HOTĂRÂRE nr. 882 din 31 august 2011privind abrogarea și modificarea unor acte normative din domeniul cercetării
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 8 septembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 137/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 20 februarie 2003, se abrogă de la data de 1 ianuarie 2012.  +  Articolul IILa articolul 9 din Normele metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 25 august 2004, cu modificările ulterioare, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) pentru persoanele juridice, activitatea de cercetaredezvoltare să fie prevăzută în obiectul lor de activitate stabilit potrivit legii;  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 1.182/2008 privind premierea anuală a colectivelor care au desfășurat activitate de cercetare-dezvoltare sau servicii specifice acesteia, cu rezultate deosebite în domeniul științei și tehnologiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 30 septembrie 2008, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Se acordă premiul în valoare de 30.000 lei pentru colectivul de cercetare din cadrul unui institut național de cercetare-dezvoltare, cu rezultate deosebite în activitate reflectate în performanțele acestuia.2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Se acordă premiul în valoare de 30.000 lei pentru colectivul de cercetare din cadrul unui institut de cercetare, aflat în coordonarea Academiei Române sau a academiilor de ramură, cu rezultate deosebite în activitate reflectate în performanțele acestuia.  +  Articolul IVLa articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.609/2008 privind înființarea Agenției de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date "Roedunet", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 16 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) unități și instituții de cercetare-dezvoltare de drept public definite conform art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;c) unități și instituții de drept privat, cu sau fără scop patrimonial, care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea, numai pentru activitatea de cercetare-dezvoltare;
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul educației, cercetării,
  tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  București, 31 august 2011.Nr. 882.----------