ │ │ │ │ │ │ ││ │vârsta de 1, 2 sau 3 ani │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 47│Stimulent lunar/de inserţie │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 48│Indemnizaţia şi ajutoare pentru creşterea copilului │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│INDEMNIZAŢII CU CARACTER PERMANENT │├───┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 49│Indemnizaţia lunara acordată magistraţilor înlătu- │ │ │ │ │ │ │ ││ │raţi din justiţie din considerente politice │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 50│Indemnizaţia lunară acordată persoanelor persecu- │ │ │ │ │ │ │ ││ │tate din motive politice sau etnice │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 51│Indemnizaţia, sporul sau renta acordată invalizilor │ │ │ │ │ │ │ ││ │veteranilor şi văduvelor de război │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 52│Indemnizaţia lunară pentru persoanele care au efec- │ │ │ │ │ │ │ ││ │tuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a │ │ │ │ │ │ │ ││ │Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 53│Indemnizaţia lunară pentru pensionarii sistemului │ │ │ │ │ │ │ ││ │de pensii, membrii ai uniunilor de creaţie, legal │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituite şi recunoscute ca persoane juridice de │ │ │ │ │ │ │ ││ │utilitate publică │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 54│Indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 55│Buget complementar │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 56│Indemnizaţia cuvenită revoluţionarilor │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 57│Indemnizaţia de merit acordată în temeiul Legii │ │ │ │ │ │ │ ││ │nr. 118/2002 │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 58│Renta viageră pentru sportivi │ │ │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE │├───┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 59│Venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor│ │ │ │ │ │ │ ││ │şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate │ │ │ │ │ │ │ ││ │acestor scopuri şi/sau în sistem irigat │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 60│Venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor │ │ │ │ │ │ │ ││ │plantelor decorative şi ciupercilor │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 61│Venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi altele asemenea │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 62│Venituri din valorificarea produselor agricole obţinute │ │ │ │ │ │ │ ││ │după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole│ │ │ │ │ │ │ ││ │proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializate pentru colectare, unităţi de procesare │ │ │ │ │ │ │ ││ │industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca │ │ │ │ │ │ │ ││ │atare │ │ │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITURI DIN PREMII ŞI DIN JOCURI DE NOROC │├───┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 63│Veniturile din premii ce cuprind veniturile din concursuri │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 64│Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind câştigurile │ │ │ │ │ │ │ ││ │realizate ca urmare a participării la jocuri de noroc, │ │ │ │ │ │ │ ││ │inclusiv cele de tip jack-pot │ │ │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITULUI DIN TRANSFERUL PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL ││ ŞI AL DEZMEMBRĂMINTELOR ACESTUIA │├───┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 65│Venituri din transferul dreptului de proprietate şi al │ │ │ │ │ │ │ ││ │dezmembrămintelor acestuia, altele decăt cele cu titlu de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ moştenire │ │ │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITURI DIN ALTE SURSE │├───┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 66│Prime de asigurări suportate de o persoană fizică │ │ │ │ │ │ │ ││ │independentă sau de orice altă entitate, în cadrul unei │ │ │ │ │ │ │ ││ │activităţi pentru o persoană fizică în legătură cu care │ │ │ │ │ │ │ ││ │suportatorul nu are o relaţie generatoare de venituri │ │ │ │ │ │ │ ││ │din salarii │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 67│Câştiguri primite de la societăţile de asigurări, ca urmare │ │ │ │ │ │ │ ││ │a contractului de asigurare încheiat între părţi cu │ │ │ │ │ │ │ ││ │ocazia tragerilor de amortizare │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 68│Venituri sub forma diferenţelor de preţ pentru anumite │ │ │ │ │ │ │ ││ │bunuri, servicii şi alte drepturi, primite de persoanele │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizice pensionari, foşti salariaţi, potrivit clauzelor │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractului de muncă sau în baza unor legi speciale │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 69│Venituri primite de persoanele fizice reprezentând │ │ │ │ │ │ │ ││ │onorarii din activitatea de arbitraj comercial │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 70│Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiind impozabile │ │ │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITURI OBŢINUTE DIN STRĂINĂTATE │├───┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 71│Venituri obţinute din străinătate │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ALOCAŢII │├───┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 72│Alocaţia de stat pentru copii │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 73│Alocaţia lunară de plasament │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 74│Alocaţie de întreţinere │ │ │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ BURSE*) │├───┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 75│pentru elevi │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 76│pentru studenţi │ │ │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ *) Cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale precum şi a ││ sprijinului financiar prevăzut de H.G. nr. 1488/2004├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ AJUTOARE │├───┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 77│Ajutorul bănesc lunar pentru persoanele care au devenit │ │ │ │ │ │ │ ││ │incapabile de muncă în perioada efectuării unei pedepse │ │ │ │ │ │ │ ││ │privative de libertate │ │ │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ALTE SURSE DE VENIT │├───┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 78│Depozite bancare │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 79│Rentă viageră agricolă │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 80│Alte venituri │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 81│Venituri potenţiale obţinute din valorificarea unor │ │ │ │ │ │ │ ││ │bunuri mobile şi imobile (conform HCL)**) │ │ │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘-------    *) Pentru aceeaşi categorie de venituri se va înscrie suma totală a       acestora.    **) Se va înscrie venitul realizat în anul precedent.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│G. Solicitantul declară pe proprie răspundere că datele şi informaţiile ││prezentate sunt complete şi corespund realităţii şi se obligă să aducă în ││scris, la cunoştinţa autorităţilor, orice modificare a situaţiei mai sus ││prezentate care poate conduce la încetarea drepturilor. ││ ││ ││ Data................. Numele solicitantului.................... ││ ││ ││ Semnătura solicitantului .............................................. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2 la normele metodologiceLISTAcuprinzând bunurile ce conduc la excluderea acordăriiajutorului pentru încălzirea locuinţeiBunuri imobile:- clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia locuinţei de domiciliu.Bunuri mobile:1. mijloace de transport*): autoturisme care depăşesc 1.600 cmc, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, autobuze, microbuze;---------- Notă *) Se exceptează mijloacele de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap, precum şi cele necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării".2. utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;3. utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;4. utilaje de prelucrat lemnul: gater, drujbă sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;5. depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.Terenuri:
  Terenuri Familii cu 1-3 persoane Familii cu peste 3 persoane
  1. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren intravilan), care depăşesc 1.000 mý în zona urbană şi 2.000 mý în zona rurală
  2. Terenuri în zona colinară şi de şes
  - arabil şi fâneaţă 2,00 ha 3,00 ha
  - forestier 2,00 ha 3,00 ha
  - vii, livezi, grădini de legume şi flori 1,00 ha 1,50 ha
  3. Terenuri în zona montană
  - forestier 2,00 ha 3,00 ha
  - vii, livezi 1,50 ha 2,00 ha
  - păşuni şi fâneţe 4,00 ha 5,00 ha
  Categorii de animale/păsări:1. peste 3 bovine;2. peste 5 porcine;3. peste 20 de ovine/caprine;4. peste 15 familii de albine.NOTĂFamiliile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.Sursa: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - pentru stabilirea suprafeţelor terenurilor şi cursurilor de apă, precum şi pentru stabilirea numărului de categorii de animale
   +  Anexa 3 la normele metodologice
      ROMÂNIA
      Judeţul/Municipiul Bucureşti ...................
                               (codul şi denumirea)
      Primarul comunei/oraşului/municipiului/sectorului
      municipiului Bucureşti ..........................
                               (codul şi denumirea)
                                      SITUAŢIA
                         privind beneficiarii şi cuantumul
                         ajutoarelor pentru energie termică
                            luna ........./anul .......
  ┌────┬─────────┬──────┬────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬───────────┐│Nr. │ │ │ │ Numărul │ Venit │Valoarea│Numărul│ Compensare││crt.│ Titular │ CNP │ Adresa │de membri │ lunar/│ maximă │dispo- ├─────┬─────┤│ │ │ │ │în familie│ membru│a aju- │ziţiei │Buget│Buget││ │ │ │ │ │ de │torului │prima- │ de │local││ │ │ │ │ │familie│ │ rului │stat │ │├────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┤├────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┤├────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┤├────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┤├────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┤└────┴─────────┴──────┴────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────┴─────┘                                   Primar,                                  ..........NOTĂ:Se transmite în scris şi în format electronic.
   +  Anexa 4 la normele metodologice
      ROMÂNIA
      Judeţul/Municipiul Bucureşti ...................
                               (codul şi denumirea)
      Primarul comunei/oraşului/municipiului/sectorului
      municipiului Bucureşti ..........................
                               (codul şi denumirea)
                                      SITUAŢIA
                         privind beneficiarii şi cuantumul
                         ajutoarelor pentru gaze naturale
                            luna ........./anul .......
