ORDIN nr. 2.278 din 15 septembrie 2011pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup, râs şi pisică sălbatică
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 15 septembrie 2011    Având în vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, şi Avizul Academiei Române nr. 3.479 din 14 septembrie 2011,în baza art. 1 alin. (1) lit. a) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatică, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prezentul ordin reglementează: a) recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile urs, lup, râs şi pisică sălbatică, aflate în mediul natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; b) recoltarea sau capturarea în scopul relocării, deţinerea, transportul, schimburile în scopul repopulării sau reintroducerii exemplarelor acestor specii recoltate/capturate din natură, în oricare din stadiile ciclului lor biologic, precum şi comerţul cu produse obţinute din exemplare de urs recoltate conform prezentului ordin.  +  Articolul 2Se aprobă numărul maxim de intervenţie în cazul speciilor de urs, lup, râs şi pisică sălbatică, pentru care se aplică prevederile art. 1, după cum urmează: a) urs (Ursus arctos) - 365 de exemplare; b) lup (Canis lupus) - 498 de exemplare; c) râs (Lynx lynx) - 119 exemplare; d) pisică sălbatică (Felis silvestris) - 402 exemplare.  +  Articolul 3 (1) Un număr de 335 de exemplare de urs, 488 de exemplare de lup, 103 exemplare de râs şi 392 de exemplare de pisică sălbatică se repartizează pe judeţe şi gestionari de fonduri cinegetice, pe baza studiilor de specialitate realizate, pentru situaţiile prevăzute la art. 1 lit. a), conform anexei nr. 1. (2) Un număr de 30 de exemplare de urs, 10 exemplare de lup, 16 exemplare de râs şi 10 exemplare de pisică sălbatică rămâne la dispoziţia autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, pentru situaţiile prevăzute la art. 1 lit. b).  +  Articolul 4 (1) Se stabilesc perioadele de derogare şi metodele pentru recoltare, după cum urmează: a) pentru speciile lup, râs şi pisică sălbatică: până la 31 martie 2012, prin metodele "la goană", "la pândă" şi "la dibuit"; b) pentru specia urs: până la 30 noiembrie 2011, prin metodele "la goană", "la pândă" şi "la dibuit", şi în perioadele 15 septembrie 2011-31 decembrie 2011 şi 15 martie 2012-14 mai 2012, prin metodele "la pândă" şi "la dibuit"; (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), exemplarele din speciile lup şi urs care pun în pericol sănătatea şi securitatea publică, exemplarele aflate în intravilanul localităţilor, cele care frecventează locurile special amenajate pentru adăpostirea animalelor domestice, punând în pericol siguranţa acestora şi/sau a personalului de deservire, precum şi cele prezente la cadavrul animalului domestic ucis de acestea, aflat în afara habitatului natural al speciilor de faună sălbatică, pot fi recoltate, prin metoda "la pândă", sau capturate şi în afara perioadelor stabilite pentru derogare. (3) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile lup şi urs în condiţiile alin. (2) se poate realiza numai cu acordul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin avizul Direcţiei biodiversităţii, în baza documentelor întocmite conform Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor, avizului administratorului/custodelui ariei naturale protejate, după caz, şi dovada că fiecare exemplar a fost monitorizat şi identificat în vederea recoltării, iar exemplarele recoltate în aceste condiţii se deduc din numărul total de exemplare prevăzut la art. 2. (4) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile lup şi urs în condiţiile alin. (2) se poate realiza numai cu personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice.  +  Articolul 5 (1) Recoltarea sau capturarea în scopul relocării a exemplarelor prevăzute la art. 3 alin. (2) care pun în pericol sănătatea şi securitatea publică, exemplarele aflate în intravilanul localităţilor, a celor care frecventează locurile special amenajate pentru adăpostirea animalelor domestice, punând în pericol siguranţa acestora şi/sau a personalului de deservire, dovedit prin documente conform Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008, se poate realiza numai cu acordul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin avizul Direcţiei biodiversităţii. (2) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile de urs, lup, râs şi pisică sălbatică în condiţiile alin. (1) se poate realiza tot timpul anului doar de către personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice.  +  Articolul 6În vederea recoltării exemplarelor prevăzute la art. 3 alin. (1), pentru motive întemeiate, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate modifica modul de repartizare a exemplarelor prevăzute în anexa nr. 1, între judeţe şi gestionari, la propunerea gestionarilor fondurilor cinegetice şi în baza notelor de constatare întocmite în cazul producerii unor incidente care să pună în pericol sănătatea şi siguranţa publică sau al unor pagube aduse culturilor agricole ori animalelor domestice.  +  Articolul 7 (1) Exemplarele recoltate în condiţiile art. 3 pot fi deţinute şi transportate numai crotaliate şi însoţite de copii ale autorizaţiilor de vânătoare şi a fişelor de evaluare a trofeelor, după caz. (2) Crotalia reprezintă marca/sigiliul care se aplică individual exemplarelor (blană, craniu şi carcasă, după caz) din speciile prevăzute la art. 2 imediat după obţinerea lor în urma recoltării, pe teritoriul României, în stare moartă, cu respectarea legislaţiei în domeniu. (3) Crotalia este utilizabilă o singură dată şi va conţine un cod alfanumeric cu următoarele informaţii: codul ISO din două litere al României - RO, reprezentând ţara de origine, un număr serial unic de identificare din 7 cifre, specia şi perioada recoltării exemplarului. (4) Crotaliile vor fi achiziţionate şi eliberate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului prin intermediul autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, la eliberarea autorizaţiei pentru recoltare/capturare, persoanelor juridice autorizate să captureze exemplare din speciile prevăzute la art. 1, în urma acordării derogării de la măsurile de protecţie a speciilor de faună sălbatică strict protejate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (5) Beneficiarul are obligaţia să returneze autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului crotaliile neutilizate după încheierea perioadei acordate pentru aplicarea derogării. Autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului va returna crotaliile neutilizate în perioada specificată pe acestea către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, care va asigura distrugerea acestora. Nereturnarea crotaliilor neutilizate atrage neacordarea numărului maxim de intervenţie pentru sezonul următor. (6) Persoanele care deţin exemplare marcate conform prevederilor prezentului articol au obligaţia de a asigura integritatea crotaliei. Deţinătorul exemplarului are obligaţia de a informa autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, fără întârzieri nejustificate, despre pierderea sau distrugerea neintenţionată a crotaliei. (7) Schimburile în scop ştiinţific, de educaţie, de repopulare sau reintroducere ale exemplarelor ori ale părţilor şi produselor acestora, recoltate din natură în limitele prevăzute în prezentul ordin, precum şi deţinerea sau comerţul cu părţi ori produse obţinute din exemplarele de urs recoltate conform art. 4 alin. (1) lit. b) se pot efectua doar cu respectarea prevederilor regulamentelor Comunităţii Europene şi a legislaţiei specifice privind comerţul cu specii de floră şi faună sălbatică.  +  Articolul 8 (1) Gestionarii fondurilor cinegetice care au recoltat sau capturat un exemplar în baza derogării stabilite prin prezentul ordin au obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de recoltare un raport cu privire la acţiunea derulată, în termen de 30 de zile de la data recoltării. Modelul raportului este prevăzut în anexa nr. 2. (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) trebuie însoţite de documente justificative, în conformitate cu motivul derogării. (3) Netransmiterea în termen a rapoartelor completate conform alin. (1) şi (2) atrage neacordarea numărului maxim de intervenţie pentru sezonul următor. (4) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul mediului şi pădurilor,Cristian Apostol,secretar de statBucureşti, 15 septembrie 2011.Nr. 2.278.  +  Anexa 1 Numărul de intervenţie repartizat gestionarilor fondurilorcinegetice în cazul speciilor de urs, lup, râs şi pisică sălbatică ┌────┬─────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │ │ │ │ Numar exemplare │ │Nr. │ │ ├────────────────────────┤ │crt.