HOTĂRÂRE nr. 921 din 21 septembrie 2011pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 23 septembrie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 1 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuPreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementareaşi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,Cristina TrăilăŞeful Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale,Teodor Cătălin VătafuBucureşti, 21 septembrie 2011.Nr. 921.  +  Anexa NORMEde aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor proceduraleaferente procesului de atribuire a contractelor deachiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publiceşi a contractelor de concesiune de serviciiOrdonanţă de urgenţă:Art. 1. - (1) Se desemnează Ministerul Finanţelor Publice ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru îndeplinirea funcţiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidenţa legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.Norme:1. Intră sub incidenţa legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii procedurile de atribuire iniţiate şi organizate de: a) autoritatea contractantă, astfel cum este definită la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; b) entitatea juridică fără calitate de autoritate contractantă în condiţiile art. 9 lit. c) şi c^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare entitate juridică.Ordonanţă de urgenţă: (2) Verificarea priveşte etapele procesului de achiziţie publică, după publicarea anunţului/invitaţiei de participare şi până la semnarea contractului. În situaţiile excepţionale reglementate de lege, în care este permisă încheierea contractului fără publicarea prealabilă a anunţului de participare, verificarea priveşte etapele procesului de achiziţie începând cu transmiterea invitaţiei de participare la negociere şi până la semnarea contractului.Norme:2. Etapele procesului de achiziţie publică supuse verificării procedurale, derulate după publicarea anunţului/invitaţiei de participare şi până la semnarea contractului, în funcţie de tipul procedurii de atribuire sunt: a) etapa de după publicarea anunţului/invitaţiei de participare, respectiv de după transmiterea invitaţiei de participare la negociere, şi până la şedinţa de deschidere a ofertelor/candidaturilor, respectiv până la începerea negocierii; b) şedinţa de deschidere a ofertelor/candidaturilor, după caz; c) derularea evaluării ofertelor/selecţiei candidaturilor/ negocierii ofertelor; d) stabilirea ofertei câştigătoare şi întocmirea Raportului procedurii de atribuire.3. În situaţia excepţională de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, reglementată prin art. 122 lit. i) şi art. 252 lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea verificării etapelor procesului de achiziţie prevăzute la pct. 2, se au în vedere şi motivaţiile prevăzute în nota justificativă privind alegerea procedurii.Ordonanţă de urgenţă:Art. 2. - (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central şi teritorial, efectuează verificarea procesului de atribuire a contractelor, în mod selectiv, pe baza unor criterii de selecţie. Metodologia de selecţie va fi stabilită prin normele de aplicare ale prezentei ordonanţe de urgenţă.Norme:4. Metodologia de selecţie are la bază următoarele criterii de selecţie: a) sursa de finanţare a contractului ce urmează a fi încheiat. Se selectează cu prioritate procedurile iniţiate de autorităţile contractante pentru atribuirea contractelor finanţate din fonduri comunitare nerambursabile; b) tipul procedurii de atribuire. Se au în vedere tipurile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; c) tipul contractului ce urmează a fi încheiat. Se selectează procedurile de atribuire în ordinea complexităţii, astfel: contracte de lucrări, contracte de servicii, contracte de furnizare; d) valoarea estimată a contractului de achiziţie publică. Se selectează procedurile de atribuire în ordinea descrescătoare a valorii estimate a contractelor ce urmează a fi încheiate; e) istoricul şi experienţa autorităţii contractante/entităţii juridice în domeniul achiziţiilor publice. Se selectează în funcţie de rezultatul analizei asupra numărului neconformităţilor înregistrate în ultimii 3 ani în evidenţa Unităţii pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice (UCVAP)/ compartimentelor de verificare a achiziţiilor publice (CVAP), precum şi a remedierii sau nu a acestora de către autoritatea contractantă/entitatea