  ┌────┬───────────┬────────┬─────────────┬──────────┬───────┬───────┬───────────┐│Nr. │ │ │ │ Numărul │ Venit │Numărul│ Cuantumul ││crt.│ Titular │ CNP │ Adresa │de membri │ lunar/│dispo- │ lunar al ││ │ │ │ │în familie│ membru│ziţiei │ajutorului ││ │ │ │ │ │ de │prima- │ stabilit ││ │ │ │ │ │familie│ rului │ prin ││ │ │ │ │ │ │ │dispoziţia ││ │ │ │ │ │ │ │primarului ││ │ │ │ │ │ │ ├─────┬─────┤│ │ │ │ │ │ │ │Buget│Buget││ │ │ │ │ │ │ │ de │local││ │ │ │ │ │ │ │stat │ │├────┼───────────┼────────┼─────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────┼─────┤├────┼───────────┼────────┼─────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────┼─────┤├────┼───────────┼────────┼─────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────┼─────┤├────┼───────────┼────────┼─────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────┼─────┤├────┼───────────┼────────┼─────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────┼─────┤├────┴───────────┴────────┴─────────────┴──────────┴───────┼───────┼─────┼─────┤│ TOTAL: │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────┴─────┘                                   Primar,                                  ..........NOTĂ:Se transmite în scris şi în format electronic.
   +  Anexa 5 la normele metodologice
      ROMÂNIA
      Judeţul/Municipiul Bucureşti ...................
                               (codul şi denumirea)
      Primarul comunei/oraşului/municipiului/sectorului
      municipiului Bucureşti ..........................
                               (codul şi denumirea)
                                      SITUAŢIA
                         privind beneficiarii şi cuantumul
                 ajutoarelor pentru combustibili solizi sau lichizi
                            luna ........./anul .......
  ┌────┬───────────┬─────────┬─────────────┬───────┬──────────┬───────┬──────────┐│Nr. │ │ │ │Numărul│ Numărul │ Venit │ Cuantumul││crt.│ Titular │ CNP │ Adresa │dispo- │de membri │ lunar/│ lunar al ││ │ │ │ │ziţiei │în familie│ membru│ajutorului││ │ │ │ │prima- │ │ de │ stabilit ││ │ │ │ │ rului │ │familie│ prin ││ │ │ │ │ │ │ │dispoziţia││ │ │ │ │ │ │ │primarului│├────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤├────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤├────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤├────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤├────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤├────┴───────────┴─────────┴─────────────┴───────┴──────────┴───────┼──────────┤│ TOTAL: │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘                                   Primar,                                  ..........NOTĂ:Se transmite în scris şi în format electronic.
   +  Anexa 6 la normele metodologicePROCES-VERBAL CONSTATATORîncheiat astăzi, ................,între1. Furnizorul de energie termică în sistem centralizat ........., reprezentat prin domnul/doamna ......., în calitate de ............şi2. Asociaţia de proprietari/locatari .........., reprezentată prin domnul/doamna ......., în calitate de ........., am procedat la determinarea consumului general de energie termică aferent lunii ........., înregistrat de aparatul de măsură instalat la nivelul branşamentului imobilului din localitatea ......., str. ........ nr. ......, în cantitate de ........... .Reprezentatul furnizorului, Reprezentantul asociaţieide proprietari/locatari,......................... ........................( L.S. ) ( L.S. )  +  Anexa 7 la normele metodologiceSITUAŢIAcuprinzând consumurile defalcate de asociaţia de proprietari/locataripe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termicăPerioada de consum ...............
      Denumirea titularului de contract ..................
      Adresa titularului de contract .....................
      Codul titularului de contract ......................
  Nr. crt. Nr. apt. Nr. camere Beneficiarul ajutorului CNP Numărul dispoziţiei primarului Valoarea ajutorului maxim stabilit prin dispoziţie a primarului Consumul defalcat pe apartamente (Gcal)
  0 1 2 3 4 5
  . . . .
  TOTAL:
      Valorile din coloana 7 reprezintă consumul de energie termică pentru
      încălzire alocat prin defalcarea consumului general stabilit în baza
      procesului-verbal pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei.
      Reprezentantul titularului de contract Preluat de furnizor
      Numele şi prenumele .................. Numele şi prenumele ............
      Data şi semnătura .................... Funcţia ........................
      Ştampila (după caz) .................. Data şi semnătura ..............
  NOTĂ:Se întocmeşte în două exemplare, din care unul se predă furnizorului sub semnătură de primire.
   +  Anexa 8 la normele metodologice
  *Font 8*
                               BORDEROU CENTRALIZATOR
             cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru energie termică
               şi cuantumul acestuia pentru perioada ................
                                                                          ( CERTIFICARE
                                                                               PRIMAR )
      Denumirea furnizorului .................
      Adresa furnizorului ....................
                                          Anexă la factura nr. ......./...........
      Denumirea titularului Adresa titularului Codul titularului
      de contract ......... de contract ........... de contract ...........
  ┌────┬────┬───────┬───────┬──────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│Nr. │Nr. │Numărul│ │ │Compensare │Consumul │ │Valoarea│Valoarea │Cuantumul│Suma de ││crt.│apt.│dispo- │Benefi-│ │ (%) │ repar- │ Preţul │ ajuto- │ ajuto- │ ajuto- │ plată ││ │ │ziţiei │ciarul │ CNP ├─────┬─────┤ tizat de│energiei │ rului │ rului │ rului │ pentru ││ │ │prima- │ajuto- │ │Buget│Buget│asociaţia│ termice │efectiv │ maxim │ pentru │benefi- ││ │ │ rului │rului │ │ de │local│ de pro- │facturate│ │stabilit │încălzire│ ciarii ││ │ │ │ │ │ stat│ │prietari/│ popula- │ │prin dis-│ │ ajuto- ││ │ │ │ │ │ │ │locatari │ ţiei │ │ poziţia │ │ rului ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ prima- │ │ pentru ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ rului │ │încălzire│├────┼────┼───────┼───────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │9=(5+6)x│ 10 │ 11=min. │12=(7x8)-││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x7x8 │ │ (9,10) │ -11 │├────┼────┼───────┼───────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴────┴───────┴───────┴──────┴─────┴─────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ TOTAL:│ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘    Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinţei nu poate depăşi valoarea maximă stabilită    prin dispoziţie a primarului, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind    măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.                                       Semnătura şi ştampila furnizorului                                        ................................NOTĂ:Situaţia se întocmeşte în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenţiei pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unul rămâne la primar şi celălalt se remite furnizorului.
   +  Anexa 9 la normele metodologicePROCES-VERBAL CONSTATATORîncheiat astăzi, ...............,între1. Furnizorul de gaze naturale ......., reprezentat prin domnul/doamna .........,şi2. Asociaţia de proprietari/locatari ......, reprezentată prin domnul/doamna ......., am procedat la determinarea consumului general de gaze naturale aferent lunii ........, pe baza citirii contorului.Index citit:Data citirii:Reprezentatul furnizorului, Reprezentantul asociaţieide proprietari/locatari,.......................... ........................( L.S. ) ( L.S. )  +  Anexa 10 la normele metodologiceSITUAŢIA CENTRALIZATOAREcuprinzând consumurile defalcate de asociaţia deproprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru gaze naturalePerioada de consum ............
  *Font 9*
      Denumirea titularului de contract (client) ....................
      Adresa titularului de contract (client) .......................
      Codul titularului de contract (client) ........................
  Nr. crt. Beneficiarul ajutorului de încălzire CNP Numărul dispoziţiei primarului Cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului Consumul defalcat pe apartamente (NMC)
  0 1 2 3 4 5
  . . . .
  TOTAL:
      Valorile din coloana 5 reprezintă consumul de gaze naturale pentru
      încălzire alocat prin defalcarea consumului general de asociaţia de
      proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea
      locuinţei.
      Reprezentantul titularului de contract (client) Preluat de furnizor
      Numele şi prenumele .......................... Numele şi prenumele .............
      Data şi semnătura ............................ Funcţia .........................
      Ştampila (după caz) .......................... Data şi semnătura ...............
  NOTĂ:Se întocmeşte în două exemplare, din care unul se predă furnizorului sub semnătură de primire.
   +  Anexa 11 la normele metodologiceBORDEROU CENTRALIZATORcuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirealocuinţei cu gaze naturale şi cuantumul efectiv al acestuiaPerioada de consum ...............
  *Font 8*
      Denumirea furnizorului .................
      Adresa furnizorului ....................
                                        Anexă la factura nr. ........../...........
      Denumirea titularului Adresa titularului Codul titularului
      de contract ............... de contract ................ de contract ..........
              (client) (client) (client)
  Nr. crt. Beneficiarul ajutorului CNP Numărul dispoziţiei primarului Consumul repartizat de asociaţia de prop- rietari/ locatari Preţul gazelor naturale (lei/NMC) Valoarea consumului Cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului Cuantumul efectiv al ajutorului pentru încălzire Suma de plată pentru benefici- arii aju- torului pentru încălzire
  0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = min. (6, 7) 9 = 6 - 8
  . . .