│ Judeţul │ Gestionar fonduri │ Specia │ │ │ │ cinegetice ├────┬────┬────┬─────────┤ │ │ │ │URS │LUP │RÂS │ PISICĂ │ │ │ │ │ │ │ │SĂLBATICĂ│ ├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 1 │ │D.S. Alba │ 1│ 2│ 1│ 2 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 2 │ │AJVPS Alba │ 2│ 4│ 1│ 5 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 3 │ │AVPS Diana Aiud │ 0│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ Alba ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 4 │ │ASV Târnavele Blaj │ 0│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 5 │ │AVPS Cerbul Carpatin Zlatna │ 0│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 6 │ │AVPS Căprioara Cib │ 0│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 7 │ │AVS Piatra Verde │ 0│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 8 │ │AVS Avram Iancu │ 0│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 9 │ │AVPS Ocoliş Hunter 1 │ 0│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 10 │ │AVS Cerbul Purcăret │ 0│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 11 │ │OS Muntele Mare │ 0│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 12 │ │AVPS Artemis Aiud │ 0│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 13 │ │AVPS Diana Gârbova │ 0│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 14 │ │AVPS Iezer Alba │ 0│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 15 │ │OS Sebeş RA │ 0│ 1│ 0│ 0 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 3│ 19│ 2│ 9 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 16 │ │D.S. Arad │ 0│ 4│ 2│ 5 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 17 │ Arad │AVPS Şoimul Bucureşti │ 0│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 18 │ │AVPS Căpriorul Timiş │ 0│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 19 │ │AJVPS Arad │ 0│ 3│ 1│ 6 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 0│ 9│ 3│ 11 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 20 │ │D.S. Piteşti │ 15│ 5│ 2│ 3 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 21 │ │AJVPS Argeş │ 3│ 4│ 1│ 5 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 22 │ │AVPS Diana Piteşti │ 2│ 5│ 1│ 1 │ ├────┤ Argeş ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 23 │ │AVPS Şoimul Bucureşti │ 1│ 2│ 1│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 24 │ │AVPS Cerbul Bucureşti │ 1│ 3│ 1│ 2 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 25 │ │ICAS - Filiala Piteşti │ 0│ 2│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 26 │ │AVP Jderul 2006 │ 2│ 1│ 0│ 1 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 24│ 22│ 6│ 12 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 27 │ │D.S. Bacău │ 8│ 5│ 2│ 4 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 28 │ │AJVPS Bacău │ 1│ 5│ 1│ 5 │ ├────┤ Bacău ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 29 │ │SVPS Bacău │ 1│ 1│ 1│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 30 │ │AV Diana Coţofăneşti │ 0│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 31 │ │Ocolul Silvic Lignum │ 0│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 32 │ │Ocolul Silvic Privat Oituz │ 0│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 33 │ │AVPS Lebăda │ 0│ 0│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 34 │ │AVPS Bicfalău │ 0│ 0│ 0│ 2 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 10│ 14│ 4│ 16 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 35 │ │D.S. Oradea │ 0│ 1│ 0│ 2 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 36 │ │AJVPS Bihor │ 0│ 2│ 0│ 5 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 37 │ │AVPS Gorunul Aleşd │ 0│ 0│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 38 │ Bihor │FC Asociaţia Gliganu │ 0│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 39 │ │AC Apuseni │ 0│ 2│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 40 │ │AV Artemis Cociuba Mare │ 0│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 41 │ │AV Cervis Elaphus │ 0│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 42 │ │AV Crişana Hunting │ 0│ 2│ 0│ 0 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 0│ 10│ 0│ 8 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 43 │ │D.S. Bistriţa │ 3│ 2│ 1│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 44 │ │AJVPS Bistriţa-Năsăud │ 2│ 3│ 0│ 4 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 45 │ │SV Montana Coşbuc │ 2│ 1│ 1│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 46 │ Bistriţa- │OV Transilvania Bistriţa │ 0│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ Năsăud ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 47 │ │AV Călimanii Şieu │ 1│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 48 │ │AV Acvila Teaca │ 2│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 49 │ │AV Vulpea Herina │ 2│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 50 │ │AV Diana Bistriţa │ 0│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 51 │ │GSS Năsăud │ 0│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 52 │ │AC Ursul Brun │ 2│ 2│ 1│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 53 │ │OS Bistriţa Bârgăului │ 1│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 54 │ │OS Someş Ţibleş │ 1│ 1│ 1│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 55 │ │AV Artemis Lechinţa │ 0│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 56 │ │OS Valea Ilvei │ 1│ 0│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 57 │ │AV Colţ Alb │ 1│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 58 │ │AVPS Cerbu Dumitra │ 1│ 2│ 0│ 2 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 59 │ │ASC Plaiurile Bistriţei │ 0│ 0│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 60 │ │RPL OS Municipal Bistriţa RA │ 0│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 61 │ │ASC Someşul Rodna │ 0│ 1│ 1│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 62 │ │AV Buia │ 0│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 63 │ │OSC Telciu RA │ 0│ 1│ 0│ 0 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 18│ 24│ 5│ 18 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 64 │ │D.S. Braşov │ 4│ 2│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 65 │ │AJVPS Braşov │ 8│ 7│ 2│ 8 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 66 │ │AVPS Rupea │ 3│ 6│ 1│ 8 │ ├────┤ Braşov ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 67 │ │AVPS Făgăraş │ 3│ 8│ 1│ 6 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 68 │ │AVPS Codru Verde │ 1│ 3│ 0│ 3 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 69 │ │Club Diana Braşov │ 0│ 0│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 70 │ │Facultatea de Silvicultură │ 2│ 1│ 1│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 71 │ │AV Hurinul Buneştiului │ 0│ 1│ 0│ 2 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 72 │ │AVPS Popâlnica Dumbrăviţa │ 1│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 73 │ │OV Şoimul Mediaş │ 2│ 1│ 0│ 2 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 74 │ │AVPS Făgetul │ 1│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 75 │ │AV Dumbrava Jibert │ 0│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 76 │ │OS Ciucaş RA │ 1│ 1│ 1│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 77 │ │RPL Kronstadt RA │ 3│ 1│ 1│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 78 │ │AVPS Doripesco │ 0│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 79 │ │OS AL Oraşului Râşnov RA │ 3│ 1│ 1│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 80 │ │AVPS Munţii Făgăraşului │ 2│ 2│ 1│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 81 │ │AVPS Măgura Codlea │ 1│ 0│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 82 │ │AVPS Bârsa │ 3│ 2│ 1│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 83 │ │AVPS Vidra Bucureşti │ 0│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 84 │ │RPL Ocolul Silvic Pădurea │ │ │ │ │ │ │ │Bogăţii RA │ 1│ 1│ 0│ 1 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 39│ 42│ 10│ 41 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 85 │ Brăila │AJVPS Brăila │ 0│ 0│ 0│ 4 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 0│ 0│ 0│ 4 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 86 │ │AVPS Huntsmanship │ 0│ 0│ 0│ 1 │ ├────┤ Botoşani ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 87 │ │Euro Hunter Suceava │ 0│ 0│ 0│ 1 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 0│ 0│ 0│ 2 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 88 │ │D.S. Buzău │ 3│ 2│ 1│ 1 │ ├────┤ Buzău ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 89 │ │AJVPS Buzău │ 3│ 4│ 2│ 5 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 90 │ │AVPS Călăuza Bucureşti │ 1│ 2│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 91 │ │Abies Bucureşti │ 2│ 2│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 92 │ │SC OS Siriu Bucureşti │ 1│ 0│ 0│ 0 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 10│ 10│ 3│ 7 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 93 │ │D.S. Reşiţa │ 2│ 3│ 1│ 2 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 94 │ Caraş- │AJVPS Caraş-Severin │ 1│ 6│ 0│ 6 │ ├────┤ Severin ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 95 │ │ICAS - Filiala Caraş-Severin │ 1│ 0│ 0│ 0 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 4│ 9│ 0│ 8 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 96 │ Călăraşi │ICAS - Filiala Bărăgan │ 0│ 0│ 0│ 1 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 0│ 0│ 0│ 1 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 97 │ │D.S. Cluj-Napoca │ 0│ 2│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 98 │ │AJVPS Cluj │ 2│ 10│ 2│ 5 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ 99 │ Cluj │AVPS Potaissa