HOTĂRÎRE nr. 1228 din 21 noiembrie 1990pentru aprobarea Metodologiei concesionarii, închirierii şi locatiei gestiunii
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 12 decembrie 1990    În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Metodologia concesionarii, închirierii şi locatiei gestiunii, anexa la prezenta hotărîre.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1 METODOLOGIAconcesionarii, închirierii şi locatiei gestiunii  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale şi comune  +  Articolul 1Activitatea de concesionare, închiriere şi locatie a gestiunii se efectuează în condiţiile legii şi cu respectarea dispoziţiilor prezentei metodologii.  +  Articolul 2Concesionarea şi subconcesionarea de activităţi economice, servicii publice, unităţi de producţie ale unor regii autonome şi de terenuri proprietate de stat se desfăşoară sub controlul guvernului.Închirierea de bunuri proprietatea statului se efectuează, în condiţiile legii, pe bază de licitaţie, cu aprobarea guvernului sau a organului administraţiei locale de stat, după caz.Închirierea de bunuri proprietatea regiilor autonome sau societăţilor comerciale cu capital integral de stat se face, în condiţiile legii, pe baza aprobării consiliului de administraţie ori a consiliului imputernicitilor statului, după caz.Locaţia gestiunii pentru secţii, uzine, fabrici şi alte subunitati economice comerciale cu capital integral de stat se efectuează pe baza aprobării consiliului de administraţie ori a consiliului imputernicitilor statului, după caz.Pentru concesionarea, închirierea şi locaţia gestiunii unor capacităţi de producţie, linii de fabricaţie, secţii, uzine şi fabrici care executa produse sau subansamble destinate inzestrarii armatei se va solicita şi avizul Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 3Licitaţiile publice în vederea concesionarii se desfăşoară sub îndrumarea Agenţiei Naţionale pentru Privatizare.Agenţia Naţionala pentru Privatizare controlează respectarea de către concesionar a caietului de sarcini şi a obligaţiilor asumate prin contractul de concesiune.  +  Articolul 4În cazul în care contractul de concesionare sau de închiriere se încheie cu persoane fizice sau persoane juridice străine, acestea pot plati redeventa, respectiv chiria în lei, dacă sumele în lei sînt obţinute din activităţi desfăşurate, în condiţiile legii, în România.  +  Articolul 5Concesionarea, închirierea şi locaţia gestiunii presupun, dacă este cazul, iniţierea, fundamentarea, aprobarea, licitaţia, contractarea şi controlul lor.  +  Capitolul 2 Concesionarea  +  Articolul 6Prin contractul de concesiune, o parte - concedentul - transmite celeilalte părţi - concesionarul - spre administrare rentabila, pe un termen determinat, în schimbul unei redevenţe, o activitate economică, un serviciu public, o subunitate productiva sau un teren proprietate de stat.  +  Articolul 7Cînd obiectul concesiunii îl constituie terenuri conţinînd substanţe minerale utile, precum ţiţei, gaze şi altele asemenea, se vor respecta uzanţele internaţionale în materie, iar contractul va produce efecte juridice numai după aprobarea lui de către Guvernul României.  +  Articolul 8Iniţiativa concesionarii aparţine titularului dreptului real - proprietate ori folosinţă - asupra bunurilor care vor forma obiectul contractului de concesiune.În cazul prevăzut de art. 25 alin. 3 din Legea nr. 15/1990, iniţiativa concesionarii aparţine organului administraţiei de stat care are în subordine regia autonomă în structura căreia se găseşte subunitatea productiva ce va forma obiectul concesionarii.Iniţiativa concesionarii o poate avea şi persoana fizica sau juridică, română sau străină, care justifica interesul dobîndirii, în regim de concesiune, a bunurilor ori activităţilor ce vor forma obiect al contractului de concesionare.  +  Articolul 9Propunerea de concesionare se fundamentează prin studiul tehnico-economic, care se aproba de către consiliul de administraţie al concedentului ori de organul de conducere al iniţiatorului, în cazul prevăzut de art. 8 alin. 2. Elementele studiului tehnico-economic sînt cele prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 10Propunerea de concesionare fundamentată se transmite, spre avizare, Agenţiei Naţionale pentru Privatizare.Agenţia Naţionala pentru Privatizare emite avizul sau potrivit anexei nr. 1 a).  +  Articolul 11Propunerea de concesionare va avea cuprinsul prevăzut de anexa nr. 1 b).  +  Articolul 12După obţinerea avizului Agenţiei Naţionale pentru Privatizare, initiatorul concesiunii va elabora caietul de sarcini al concesiunii.Întocmirea caietului de sarcini se va face cu respectarea dispoziţiilor art. 27 din Legea nr. 15/1990 şi potrivit anexei nr. 2 la prezenta metodologie.  +  Articolul 13Propunerea de concesionare, avizată favorabil de Agenţia Naţionala pentru Privatizare, şi caietul de sarcini se transmit ministerului de resort, care le înaintează ministrului de stat pentru industrie şi comerţ. Acestea se supun aprobării guvernului, potrivit art. 25 alin. 1 din Legea nr. 15/1990.Hotărîrea guvernului constituie temeiul trecerii la organizarea licitaţiei concesiunii.  +  Articolul 14Organizarea licitaţiei privind concesiunea şi caietul de sarcini cuprinzînd condiţiile concesiunii, aprobate de guvern, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum şi în presa, cu cel puţin 30 de zile înainte de data ţinerii licitaţiei.  +  Articolul 15Procedura licitaţiei şi condiţiile participării la ea sînt prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.  +  Articolul 16Pe baza rezultatului licitaţiei, Agenţia Naţionala pentru Privatizare emite acordul prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 17Contractul de concesiune se încheie cu conţinutul prevăzut de art. 27 din Legea nr. 15/1990 şi în condiţiile precizate de anexa nr. 5 la prezenta metodologie.  +  Capitolul 3 Închirierea  +  Articolul 18Bunuri din proprietatea statului pot fi închiriate numai pe bază de licitaţie, organizată de organul de stat care le are în patrimoniu.În acest scop, organul de stat prevăzut la alin. 1 are obligaţia sa publice, cel puţin într-un ziar de larga circulaţie, un anunţ referitor la bunul şi condiţiile de închiriere, precum şi la data de închidere şi locul de ţinere a licitaţiei.Licitaţia are loc în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.  +  Articolul 19Pentru închirierea de bunuri proprietatea regiilor autonome sau societăţilor comerciale licitaţia nu este obligatorie, dacă nu sînt mai mulţi ofertanţi.  +  Articolul 20Contractul de închiriere se încheie între proprietarul bunului şi persoane fizice sau persoane juridice, române ori străine.Prin contractul de închiriere se vor conveni clauze care să asigure exploatarea bunului închiriat potrivit specificului acestuia, cu respectarea prevederilor conţinutului cadru din anexa nr. 6.  +  Articolul 21Pentru determinarea chiriei se vor avea în vedere: valoarea bunului închiriat, amplasarea acestuia pe zone de interes, dotările de care beneficiază bunul, nivelul chiriei pe piaţa interna şi externa pentru bunuri similare, importanţa socială a activităţii pentru desfăşurarea căreia urmează a fi folosit bunul închiriat şi alte elemente de asemenea natură.  +  Capitolul 4 Locaţia gestiunii  +  Articolul 22Prin contractul de locatie a gestiunii, regia autonomă sau societatea comercială acorda uneia sau mai multor persoane fizice sau persoane juridice, române ori străine, gestionarea unor secţii, uzine, fabrici ori altor subunitati.  +  Articolul 23Drepturile şi obligaţiile părţilor se stabilesc prin contractul de locatie a gestiunii, cu respectarea prevederilor conţinutului cadru din anexa nr. 7.  +  Articolul 24Regiile autonome şi societăţile comerciale au obligaţia sa menţioneze despre încheierea contractului de locatie a gestiunii în registrul comerţului, în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii contractului.  +  Capitolul 5 Dispoziţii specifice referitoare la concesionarea, închirierea şi locaţia gestiunii de spaţii comerciale, servicii către populaţie, mijloace de transport pentru mărfuri sau persoane şi activităţi de colectare a materialelor refolosibile  +  Articolul 25Concesionarea de spaţii comerciale, servicii către populaţie, mijloace de transport pentru mărfuri sau persoane şi activităţi de colectare a materialelor refolosibile se efectuează prin licitaţie directa, organizată pe baza ofertelor primite de către concedent.  +  Articolul 26Închirierea şi locaţia gestiunii în situaţiile prevăzute la art. 25 se fac şi la cererea unui singur ofertant, cu aprobarea organelor executive de conducere ale regiilor autonome sau societăţilor comerciale. Licitaţia nu este obligatorie.Contractul de închiriere sau de locatie a gestiunii se încheie după 15 zile de la data înregistrării ofertelor.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale  +  Articolul 27Dispoziţiile prezentei metodologii se aplică şi unităţilor de stat.  +  Articolul 28Prezenta metodologie se aplică pe data publicării hotărîrii în Monitorul Oficial.  +  Anexa 1 INITIATORUL CONCESIUNIISTUDIULtehnico-economic de fundamentare în vederea concesionarii1. Date privind persoana juridică căreia îi aparţine domeniul ce se va concesiona:1.1. denumirea şi sediul;1.2. actul de înfiinţare;1.3. forma juridică de organizare;1.4. obiectul de activitate;1.5. structura organizatorică (unităţi, subunitati ce urmează a fi concesionate).2. Titlul juridic al deţinerii (proprietate, folosinţă).3. Motive care determina concesionarea.4. Date privind bunul care se concesioneaza:4.1. denumirea activităţii sau serviciului;4.2. obiectul de activitate, volumul producţiei;4.3. sediul activităţii respective;4.4. descrierea bunurilor conform inventarului: terenuri, clădiri, utilităţi, utilaje, mijloace circulante în stoc, mijloace circulante în rulaj, după caz, planul de situaţie.5. Date privind eficienta bunului ce se concesioneaza, elaborate conform normelor de proiectare specifice domeniului, la care se adauga, după caz:5.1. gradul de tehnicitate al bunului ce se concesioneaza;5.2. costurile necesare pentru realizarea produselor;5.3. utilitatea produselor ce se realizează;5.4. ansamblul în care funcţionează bunul şi condiţiile ce se cer pentru a nu prejudicia acest ansamblu; gradul de integrare;5.5. productivitatea realizată în ultimii ani;5.6. valoarea investiţiilor făcute în bunul ce face obiectul contractului de concesionare în ultimii 3 ani;5.7. forta de muncă necesară desfăşurării activităţii; nivelul asigurat;5.8. gradul de instruire cerut; gradul de instruire asigurat pe specialităţi de baza;5.9. sarcini de care este grevat bunul ce urmează a fi concesionat;5.10. principalii furnizori şi beneficiari şi dificultăţile în aprovizionare şi desfacere;5.11. principalii debitori şi creditori înregistraţi.Concluzii privind eficienta activităţii, cu propuneri concrete.6. Date privind preţul minim pentru concesiune:6.1. valoarea rezultată din inventariere şi reevaluare;6.2. estimarea valorii globale a concesiunii şi calcularea dobinzilor bancare, conform Legii nr. 15/1990;6.3. media beneficiilor realizate în ultimii 5 ani, conform bilanţurilor anuale, la valoarea actualizată;6.4. cota de amortizare calculată la valoarea rezultată în urma acţiunii de reevaluare;6.5. cheltuieli efectuate şi nerecuperate la data predării.7. La stabilirea valorii minime de la care pleacă licitaţia, în studiul tehnico-economic se propune o valoare estimată în funcţie de toate elementele prevăzute la pct. 6, precum şi de unele aspecte de reevaluare menţionate la pct. 5, în mod diferenţiat după specificul concesiunii.  +  Anexa 1 a) Conţinut cadruAGENŢIA NAŢIONALA PENTRU PRIVATIZARENr. ........ din .........AVIZprivind studiul tehnico-economicConsiliul de experţi al Agenţiei Naţionale pentru Privatizare, examinînd studiul tehnico-economic prezentat de autoritatea concedenta ............ cu privire la obiectul concesiunii................................................................................................................................. constata ca sînt întrunite condiţiile pentru a fi promovata propunerea de concesionare la guvern în vederea aprobării.SECRETAR DE STATDirector Preşedintele Consiliului de experţi,Direcţia dezetatizare,  +  Anexa 1 b) Conţinut cadruPROPUNERE (CERERE) DE CONCESIONARE1. Date privind denumirea, sediul şi organizarea iniţiatorului concesiunii2. Contul bancar3. Termenul4. Principalele propuneri de exploatare, investire, creştere a eficientei5. Propuneri referitoare la preţ ori redeventa6. Alte elemente.Semnatura iniţiatorului,.......................  +  Anexa 2 Conţinut cadruCONCEDENTData ............. Aprobarea guvernului,Aviz A.N.P.*) Data .....................Data şi nr. ......... Notă *) A.N.P. = Agenţia Naţionala pentru Privatizare (în continuare se va folosi A.N.P.).CAIET DE SARCINI AL CONCESIUNII1. Obiectul concesiuniiSe trec toate datele necesare determinării cît mai exacte a obiectului concesiunii, date ce se vor lua din studiul tehnico-economic de fundamentare, referitoare la situaţia actuala a acestuia. Pentru terenuri şi clădiri se va anexa un plan de situaţie.Inventarul bunurilor este cel rezultat din inventarierea şi reevaluarea patrimoniului.2. Modul de organizare a unităţii care preia concesiuneaSe indica opţiunea autorităţii concedente pentru forma de organizare a concesionarului.Concesionarul îşi poate organiza activitatea ca societate comercială, conform legii, dar este obligat să aibă, pe toată durata concesiunii, sediul principal sau secundar în ţara.3. Durata concesiunii4. Program minimal de lucrări4.1. Programul minimal al lucrărilor ce urmează a fi executate de concesionar şi investiţiile noi necesare activităţii reprezintă dispoziţii obligatorii.Se descrie, schematic, fluxul de producţie sau exploatare strict necesar care va fi în sarcina concesionarului, astfel încît să poată fi verificat pe parcurs: utilajele în funcţiune, utilajele de pus în funcţiune, situaţia fondurilor fixe neamortizate, activităţi comerciale, evidente financiar-contabile obligatorii, condiţii de conservare a patrimoniului, condiţii de exploatare şi consum al fructelor.Se propun scenarii de retehnologizare prin mijloace proprii sau investiţii noi care se estimeaza ca valoare globală, volum, furnizori posibili.În cazul în care prin investiţie se afectează patrimonii cu regim special - terenuri, construcţii, cursuri de apa, mediul înconjurător, defrisari de păduri - se menţionează avizele ce trebuie luate de la forurile de resort.Se menţionează valoarea acţiunilor ce se atribuie autorităţii concedente dacă aceasta contribuie cu fonduri sau utilaje la investiţie.Se notifica regimul investiţiilor care nu se amortizeaza pe durata concesiunii. În ultimii 5 ani investiţiile se fac numai cu avizul autorităţii concedente care va aproba devizele şi va fixa cotele de amortisment.Programul de investiţii pe ultimii 5 ani propus de autoritatea concedenta va cuprinde norme pentru repartiţia între părţi a cheltuielilor făcute cu aceste lucrări. În această perioadă se vor încheia inventare amanuntite care să stabilească, pe de o parte, imobilele care revin concedentului, iar pe de altă parte, materialele şi uneltele care rămîn la dispoziţia concesionarului.În perioada respectiva este interzis a se demonta instalaţii sau părţi de instalaţii ori a se ridica materiale şi scule care servesc la exploatarea obiectului concesiunii.Se vor enumera unele condiţii care sînt valabile pentru ramura autorităţii concedente, ca de exemplu: protecţia mediului, protecţia muncii, materiale cu regim special, secret de stat, condiţii de siguranţă în exploatare.4.2. Se vor preciza căile de creştere a eficientei, astfel încît să poată fi verificate pe parcurs de către organele de control.5. Sarcini care grevează patrimoniulSe vor menţiona: valoarea investiţiilor făcute pînă la data concesionarii şi nerecuperate (de exemplu: renovari, reparaţii capitale, retehnologizari, proiecte neaplicate), amortismente neîncasate, contracte de închiriere sau locatie pe termen lung, ipoteci, restante în plata preţului de la beneficiar sau în plata către furnizor.6. Capitalul socialÎn situaţia în care unitatea care urmează a fi concesionata are forma juridică a unei societăţi comerciale, se vor preciza capitalul social şi modalităţile de majorare a acestuia.7. Elemente de preţ7.1. Dobinda B.N. calculată în valoare estimată a patrimoniului.7.2. Media beneficiilor realizate în ultimii 5 ani, conform bilanţurilor anuale.7.3. Subvenţii de la stat şi credite acordate în ultimii 5 ani, din care credite rambursate.7.4. Preţul de plecare propus pentru licitaţie.7.5. Alte modalităţi de plată a redeventei (prestaţii în natura, participare la beneficii, reinvestire în afacerile autorităţii concedente sau în alte unităţi). Modalităţile de calcul şi de percepere a redeventei se stabilesc prin devizul anexa la contract.8. Încetarea concesiunii8.1. Încetarea concesiunii prin expirarea duratei8.1.1. La termenul prevăzut în contract, de încetare a concesiunii, concesionarul are obligaţia de a preda toate bunurile ce au făcut obiectul concesiunii şi cele ce au rezultat în urma investiţiilor făcute de el, gratuit şi libere de orice sarcini.8.1.2. Concesionarul va prezenta, din partea administraţiei financiare în raza căreia s-a desfăşurat activitatea, dovada eliberării de orice sarcina a obiectivelor concesionate, după care, între concedent şi concesionar, se va întocmi un proces-verbal de predare a obiectului concesionat şi a bunurilor dobîndite pe perioada concesiunii şi destinate concesiunii.8.1.3. La sfîrşitul concesiunii, concedentul are facultatea de a prelua pe bază de contract: materialele aprovizionate şi alte obiecte mobiliare rămase la dispoziţia concesionarului, instalaţiile ce nu sînt destinate pentru uzul exclusiv al concesiunii, precum şi