  TOTAL:
      Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinţei nu poate depăşi cuantumul ajutorului
      stabilit prin dispoziţie a primarului, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011
      privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.
                                   Semnătura şi ştampila furnizorului
                                    .................................
  NOTĂ:Situaţia se întocmeşte în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenţiei pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unul rămâne la primar şi celălalt se remite furnizorului.
   +  Anexa 12 la normele metodologiceAJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU ENERGIE TERMICĂ- persoane singure -┌───────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│ Venit net │ │ Buget de stat │ Buget local ││mediu lunar│ Numărul ├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤│ pe membru │ de │Procentul │Numărul de│Procentul │Numărul de││de familie │ luni │ de │ persoane │ de │ persoane ││ (lei) │ │compensare│ singure │compensare│ singure │├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ 5 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ până la │ 4 luni │ 100% │ │ 7% │ ││ 155 ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 3 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 2 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 1 lună │ │ │ │ │├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ 5 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 4 luni │ 90% │ │ 14% │ ││ 155,1-210 ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 3 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 2 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 1 lună │ │ │ │ │├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ 5 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 4 luni │ 80% │ │ 20% │ ││ 210,1-260 ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 3 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 2 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 1 lună │ │ │ │ │├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ 5 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 4 luni │ 70% │ │ 27% │ ││ 260,1-310 ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 3 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 2 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 1 lună │ │ │ │ │├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ 5 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 4 luni │ 60% │ │ 33% │ ││ 310,1-355 ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 3 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 2 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 1 lună │ │ │ │ │├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ 5 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 4 luni │ 50% │ │ 40% │ ││ 355,1-425 ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 3 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 2 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 1 lună │ │ │ │ │├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ 5 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 4 luni │ 40% │ │ 46% │ ││ 425,1-480 ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 3 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 2 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 1 lună │ │ │ │ │├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ 5 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 4 luni │ 30% │ │ 53% │ ││ 480,1-540 ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 3 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 2 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 1 lună │ │ │ │ │├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ 5 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 4 luni │ 20% │ │ 59% │ ││ 540,1-615 ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 3 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 2 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 1 lună │ │ │ │ │├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ 5 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 4 luni │ 15% │ │ 61% │ ││ 615,1-786 ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 3 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 2 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 1 lună │ │ │ │ │├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ 5 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 4 luni │ 10% │ │ 63% │ ││ 786,1-1082├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 3 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 2 luni │ │ │ │ ││ ├─────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ 1 lună │ │ │ │ │├───────────┴─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ 0 │ │ 0 ││ │ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ │ 0 │ │ 0 ││ TOTAL: │ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ │ 0 │ │ 0 ││ │ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ │ 0 │ │ 0 ││ │ ├──────────┤ ├──────────┤│ │ │ 0 │ │ 0 │├─────────────────────┴──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ TOTAL GENERAL: │ 0 │ │ 0 │└────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
  La data de
  31 octombrie 30 noiembrie 31 decembrie 31 ianuarie 28 (29) februarie 31 martie
  Numărul total de cereri depuse
  Numărul total al ajutoarelor de la bugetul de stat
  Numărul total al ajutoarelor de la bugetul local
   +  Anexa 13 la normele metodologiceAJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU ENERGIE TERMICĂ- familii -*Font 7*┌───────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐│ Venit net │ │ Buget de stat │ Buget local ││mediu lunar│Numărul ├─────┬─────┬──────────────────────────────────┼─────┬─────┬──────────────────────────────────┤│ pe membru │ de │Pro- │Total│ Familii cu │Pro- │Total│ Familii cu ││de familie │ luni │cent │fami-├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤cent │fami-├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ (lei) │ │com- │lii │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ > 5 │com- │lii │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ > 5 ││ │ │pen- │ │membri│membri│membri│membri│membri│pen- │ │membri│membri│membri│membri│membri││ │ │sare │ │ │ │ │ │ │sare │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │5 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ până la │4 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ 155 ├────────┤ 90% ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 7% ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │3 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 lună │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ │├───────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │5 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 155,1-210 │4 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ 80% ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 14% ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │3 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 lună │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ │├───────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │5 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 210,1-260 │4 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ 70% ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 20% ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │3 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 lună │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ │├───────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │5 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 260,1-310 │4 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ 60% ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 27% ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │3 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 lună │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ │├───────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │5 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 310,1-355 │4 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ 50% ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 33% ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │3 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 lună │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ │├───────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │5 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 355,1-425 │4 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ 40% ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 40% ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │3 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 lună │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ │├───────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │5 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 425,1-480 │4 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ 30% ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 46% ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │3 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 lună │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ │├───────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │5 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 480,1-540 │4 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ 20% ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 53% ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │3 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 lună │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ │├───────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │5 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 540,1-615 │4 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ 10% ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 59% ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │3 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 lună │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ │├───────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │5 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 615,1-786 │4 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ 5% ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 61% ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │3 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 luni │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ ││ ├────────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 lună │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ │ │ │ │ │├───────────┴────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ TOTAL: │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│TOTAL GENERAL: │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │└────────────────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐│ │ La data de ││ ├─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────┤│ │ 31 │ 30 │ 31 │ 31 │ 28 (29) │ 31 ││ │octombrie│noiembrie│decembrie│ianuarie│februarie│martie│├─────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤│Numărul total de │ │ │ │ │ │ ││cereri depuse │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤│Numărul total al │ │ │ │ │ │ ││ajutoarelor de │ │ │ │ │ │ ││la bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤│Numărul total al │ │ │ │ │ │ ││ajutoarelor de │ │ │ │ │ │ ││la bugetul local │ │ │ │ │ │ │└─────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────┘  +  Anexa 14 la normele metodologicePLĂŢI ENERGIE TERMICĂ- persoane singure -*Font 7*┌───────────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐│ Venit net │ │ BUGET DE STAT │ BUGET DE STAT ││mediu lunar│ Plăţi ├─────┬─────┬────────────────────────────────────────────┼─────┬─────┬────────────────────────────────────────────┤│ pe membru │ pentru │Pro- │Total│ Plăţi în luna │Pro- │Total│ Plăţi în luna ││de familie │ luna │cent │ din ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤cent │ din ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ (lei) │ │com- │care │De- │Ia- │Fe- │Mar-│Apri│Mai │Iu- │Iu- │Au- │com- │care │De- │Ia- │Fe- │Mar-│Apri│Mai │Iu- │Iu- │Au- ││ │ │pen- │ │cem-│nua-│bru-│tie │lie │ │nie │lie │gust│pen- │ │cem-│nua-│bru-│tie │lie │ │nie │lie │gust││ │ │sare │ │brie│rie │arie│ │ │ │ │ │ │sare │ │brie│rie │arie│ │ │ │ │ │ │├───────────┼──────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │noiembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ până la │decembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 155 ├──────────┤ 100%├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 7% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ianuarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │februarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │martie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├───────────┼──────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │noiembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 155,1-210 ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │decembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ 90% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 14% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ianuarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │februarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │martie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├───────────┼──────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │noiembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 210,1-260 ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │decembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ 80% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 20% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ianuarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │februarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │martie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├───────────┼──────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │noiembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 260,1-310 ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │decembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ 70% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 27% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ianuarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │februarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │martie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├───────────┼──────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │noiembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 310,1-355 ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │decembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ 60% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 33% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ianuarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │februarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │martie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├───────────┼──────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │noiembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 355,1-425 ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │decembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ 50% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 40% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ianuarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │februarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │martie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├───────────┼──────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │noiembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 425,1-480 ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │decembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ 40% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 46% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ianuarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │februarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │martie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├───────────┼──────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │noiembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 480,1-540 ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │decembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ 30% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 53% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ianuarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │februarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │martie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├───────────┼──────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │noiembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 540,1-615 ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │decembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ 20% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 59% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ianuarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │februarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │martie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├───────────┼──────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │noiembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 615,1-786 ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │decembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ 15% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 61% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ianuarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │februarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │martie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├───────────┼──────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │noiembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 786,1-1082├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │decembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ 10% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 63% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ianuarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │februarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │martie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├───────────┼──────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │noiembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ TOTAL ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │decembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ianuarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │februarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │martie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├───────────┴──────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│TOTAL GENERAL │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │└──────────────────────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘  +  Anexa 15 la normele metodologicePLĂŢI ENERGIE TERMICĂ- familii -*Font 7*┌───────────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐│ Venit net │ │ BUGET DE STAT │ BUGET DE STAT ││mediu lunar│ Plăţi ├─────┬─────┬────────────────────────────────────────────┼─────┬─────┬────────────────────────────────────────────┤│ pe membru │ pentru │Pro- │Total│ Plăţi în luna │Pro- │Total│ Plăţi în luna ││de familie │ luna │cent │ din ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤cent │ din ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ (lei) │ │com- │care │De- │Ia- │Fe- │Mar-│Apri│Mai │Iu- │Iu- │Au- │com- │care │De- │Ia- │Fe- │Mar-│Apri│Mai │Iu- │Iu- │Au- ││ │ │pen- │ │cem-│nua-│bru-│tie │lie │ │nie │lie │gust│pen- │ │cem-│nua-│bru-│tie │lie │ │nie │lie │gust││ │ │sare │ │brie│rie │arie│ │ │ │ │ │ │sare │ │brie│rie │arie│ │ │ │ │ │ │├───────────┼──────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │noiembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ până la │decembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 155 ├──────────┤ 90% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 7% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ianuarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │februarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │martie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├───────────┼──────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │noiembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 155,1-210 ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │decembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ 80% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 14% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ianuarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │februarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │martie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├───────────┼──────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │noiembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 210,1-260 ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │decembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ 70% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 20% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ianuarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │februarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │martie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├───────────┼──────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │noiembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 260,1-310 ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │decembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ 60% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 27% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ianuarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │februarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │martie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├───────────┼──────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │noiembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 310,1-355 ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │decembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ 50% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 33% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ianuarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │februarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │martie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├───────────┼──────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │noiembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 355,1-425 ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │decembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ 40% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 40% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ianuarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │februarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │martie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├───────────┼──────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │noiembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 425,1-480 ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │decembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ 30% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 46% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ianuarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │februarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │martie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├───────────┼──────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │noiembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 480,1-540 ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │decembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ 20% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 53% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ianuarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │februarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │martie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├───────────┼──────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │noiembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 540,1-615 ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │decembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ 15% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 59% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ianuarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │februarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │martie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├───────────┼──────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │noiembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 615,1-786 ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │decembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ 5% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 61% ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ianuarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │februarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │martie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├───────────┼──────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │noiembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ TOTAL ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │decembrie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ianuarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │februarie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├──────────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │martie │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├───────────┴──────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│TOTAL GENERAL │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │└──────────────────────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘  +  Anexa 16 la normele metodologiceAJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU GAZE NATURALE┌─────────┬──────┬───────┬─────┬───────────────────────────────────────────────┐│Venitul │Cuan- │Numărul│Total│ Numărul de beneficiari ││net mediu│tumul │ de │ ├────────┬──────────────────────────────────────┤│lunar pe │ajuto-│ luni │ │Persoană│ Familii cu ││membru de│rului │ │ │singură ├──────┬───────┬──────┬────────┬───────┤│ familie │ │ │ │ │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ > 5 ││ (lei) │ │ │ │ │membri│membri │membri│ membri │ membri│├─────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │5 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │4 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ până │ 262 ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ la 155 │ │3 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │2 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │1 lună │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │5 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │4 luni │ │ │ │ │ │ │ ││155,1-210│ 162 ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │3 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │2 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │1 lună │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │5 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │4 luni │ │ │ │ │ │ │ ││210,1-260│ 137 ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │3 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │2 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │1 lună │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │5 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │4 luni │ │ │ │ │ │ │ ││260,1-310│ 112 ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │3 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │2 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │1 lună │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │5 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │4 luni │ │ │ │ │ │ │ ││310,1-355│ 87 ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │3 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │2 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │1 lună │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │5 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │4 luni │ │ │ │ │ │ │ ││355,1-425│ 62 ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │3 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │2 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │1 lună │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │5 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │4 luni │ │ │ │ │ │ │ ││425,1-480│ 44 ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │3 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │2 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │1 lună │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │5 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │4 luni │ │ │ │ │ │ │ ││480,1-540│ 31 ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │3 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │2 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │1 lună │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │5 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │4 luni │ │ │ │ │ │ │ ││540,1-615│ 19 ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │3 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │2 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │1 lună │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┴──────┼───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │5 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │4 