ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011    Având în vedere că în curând va începe noul an universitar 2011-2012,întrucât în baza Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 au fost emise o serie de acte subsecvente de aplicare a acesteia, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, Hotărârea Guvernului nr. 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii, ordine ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare pentru domeniile ştiinţifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale, aplicarea acestora nefiind posibilă fără ca Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, denumită în continuare ARACIS, să se adapteze la noile reglementări,având în vedere faptul că ARACIS, de la înfiinţarea sa din anul 2005 şi până în prezent, şi-a atins obiectivele pe plan internaţional, precum înscrierea în registrul european al agenţiilor de asigurare a calităţii în învăţământul superior - ENQA şi pentru a crea premisele unei dezvoltări internaţionale de succes,deoarece neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar conduce la dificultăţi funcţionale în implementarea prevederilor Legii nr. 1/2011 în domeniul calităţii serviciilor de educaţie, care trebuie făcută corelat ca timp şi prevederi cu restul actelor metodologice impuse de lege,întrucât neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă poate avea consecinţe negative asupra funcţionării ARACIS în concordanţă cu noile prevederi legale şi potenţialul acesteia, fapt ce ar conduce la disfuncţionalităţi ale activităţii sale, dar şi ale activităţii furnizorilor de educaţie, iar în final la dificultăţi ale întregului sistem,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tuturor organizaţiilor furnizoare de educaţie care operează pe teritoriul României, precum şi organizaţiilor furnizoare de educaţie româneşti care funcţionează legal pe teritoriul altor state, potrivit reglementărilor în materie în vigoare."2. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Rezultatele obţinute în cadrul unui program de studii universitare de doctorat se exprimă şi prin calitatea rezultatelor cercetării ştiinţifice obţinute în cadrul acelui program de către doctoranzi şi conducătorii de doctorat."3. La articolul 10 punctul A, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) baza materială şi optimizarea utilizării bazei materiale; c) resursele umane şi capacitatea instituţiei de atragere a resurselor umane externe instituţiei şi din afara ţării, în condiţiile legii;".4. La articolul 10 punctul B, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) angajabilitate;".5. La articolul 10 punctul C, literele c) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării, inclusiv de către studenţi;........................................................................... g) transparenţa informaţiilor de interes public, inclusiv cele privitoare la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite;".6. La articolul 10 punctul C, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:"i) acurateţea raportărilor prevăzute de legislaţia în vigoare."7. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Conducerea operativă a comisiei este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat de acesta."8. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate."9. La articolul 11 alineatul (5), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) 1-3 reprezentanţi ai corpului profesoral, care îndeplinesc criteriile pentru obţinerea titlului de conferenţiar universitar, stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, aleşi prin vot secret de senatul universitar;".10. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) ARACIS exercită şi atribuţiile conferite de Legea nr. 1/2011."11. La articolul 18, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) să informeze instituţia evaluată şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului asupra rezultatului evaluării externe."12. La articolul 19, alineatele (1)-(6) se abrogă.13. La articolul 19, alineatele (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(7) Membrii consiliului nu pot exercita mai mult de două mandate. Durata unui mandat este de 4 ani. (8) La fiecare 4 ani, Consiliul ARACIS se înnoieşte prin scoaterea la concurs a 10 mandate de membru în Consiliul ARACIS. Mandatele se ocupă pe baza unei proceduri proprii, conform art. 19^1 alin. (5). Noul consiliu îşi alege preşedintele şi vicepreşedintele."14. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu următorul cuprins:"Art. 19^1. - (1) ARACIS este condusă de un consiliu alcătuit din 15 membri, cadre didactice titulare cu funcţii didactice de predare în învăţământul superior, potrivit prevederilor alin. (6) şi (9), la care se adaugă 2 studenţi, reprezentanţi ai federaţiilor studenţeşti din România, reconfirmaţi la începutul fiecărui an universitar. Unul dintre membrii consiliului este numit, cu respectarea criteriilor prevăzute la alin. (5), de către organizaţiile neguvernamentale, altele decât sindicatele şi Consiliul Naţional al Rectorilor, partenere ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform art. 14 alin. (1) din Legea nr. 1/2011. (2) Membrii ARACIS sunt aleşi pe baza criteriilor de prestigiu profesional şi moral, pe principii de competenţă profesională şi ştiinţifică. (3) Consiliul ARACIS se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe ideologice, politice sau religioase. (4) Consiliul ARACIS este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret, cu majoritatea membrilor consiliului. (5) Membrii Consiliului ARACIS sunt aleşi conform procedurii proprii de alegeri. Comisia constituită pentru alegerea membrilor Consiliului ARACIS este formată din 2 membri numiţi de Asociaţia Europeană pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ENQA), un membru numit de Asociaţia Europeană a Universităţilor (EUA), un membru numit