alte bunuri ce se vor conveni între părţi, la preţuri actualizate.Intenţia de preluare va fi adusă la cunoştinţa concesionarului cu 2 ani înainte de terminarea concesiunii.8.2. Încetarea concesiunii prin răscumpărare8.2.1. În situaţia în care interese majore impun răscumpărarea unei concesiuni, aceasta se poate face numai prin hotărîrea guvernului, la propunerea autorităţii concedente şi cu avizul A.N.P. În caietul de sarcini se va menţiona aceasta situaţie, eventual cu menţionarea cazurilor posibile.8.2.2. În cazul prezentat la pct. 8.2.1. se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili preţul răscumpărării. În acest caz, de încetare a concesiunii, nu se percep daune.8.3. Încetarea concesiunii prin retragere8.3.1. În situaţia în care concesionarul nu respecta obligaţiile asumate prin contract ori prevăzute în caietul de sarcini, concesiunea se retrage şi contractul se reziliază.Constatarea nerespectării obligaţiilor se face de către organele de control prevăzute în prezentul caiet de sarcini.8.3.2. În acest caz, concesionarul este ţinut a plati penalităţi şi daune. Obligaţia de plată se prevede în caietul de sarcini, iar cuantumul penalitatilor se prevede în anexa la contract.8.4. Încetarea concesiunii prin renunţare8.4.1. Concesionarul poate renunţa la concesiune în cazul dispariţiei obiectului contractului sau al imposibilităţii de a-l exploata din alte cauze obiective.8.4.2. În situaţia de la pct. 8.4.1., aspectele semnalate de către concesionar vor fi verificate de o comisie formată din reprezentanţi ai ministerului sau administraţiei centrale de resort şi ai A.N.P. În urma concluziilor prezentate se va stabili veridicitatea motivelor invocate şi, după caz, se va conveni asupra continuării sau încetării contractului.8.5. Condiţii generale la încetarea concesiunii8.5.1. La încetarea concesiunii, în oricare din situaţiile arătate mai sus, concesionarul este obligat sa predea concedentului toată documentaţia tehnica referitoare la obiectul concesiunii, registrele de producţie şi personal, precum şi orice alte acte sau documente în legătură cu exploatarea obiectului concesiunii.8.5.2. Concesionarul este obligat sa prevadă în actele juridice pe care le încheie şi prin care îşi asuma obligaţii faţă de terţi sau dobîndeşte drepturi prin prestaţii succesive în legătură cu exploatarea obiectului concesionat, o clauza specială potrivit căreia autoritatea concedenta se va substitui concesionarului la încetarea concesiunii din orice cauza. Concesionarul este răspunzător de daunele ce s-ar produce prin nerespectarea acestei obligaţii.9. Clauze referitoare la personal9.1. Concesionarul este obligat, în principiu, să respecte dispoziţiile legilor în vigoare referitoare la personalul ce lucrează în cadrul regiilor autonome. Nu-şi găsesc, însă, aplicarea dispoziţiile privitoare la salarizare.9.2. Se menţionează, de asemenea, în mod obligatoriu, clauze de protecţie socială.10. Controlul10.1. Se va detalia modul în care se exercită de către Ministerul Finanţelor şi de către ministerul economic de resort controlul prevăzut de art. 27 alin. 1 lit i) din Legea nr. 15/1990.10.2. Controlul general al respectării de către concesionar a caietului de sarcini şi a obligaţiilor asumate prin contractul de concesiune se face, potrivit art. 28 din Legea nr. 15/1990, de către - A.N.P.11. Soluţionarea litigiilorLitigiile de orice fel apărute între părţile contractante în cursul derulării contractului de concesiune sînt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun. Pentru soluţionarea lor, părţile pot apela şi la arbitraj.12. Dispoziţii finale12.1. Concesionarul este obligat sa suporte toate cheltuielile ocazionate de instituirea concesiunii. Se vor nominaliza aceste cheltuieli, inclusiv costul studiilor tehnico-economice efectuate, şi se vor deconta în cel mult 12 luni către cel care le-a avansat.12.2. Concesionarul este obligat sa plătească, pe toată durata concesiunii, taxele şi impozitele către stat, judeţ sau comuna.12.3. La încheierea concesiunii, părţile vor stabili, de comun acord, şi alte probleme care urmează a fi reglementate.12.4. Se enumera dispoziţiile de reglementare prin trimiterea la punctele din prezentul caiet de sarcini, astfel:- dispoziţiile care pot fi modificate unilateral de către autoritatea concedenta;- dispoziţiile care se supun controlului superior;- dispoziţiile a căror încălcare atrage răspunderea persoanelor în culpa.Exemple: pentru bunuri şi servicii cu destinaţie publică sau cu drepturi de monopol se introduc clauze ca: obligaţia de păstrare a calităţii, a marcii de fabrica sau de serviciu, obligaţia concesionarului de a asigura regularitatea şi continuitatea serviciului, cu menţionarea concretă în ce constau acestea; reglementarea orarelor, dacă este cazul; dreptul autorităţii concedente de a aproba tarifele practicate de concesionar; dispoziţii care să permită în viitor adaptarea prevederilor caietului de sarcini în vederea satisfacerii nevoilor publicului; obligaţii de raportare şi de evidenta, obligaţia de păstrare a anumitor furnizori sau beneficiari.Caietul de sarcini se întocmeşte în 4 exemplare, de către autoritatea concedenta, se avizează de către A.N.P. şi se aproba de guvern.  +  Anexa 3 PROCEDURA ŞI CONDIŢIILE LICITAŢIEI PENTRU CONCESIONARE1. Publicarea licitaţieiPublicarea licitaţiei se face după aprobarea de către guvern a caietului de sarcini şi a organizării licitaţiei.Data ţinerii licitaţiei va fi la cel puţin 30 de zile după data apariţiei anunţului. Publicarea licitaţiei se va face atît în Monitorul Oficial, Partea a III-a, cît şi în presa. De asemenea, anunţurile se vor face şi la sediul central al A.N.P. sau la cel al filialelor judeţene. Pentru obiective de interes deosebit, anunţurile se pot da şi în presa străină.Publicaţiile de licitaţii vor conţine: a) obiectul licitaţiei, locul de amplasare unde poate fi vizitat; b) locul unde se poate studia caietul de sarcini; c) condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească licitatorul pentru a fi admis la licitaţie; d) taxa, garanţia de participare şi contul de plată; e) adresa, ziua şi ora licitaţiei.2. Condiţii de participare la licitaţie2.1. La licitaţie pot participa firme particulare, de stat, mixte, persoane fizice sau juridice, din ţara sau din străinătate, care au acceptat caietul de sarcini şi care au depus garanţia minima necesară de 5% din valoarea preţului de concesionare de la care porneşte licitaţia şi taxa de participare.2.2. Pentru toţi participanţii români este necesar ca la înscrierea la licitaţie să se dovedească, pe lîngă capacitatea juridică a ofertantului, şi capacitatea tehnica şi economică de a desfăşura activităţile preconizate.2.3. Pentru participanţii din străinătate este necesară prezentarea la A.N.P. a dovezilor prin care se certifica forma juridică de organizare a firmei, precum şi bonitatea acesteia, pe bază de recomandări bancare.3. Cazuri de limitare a participării concurenţilor la licitaţieLicitaţiile publice referitoare la concesiuni de furnituri, lucrări speciale, exploatări şi altele pot fi limitate la firme recunoscute, capabile de a concura potrivit condiţiilor prevăzute în caietele de sarcini şi pe baza unor motivari speciale, în următoarele cazuri: a) cînd pentru executarea lucrărilor ce fac obiectul concesiunii se cere o capacitate de execuţie sau încredere specială, fără de care nu s-ar garanta buna executare; b) cînd interesele militare sau alte interese importante nu permit ţinerea unei licitaţii publice; c) cînd ţinerea unei licitaţii publice, libere, ar prilejui o amînare care ar periclita interesele publice imediate.4. Desfăşurarea licitaţiei4.1. Ofertanţii la licitaţie, fie din ţara, fie din străinătate, îşi vor declara domiciliul ori sediul în ţara, în ce priveşte îndeplinirea angajamentelor luate.4.2. În termen de 30 de zile de la publicarea hotărîrii guvernului se depun la concedent documentaţiile prevăzute la pct. 2.2. şi 2.3.4.3. A.N.P., pe baza examinării documentaţiilor prevăzute la pct. 4.2., stabileşte persoanele care pot prezenta oferte de participare la licitaţie.4.4. După publicarea în Monitorul Oficial, Partea a III-a, a aprobării guvernului pentru ţinerea licitaţiei şi pentru caietul de sarcini, se depun la A.N.P., în plic închis şi sigilat, cererile de concesionare, întocmite conform anexei nr. 1 b).Acestea vor răspunde, în mod obligatoriu, pe lîngă aspectele legate de obiectul concesiunii, la condiţiile speciale arătate de organizatorul licitaţiei în caietul de sarcini.Exemple de condiţii speciale ale licitaţiei pot fi:- investiţiile făcute de ofertant, de buna-credinţa, pînă la data ţinerii licitaţiei, în obiectul concesiunii;- angajamentul de reinvestire a unei părţi din profit în obiectul concesiunii sau în alte obiecte de interes public;- angajamentele de sponsorizare a unor activităţi culturale, umanitare, sportive etc;- plata unei părţi din redeventa, în valută forte.4.5. Condiţiile speciale ale licitaţiei vor fi afişate şi la sediul A.N.P. în 48 de ore de la publicarea licitaţiei în Monitorul Oficial, Partea a III-a.4.6. Cererile de concesionare pot fi transmise la A.N.P., direct sau prin posta. În acest al doilea caz, ofertele vor fi închise în doua plicuri: cel exterior va purta adresa A.N.P., iar în cel interior sigilat va fi cererea purtind numele ofertantului şi concesiunea pentru care liciteaza. În primul plic se va afla şi dovada achitării la CEC a garanţiei, pe numele concedentului, şi pe numele A.N.P. a taxei de participare cu menţiunea concesiunii dorite.Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, telex sau telefax.4.7. Licitaţiile se vor tine în faţa unei comisii aprobate de ministrul de stat pentru industrie şi comerţ, formată din:- reprezentant A.N.P. - preşedinte;- reprezentant Ministerul Finanţelor - membru;- reprezentant al concedentului - membru;- secretarul comisiei - din partea A.N.P.4.8. În ziua stabilită pentru licitaţie, ofertanţii vor prezenta, la începerea şedinţei, foaia de vărsămînt CEC reprezentind 5% din valoarea minima a concesiunii, dacă nu a fost expediată în plic. Foaia respectiva este valabilă la o singura licitaţie.După adjudecarea provizorie, se va retine numai garanţia persoanei în favoarea căreia s-a făcut adjudecarea, iar celelalte garanţii se vor returna imediat, cu viza A.N.P.4.9. Licitaţiile se ţin în ziua şi la ora indicate în publicaţie numai dacă sînt cel puţin doi ofertanţi. În caz contrar, se asteapta o ora, pentru a avea cel puţin doi concurenţi. Dacă nici după acest termen nu se îndeplineşte aceasta condiţie, licitaţia nu va mai avea loc, încheindu-se un proces-verbal de constatare.4.10. Concurentii la licitaţie pot trimite mandatar, cu procura autentică.Aceasta procura se va ataşa întotdeauna în original sau în copie legalizată la procesul-verbal al licitaţiei.4.11. Din momentul anuntat pentru închiderea licitaţiei nu se va putea admite nici o alta oferta. Preşedintele, după ce a primit toate ofertele, deschide plicurile în prezenta concurenţilor. Toate ofertele vor fi semnate de membrii comisiei şi fiecare ofertant în parte. Se va încheia un proces-verbal în care se arata modul în care a decurs licitaţia şi preţul în cifre şi litere al ofertei celei mai avantajoase; se va trece, totodată, numele cîştigătorului licitaţiei.Cistigatorul licitaţiei va fi desemnat astfel:- cu punctajul acordat pentru condiţiile speciale puse se va face o medie, care, însumată cu punctajul acordat pentru valoarea oferită pentru concesiune, va determina punctajul final al ofertantului. Punctajul cel mai mare va determina cistigatorul.4.12. În cazul în care un număr de concurenţi obţin acelaşi număr de puncte maxim, se va proceda în aceeaşi şedinţa la o noua licitaţie cu oferte închise, numai între aceştia. În cazul în care concurentii aflaţi la egalitate nu vor să-şi modifice ofertele, va fi preferat concurentul care obţine cel mai mare punctaj la