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ TOTAL: ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │3 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │2 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │1 lună │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ TOTAL GENERAL: │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │└────────────────┴───────┴─────┴────────┴──────┴───────┴──────┴────────┴───────┘┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐│ │ La data de ││ ├─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────┤│ │ 31 │ 30 │ 31 │ 31 │ 28(29) │ 31 ││ │octombrie│noiembrie│decembrie│ianuarie│februarie│martie│├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤│Numărul total de │ │ │ │ │ │ ││cereri depuse │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤│Numărul total al │ │ │ │ │ │ ││ajutoarelor │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────┘  +  Anexa 17 la normele metodologicePLĂŢI GAZE NATURALE┌─────────┬─────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────┐│ Venit │Cuan-│ Plăţi │ ││net mediu│tum │ pentru ├────┬───────────────────────────────────────────────┤│lunar pe │aju- │ luna │To- │ Plăţi în luna ││membru de│tor │ │tal ├──────┬─────┬──────┬────┬─────┬───┬───┬───┬────┤│ familie │ │ │din │Decem-│Ianu-│Febru-│Mar-│Apri-│Mai│Iu-│Iu-│Au- ││ (lei) │ │ │care│brie │arie │arie │tie │lie │ │nie│lie│gust│├─────────┼─────┼─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │noiembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │decembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ până │ 262 ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ la 155 │ │ianuarie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │februarie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │martie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├─────────┼─────┼─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │noiembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │decembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││155,1-210│ 162 ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │ianuarie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │februarie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │martie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├─────────┼─────┼─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │noiembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │decembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││210,1-260│ 137 ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │ianuarie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │februarie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │martie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├─────────┼─────┼─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │noiembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │decembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││260,1-310│ 112 ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │ianuarie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │februarie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │martie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├─────────┼─────┼─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │noiembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │decembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││310,1-355│ 87 ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │ianuarie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │februarie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │martie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├─────────┼─────┼─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │noiembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │decembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││355,1-425│ 62 ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │ianuarie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │februarie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │martie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├─────────┼─────┼─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │noiembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │decembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││425,1-480│ 44 ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │ianuarie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │februarie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │martie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├─────────┼─────┼─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │noiembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │decembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││480,1-540│ 31 ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │ianuarie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │februarie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │martie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├─────────┼─────┼─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │noiembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │decembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││540,1-615│ 19 ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │ianuarie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │februarie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │martie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├─────────┴─────┼─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │noiembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │decembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ TOTAL ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ianuarie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │februarie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │martie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├───────────────┴─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ TOTAL GENERAL│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │└─────────────────────────┴────┴──────┴─────┴──────┴────┴─────┴───┴───┴───┴────┘  +  Anexa 18 la normele metodologiceAJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU COMBUSTIBILISOLIZI ŞI LICHIZIpentru familii şi persoane singure,altele decât beneficiarii de ajutor social┌─────────┬──────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────────┐│Venitul │Cuan- │Numărul│ Numărul de beneficiari ││net mediu│tumul │ de ├─────┬────────┬──────────────────────────────────────┤│lunar pe │ajuto-│ luni │To- │Persoană│ Familii cu ││membru de│rului │ │tal, │singură ├──────┬───────┬──────┬────────┬───────┤│ familie │pentru│ │din │ │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ > 5 ││ (lei) │încăl-│ │care │ │membri│membri │membri│ membri │ membri││ │zire │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │5 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │4 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ până │ 54 ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ la 155 │ │3 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │2 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │1 lună │ 0 │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │5 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │4 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││155,1-210│ 48 ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │3 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │2 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │1 lună │ 0 │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │5 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │4 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││210,1-260│ 44 ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │3 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │2 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │1 lună │ 0 │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │5 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │4 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││260,1-310│ 39 ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │3 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │2 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │1 lună │ 0 │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │5 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │4 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││310,1-355│ 34 ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │3 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │2 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │1 lună │ 0 │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │5 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │4 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││355,1-425│ 30 ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │3 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │2 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │1 lună │ 0 │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │5 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │4 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││425,1-480│ 26 ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │3 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │2 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │1 lună │ 0 │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │5 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │4 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││480,1-540│ 20 ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │3 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │2 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │1 lună │ 0 │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │5 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │4 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││540,1-615│ 16 ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │3 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │2 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │ │1 lună │ 0 │ │ │ │ │ │ │├─────────┴──────┼───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │5 luni │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │4 luni │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ TOTAL: ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │3 luni │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │2 luni │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ │1 lună │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────────────────┴───────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤│ TOTAL GENERAL: │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │└────────────────────────┴─────┴────────┴──────┴───────┴──────┴────────┴───────┘┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐│ │ La data de ││ ├─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────┤│ │ 31 │ 30 │ 31 │ 31 │ 28(29) │ 31 ││ │octombrie│noiembrie│decembrie│ianuarie│februarie│martie│├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤│Numărul total de │ │ │ │ │ │ ││cereri depuse │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤│Numărul total al │ │ │ │ │ │ ││ajutoarelor aprobate │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────┘  +  Anexa 19 la normele metodologicePLĂŢI LEMNE, CĂRBUNI, COMBUSTIBILI PETROLIERI┌─────────┬─────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────┐│ Venit │Cuan-│ Plăţi │ ││net mediu│tum │ pentru ├────┬───────────────────────────────────────────────┤│lunar pe │aju- │ luna │To- │ Plăţi în luna ││membru de│tor │ │tal ├──────┬─────┬──────┬────┬─────┬───┬───┬───┬────┤│ familie │ │ │din │Decem-│Ianu-│Febru-│Mar-│Apri-│Mai│Iu-│Iu-│Au- ││ (lei) │ │ │care│brie │arie │arie │tie │lie │ │nie│lie│gust│├─────────┼─────┼─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │noiembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │decembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ până │ 54 ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ la 155 │ │ianuarie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │februarie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │martie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├─────────┼─────┼─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │noiembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │decembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││155,1-210│ 48 ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │ianuarie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │februarie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │martie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├─────────┼─────┼─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │noiembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │decembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││210,1-260│ 44 ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │ianuarie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │februarie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │martie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├─────────┼─────┼─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │noiembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │decembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││260,1-310│ 39 ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │ianuarie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │februarie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │martie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├─────────┼─────┼─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │noiembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │decembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││310,1-355│ 34 ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │ianuarie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │februarie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │martie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├─────────┼─────┼─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │noiembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │decembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││355,1-425│ 30 ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │ianuarie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │februarie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │martie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├─────────┼─────┼─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │noiembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │decembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││425,1-480│ 26 ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │ianuarie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │februarie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │martie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├─────────┼─────┼─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │noiembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │decembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││480,1-540│ 