juridică.5. Criteriile de selecţie se aplică zilnic, în ordinea prevăzută la pct. 4, asupra: a) anunţurilor/invitaţiilor de participare publicate în ziua precedentă în Sistemul electronic al achiziţiilor publice - SEAP; b) înştiinţărilor primite de la autorităţile contractante/entităţile juridice pentru iniţierea negocierilor fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, înregistrate la UCVAP în ziua precedentă.6. Activitatea de verificare procedurală în domeniul achiziţiilor publice se exercită de UCVAP şi CVAP pe bază de programe de verificare lunare întocmite de UCVAP şi aprobate de ministrul finanţelor publice.La întocmirea programelor de verificare se vor avea în vedere şi: a) personalul disponibil; b) numărul de proceduri ce poate fi verificat de o echipă de observatori, conform normativului aprobat; c) recomandările autorităţilor de management cu privire la procedurile de atribuire a contractelor finanţate din instrumente structurale.7. Metodologia de selecţie va fi cuprinsă în Manualul operaţional privind desfăşurarea activităţii de verificare procedurală şi va cuprinde paşii ce trebuie urmaţi pentru selectarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică care vor fi cuprinse în programul de verificare lunar.Ordonanţă de urgenţă: (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central şi teritorial, efectuează verificarea procesului de atribuire a contractelor la toate procedurile de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru care a fost înştiinţat de către autoritatea contractantă în baza art. 5 alin. (2).Norme:8. Toate procedurile de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare iniţiate de autorităţile contractante/entităţile juridice în baza art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cuprinse, prin excepţie, în mod obligatoriu, în programul de verificare lunară.Ordonanţă de urgenţă:Art. 3. - Obiectivul funcţiei de verificare prevăzute la art. 1 alin. (1) este asigurarea conformităţii cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice a procedurilor şi a documentelor întocmite în timpul derulării acestora în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.Norme:9. Asigurarea conformităţii cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice a procedurilor de atribuire presupune: a) respectarea etapelor ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă/entitatea juridică în funcţie de tipul procedurii de atribuire (licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv, negociere cu/fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare, cerere de oferte, concurs de soluţii), după publicarea anunţului/invitaţiei de participare/transmiterea invitaţiei de participare şi până la semnarea contractului; b) exercitarea de către Comisia de evaluare a atribuţiilor prevăzute de legislaţia specifică; c) aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.10. Asigurarea conformităţii documentelor întocmite de Comisia de evaluare în timpul derulării procedurii de atribuire presupune: a) completarea şi verificarea tuturor informaţiilor prevăzute a fi cuprinse în documentele întocmite pe parcursul derulării procedurii de atribuire; b) prezentarea modului de desfăşurare a deschiderii/evaluării/negocierii ofertelor şi a modului de aplicare a criteriului de atribuire ofertelor admisibile; c) evidenţierea îndeplinirii obligaţiei Comisiei de evaluare de a analiza şi a verifica îndeplinirea criteriilor de calificare de către fiecare ofertant, de a analiza şi a verifica fiecare ofertă atât din punctul de vedere al elementelor tehnice propuse, cât şi din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implică, prin menţionarea succintă, dar precisă a modului concret de îndeplinire a cerinţelor, aşa cum au fost solicitate prin anunţul de participare şi prin documentaţia de atribuire.Ordonanţă de urgenţă:Art. 4. - (1) În îndeplinirea funcţiei de verificare, Ministerul Finanţelor Publice urmăreşte derularea etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, pentru prevenirea şi corectarea neconformităţilor în raport cu legislaţia din domeniu. (2) Activitatea Ministerului Finanţelor Publice prevăzută la alin. (1) este exercitată la nivel central printr-o structură de specialitate, fără personalitate juridică, respectiv Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice, denumită în continuare UCVAP, şi la nivel teritorial prin structuri specializate, coordonate direct de UCVAP, de la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice, denumite