HOTĂRÂRE nr. 925 din 21 septembrie 2011privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 23 septembrie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 56 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2011 cu suma de 150.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011.  +  Articolul 2Cu suma prevăzută la art. 1 se majorează prevederile de cheltuieli la capitolul 56.01 "Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice".  +  Articolul 3Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Sănătăţii şi în veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2011.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:----------------Ministrul sănătăţii,Ritli LadislauMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 21 septembrie 2011.Nr. 925.----