20 ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │ianuarie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │februarie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │martie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├─────────┼─────┼─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │noiembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │decembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││540,1-615│ 16 ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │ianuarie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │februarie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ │martie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├─────────┴─────┼─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │noiembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │decembrie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ TOTAL ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │ianuarie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │februarie│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ │martie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├───────────────┴─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┤│ TOTAL GENERAL│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │└─────────────────────────┴────┴──────┴─────┴──────┴────┴─────┴───┴───┴───┴────┘  +  Anexa 20 la normele metodologiceAJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU COMBUSTIBILISOLIZI ŞI LICHIZIpentru beneficiarii de ajutor socialîn condiţiile Legii nr. 416/2001┌───────┬─────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │Numă-│noiembrie │ decembrie │ ianuarie │ februarie │ martie ││ │rul ├──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┤│ Tipul │aju- │Numă- │Numă-│Numă- │Numă-│Numă- │Numă-│Numă- │Numă-│Numă- │Numă-││ de │toa- │rul │rul │rul │rul │rul │rul │rul │rul │rul │rul ││familie│relor│aju- │aju- │aju- │aju- │aju- │aju- │aju- │aju- │aju- │aju- ││ │apro-│toa- │toa- │toa- │toa- │toa- │toa- │toa- │toa- │toa- │toa- ││ │bate │relor │relor│relor │relor│relor │relor│relor │relor│relor │relor││ │la │apro- │înce-│apro- │înce-│apro- │înce-│apro- │înce-│apro- │înce-││ │înce-│bate │tate │bate │tate │bate │tate │bate │tate │bate │tate ││ │putul│în │în │în │în │în │în │în │în │în │în ││ │sezo-│luna │luna │luna │luna │luna │luna │luna │luna │luna │luna ││ │nului│cu- │cu- │cu- │cu- │cu- │cu- │cu- │cu- │cu- │cu- ││ │rece │rentă │rentă│rentă │rentă│rentă │rentă│rentă │rentă│rentă │rentă│├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│persoa-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││nă sin-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││gură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│familii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cu 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││membri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│familii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cu 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││membri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│familii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cu 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││membri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│familii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cu 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││membri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│familii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cu > 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││membri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│ TOTAL:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
  PLĂŢI La începutul sezonului rece În luna noiembrie În luna decembrie În luna ianuarie În luna februarie În luna martie
   +  Anexa 21 la normele metodologice┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ [Stema] ││ României CONSILIUL LOCAL ............................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────┐│CERTIFICARE PRIMAR│ ANCHETA SOCIALĂ│ (L.S.) │ pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea└──────────────────┘ locuinţei Efectuată la data de pentru acordarea ajutorului pentru                      └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ încălzirea locuinţei                      (z z l l a a) Urmare a cererii la data a [] Dlui [] Dnei înregistrată sub nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ de └─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A. Date personale ale solicitantului: ││ ------------------------------------- ││ Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Cetăţenia ? [] UE ┐ ││ [] Română [] Non-UE > şi anume (ţara) ................... ││ ┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Starea civilă a [] căsătorit(ă) [] uniune ││solicitantului? consensuală ││ [] necăsătorit(ă) [] văduv(ă) [] divorţat(ă) [] despărţit(ă) ││ în fapt │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/ Seria Nr. ││ doveditor* └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Eliberat de La data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││(*) Pentru cetăţenii români: *Pentru cetăţenii străini sau apatrizi: ││--------------------------- ---------------------------------------- ││BI - buletin de identitate PST - permis de şedere temporară ││CI - carte de identitate DI - document de identitate ││CIP - carte de identitate PSTL - permis de şedere pe termen lung ││ provizorie ││P - paşaport ││ ││ *Pentru cetăţenii UE, SEE sau din Conf. Elveţiană: ││ ------------------------------------------------- ││ CIN - certificat înregistrare ││ CR - carte de rezidenţă │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Date de contact ale solicitantului: ││ ││ Strada ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sector ││ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─└─┘ ││ ││ Localitatea ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Judeţ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Telefon Mobil ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Solicitantul are reşedinţa (locul de şedere obişnuită) în afara României? ││ [] NU ││ [] DA, în localitatea .......................... ţara ...................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? ││ ││ ┌ În perioada ............. Ţara ............. ││ [] Nu []Da < ││ └ În perioada ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia şcolară? ││ ││ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia profesională? ││ ││ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student ││ [] independent [] elev care urmează [] lucrător ocazional ││ [] lucrător agricol cursurile şcolare ││ ││ Altele ..................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? ││ ││ ┌ În perioada ............. Ţara ............. ││ [] Nu []Da < ││ └ În perioada ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială? ││ ││ [] Nu [] Da, din România Venituri totale realizate în luna ││ [] Da, din alte ţări anterioară depunerii cererii ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ B. Date personale ale partenerului/persoanei îndreptăţite: ││ ---------------------------------------------------------- ││ Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Cetăţenia ? [] UE ┐ ││ [] Română [] Non-UE > şi anume (ţara) ................... ││ ┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Starea civilă a partenerului/ [] căsătorit(ă) [] uniune ││persoanei îndreptăţite? consensuală ││ ││ [] necăsătorit(ă) [] văduv(ă) [] divorţat(ă) [] despărţit(ă) ││ în fapt │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/ Seria Nr. ││ doveditor*) └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Eliberat de La data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││(*) Pentru cetăţenii români: *Pentru cetăţenii străini sau apatrizi: ││--------------------------- ---------------------------------------- ││BI - buletin de identitate PST - permis de şedere temporară ││CI - carte de identitate DI - document de identitate ││CIP - carte de identitate PSTL - permis de şedere pe termen lung ││ provizorie ││P - paşaport ││ ││ *Pentru cetăţenii UE, SEE sau din Conf. Elveţiană: ││ ------------------------------------------------- ││ CIN - certificat înregistrare ││ CR - carte de rezidenţă │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Date de contact ale partenerului/persoanei îndreptăţite: ││ ││ Strada ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sector ││ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─└─┘ ││ ││ Localitatea ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Judeţ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Telefon Mobil ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Partenerul/persoana îndreptăţită are reşedinţa (loc de şedere obişnuită) ││ în afara României? ││ [] NU ││ [] DA, în localitatea .......................... ţara ...................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? ││ ││ ┌ În perioada ............. Ţara ............. ││ [] Nu []Da < ││ └ În perioada ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia şcolară? ││ ││ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia profesională? ││ ││ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student ││ [] independent [] elev care urmează ││ [] lucrător agricol cursurile şcolare [] Da ││ [] lucrător ocazional [] Nu ││ Altele ..................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? ││ ││ ┌ În perioada ............. Ţara ............. ││ [] Nu []Da < ││ └ În perioada ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială? ││ ││ [] Nu [] Da, din România Venituri totale realizate în luna ││ [] Da, din alte ţări anterioară depunerii cererii ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ C. Date privind familia ------------------------  (*) Pentru cetăţenii români: *Pentru cetăţenii străini sau apatrizi:  --------------------------- ----------------------------------------  BI - buletin de identitate PST - permis de şedere temporară  CI - carte de identitate DI - document de identitate  CIP - carte de identitate PSTL - permis de şedere pe termen lung        provizorie  P - paşaport                   *Pentru cetăţenii UE, SEE sau din Conf. Elveţiană:                   -------------------------------------------------                   CIN - certificat înregistrare                   CR - carte de rezidenţă┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numele ││ 1. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ [] părinte [] partener uniune ││Relaţia cu [] copil adoptat consensuală ││solicitantul/ [] soţ/soţie [] copil în [] copil în plasament ││persoana [] copil natural curatelă familial ││indreptăţită? [] copil în tutelă [] copil încredinţat în ││ vederea adopţiei ││ Altele ........................................................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia şcolară? ││ ││ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia profesională? ││ ││ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student ││ [] independent [] elev care urmează ││ [] lucrător agricol cursurile şcolare [] Da ││ [] lucrător ocazional [] Nu ││ Altele ..................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? ││ ││ ┌ În perioada ............. Ţara ............. ││ [] Nu []Da < ││ └ În perioada ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? ││ ││ ┌ În perioada ............. Ţara ............. ││ [] Nu []Da < ││ └ În perioada ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială? ││ ││ [] Nu [] Da, din România Venituri totale realizate în luna ││ [] Da, din alte ţări anterioară depunerii cererii ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numele ││ 2. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ [] părinte [] partener uniune ││Relaţia cu [] copil adoptat consensuală ││solicitantul/ [] soţ/soţie [] copil în [] copil în plasament ││persoana [] copil natural curatelă familial ││indreptăţită? [] copil în tutelă [] copil încredinţat în ││ vederea adopţiei ││ Altele ........................................................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia şcolară? ││ ││ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia profesională? ││ ││ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student ││ [] independent [] elev care urmează ││ [] lucrător agricol cursurile şcolare [] Da ││ [] lucrător ocazional [] Nu ││ Altele ..................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? ││ ││ ┌ În perioada ............. Ţara ............. ││ [] Nu []Da < ││ └ În perioada ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? ││ ││ ┌ În perioada ............. Ţara ............. ││ [] Nu []Da < ││ └ În perioada ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială? ││ ││ [] Nu [] Da, din România Venituri totale realizate în luna ││ [] Da, din alte ţări anterioară depunerii cererii ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numele ││ 3. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ [] părinte [] partener uniune ││Relaţia cu [] copil adoptat consensuală ││solicitantul/ [] soţ/soţie [] copil în [] copil în plasament ││persoana [] copil natural curatelă familial ││indreptăţită? [] copil în tutelă [] copil încredinţat în ││ vederea adopţiei ││ Altele ........................................................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia şcolară? ││ ││ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia profesională? ││ ││ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student ││ [] independent [] elev care urmează ││ [] lucrător agricol cursurile şcolare [] Da ││ [] lucrător ocazional [] Nu ││ Altele ..................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? ││ ││ ┌ În perioada ............. Ţara ............. ││ [] Nu []Da < ││ └ În perioada ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? ││ ││ ┌ În perioada ............. Ţara ............. ││ [] Nu []Da < ││ └ În perioada ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială? ││ ││ [] Nu [] Da, din România Venituri totale realizate în luna ││ [] Da, din alte ţări anterioară depunerii cererii ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numele ││ 4. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ [] părinte [] partener uniune ││Relaţia cu [] copil adoptat consensuală ││solicitantul/ [] soţ/soţie [] copil în [] copil în plasament ││persoana [] copil natural curatelă familial ││indreptăţită? [] copil în tutelă [] copil încredinţat în ││ vederea adopţiei ││ Altele ........................................................