compartimente de verificare a achiziţiilor publice "CVAP". Funcţionarii publici din cadrul acestor structuri au calitatea de observatori.Norme:11. UCVAP/CVAP verifică derularea etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, precum şi documentele aferente, exercitând un rol preventiv şi proactiv prin detectarea neconformităţilor cu legislaţia din domeniu şi recomandarea măsurilor de remediere a acestora, în timpul derulării procedurii de atribuire.12. UCVAP este organizată şi funcţionează la nivel de direcţie generală în subordinea ministrului finanţelor publice.13. CVAP sunt organizate şi funcţionează la nivel de compartiment/birou/serviciu în coordonarea directă a UCVAP.14. Observatorii din cadrul CVAP au competenţă teritorială pentru verificarea procedurilor de atribuire derulate de autorităţile contractante/entităţile juridice din judeţul respectiv şi care sunt cuprinse în programul de verificare transmis de UCVAP.15. Competenţa teritorială a CVAP poate fi delegată altei structuri de verificare de către conducerea UCVAP.Ordonanţă de urgenţă: (3) În îndeplinirea funcţiei de verificare, Ministerul Finanţelor Publice, la nivel central/direcţiile generale ale finanţelor publice, la nivel teritorial, are/au următoarele atribuţii: a) emite/emit decizia de verificare pentru fiecare procedură de atribuire, înaintea desfăşurării activităţii de observare, şi o comunică autorităţii contractante, în scris, în maximum două zile lucrătoare de la data publicării anunţului/invitaţiei de participare sau, în cazul negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în prima zi lucrătoare de la data înregistrării înştiinţării la UCVAP;Norme:16. Decizia de verificare, prin care sunt desemnaţi observatorii, conform programelor de verificare aprobate, atât pentru nivel central, cât şi pentru nivel teritorial, este emisă de către UCVAP. Decizia de verificare reprezintă documentul prin care UCVAP înştiinţează autoritatea contractantă/entitatea juridică cu privire la selectarea pentru verificarea procedurii de achiziţie publică iniţiată de aceasta.17. Ordinul de serviciu se emite în baza deciziei de verificare. În cazul UCVAP ordinul de serviciu este semnat de către directorul general al acesteia, iar în cazul CVAP este semnat de directorul executiv al direcţiei generale a finanţelor publice teritoriale.Ordonanţă de urgenţă: b) exprimă opinia privind derularea procedurii de atribuire în conformitate cu legislaţia din domeniu, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea Raportului procedurii de atribuire, în condiţiile art. 4^1 lit. d);Norme:18. Opinia UCVAP/CVAP asupra derulării procedurii de atribuire poate fi "cu observaţii", situaţie în care sunt descrise observaţiile constând în neconformităţi neremediate, sau "fără observaţii", atunci când procedura de atribuire s-a desfăşurat fără afectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică.19. Opinia UCVAP este înscrisă în Raportul procedurii de atribuire sub semnătura directorului general şi ştampila UCVAP.20. Opinia CVAP este înscrisă în Raportul procedurii de atribuire sub semnătura şefului de serviciu/birou/compartiment, după caz, şi ştampila CVAP.21. Metodologia de înscriere a opiniei UCVAP/CVAP în Raportul procedurii de atribuire va fi aprobată prin Manualul operaţional privind desfăşurarea activităţii de verificare procedurală.Ordonanţă de urgenţă: c) elaborează un raport de activitate pentru fiecare procedură de atribuire verificată, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea activităţii de verificare.Norme:22. Finalizarea activităţii de verificare este: a) data expirării termenului de contestare a comunicărilor privind rezultatul procedurii, în situaţia în care nu au fost depuse contestaţii la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; b) data expirării termenului de contestare a ultimelor comunicări întocmite după punerea în executare a dispoziţiilor obligatorii cuprinse în deciziile Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi care nu au mai fost contestate; c) data comunicării deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în cazul în care dispoziţia obligatorie cuprinsă în aceasta se referă la anularea/continuarea procedurii, continuare care constă în menţinerea comunicărilor privind rezultatul procedurii, iar termenul legal pentru contestare este expirat.Ordonanţă de urgenţă: (4) Observatorii au obligaţia de a preciza, în cuprinsul documentelor întocmite de către