Turda │ 0│ 2│ 0│ 2 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │100 │ │AV Artemis Cluj │ 0│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │101 │ │AV Someşul Dej │ 0│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │102 │ │AV Cornul de Aur │ 1│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │103 │ │AV Voievodul Gelu │ 0│ 1│ 0│ 0 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 3│ 18│ 2│ 8 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │104 │ │D.S. Sfântu Gheorghe │ 2│ 3│ 1│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │105 │ │AJVPS Covasna │ 8│ 10│ 2│ 15 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │106 │ │AVPS Ţara Bârsei │ 0│ 0│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │107 │ │AVPS Wild Hunt │ 0│ 0│ 0│ 1 │ ├────┤ Covasna ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │108 │ │AVPS Cătruşa │ 6│ 8│ 2│ 8 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │109 │ │AVPS Comuna Bodoc │ 1│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │110 │ │AVPS Fux Nyires │ 2│ 3│ 1│ 4 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │111 │ │AVPS Muşat Oituz │ 2│ 2│ 1│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │112 │ │AV Prosilva │ 2│ 1│ 1│ 2 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │113 │ │AVPS Somos │ 0│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │114 │ │OSP RA Buzăul Ardelean │ 2│ 2│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │115 │ │OSP Tg. Secuiesc │ 1│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │116 │ │AVPS Harghita Sud │ 7│ 3│ 2│ 3 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 33│ 35│ 10│ 38 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │117 │ │AJVPS Dâmboviţa │ 1│ 3│ 0│ 2 │ ├────┤ Dâmboviţa ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │118 │ │AVP Dunărea 2007 Bucureşti │ 1│ 2│ 1│ 0 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 2│ 5│ 0│ 0 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │119 │ Dolj │D.S. Craiova │ 0│ 0│ 0│ 2 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 0│ 0│ 0│ 0 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │120 │ Giurgiu │AVPS Bradul Bucureşti │ 0│ 0│ 0│ 1 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 0│ 0│ 0│ 1 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │121 │ │D.S. Târgu Jiu │ 3│ 4│ 1│ 2 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │122 │ Gorj │Diana de Calatis │ 1│ 2│ 1│ 2 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │123 │ │Asociaţia Cerbul Carpatin │ 0│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │124 │ │AV Gorun │ 2│ 2│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │125 │ │AVPS Lupul Dacic │ 0│ 1│ 0│ 0 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 6│ 10│ 2│ 4 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │126 │ │D.S. Miercurea-Ciuc │ 7│ 4│ 2│ 2 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │127 │ │AVPS Miercurea-Ciuc │ 5│ 7│ 6│ 8 │ ├────┤ Harghita ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │128 │ │AVPS Gheorgheni │ 2│ 2│ 2│ 3 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │129 │ │AVPS Topliţa │ 2│ 6│ 1│ 3 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │130 │ │AVPS TM. Odorheiu Secuiesc │ 9│ 21│ 1│ 18 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │131 │ │Clubul Vânătorilor Silvicultori │ 2│ 2│ 1│ 3 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │132 │ │AVPS Gordon │ 2│ 1│ 0│ 3 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │133 │ │AVPS Sfânta Ana │ 1│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │134 │ │AVPS Hubertus Cristuru Secuiesc │ 2│ 2│ 0│ 2 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │135 │ │AVPS Salon │ 3│ 3│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │136 │ │AVPS Asociaţia Cinergetică │ │ │ │ │ │ │ │Gheorgheni │ 1│ 1│ 1│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │137 │ │AVPS Ocol Silvic Frumoasa │ 1│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │138 │ │AVPS Szilos │ 1│ 1│ 1│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │139 │ │AVPS Nimrod │ 1│ 1│ 1│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │140 │ │OS de Regim Gheorgheni RA │ 1│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │141 │ │AVPS Zetelaka es Tarsai │ 7│ 8│ 1│ 4 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │142 │ │Asociaţie Cinegetica Loduj │ 1│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │143 │ │Clubul de Vânătoare şi Pescuit │ │ │ │ │ │ │ │Sportiv Făgeţel-Mortonca │ 1│ 1│ 0│ 1 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 51│ 64│ 17│ 53 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │144 │ │D.S. Deva │ 10│ 8│ 2│ 4 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │145 │ │AJVPS Hunedoara │ 4│ 12│ 3│ 15 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │146 │ │AIVPS Şoimul Românesc │ 0│ 1│ 1│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │147 │ Hunedoara │AVPS Căpriorul Martineşti │ 0│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │148 │ │AVS Diana Hunedoara │ 0│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │149 │ │AVPS Căpăţâna Deva │ 0│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │150 │ │AVPS Ursul Brun Retezat │ 1│ 2│ 1│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │151 │ │AVPS Cinegetica Hunedoara │ 1│ 2│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │152 │ │AVPS Băniceana │ 0│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │153 │ │AVPS Corviniana │ 0│ 1│ 0│ 1 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 16│ 30│ 7│ 26 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │154 │ │D.S. Iaşi │ 0│ 0│ 0│ 3 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │155 │ Iaşi │AV Zimbrul Iaşi │ 0│ 0│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │156 │ │SV G. Topârceanu Iaşi │ 0│ 0│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │157 │ │D.S. Vaslui │ 0│ 0│ 0│ 1 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 0│ 0│ 0│ 6 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │158 │ │D.S. Baia Mare │ 3│ 3│ 0│ 1 │ ├────┤ Maramureş ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │159 │ │AJVPS Maramureş │ 3│ 7│ 2│ 6 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │160 │ │AC Wasser Cerbul Carpatin │ 0│ 2│ 0│ 0 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 6│ 12│ 2│ 7 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │161 │ Mehedinţi │AJVPS Mehedinţi │ 1│ 2│ 0│ 2 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 1│ 2│ 0│ 2 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │162 │ │D.S. Târgu Mureş │ 10│ 3│ 1│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │163 │ │AJVPS Mureş │ 4│ 3│ 1│ 6 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │164 │ │AVPS Sighişoara │ 2│ 1│ 0│ 2 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │165 │ Mureş │AVPS Cerbul Bucureşti │ 4│ 2│ 1│ 4 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │166 │ │AV Hermina │ 1│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │167 │ │AV Darul Călimanilor Reghin │ 2│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │168 │ │GSS Gurghiu │ 0│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │169 │ │AV Ursu Sovata │ 1│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │170 │ │AVPS Nirajul Mic │ 0│ 0│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │171 │ │AVPS Crisius Socodor │ 1│ 0│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │172 │ │APRO Diana │ 1│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │173 │ │Asociaţia Cervus │ 1│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │174 │ │Asociaţia Valea Copacilor │ 0│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │175 │ │AV Genesis │ 1│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │176 │ │Filiala OS Ghindar │ 1│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │177 │ │Filiala OS Mureş Sovata │ 1│ 0│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │178 │ │Valea Gurghiului │ 1│ 1│ 1│ 2 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 31│ 19│ 4│ 24 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │179 │ │D.S. Piatra-Neamţ │ 7│ 4│ 2│ 2 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │180 │ Neamţ │AJVPS Neamţ │ 2│ 5│ 2│ 3 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │181 │ │AVPS Şoimul Tazlău │ 1│ 1│ 1│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │182 │ │AVPS Diana Hunting Agapia │ 1│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │183 │ │AVPS Bradul │ 0│ 1│ 1│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │184 │ │AVPS Lupul Cenuşiu │ 1│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │185 │ │AVPS Roman │ 1│ 1│ 1│ 1 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 13│ 14│ 7│ 9 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │186 │ │D.S. Ploieşti │ 10│ 2│ 1│ 2 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │187 │ Prahova │AJVPS Prahova │ 3│ 3│ 1│ 4 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │188 │ │AVPS Câmpina │ 3│ 2│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │189 │ │AVPS Muflonul Buzău │ 0│ 0│ 0│ 1 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 16│ 7│ 2│ 8 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │190 │ │D.S. Satu Mare │ 0│ 2│ 0│ 2 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │191 │ Satu-Mare │AJVPS Satu Mare │ 0│ 2│ 0│ 2 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │192 │ │AV Valea Bercului │ 0│ 1│ 0│ 2 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 0│ 5│ 0│ 6 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │193 │ Sălaj │AJVPS Sălaj │ 0│ 4│ 0│ 2 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 0│ 4│ 0│ 2 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │194 │ │D.S. Sibiu │ 6│ 6│ 2│ 4 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │195 │ │AJVPS Sibiu │ 3│ 8│ 0│ 8 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │196 │ Sibiu │AVPS Jderul Nou Român │ 1│ 2│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │197 │ │AVPS Aldea │ 1│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │198 │ │AV Pădurea Neagră │ 0│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │199 │ │Total AVPS Ursul Carpatin │ 1│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │200 │ │Total AVPS Cormoranii │ 1│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │201 │ │AVPS Dealul Cerbului Tălmaciu │ 1│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │202 │ │RPL OS Valea Sadului RA │ 1│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │203 │ │Silva Marpod │ 0│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │204 │ │AVPS Săroaia │ 1│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │205 │ │AV Valea Mărului │ 0│ 0│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │206 │ │AVS Apex │ 0│ 0│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │207 │ │AVPS Vob Hunting │ 0│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │208 │ │AV Cocoşul de Munte │ 1│ 1│ 1│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │209 │ │OS Răşinari │ 0│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │210 │ │OS Dealul Sibiului RA │ 0│ 0│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │211 │ │AV Cerbul Carpatin │ 0│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │212 │ │AVPS Căpriorul │ 0│ 0│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │213 │ │OV Hubertus │ 0│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │214 │ │AS Lepuş │ 0│ 0│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │215 │ │OS Jina SRL │ 1│ 1│ 0│ 1 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 18│ 30│ 3│ 31 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │216 │ │D.S. Suceava │ 8│ 18│ 3│ 3 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │217 │ │AJVPS Suceava │ 2│ 13│ 2│ 3 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │218 │ Suceava │OS Feldru │ 1│ 2│ 1│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │219 │ │ICAS - OS Tomnatic │ 1│ 2│ 1│ 2 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │220 │ │Facultatea de Silvicultură │ 1│ 2│ 1│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │221 │ │Universitatea de Ştiinţe │ │ │ │ │ │ │ │Agricole şi Medicină Veterinară │ 1│ 2│ 1│ 1 │ │ │ │"Ion Ionescu de la Brad" │ │ │ │ │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │222 │ │Societ. de Vânătoare "Bucovina" │ 0│ 1│ 1│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │223 │ │OS Comunal Josenii Bârgăului RA │ 1│ 1│ 1│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │224 │ │AVPS Buck │ 0│ 1│ 0│ 0 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 15│ 42│ 11│ 11 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │225 │ │D.S. Timişoara │ 0│ 4│ 0│ 2 │ ├────┤ Timiş ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │226 │ │AJVPS Timiş │ 0│ 4│ 0│ 3 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │227 │ │AV Valea lui Liman Făget │ 0│ 1│ 0│ 0 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 0│ 9│ 0│ 5 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │228 │ Tulcea │D.S. Tulcea │ 0│ 0│ 0│ 2 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 0│ 0│ 0│ 2 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │229 │ Vaslui │D.S. Vaslui │ 0│ 0│ 0│ 2 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 0│ 0│ 0│ 2 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │230 │ │D.S. Râmnicu Vâlcea │ 3│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │231 │ │AJVPS Vâlcea │ 1│ 2│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │232 │ Vâlcea │AVPS Artemis Râmnicu Vâlcea │ 1│ 2│ 1│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │233 │ │AVPS Pajura Horezu │ 1│ 2│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │234 │ │AVPS Muflonul Buzău │ 1│ 2│ 0│ 2 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │235 │ │AVP Dunărea 2007 Bucureşti │ 1│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │236 │ │AVPS Brai │ 0│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │237 │ │AVPS Lupul Dacic │ 1│ 0│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │238 │ │AV Gorun │ 0│ 1│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │239 │ │FVPS Cinegetic Loviştea │ 1│ 2│ 0│ 0 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 10│ 14│ 1│ 3 │ ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │240 │ │D.S. Focşani │ 2│ 2│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │241 │ Vrancea │AJVPS Vrancea │ 1│ 4│ 2│ 3 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │242 │ │ICAS - Filiala Vrancea │ 2│ 0│ 0│ 0 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │243 │ │Ocolul Silvic Năruja │ 1│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │244 │ │Ocolul Silvic Zăbala - Nereju │ 0│ 1│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │245 │ │Asociaţia Valea Neagra │ 0│ 0│ 0│ 1 │ ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │246 │ │AVPS Delta Club Bucureşti │ 0│ 1│ 0│ 1 │ ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total judeţ: │ 6│ 9│ 2│ 7 │ ├───────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤ │ Total general: │ 335│ 488│ 103│ 392 │ └───────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴─────────┘  +  Anexa 2                                     - Model -                                     RAPORT              asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute               Nr. ............ din data de ....................    Gestionarul fondurilor cinegetice: .........................................    ............................................................................    ............................................................................    Specia pentru care s-a acordat derogarea: ..................................    ............................................................................    Stadiul de dezvoltare al exemplarelor (adult/tineret/pui): .................    ............................................................................    Starea exemplarelor după recoltare (viu/mort/rănit): .......................    ............................................................................    ............................................................................    Vârsta aproximativă: .......................................................    Sexul: .....................................................................    Locul recoltării: ..........................................................    ............................................................................    ............................................................................    Data recoltării: ...........................................................    Metoda de recoltare: .......................................................    ............................................................................    ............................................................................    Autorizaţia de vânătoare nr. .........., emisă de .........................,în data de ........................, valabilă până la data de ..................    Autorizaţia de mediu pentru recoltare nr. ..................., emisă de ......................., în data de ................................., valabilăpână la data de ..........................    Numărul crotaliului aplicat exemplarului recoltat:    ............................................................................    ............................................................................    Evaluarea trofeelor în puncte C.I.C.: ......................................    ............................................................................    ............................................................................    Destinaţia trofeelor şi a părţilor din corp (carne) după recoltare:    ............................................................................    ............................................................................    ............................................................................MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII[] În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale[] Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri[] În interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu[] În scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop[] Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare din speciile urs, lup, râs şi pisică sălbatică.(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării)Data ........................Semnătura ...................-------