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia şcolară? ││ ││ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia profesională? ││ ││ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student ││ [] independent [] elev care urmează ││ [] lucrător agricol cursurile şcolare [] Da ││ [] lucrător ocazional [] Nu ││ Altele ..................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? ││ ││ ┌ În perioada ............. Ţara ............. ││ [] Nu []Da < ││ └ În perioada ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? ││ ││ ┌ În perioada ............. Ţara ............. ││ [] Nu []Da < ││ └ În perioada ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială? ││ ││ [] Nu [] Da, din România Venituri totale realizate în luna ││ [] Da, din alte ţări anterioară depunerii cererii ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numele ││ 5. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ [] părinte [] partener uniune ││Relaţia cu [] copil adoptat consensuală ││solicitantul/ [] soţ/soţie [] copil în [] copil în plasament ││persoana [] copil natural curatelă familial ││indreptăţită? [] copil în tutelă [] copil încredinţat în ││ vederea adopţiei ││ Altele ........................................................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia şcolară? ││ ││ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia profesională? ││ ││ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student ││ [] independent [] elev care urmează ││ [] lucrător agricol cursurile şcolare [] Da ││ [] lucrător ocazional [] Nu ││ Altele ..................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? ││ ││ ┌ În perioada ............. Ţara ............. ││ [] Nu []Da < ││ └ În perioada ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? ││ ││ ┌ În perioada ............. Ţara ............. ││ [] Nu []Da < ││ └ În perioada ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială? ││ ││ [] Nu [] Da, din România Venituri totale realizate în luna ││ [] Da, din alte ţări anterioară depunerii cererii ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numele ││ 6. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ [] părinte [] partener uniune ││Relaţia cu [] copil adoptat consensuală ││solicitantul/ [] soţ/soţie [] copil în [] copil în plasament ││persoana [] copil natural curatelă familial ││indreptăţită? [] copil în tutelă [] copil încredinţat în ││ vederea adopţiei ││ Altele ........................................................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia şcolară? ││ ││ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia profesională? ││ ││ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student ││ [] independent [] elev care urmează ││ [] lucrător agricol cursurile şcolare [] Da ││ [] lucrător ocazional [] Nu ││ Altele ..................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? ││ ││ ┌ În perioada ............. Ţara ............. ││ [] Nu []Da < ││ └ În perioada ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? ││ ││ ┌ În perioada ............. Ţara ............. ││ [] Nu []Da < ││ └ În perioada ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială? ││ ││ [] Nu [] Da, din România Venituri totale realizate în luna ││ [] Da, din alte ţări anterioară depunerii cererii ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D. STAREA LOCATIVĂ A FAMILIEI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE ││┌─┬──────────────────┐ ┌──────────┬─┐ ┌─────────┬─┬─┬─┐ │││ │Casă cu curte │ │Nr. camere│ │ │Suprafaţa│ │ │ │ Tipul de încălzire ││└─┴──────────────────┘ └──────────┴─┘ └─────────┴─┴─┴─┘ al locuinţei ││┌─┬──────────────────┐ ┌──────────┬─┐ ┌─────────┬─┬─┬─┐ ┌──────────────────┬─┐│││ │Casă fără curte │ │Nr. camere│ │ │Suprafaţa│ │ │ │ │Energie termică în│ │││└─┴──────────────────┘ └──────────┴─┘ └─────────┴─┴─┴─┘ │sistem centralizat│ │││┌─┬──────────────────┐ ┌──────────┬─┐ ┌─────────┬─┬─┬─┐ └──────────────────┴─┘│││ │Apartament la bloc│ │Nr. camere│ │ │Suprafaţa│ │ │ │ ┌──────────────────┬─┐││└─┴──────────────────┘ └──────────┴─┘ └─────────┴─┴─┴─┘ │Gaze naturale │ │││┌─┬──────────────────┐ ┌──────────┬─┐ ┌─────────┬─┬─┬─┐ └──────────────────┴─┘│││ │Locuinţă socială │ │Nr. camere│ │ │Suprafaţa│ │ │ │ ┌──────────────────┬─┐││└─┴──────────────────┘ └──────────┴─┘ └─────────┴─┴─┴─┘ │Lemne, cărbuni, │ │││┌─┬──────────────────┐ ┌──────────┬─┐ ┌─────────┬─┬─┬─┐ │combustibili │ ││││ │Locuinţă de │ │Nr. camere│ │ │Suprafaţa│ │ │ │ │petrolieri │ ││││ │serviciu │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────┴─┘││└─┴──────────────────┘ └──────────┴─┘ └─────────┴─┴─┴─┘ Regimul juridic ││┌──┬─────────────────┐ ┌──────────┬─┐ ┌─────────┬─┬─┬─┐ al locuinţei │││ │Locuinţă de │ │Nr. camere│ │ │Suprafaţa│ │ │ │ ┌─┬───────┐┌─┬───────┐│││ │necesitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Propri-││ │ În │││└──┴─────────────────┘ └──────────┴─┘ └─────────┴─┴─┴─┘ │ │etate ││ │închi- │││┌──┬──────────────────────────────────────────────────┐ │ │perso- ││ │ riere ││││ │Instituţionalizat/nu are locuinţă │ │ │nală ││ │public/│││└──┴──────────────────────────────────────────────────┘ │ │ ││ │privat │││ └─┴───────┘└─┴───────┘│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ E. FAMILIA/PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ DEŢINE ÎN PROPRIETATE/FOLOSINŢĂ:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│BUNURI IMOBILE*) │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│ 1│Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau │ ││ │alte imobile aflate în proprietate │ │└──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│BUNURI MOBILE │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│MIJLOACE TRANSPORT*) │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│ 1│Autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 2│Autoutilitare │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 3│Autocamioane şi remorci │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 4│Şalupe │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 5│Bărci cu motor │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 6│Scutere de apă │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 7│Iahturi │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 8│Autobuze │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 9│Microbuze │ │├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│UTILAJE AGRICOLE*) │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│12│Tractor │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│13│Combină autopropulsată │ │├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│UTILAJE DE PRELUCRARE AGRICOLĂ*) │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│14│Presă de ulei │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│15│Moară de cereale │ │├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│UTILAJE DE PRELUCRAT LEMNUL*) │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│l6│Utilaje de prelucrat lemnul*): drujbă, gater sau alte utilaje de │ ││ │prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric; │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│17│Alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric │ │└──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┘┌──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┐│ 1│Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei │ │└──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│TERENURI/CURSURI DE APĂ**) │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│ 1│Terenul intravilan sau extravilan pe care se află locuinţa de domiciliu │ ││ │şi curtea aferentă, precum şi alte terenuri în intravilan arabile sau cu│ ││ │potenţial de construcţii ori vânzare, cu o suprafaţă totală mai mare de │ ││ │1000 mý în zona urbană şi 2000 mý în zona rurală │ │└──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│TERENURI ÎN ZONA COLINARĂ ŞI DE ŞES***) │├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──┬──┬──┤│ 2│Arabil şi fâneaţă │ ha │ │ │ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──┼──┼──┤│ 3│Forestier │ ha │ │ │ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──┼──┼──┤│ 4│Vii, livezi, grădini de legume şi flori │ ha │ │ │ │├──┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──┴──┴──┤│TERENURI ÎN ZONA MONTANĂ***) │├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──┬──┬──┤│ 5│Forestier │ ha │ │ │ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──┼──┼──┤│ 6│Vii, livezi, grădini de legume şi flori │ ha │ │ │ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──┼──┼──┤│ 7│Păşuni şi fâneţe │ ha │ │ │ │└──┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──┴──┴──┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ANIMALE/PĂSĂRI***) │├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──┬──┬──┤│ 1│Bovine │ buc│ │ │ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──┼──┼──┤│ 2│Porcine │ buc│ │ │ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──┼──┼──┤│ 3│Ovine/caprine │ buc│ │ │ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──┼──┼──┤│ 4│Familii de albine │ buc│ │ │ │└──┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──┴──┴──┘------------ *) Se va marca cu X rubrica corespunzătoare bunului aflat în posesie **) Se va marca cu X rubrica corespunzătoare bunului aflat în posesie ***) Se va trece suprafaţa terenului (ha) sau numărul de animale aflate în posesie┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│F. REFERITOR LA VENITURILE REALIZATE DE FAMILIE SAU PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ: ││ ┌ ││ │ [ ] singură ││ FAMILIA sau PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ gospodăreşte │ [ ] împreună cu altă(e) ││ < persoană(e) singură(e) ││ │ [ ] împreună cu altă(e) ││ │ familie(i) ││ └ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┐│VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE DE FAMILIE ÎN LUNA: │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┘┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Cod│ Categoria de venituri │ Venitul ││ │ │ realizat*)││ │ │ lei │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 1│Venituri din profesii libere veniturile obţinute din exerci- │ │ │ │ │ │ ││ │tarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor finan- │ │ │ │ │ │ ││ │ciar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, │ │ │ │ │ │ ││ │consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a │ │ │ │ │ │ ││ │altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, │ │ │ │ │ │ ││ │în condiţiile legii │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 2│Venituri comerciale provenite din fapte de comerţ ale │ │ │ │ │ │ ││ │contribuabililor, din prestări de servicii, precum şi din │ │ │ │ │ │ ││ │practicarea unei meserii │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 3│Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de │ │ │ │ │ │ ││ │proprietate intelectuală provin din brevete de invenţie, │ │ │ │ │ │ ││ │desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, │ │ │ │ │ │ ││ │procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor şi drepturi │ │ │ │ │ │ ││ │conexe dreptului de autor şi altele asemenea │ │ │ │ │ │ │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│SALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 4│Salariul obţinut pe bază de contract de muncă/raport de │ │ │ │ │ │ ││ │serviciu │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 5│Salariul asistentului personal al persoanei cu handicap │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 6│Salariul asistentului maternal │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 7│Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei vârstnice │ │ │ │ │ │ ││ │dependente │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 8│Venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoană │ │ │ │ │ │ ││ │autorizată să desfăşoare o activitate independentă │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 9│Indemnizaţia de şomaj şi/sau venit lunar de completare │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 10│indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei │ │ │ │ │ │ ││ │funcţii de demnitate publică, stabilite potrivite legii │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 11│indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei │ │ │ │ │ │ ││ │funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop │ │ │ │ │ │ ││ │patrimonial │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 12│drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele, premiile,│ │ │ │ │ │ ││ │sporurile şi alte drepturi ale personalului militar, acordate │ │ │ │ │ │ ││ │potrivit legii │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 13│indemnizaţia lunară brută, precum şi suma din profitul net, │ │ │ │ │ │ ││ │cuvenite administratorilor la companii/societăţi naţionale, │ │ │ │ │ │ ││ │societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a │ │ │ │ │ │ ││ │administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum │ │ │ │ │ │ ││ │şi la regiile autonome │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 14│remuneraţia obţinută de directori în baza unui contract de │ │ │ │ │ │ ││ │mandat conform prevederilor legii societăţilor comerciale │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 15│remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari │ │ │ │ │ │ ││ │sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit│ │ │ │ │ │ ││ │legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea │ │ │ │ │ │ ││ │asociaţiilor de proprietari │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 16│sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale│ │ │ │ │ │ ││ │constituite prin subscripţie publică │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 17│sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a │ │ │ │ │ │ ││ │acţionarilor, în consiliul de administraţie, membrii directo- │ │ │ │ │ │ ││ │ratului şi ai consiliului de supraveghere, precum şi în │ │ │ │ │ │ ││ │comisia de cenzori │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 18│sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, │ │ │ │ │ │ ││ │potrivit legii │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 19│indemnizaţia lunară a asociatului unic, la nivelul valorii │ │ │ │ │ │ ││ │înscrise în declaraţia de asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 20│sumele acordate de organizaţii nonprofit şi de alte entităţi │ │ │ │ │ │ ││ │neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori │ │ │ │ │ │ ││ │nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia primită pe perioada│ │ │ │ │ │ ││ │delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în │ │ │ │ │ │ ││ │străinătate, în interesul serviciului, pentru salariaţii din │ │ │ │ │ │ ││ │instituţiile publice │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 21│indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul │ │ │ │ │ │ ││ │net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale │ │ │ │ │ │ ││ │potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea │ │ │ │ │ │ ││ │generală a acţionarilor │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 22│sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite │ │ │ │ │ │ ││ │în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi │ │ │ │ │ │ ││ │irevocabile, precum şi actualizarea acestora cu indicele de │ │ │ │ │ │ ││ │inflaţie │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 23│indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe │ │ │ │ │ │ ││ │perioada de neconcurenţă, stabilite conform contractului │ │ │ │ │ │ ││ │individual de muncă │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 24│orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate│ │ │ │ │ │ ││ │salariilor în vederea impunerii │ │ │ │ │ │ │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 25│veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea │ │ │ │ │ │ ││ │folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către │ │ │ │ │ │ ││ │proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, altele decât │ │ │ │ │ │ ││ │veniturile din activităţi independente │ │ │ │ │ │ │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│VENITURI DIN INVESTIŢII │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 26│dividende │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 27│venituri impozabile din dozânzi │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 28│câştiguri din transferul titlurilor de valoare │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 29│venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la │ │ │ │ │ │ ││ │termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni │ │ │ │ │ │ ││ │similare │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 30│venituri din lichidarea unei persoane juridice │ │ │ │ │ │ │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│PENSII │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│PENSII DE STAT │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 31│pensia pentru limită de vârstă │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 32│pensia anticipată │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 33│pensia anticipată parţială │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 34│pensia de invaliditate │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 35│pensia de urmaş │ │ │ │ │ │ │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│PENSII AGRICULTORI │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 36│pensie agricultor │ │ │ │ │ │ │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│PENSII MILITARE │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 37│pensie de serviciu │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 38│pensia de invaliditate │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 39│pensia de urmaş │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 40│pensia I.O.V.R. │ │ │ │ │ │ │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│INDEMNIZAŢII │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 41│Indemnizaţia pt. persoanele care şi-au pierdut total sau │ │ │ │ │ │ ││ │parţial capacitatea de muncă ca urmare a participării la │ │ │ │ │ │ ││ │revoluţie şi pentru urmaşii acestora │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 42│Indemnizaţia de însoţitor pt. pensionarii gr. I invaliditate/ │ │ │ │ │ │ ││ │nevăzători handicap grav │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 43│Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 44│Indemnizaţia lunară pentru activitatea de liber-profesionist │ │ │ │ │ │ ││ │a artiştilor interpreţi sau executanţi │ │ │ │ │ │ │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│INDEMNIZAŢII ŞI STIMULENTE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 45│Indemnizaţia pentru maternitate │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 46│Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la vârsta de │ │ │ │ │ │ ││ │1, 2 sau 3 ani │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 47│Stimulent lunar/de inserţie │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 48│Indemnizaţia şi ajutoare pentru creşterea copilului cu │ │ │ │ │ │ ││ │handicap │ │ │ │ │ │ │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│INDEMNIZAŢII CU CARACTER PERMANENT │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 49│Indemnizaţia lunară acordată magistraţilor înlăturaţi din │ │ │ │ │ │ ││ │justiţie din considerente politice │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 50│Indemnizaţia lunară acordată persoanelor persecutate din │ │ │ │ │ │ ││ │motive politice sau etnice │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 51│Indemnizaţia, sporul sau renta acordată invalizilor, │ │ │ │ │ │ ││ │veteranilor şi văduvelor de război │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 52│Indemnizaţia lunară pentru persoanele care au efectuat │ │ │ │ │ │ ││ │stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului │ │ │ │ │ │ ││ │Muncii în perioada 1950-1961 │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 53│Indemnizaţia lunară pentru pensionarii sistemului de pensii, │ │ │ │ │ │ ││ │membrii ai uniunilor de creaţie, legal constituite şi │ │ │ │ │ │ ││ │recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 54│Indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 55│Buget complementar │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 56│Indemnizaţia cuvenită revoluţionarilor │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 57│Indemnizaţia de merit acordată în temeiul Legii nr. 118/2002 │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 58│Renta viageră pentru sportivi │ │ │ │ │ │ │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│VENITURI DIN ACTIVITăŢI AGRICOLE │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 59│Venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor │ │ │ │ │ │ ││ │şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate │ │ │ │ │ │ ││ │acestor scopuri şi/sau în sistem irigat │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 60│Venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor│ │ │ │ │ │ ││ │decorative şi ciupercilor │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 61│Venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi │ │ │ │ │ │ ││ │altele asemenea │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 62│Venituri din valorificarea produselor agricole obţinute după │ │ │ │ │ │ ││ │recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole │ │ │ │ │ │ ││ │proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi │ │ │ │ │ │ ││ │specializate pentru colectare, unităţi de procesare │ │ │ │ │ │ ││ │industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare │ │ │ │ │ │ │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│VENITURI DIN PREMII ŞI DIN JOCURI DE NOROC │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 63│Veniturile din premii ce cuprind veniturile din concursuri │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 64│Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind câştigurile │ │ │ │ │ │ ││ │realizate ca urmare a participării la jocuri de noroc, │ │ │ │ │ │ ││ │inclusiv cele de tip jack-pot │ │ │ │ │ │ │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│VENITURI DIN TRANSFERUL PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL ŞI ││AL DEZMEMBRĂMINTELOR ACESTUIA │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 65│Venituri din transferul dreptului de proprietate şi al │ │ │ │ │ │ ││ │dezmembrămintelor acestuia, altele decât cele cu titlu de │ │ │ │ │ │ ││ │moştenire │ │ │ │ │ │ │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│VENITURI DIN ALTE SURSE │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 66│Prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă│ │ │ │ │ │ ││ │sau de orice altă entitate, în cadrul unei activităţi pentru │ │ │ │ │ │ ││ │o persoană fizică în legatură cu care suportatorul nu are o │ │ │ │ │ │ ││ │relaţie generatoare de venituri din salarii │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 67│Câştiguri primite de la societăţile de asigurări, ca urmare a │ │ │ │ │ │ ││ │contractului de asigurare încheiat între părţi cu ocazia │ │ │ │ │ │ ││ │tragerilor de amortizare │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 68│Venituri, sub forma diferenţelor de preţ pentru anumite │ │ │ │ │ │ ││ │bunuri, servicii şi alte drepturi, primite de persoanele │ │ │ │ │ │ ││ │fizice pensionari, foşti salariaţi, potrivit clauzelor │ │ │ │ │ │ ││ │contractului de muncă sau în baza unor legi speciale │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 69│Venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii │ │ │ │ │ │ ││ │din activitatea de arbitraj comercial │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 70│Venituri din alte surse sau orice venituri identificate ca │ │ │ │ │ │ ││ │fiind impozabile │ │ │ │ │ │ │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│VENITURI OBŢINUTE DIN STRĂINĂTATE │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 71│Venituri obţinute din străinătate │ │ │ │ │ │ │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ALOCAŢII │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 72│Alocaţia de stat pentru copii │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 73│Alocaţia lunară de plasament │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 74│Alocaţia de întreţinere │ │ │ │ │ │ │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│BURSE*) │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 75│pentru elevi │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 76│pentru studenţi │ │ │ │ │ │ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│-------- ││ *) Cu excepţia burselor de studii şi a burselor sociale precum şi ││sprijinului financiar prevăzut de H.G. nr. 1488/2004└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│AJUTOARE │├──┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│77│Ajutorul bănesc lunar pentru persoanele care au devenit │ │ │ │ │ │ ││ │incapabile de muncă în perioada efectuării unei pedepse │ │ │ │ │ │ ││ │privative de libertate │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ALTE SURSE DE VENIT │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 78│Depozite bancare │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 79│Rentă viageră agricolă │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 80│Alte venituri │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 81│Venituri potenţiale obţinute din valorificarea unor bunuri │ │ │ │ │ │ ││ │mobile şi imobile (conform HGL**) │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘--------    *) Pentru aceeaşi categorie de venituri se va înscrie suma totală a       acestora.    **) Se va înscrie venitul realizat în anul precedent.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ G. STAREA DE SĂNĂTATE A PERSOANEI SINGURE/MEMBRILOR FAMILIEI SAU ││ PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ H. NEVOI SPECIALE ALE PERSOANEI SINGURE/MEMBRILOR FAMILIEI SAU ││ PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ I. ALTE ASPECTE ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ J. CONCLUZII ││ ││ ││ ││ Se propune [] acordarea ............... ││ [] neacordarea ............... ││ ││ ││ ││ MOTIVAŢIA: ││ ││ AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ ÎNTOCMIT ............ ││ ││ SOLICITANT .......... ││ ││ SEMNĂTURA ........... SEMNĂTURA ........... ││ ││ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 22 la normele metodologicePrimăria ..............SITUAŢIEprivind anchetele sociale efectuateşi rezultatele acestora în luna ......┌────┬───────┬───┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┐│Nr. │Numele │CNP│ Nereguli constatate*) │ Măsuri*) ││crt.│ şi │ ├─────┬───────┬──────┬───┼─────┬──────┬──────┬──────┬────────┤│ │prenu- │ │Veni-│Numărul│Bunuri│Al-│Înce-│Modi- │Amendă│Recu- │Sesizare││ │ mele │ │turi │ de │nede- │te-│tare │ficare│ │perare│ organe ││ │titula-│ │ero- │membri │cla- │le │aju- │nivel │ │sume │ de ││ │rului │ │nate │familie│rate │ │tor │(cuan-│ │ │anchetă ││ │ │ │ │eronat │ │ │ │tum) │ │ │ penală │├────┼───────┼───┼─────┼───────┼──────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤├────┼───────┼───┼─────┼───────┼──────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤├────┼───────┼───┼─────┼───────┼──────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤├────┼───────┼───┼─────┼───────┼──────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤├────┼───────┼───┼─────┼───────┼──────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤├────┼───────┼───┼─────┼───────┼──────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤├────┼───────┼───┼─────┼───────┼──────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤├────┼───────┼───┼─────┼───────┼──────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤├────┼───────┼───┼─────┼───────┼──────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤├────┼───────┼───┼─────┼───────┼──────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤├────┼───────┼───┼─────┼───────┼──────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤├────┼───────┼───┼─────┼───────┼──────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤├────┼───────┼───┼─────┼───────┼──────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤├────┼───────┼───┼─────┼───────┼──────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤├────┼───────┼───┼─────┼───────┼──────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤├────┼───────┼───┼─────┼───────┼──────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤└────┴───────┴───┴─────┴───────┴──────┴───┴─────┴──────┴──────┴──────┴────────┘---------- Notă *) Se vor marca cu X rubricile corespunzătoare.Primar,...............(L.S.)  +  Anexa 23 la normele metodologiceDenumirea furnizorului ............Adresa furnizorului ...............SITUAŢIEcu titularii de ajutor pentru încălzirea locuinţei,în evidenţă, şi pentru care se solicitădecontarea sumelor în luna ........┌────┬─────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │ Numele şi prenumele │ CNP │ Plăţi efectuate ││crt.│ │ │ în luna raportată*) ││ │ │ │ (lei) │├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤└────┴─────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────────┘-------------- Notă *) Reprezintă suma totală cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei aferentă titularului nominalizat, care se solicită direcţiei de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea decontării în luna respectivă, indiferent dacă aceasta reprezintă drepturi curente, restante ori alte sume rezultate din modificarea dreptului familiei sau persoanei singure, conform dispoziţiei primarului ori facturilor emise de furnizori.NOTĂ:Situaţia se transmite în format electronic într-un limbaj informatic agreat cu direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.__________