autoritatea contractantă în cadrul procesului de evaluare, observaţiile asupra derulării procedurii de atribuire privitoare la respectarea prevederilor legale din domeniu.Norme:23. Documentele întocmite de Comisia de evaluare desemnată de autoritatea contractantă/entitatea juridică pentru evaluarea ofertelor sunt: a) procesul-verbal al şedinţei de deschidere, după caz; b) înscrisuri prin care se formalizează deciziile adoptate în cadrul procesului de evaluare; c) raportul procedurii de atribuire.24. De îndată ce observatorii constată o neconformitate în derularea procedurii de atribuire, o vor aduce la cunoştinţă preşedintelui Comisiei de evaluare, mai întâi verbal, menţionând şi măsurile necesare pentru remedierea acesteia. În cazul în care Comisia de evaluare nu remediază neconformitatea constatată, observatorii vor înscrie respectiva neconformitate în documentele întocmite de Comisia de evaluare, împreună cu măsurile de remediere, în prezenţa membrilor acesteia. După înscrierea observaţiilor, Comisia de evaluare are din nou posibilitatea să remedieze neconformitatea constatată de observatori.25. Prin Manualul operaţional privind desfăşurarea activităţii de verificare procedurală se stabilesc cadrul unitar de aplicare a procedurilor, metodele utilizate pentru constatarea neconformităţilor şi înscrierii observaţiilor şi recomandărilor în documentele menţionate la pct. 23, cu scopul de a asigura calitatea activităţii de verificare.Ordonanţă de urgenţă: (5) Raportul de activitate prevăzut la alin. (3) lit. c) cuprinde opiniile prevăzute la alin. (3) lit. b). Rapoartele de activitate se transmit Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice în termen de maximum 3 zile de la data întocmirii acestora.Norme:26. Raportul de activitate se întocmeşte de observatorii desemnaţi pentru fiecare procedură de achiziţie publică verificată în două exemplare şi se înregistrează la UCVAP/CVAP. Un exemplar se transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. În condiţiile în care opinia UCVAP/CVAP este "cu observaţii", exemplarul transmis este însoţit de copia Raportului procedurii de atribuire, aprobat de conducătorul autorităţii contractante/entităţii juridice, şi cu punctul de vedere al acesteia.Ordonanţă de urgenţă: (6) Pe parcursul derulării activităţii de verificare, observatorii au dreptul să consulte Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, prin intermediul UCVAP. Punctul de vedere emis de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice reprezintă interpretarea oficială a legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice şi va fi pus în aplicare de către observatori.Norme:27. Observatorii pot transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, pe parcursul derulării activităţii de verificare, solicitări de puncte de vedere cu privire la modul de interpretare a prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice. Solicitările se transmit prin intermediul UCVAP, iar modalitatea de colaborare, precum şi termenele pentru primirea punctelor de vedere vor fi cuprinse în protocolul de colaborare ce se va încheia în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările şi completările ulterioare.28. Solicitarea punctelor de vedere ale observatorilor nu poate depăşi termenul de 3 zile de la data identificării unei probleme. Acest demers se va comunică autorităţii contractante sau Comisiei de evaluare, după caz, pentru a oferi acesteia posibilitatea de a pune la dispoziţie documentele relevante pe care le consideră necesare, în vederea formulării unui punct de vedere complet.Ordonanţă de urgenţă: (7) În exercitarea atribuţiilor sale, UCVAP colaborează cu Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, operatorul sistemului electronic de achiziţii publice, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, autorităţile de management, cu alte structuri de control şi instituţii publice. În acest scop, UCVAP încheie protocoale cu autorităţile şi cu instituţiile implicate.Norme:29. Protocoalele ce vor fi încheiate cu autorităţile şi instituţiile implicate în sistemul achiziţiilor publice vor cuprinde procedura de cooperare interinstituţională pentru îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor specifice fiecărei instituţii cu impact asupra creşterii gradului de încredere în sistemul de achiziţii publice naţional.Ordonanţă de urgenţă:Art. 4^1. - Autoritatea contractantă iniţiatoare a procedurii de atribuire, selectată pentru verificare, are