DECIZIE nr. 883 din 30 iunie 2011referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor anexelor la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, care cuprind referiri la valoarea salariilor de bază minime brute egale cu 440-880 RON, precum şi ale art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 20 septembrie 2011    Augustin Zegrean - preşedinteAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorBenke Karoly - magistrat-asistent-şefCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică şi ale art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, excepţie ridicată din oficiu de Curtea de Apel Oradea - Secţia civilă mixtă în Dosarul acesteia nr. 1.910/83/2009.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 10 februarie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 1.910/83/2009, Curtea de Apel Oradea - Secţia civilă mixtă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică şi ale art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, excepţie ridicată din oficiu de instanţa judecătorească într-o cauză având ca obiect drepturi băneşti.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale prin prisma faptului că acestea stabilesc valoarea coeficientului de multiplicare 1 la un nivel inferior salariului minim pe economie pentru muncitorii necalificaţi, muncitorii calificaţi, pentru cei cu studii postliceale, pentru cei cu şcoala de maiştri, pentru cei cu studii superioare de scurtă durată şi pentru cei cu studii superioare. În consecinţă, se susţine că o atare reglementare contravine art. 15 alin. (1) şi art. 16 alin. (1) din Constituţie din moment ce aceşti salariaţi nu sunt egali cu ceilalţi salariaţi din mediul public sau privat sub aspectul respectării salariului minim garantat pe economie.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, întrucât textele criticate au avut o aplicare limitată în timp, în cursul anului 2007, astfel încât, în momentul de faţă, acestea nu mai sunt în vigoare.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din încheierea instanţei de judecată, îl constituie dispoziţiile "anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 şi ale art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007". În realitate, astfel cum rezultă din motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea constată că sunt criticate toate anexele la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 1 februarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 16 iulie 2007, anexe care cuprind referiri la valoarea salariilor de bază minime brute egale cu 440-880 RON, precum şi art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 220/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 17 iulie 2007. Acest din urmă text are următorul cuprins:"(1) În cursul anului 2007 salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 şi 2004 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 138/2005, ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 4/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din unităţile şi instituţiile de învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2006, se majorează, prin modificarea valorii coeficientului de multiplicare 1,000, după cum urmează: a) pentru funcţia de profesor universitar prevăzută în anexa nr. 1.1 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 va fi:- 1 ianuarie-31 martie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 221,307 lei;- 1 aprilie-30 septembrie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 225,733 lei;- 1 octombrie-31 decembrie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei; b) pentru funcţiile didactice prevăzute în anexele nr. 1.2, 2 şi 3 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 va fi:- 1 ianuarie-31 martie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 221,307 lei;- 1 aprilie-30 septembrie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 225,733 lei;- 1 octombrie-31 decembrie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei. (2) Indemnizaţiile pentru persoanele care ocupă funcţii de conducere specifice, precum şi indemnizaţiile pentru îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului sunt prevăzute în anexele nr. 4 şi 5."În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 15 alin. (1) privind universalitatea drepturilor, libertăţilor şi obligaţiilor şi art. 16 alin. (1) şi (2) privind egalitatea în drepturi.Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea constată următoarele:Prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011*), nepublicată încă la data pronunţării prezentei decizii, Curtea a stabilit că sintagma "în vigoare" din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare. În cauza de faţă, Curtea constată că dispoziţiile legale criticate, fiind de drept substanţial şi guvernând, în cursul anului 2007, raportul de muncă al persoanelor aflate în litigiu, produc în continuare efecte juridice chiar dacă sunt norme cu aplicare limitată în timp.________ Notă *) Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011.Pe fondul cauzei, Curtea reţine că, potrivit art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.825/2006 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.025 din 22 decembrie 2006, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost stabilit la 390 lei lunar. Or, salariile de bază minime brute care pot fi stabilite în baza celor două acte normative criticate nu pot, în niciun caz, coborî sub acest nivel (spre exemplu, salariul de bază minim brut stabilit în baza Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007 este de cel puţin 412 RON). Faptul că valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 este mai mică decât salariul de bază minim brut nu poate duce la concluzia că automat şi salariul persoanei în cauză este mai mic decât salariul minim brut pe ţară garantat, întrucât, spre exemplu, cel mai mic asemenea coeficient aplicat în concret este de 1,868, care, înmulţit cu valoarea coeficientului, este superior salariului de bază minim brut pe ţară garantat. Ceea ce trebuie reţinut este că valoarea salariilor de bază brute trebuie raportată la cuantumul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în anul de referinţă, şi nu la cuantumul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în anul introducerii acţiunii în faţa instanţei judecătoreşti.În consecinţă, Curtea observă că raţionamentul pe care se fundamentează excepţia de neconstituţionalitate invocată de instanţa judecătoreasă porneşte de la o premisă greşită, astfel încât Curtea nu poate reţine încălcarea dispoziţiilor art. 15 alin. (1) şi art. 16 alin. (1) din Constituţie, textele legale criticate aplicându-se tuturor persoanelor aflate în ipoteza acestora, fără a le discrimina în raport cu alţi angajaţi din sfera publică sau privată sub aspectul respectării cuantumului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor anexelor la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, care cuprind referiri la valoarea salariilor de bază minime brute egale cu 440-880 RON, precum şi ale art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, excepţie ridicată din oficiu de Curtea de Apel Oradea - Secţia civilă mixtă în Dosarul acesteia nr. 1.910/83/2009.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 30 iunie 2011.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,AUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent-şef,Benke Karoly----