de Uniunea Studenţilor Europeni (ESU), un reprezentant al preşedintelui Academiei Române. Participă cu rol de observator la procesul de alegere a membrilor Consiliului ARACIS un reprezentant al Consiliului Naţional al Rectorilor. (6) Membrii Consiliului ARACIS sunt profesori universitari conducători de doctorat care îndeplinesc standardele pentru obţinerea atestatului de abilitare sau care au obţinut atestatul de abilitare. Din Consiliul ARACIS pot face parte şi alte cadre didactice care îndeplinesc standardele pentru obţinerea atestatului de abilitare sau care au obţinut atestatul de abilitare. (7) Din Consiliul ARACIS nu pot face parte rectori pe perioada exercitării funcţiei de rector. În situaţia în care un membru al Consiliului ARACIS devine rector, îşi pierde mandatul de membru al Consiliului ARACIS începând cu data confirmării prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 211 alin. (1) din Legea nr. 1/2011. Pentru mandatul vacantat se organizează alegeri conform procedurii proprii de alegeri, pentru durata restantă a mandatului vacantat. (8) Nu pot fi membri ai consiliului persoane care îndeplinesc o funcţie de demnitate publică pe perioada exercitării funcţiei de demnitate publică. În situaţia în care un membru al Consiliului ARACIS obţine o funcţie de demnitate publică, îşi pierde mandatul de membru al Consiliului ARACIS începând cu data obţinerii funcţiei publice. Pentru mandatul vacantat se organizează alegeri conform procedurii proprii de alegeri, pentru durata restantă a mandatului vacantat. (9) Pot fi membri ai Consiliului ARACIS şi/sau membri evaluatori cadrele didactice titulare şi cadrele didactice pensionate care au obţinut aprobarea senatului de a desfăşura activităţi didactice în regim de plată cu ora, potrivit art. 289 din Legea nr. 1/2011. Membrii evaluatori trebuie să îndeplinească standardele minimale pentru obţinerea titlului didactic de conferenţiar universitar, stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011. (10) În cazul în care instituţia sau programul de studiu supus evaluării are angajat în cadrul său unul sau mai mulţi membri ai Consiliului ARACIS ori soţi, rude sau afini până la gradul al treilea, acei membri ai Consiliului ARACIS nu participă la procedurile aferente evaluării respective. (11) În cazul în care instituţia sau programul de studiu supus evaluării are angajat în cadrul său unul sau mai mulţi membri evaluatori ARACIS ori soţi, rude sau afini până la gradul al treilea, acei membri evaluatori ARACIS nu participă în cadrul procedurilor aferente evaluării respective."15. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Finanţarea ARACIP se face din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat acordate prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului."16. La articolul 31, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) termenul de depunere a cererii în vederea acreditării este de 2 ani de la data absolvirii primei promoţii, sub sancţiunea ridicării autorizaţiei de funcţionare provizorie de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;".17. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) În condiţiile în care ARACIP, respectiv ARACIS sau o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau din străinătate, înregistrată în Registrul european pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior (EQAR), constată că nu sunt îndeplinite standardele de calitate, informează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în termen de 5 zile lucrătoare, care avertizează furnizorul de educaţie. (2) În termen de 30 de zile de la emiterea raportului prin care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate, agenţia de asigurare a calităţii trimite furnizorului de educaţie, din proprie iniţiativă sau la solicitarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, o nouă comisie de evaluare. În cazul în care nu este solicitată o nouă comisie de evaluare de către furnizorul de educaţie, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau de către ARACIS, raportul elaborat în condiţiile alin. (1) este definitiv. (3) După parcurgerea procedurilor prevăzute la alin. (1) şi (2), în cazul constatării neîndeplinirii standardelor de calitate, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului dispune: a) încetarea înscrierii de studenţi în cadrul programului respectiv de studii şi încetarea şcolarizării în cadrul programului respectiv de studii al anului universitar următor datei la care s-a emis raportul definitiv prevăzut la alin. (1) şi (2). Furnizorul de educaţie are obligaţia continuării şcolarizării studenţilor înscrişi în anii universitari anteriori emiterii raportului definitiv prevăzut la alin. (1) şi (2); b) iniţierea unei hotărâri a Guvernului în vederea închiderii programului de studii respectiv."  +  Articolul II (1) Mandatele actuale ale membrilor Consiliului ARACIS se desfăşoară până la îndeplinirea termenului legal, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Consiliul ARACIS ia măsurile ce se impun pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 19^1 alin (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Începând cu anul universitar 2012-2013, organizează studii universitare de master numai instituţiile de învăţământ superior care obţin acreditarea domeniilor de studii universitare de master prin evaluare externă, conform art. 155 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. (4) Universităţile publică, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe site-ul propriu, lista şi fişele de evaluare ale persoanelor care îndeplinesc cel puţin standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului de conferenţiar universitar, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, specifice fiecărui domeniu, şi care astfel pot deveni evaluatori ARACIS.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 7 septembrie 2011.Nr. 75.-------