obligaţia de a îndeplini următoarele: a) de a pune la dispoziţie documentaţia de atribuire/documentaţia descriptivă, în situaţia în care aceasta nu este disponibilă în sistemul electronic de achiziţii publice, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea deciziei de verificare la autoritatea contractantă;Norme:30. În situaţia în care ataşarea documentaţiei de atribuire în SEAP nu este posibilă din motive tehnice, autoritatea contractantă/entitatea juridică are obligaţia de a pune la dispoziţia observatorilor un exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie ori pe suport magnetic.Observatorii nu au dreptul de a solicita copii ale documentaţiilor de atribuire care au fost publicate prin mijloace electronice, iar autoritatea contractantă/entitatea juridică a asigurat accesul direct, nerestricţionat şi deplin la acestea.Ordonanţă de urgenţă: b) de a pune la dispoziţie copii ale documentelor întocmite în timpul derulării procedurii de atribuire, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea acestora;Norme:31. Documentele întocmite în timpul derulării sunt cele prezentate la pct. 23.Ordonanţă de urgenţă: c) de a informa asupra calendarului de derulare a procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor şi asupra oricăror modificări aduse calendarului de derulare a procesului de evaluare, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea/modificarea acestuia;Norme:32. Pentru procedura de atribuire cuprinsă în programul de verificare al UCVAP/CVAP şi pentru care autoritatea contractantă/entitatea juridică a primit decizia de verificare, aceasta are obligaţia de a pune la dispoziţie calendarul estimativ de aplicare a procedurii de atribuire.33. Având în vedere dreptul membrilor Comisiei de evaluare de a analiza şi evalua documentele depuse de ofertanţi/candidaţi individual şi/sau în şedinţe comune, autoritatea contractantă/entitatea juridică are obligaţia, în termenul prevăzut, de a comunică UCVAP/CVAP datele şi orele de desfăşurare a şedinţelor/întâlnirilor comisiei de evaluare în care se întocmesc înscrisuri prin care se formalizează deciziile adoptate în cadrul procesului de evaluare.Ordonanţă de urgenţă: d) de a pune la dispoziţie Raportul procedurii de atribuire, înainte de a fi aprobat de către conducătorul autorităţii contractante, în vederea asigurării scopului preventiv al funcţiei de verificare, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea acestuia;Norme:34. Raportul procedurii de atribuire este transmis, pentru operativitate, de regulă, prin observatori, înainte de a fi aprobat de către conducătorul autorităţii contractante/entităţii juridice, cu adresă de înaintare. Acest raport trebuie să conţină pe ultima filă observaţiile înscrise ale observatorilor desemnaţi, recomandările de remediere a acestora, semnăturile lor, precum şi semnăturile membrilor comisiei de evaluare.35. UCVAP/CVAP transmite autorităţii contractante/entităţii juridice Raportul procedurii de atribuire cuprinzând opinia exprimată în conformitate cu pct. 18, cu adresă de înaintare.Ordonanţă de urgenţă: e) de a pune la dispoziţie Raportul procedurii de atribuire aprobat de către conducătorul autorităţii contractante şi punctul de vedere al autorităţii contractante cu privire la aspectele de neconformitate consemnate de către observatorii desemnaţi care nu au fost remediate, în termen de o zi lucrătoare de la aprobare.Norme:36. Autoritatea contractantă/entitatea juridică are obligaţia de a transmite UCVAP/CVAP o copie a Raportului procedurii de atribuire aprobat, împreună cu punctul de vedere al autorităţii contractante/entităţii juridice cu privire la aspectele de neconformitate consemnate de către observatorii desemnaţi care nu au fost remediate. În cazul în care copia Raportului procedurii de atribuire aprobat nu este însoţită de punctul de vedere cu privire la neconformităţile constatate şi neremediate, dacă este cazul, se consideră netransmis Raportul procedurii de atribuire şi se aplică prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările şi completările ulterioare.Ordonanţă de urgenţă:Art. 5. - (1) Pentru procedura de atribuire care nu impune publicarea unui/unei anunţ/invitaţii de participare în sistemul electronic de achiziţii publice, autoritatea contractantă are obligaţia de a înştiinţa Ministerul Finanţelor Publice asupra procedurii ce urmează a fi derulată, odată cu transmiterea invitaţiilor de participare către operatorii economici. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, prevăzută la art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite UCVAP invitaţia de participare şi nota justificativă din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor specifice aferente acestei proceduri, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data-limită stabilită pentru începerea negocierilor.Norme:37. Înştiinţarea Ministerului Finanţelor Publice constă în transmiterea către UCVAP a unei adrese în care autoritatea contractantă/entitatea juridică va menţiona data şi ora începerii negocierilor, valoarea estimată a contractului/actului adiţional ce urmează a fi încheiat în urma derulării negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, sursa de finanţare, precum şi copii ale invitaţiilor de participare transmise operatorilor economici.38. În cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, prevăzută la art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă/entitatea juridică are obligaţia de a transmite UCVAP şi nota justificativă din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor specifice aferente acestei proceduri, împreună cu copiile documentelor ce au stat la baza întocmirii şi la care se face referire în aceasta, după caz.Ordonanţă de urgenţă: (3) În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, UCVAP desemnează observatori care participă şi verifică etapele procedurii de atribuire selectate în conformitate cu prevederile art. 2. Observatorii nu fac parte din comisiile de evaluare a ofertelor.Norme:39. Observatorii au obligaţia să observe şi să verifice, în limitele competenţelor şi obiectiv, aspectele procedurale în timpul derulării lor, precum şi să îndrume autorităţile contractante/entităţile juridice prin recomandări, pentru corectarea neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate, ori de câte ori este cazul.40. Pentru verificarea unei proceduri de atribuire este desemnată o echipă de verificare formată, de regulă, din 2 observatori.41. Pe parcursul derulării procedurii de atribuire, un observator desemnat poate fi înlocuit atunci când se află în următoarele situaţii: a) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, are raportul de serviciu suspendat sau absentează din alte motive; b) se află în conflict de interese, astfel cum este prevăzut la pct. 52.În cazul unei înlocuiri în circumstanţele menţionate la lit. a) şi b), noul observator desemnat în acest sens va finaliza activitatea de verificare, nefiind posibilă revenirea celui înlocuit. La înlocuire se emite o nouă decizie de verificare.42. Pe parcursul derulării procedurii, în funcţie de complexitatea procedurii de atribuire sau pentru alte circumstanţe, printr-o nouă decizie se poate suplimenta numărul de observatori existenţi la o procedură de atribuire.43. Observatorii răspund de observaţiile şi recomandările înscrise în documentele întocmite de Comisia de evaluare pe parcursul derulării procesului de evaluare pentru fiecare procedură de achiziţie publică verificată, în condiţiile legii.44. Observatorii nu sunt răspunzători pentru situaţia în care observaţiile înscrise în documente se dovedesc a fi eronate ca urmare a furnizării de către autoritatea contractantă/entitatea juridică a unor informaţii şi documente incorecte şi/sau incomplete.45. Observatorii sunt obligaţi să îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă şi corectitudine.46. Observatorii sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei publice. Acestora le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei publice pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie.Ordonanţă de urgenţă:Art. 6. - Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidenţa legii privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii revine autorităţii contractante.Norme:47. Comisia de evaluare desemnată de autoritatea contractantă/entitatea juridică pentru evaluarea şi atribuirea contractului de achiziţie publică, pe baza recomandărilor de remediere a neconformităţilor înscrise de observatori în documentele întocmite pe parcursul derulării procedurii de atribuire, poate să remedieze sau nu neconformităţile respective.48. Conducătorul autorităţii contractante, în situaţia în care opinia UCVAP/CVAP este "cu observaţii" cuprinzând descrierea neconformităţilor constatate, poate: a) să dispună reluarea procesului de evaluare de către Comisia de evaluare în vederea remedierii neconformităţilor respective; b) să aprobe Raportul procedurii de atribuire.49. Autoritatea