condiţiile speciale, dar nu mai mic decît baremul stabilit de comisie, comunicat în şedinţa de licitaţie. Dacă exista egalitate între doi sau mai mulţi concurenţi, din care cel puţin unul nu este prezent, licitaţia se va tine la o altă dată, anunţată de comisie (în termen de cel mult 5 zile).4.13. În situaţia prevăzută la pct. 3, se vor trimite invitaţii de participare la cel puţin 5 firme recunoscute sau persoane particulare. Licitaţia se va putea tine în cazul în care se prezintă minimum doi din cei invitaţi. Dacă aceasta condiţie nu este îndeplinită, se va reface licitaţia după un termen de 5 zile. Dacă şi de această dată se prezintă un singur ofertant, acesta este examinat şi dacă îndeplineşte condiţiile de licitaţie va fi declarat cîştigător.4.14. Dosarul licitaţiei, cuprinzînd procesul-verbal şi copiile certificate ale actelor arătate mai sus, se va depune de către preşedintele comisiei la A.N.P., care va emite un acord după modelul din anexa nr. 4.În caz de infirmare, licitaţia se repeta.4.15. Garanţia depusa de cistigatorul licitaţiei rămîne la dispoziţia autorităţii concedente şi nu se mai poate retrage decît după executarea şi lichidarea definitivă a contractului încheiat.Garanţia definitivă este de 10% din valoarea concesiunii şi se va depune la concedent în cel mult o luna de la data adjudecării.4.16. Garanţia provizorie de 5% pentru participare la licitaţie se pierde în cazul în care concurentul nu semnează la timp contractul, adică în 30 de zile de la data acordului A.N.P., în calitate de cîştigător al licitaţiei.4.17. Cazurile de forta majoră care împiedica predarea sau preluarea obiectului concesiunii, precum şi încheierea contractului, trebuie dovedite cu acte şi anunţate în termen de 5 zile de la ivire la A.N.P., care va propune, împreună cu părţile contractante, măsurile ce se impun a fi luate. Aceasta nu presupune rezilierea contractului decît în cazuri deosebite, după o atenta examinare a situaţiei.4.18. În caz de încetare din viaţa a cîştigătorului licitaţiei, moştenitorii săi, fie direct, fie prin reprezentanţii lor, dacă nu au exerciţiul drepturilor lor, pot prelua, cu avizul autorităţii concedente, drepturile cîştigătorului, cu aprobarea A.N.P., dacă prezintă o declaraţie autentificată din care rezultă ca înţeleg sa continue executarea stricta a tuturor stipulaţiilor din caietul de sarcini.4.19. Taxele de participare a ofertanţilor la licitaţie se stabilesc de către A.N.P., cu avizul Ministerului Finanţelor, şi sînt destinate acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.  +  Anexa 4 Conţinut cadruAGENŢIA NAŢIONALA PENTRU PRIVATIZAREACORDnr. ....... din ...........privind acordarea concesiuniiPe baza referatului Consiliului de experţi al Agenţiei Naţionale pentru Privatizare întocmit în urma examinării condiţiilor de sustinere a licitaţiei din data de .............. privind concesionarea domeniului ........... deţinut de concedentul ........... obţinut de concesionarul ............................ precum şi documentele oficiale:- Hotărîrea guvernului nr. ..............- Studiul tehnico-economic- Caietul de sarcini- Aprobarea guvernului pentru licitaţie şi conţinutul caietului de sarcini ... ................................................................................Avînd în vedere ca oferta solicitantului de mai sus constind în:- preţul concesiunii ..........- celelalte condiţii ........................................................ asigura cistigarea licitaţiei, conform procesului-verbal încheiat la data de ..Agenţia Naţionala pentru Privatizare acorda concesiunea ...................... ................................................................................Concedent ....................................................................Concesionar ..................................................................Prezentul acord intră în vigoare la data de .................................SECRETAR DE STAT,  +  Anexa 5 Conţinut cadruAGENŢIA NAŢIONALA PENTRU PRIVATIZARENr. ....... din ....................CONTRACT DE CONCESIUNEI. Părţile contractanteÎntre .................. statutul juridic ......................... actul de înfiinţare ............ cu sediul central în ................................... reprezentat prin .......................... funcţia ..........................în calitate de concedent, pe de o parte, şi .............................. statutul juridic ................. cu sediul central în ................ reprezentat prin ........... funcţia .............. în calitate de concesionar, pe de altă parte,În temeiul Hotărîrii guvernului nr. ..... din ...... şi al Acordului nr. ... din ........ dat de Agenţia Naţionala pentru Privatizare, privind adjudecarea la licitaţie a concesiunii, s-a încheiat prezentul contract de concesiune.II. Obiectul contractuluiArt. 1. - Obiectul contractului este cedarea şi preluarea în concesiune a (activităţii, serviciului public, unităţii, terenului) ....................................................................................................... ................................................................................ situat în ......................................................................Obiectul concesiunii este detaliat prin caietul de sarcini - anexa nr. 1 la contract.Art. 2. - Predarea-primirea obiectului concesiunii este consemnată în procesul-verbal - anexa nr. 3 la contract.III. TermenulArt. 3. - Durata concesiunii este de ... ani începînd de la data predării-primirii.IV. PreţulArt. 4. - Preţul concesiunii este o redeventa valorică de ....... anual şi redeventa în natura, conform caietului de sarcini şi devizului - anexa nr. 2 la contract.V. Plata preţuluiArt. 5. - Plata redeventei valorice se face prin conturile:Contul concedentului nr. ......... deschis la Banca ........................ .Contul concesionarului nr. ....... deschis la Banca ..........................Depunerea redeventei în natura şi executarea celorlalte obligaţii care intră în preţ se fac conform devizului anexa - anexa nr. 2 la contract.Neplata sau nepredarea, după caz, a redeventei sau executarea cu întîrziere a acestei obligaţii conduce la retragerea concesiunii cu consecinţele prevăzute în caietul de sarcini.VI. Obligaţiile părţilorArt. 6. - Condiţiile concrete de exploatare a bunului concesionat şi obligaţiile reciproce ale părţilor sînt prevăzute în caietul de sarcini.Alte clauze şi obligaţii specifice stabilite de părţi sînt prevăzute în anexa nr. 4 la contract.Art. 7. - Concesionarul se obliga sa administreze şi sa exploateze obiectul concesiunii cu diligenta maxima pentru a conserva şi dezvolta valoarea acestuia pe toată durata contractului şi sa despăgubească pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa, în condiţiile stabilite în caietul de sarcini. Obiectul concesionat cu toate instalaţiile, dependintele şi anexele lui vor fi restituite concedentului, la încetarea concesiunii, gratuit şi libere de orice sarcini.Prin semnarea contractului, concesionarul confirma ca a luat act de toate condiţiile impuse de concedent prin caietul de sarcini şi Acordul A.N.P. şi ca le accepta integral.Concesionarul se obliga sa pună la dispoziţia organelor de control toate evidentele şi informaţiile solicitate.Art. 8. - Concedentul se obliga sa pună la dispoziţia concesionarului, la data începerii concesiunii, inventarul complet, liber de orice sarcini, şi sa rascumpere plusurile valorice care apar la încetarea concesiunii, conform celor stabilite prin caietul de sarcini.VII. Răspunderea contractualăArt. 9. - Pentru nerespectarea obligaţiilor stabilite prin caietul de sarcini şi prin contract, părţile datorează penalităţi în limitele stabilite prin caietul de sarcini.Daunele se plătesc în măsura în care nu sînt acoperite prin plata penalitatilor. Forta majoră apara de răspundere.VIII. LitigiiArt. 10. - Litigiile de orice fel decurgind din executarea prezentului contract de concesiune sînt de competenţa instanţei de drept comun sau arbitrajului.IX. Alte clauzeArt. 11. - ..................................................................................................................................................X. Dispoziţii finaleArt. 12. - Modificarea sau adaptarea contractului se poate face prin acordul părţilor, cu excepţia clauzelor obligatorii prevăzute în caietul de sarcini.Art. 13. - Contractul de concesiune nu se va încheia ori, deşi încheiat, nu va produce efecte decît după achitarea de către concesionar a garanţiei de 10% din preţul concesiunii.Art. 14. - Anexele nr. 1 - caietul de sarcini, nr. 2 - devizul estimativ, nr. 3 - procesul-verbal de predare-primire şi, după caz, anexa nr. 4 - clauze speciale, fac parte integrantă din contract.Prezentul contract de concesiune privind obiectul : .......................... s-a încheiat în 4 exemplare, cîte unul pentru fiecare parte contractantă şi cîte unul pentru organele de control.Data ....................CONCEDENT, CONCESIONAR,................ ...................  +  Anexa 6 Conţinut cadruCONTRACT DE ÎNCHIRIEREI. Părţile contractanteÎntre ............ statutul juridic ............................ actul de înfiinţare ............... cu sediul în ..................... reprezentat prin ........... funcţia ............... în calitate de locator şi .................. statutul juridic ................... cu sediul în ................ reprezentat prin ................ funcţia ........... în calitate de locatar,În baza aprobării ........... din ......... s-a încheiat prezentul contract de închiriere.II. Obiectul contractuluiArt. 1. - Obiectul contractului este procurarea folosinţei bunului (imobil sau mobil) .................... situat în ......................................Art. 2. - Predarea-primirea obiectului închirierii este consemnată în procesul-verbal, anexa la contract.III. TermenulArt. 3. - Termenul închirierii este de .... ani (luni) cu începere de la data procesului-verbal menţionat la art. 2.IV. PreţulArt. 4. - Preţul închirierii - chiria - pentru folosirea obiectului închirierii este de ..........................V. Plata chirieiArt. 5. - Plata chiriei se face lunar (semestrial), cel mai tirziu pînă la expirarea lunii (semestrului) pentru care se face plata.Art. 6. - Plata chiriei se face prin conturile:Contul locatorului nr. .................. deschis la Banca ...................Contul locatarului nr. .................. deschis la Banca ...................Art. 7. - Neplata chiriei la termen autoriza pe locator a cere rezilierea contractului şi plata de daune.VI. Obligaţiile locatoruluiArt. 8. - Locatorul se obliga: a) sa predea bunul cu toate accesoriile sale în starea corespunzătoare folosinţei pentru care a fost închiriat şi sa-l întreţină în aceasta stare tot timpul cît durează închirierea; b) să execute toate lucrările de reparaţii care nu sînt în sarcina locatarului; c) să asigure folosinţă bunului închiriat în tot timpul contractului, garantind pe locatar contra pierderii totale sau parţiale a bunului, contra viciilor bunului ori contra tulburării folosinţei bunului;VII. Obligaţiile locataruluiArt. 9. - Locatarul se obliga: a) sa folosească bunul închiriat după destinaţia care rezultă din contract; b) să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii ce-i revin; c) sa plătească chiria la termenele fixate prin contract; d) la sfîrşitul contractului sa restituie bunul închiriat în starea în care l-a primit, fiind considerat ca l-a primit în stare buna.VIII. Alte obligaţiiArt. 10. - Locatorul suporta sarcinile şi impozitele asupra bunului închiriat.Art. 11. - Taxele comunale, precum şi utilitatile consumate sînt în sarcina locatarului.IX. Subînchirierea şi cesiuneaArt. 12. - Subînchirierea în tot sau în parte a bunului închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unui terţ este permisă numai cu acordul prealabil scris al locatorului şi cu respectarea condiţiilor şi obţinerea aprobărilor cerute pentru închiriere.X. Răspunderea contractualăArt. 13. - Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale părţile datorează despăgubiri.Art. 14. - Forta majoră apara de răspundere.XI. LitigiiArt. 15. - Litigiile de orice fel decurgind din executarea prezentului contract de închiriere sînt de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun sau arbitrajului.XII. Clauze specialeArt. 16. - În raport de natura şi specificul obiectului închirierii, părţile pot prevedea prin contract clauzele speciale de folosire a acestuia, obligaţii şi garanţii suplimentare, cazuri de reziliere a contractului şi altele.XIII. Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, cîte unul pentru fiecare parte contractantă.Anexa face parte integrantă din contract şi se încheie în acelaşi număr de exemplare.Data ..........................LOCATOR, LOCATAR,............ ..............  +  Anexa 7 Conţinut cadruCONTRACT DE LOCATIE A GESTIUNIII. Părţile contractanteÎntre ................ statutul juridic ................. actul de înfiinţare ............. cu sediul în ............. reprezentat prin ............. funcţia .......... în calitate de locator al gestiunii şi ...........statutul juridic ....... actul de înfiinţare ......... cu sediul în ............ reprezentat prin ............. funcţia ............ în calitate de locatar al gestiunii, s-a încheiat prezentul contract de locatie a gestiunii :II. Obiectul contractuluiArt. 1. - Obiectul contractului consta în predarea, respectiv preluarea, gestiunii (secţiei, uzinei, fabricii, subunitatii economice - după caz) din structura locatorului ...................... amplasata în .................. .Art. 2. - Predarea-primirea obiectului locatiei se consemnează în procesul-verbal încheiat între părţi.III. TermenulArt. 3. - Termenul locatiei gestiunii este de ... ani (luni) cu începere de la ................... .IV. Obligaţiile părţilorArt. 4. - Obligaţiile reciproce ale părţilor sînt:A. Locatorul a) sa pună la dispoziţie gestiunea secţiei, uzinei, fabricii, subunitatii economice în stare de funcţionare cu tot inventarul de spaţiu, echipament industrial, mijloace fixe şi obiecte de inventar, mijloace circulante existente la data predării, în stoc, asa cum rezultă din procesul-verbal de evaluare încheiat conform legii; b) să efectueze înainte sau după predare, conform convenţiei părţilor, contra cost, lucrări de amenajare, reparaţii capitale; c) să asigure, la cererea locatarului, contra cost, servicii ca:- aprovizionarea tehnico-materială, comercializarea produselor, transportul, recrutarea şi formarea personalului;- livrarea de utilităţi, efectuarea de reparaţii curente;- evidente contabile şi alte servicii financiare;- asistenţa tehnica de specialitate. d) în cazul în care locatarul înţelege să-şi desfăşoare activitatea de gestionare în mod independent, cu mijloace proprii, aceasta se va stipula în mod expres; e) sa precizeze cu claritate condiţiile puse locatarului în ce priveşte preţurile pe care acesta urmează a le practica.B. Locatarul a) sa verifice, la preluarea gestiunii, integritatea şi starea de folosinţă a patrimoniului; b) sa conserve patrimoniul primit şi sa îl dezvolte ca un bun gospodar; c) sa crească eficienta activităţii prin mijloace de organizare, investiţii, politica de personal; d) să respecte şi sa crească nivelul calităţii produselor şi serviciilor; e) să livreze către locator cantitatea de produse şi mărfuri, sa presteze serviciile convenite; f) să respecte preţurile convenite; g) sa gospodareasca raţional mijloacele materiale şi financiare, sa sporeasca fondurile gestiunii prin mijloace legale.Locatarul poate practica un adaos la preţurile de livrare pentru acoperirea unor cheltuieli proprii suplimentare sau stimularea personalului; h) sa plătească la timp sumele convenite cu locatorul ca preţ pentru prestaţiile acestuia, cote de amortisment pentru mijloace fixe, chirie pentru spaţiu şi obiecte de inventar, echivalentul dobinzilor pentru credite nerambursate şi altele asemenea; i) locatarul îşi poate constitui fonduri proprii de dezvoltare, premiere, fonduri cu scop social din veniturile realizate prin gestiunea secţiei, uzinei, fabricii, subunitatii economice luată în locatie; j) locatarul poate prelua integral sau parţial personalul salariat existent la data predării gestiunii sau sa încadreze personal nou; k) în funcţie de gradul de integrare a gestiunii în economia locatorului, locatarul gestiunii participa la administraţia locatorului.V. PlăţileArt. 5. - Plăţile se fac prin conturile:al locatorului ........................ deschis la ........................al locatarului ........................ deschis la ........................VI. Alte clauzeArt. 6. - La sfîrşitul perioadei de locatie prevăzută în contract se restituie gestiunea în buna stare de funcţionare şi în condiţiile de eficienta stabilite.Art. 7. - Locatarul nu are dreptul sa cedeze locaţia gestiunii în tot sau în parte, fără acordul scris al locatorului.Art. 8. - Clauze speciale:................................................................................ ................................................................................VII. Răspunderea contractualăArt. 9. - Neexecutarea următoarelor obligaţii contractuale este sancţionată cu rezilierea de plin drept a contractului şi plata de daune:- Neplata unei singure rate a obligaţiei băneşti convenite;- ...........................................................- ...........................................................Art. 10. - Forta majoră apara de răspundere partea care o invoca.VIII. LitigiiArt. 11. - Litigiile de orice fel decurgind din executarea prezentului contract sînt de competenţa instanţei de drept comun sau arbitrajului.Prezentul contract s-a încheiat în 4 exemplare, cîte 2 pentru fiecare parte contractantă.Data .........................LOCATORUL GESTIUNII, LOCATARUL GESTIUNII,.......................... .......................---------------