contractantă/Entitatea juridică este responsabilă pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractului, cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale aplicabile.50. Autoritatea contractantă/Entitatea juridică va transmite UCVAP/CVAP împreună cu Raportul procedurii de atribuire aprobat şi punctul de vedere faţă de decizia luată în situaţia în care Raportul procedurii de atribuire a fost "cu observaţii" şi aprobat.Ordonanţă de urgenţă:Art. 7. - În cazul proiectelor finanţate din fonduri comunitare nerambursabile, rapoartele de activitate se transmit autorităţilor de management competente.Norme:51. În cazul verificării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică finanţat din fonduri comunitare nerambursabile, raportul de activitate se întocmeşte în 3 exemplare, unul transmiţându-se Autorităţii de management corespunzătoare.Ordonanţă de urgenţă:Art. 8. - Observatorii desemnaţi în procesul de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii se supun dispoziţiilor legale referitoare la situaţiile de incompatibilitate sau conflict de interese, aplicabile persoanelor implicate în procesul de verificare sau evaluare a candidaţilor sau ofertanţilor, prevăzute în cadrul legal privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.Norme:52. Observatorul din cadrul UCVAP/CVAP implicat într-o activitate de verificare a unei proceduri de atribuire se află în conflict de interese, dacă: a) în cadrul procedurii respective acesta este soţ/soţie al/a ofertantului, este rudă a ofertantului până la gradul al treilea inclusiv, este reprezentant sau împuternicit al ofertantului; b) în cadrul procedurii respective poate dobândi un avantaj ori poate suporta un dezavantaj direct; c) există un conflict între el, soţul/soţia, rudele sale până la gradul al treilea inclusiv şi una dintre părţi sau soţul/soţia, rudele părţii până la gradul al treilea inclusiv; d) în alte cazuri prevăzute de lege.53. Observatorul care ştie că se află în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 52 este obligat să solicite de îndată conducerii UCVAP să decidă înlocuirea sa cu o altă persoană care va fi desemnată în acest sens, conform prevederilor prevăzute la pct. 41. Până la înlocuirea sa, observatorul care a solicitat acest lucru, în circumstanţele anterior menţionate, se va abţine de la îndeplinirea activităţii de verificare procedurală. Respectivele situaţii în care există conflict de interese pot fi sesizate conducerii UCVAP şi de către terţi.În cazul în care sunt sesizate astfel de situaţii, conducerea UCVAP are obligaţia de a verifica cele semnalate şi, dacă este cazul, de a adopta măsurile necesare pentru evitarea/remedierea oricăror aspecte care pot determina apariţia unor astfel de conflicte de interese.54. Observatorii au obligaţia să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public. Imediat după numirea lor ca observatori, aceştia au obligaţia de a semna declaraţia de imparţialitate şi confidenţialitate.Ordonanţă de urgenţă:Art. 10. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 4^1, cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei; b) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) şi (2), cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei; c) netrimiterea în termen de 3 zile lucrătoare a documentelor şi informaţiilor solicitate de observatorii desemnaţi, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei. (2) Constatarea şi aplicarea sancţiunilor sunt de competenţa observatorilor desemnaţi pentru verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor. (3) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.Norme:55. Observatorii sunt îndreptăţiţi să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni, urmărind ca sancţiunea aplicată să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite de autoritatea contractantă/entitatea juridică. În analiza efectuată observatorii vor identifica şi vor avea în vedere toate circumstanţele edificatoare ale fiecărui caz.56. În scopul aplicării prezentelor norme, UCVAP va elabora Manualul operaţional privind desfăşurarea activităţii de verificare procedurală a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, care va fi aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme.57. UCVAP va prezenta ministrului finanţelor publice raportul anual asupra activităţii de verificare desfăşurate de aparatul central şi teritorial, până la data de 31 martie a anului curent pentru anul precedent.----