PROCEDURĂ din 17 august 2011de înregistrare în sistemul comunitar de management de mediu şi audit - EMAS
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 5 septembrie 2011   +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1Organismul competent desemnat prin prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei ca responsabil pentru înregistrarea organizaţiilor în sistemul comunitar de management de mediu şi audit, denumit în continuare EMAS, împreună cu Comitetul EMAS şi Biroul EMAS, înfiinţate conform prevederilor art. 2 alin. (2) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2011, pun în aplicare Procedura de înregistrare în EMAS.  +  Articolul 2Definiţiile termenilor specifici utilizaţi în prezenta procedură sunt prevăzute în art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a Deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei, denumit în continuare Regulament.  +  Articolul 3Prezenta procedură se aplică tuturor organizaţiilor situate pe teritoriul României, precum şi organizaţiilor situate pe teritoriul celorlalte state membre care, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulament, solicită organismului competent înregistrarea în EMAS.  +  Capitolul II Procesul de înregistrare în EMAS a organizaţiilor situate pe teritoriul României  +  Secţiunea 1 Pregătirea pentru obţinerea înregistrării în EMAS, depunerea şi conţinutul cererii de înregistrare în EMAS  +  Articolul 4 (1) Organizaţiile care se înregistrează pentru prima dată în EMAS trebuie să îndeplinească, conform prevederilor art. 4 din Regulament, următoarele cerinţe: a) efectuarea analizei de mediu; b) elaborarea şi punerea în aplicare a unui sistem de management de mediu; c) efectuarea auditului intern; d) elaborarea declaraţiei de mediu; e) verificarea de către un verificator de mediu acreditat sau autorizat a analizei de mediu, a sistemului de management de mediu şi a procedurii de audit şi punerea sa în aplicare, precum şi validarea declaraţiei de mediu de către acesta; f) procurarea dovezilor privind respectarea tuturor cerinţelor legale aplicabile din domeniul protecţiei mediului şi prezentarea actelor de reglementare pentru acele activităţi care se supun procedurilor de autorizare. (2) Organizaţiile se pot adresa Biroului EMAS din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului pentru a solicita acordare de asistenţă şi de informaţii cu privire la cerinţele legale din domeniul protecţiei mediului, aplicabile organizaţiilor în cauză. (3) Fiecare solicitare de acordare de asistenţă şi de furnizare de informaţii adresată de către o organizaţie este supusă plăţii unei sume ce reprezintă tariful pentru procesarea solicitării respective, prevăzut în anexa nr. 1, cu respectarea reglementărilor în vigoare. (4) Tariful prevăzut la alin. (3) nu se percepe în cazul organizaţiilor mici.  +  Articolul 5 (1) În vederea obţinerii înregistrării în EMAS, organizaţia înaintează Biroului EMAS următoarele: a) cererea de înregistrare în EMAS, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2; b) documentele de susţinere a cererii de înregistrare în EMAS, prevăzute la art. 5 alin. (2) din Regulament. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun în două exemplare pe suport hârtie şi într-un exemplar pe suport electronic. (3) La data depunerii cererii de înregistrare în EMAS, data validării declaraţiei de mediu nu trebuie să depăşească 8 luni.  +  Articolul 6În termen de două zile lucrătoare de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 5 alin. (1), Biroul EMAS înştiinţează în scris organismul competent despre depunerea acestora.  +  Articolul 7 (1) Biroul EMAS efectuează o analiză preliminară a documentelor solicitării înregistrării în EMAS. (2) Biroul EMAS verifică dacă: a) toate secţiunile din cererea de înregistrare în EMAS sunt completate corect; b) au fost depuse toate documentele de susţinere a cererii de înregistrare în EMAS; c) verificatorul de mediu care a condus verificarea şi validarea informaţiilor din declaraţia de mediu a organizaţiei este acreditat sau autorizat pentru domeniul de activitate al organizaţiei pentru care se solicită înregistrarea în EMAS.  +  Articolul 8 (1) Dacă cerinţele prevăzute la art. 7 nu sunt îndeplinite, Biroul EMAS solicită în scris conducerii organizaţiei completări sau clarificări la documentele depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor. (2) Organizaţia are obligaţia să transmită completările sau clarificările la documentele depuse în termen de 10 zile de la primirea solicitării.  +  Articolul 9 (1) Dacă cerinţele prevăzute la art. 7 sunt îndeplinite, Biroul EMAS realizează, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea documentelor, următoarele: a) informează în scris conducerea organizaţiei cu privire la începerea procedurii de înregistrare în EMAS; b) înştiinţează în scris organismul competent în legătură cu rezultatul analizei preliminare; c) dispune afişarea informaţiei privind depunerea cererii de înregistrare în EMAS a organizaţiei pe pagina web a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a agenţiei teritoriale pentru protecţia mediului în a cărei rază de competenţă se află organizaţia sau acea parte a organizaţiei pentru care se solicită înregistrarea în EMAS; d) solicită agenţiei teritoriale pentru protecţia mediului şi comisariatului teritorial al Gărzii Naţionale de Mediu în a cărui rază de competenţă se află organizaţia sau acea parte a organizaţiei pentru care se solicită obţinerea înregistrării în EMAS situaţia respectării în ultimii 2 ani de la data depunerii cererii a cerinţelor legale din domeniul protecţiei mediului aplicabile activităţii acesteia şi fixează un termen de 10 zile pentru primirea informaţiilor solicitate. (2) În cazul în care Biroul EMAS constată că în ultimii 2 ani de la data solicitării obţinerii înregistrării în EMAS organizaţia a încălcat cerinţele legale din domeniul protecţiei mediului şi a produs un prejudiciu asupra mediului, solicită conducătorului organizaţiei o declaraţie, care să ateste faptul că daunele care au adus prejudiciul asupra mediului au fost reparate şi că s-au luat toate măsurile pentru a preveni apariţia altor situaţii similare şi fixează un termen de 5 zile pentru primirea acesteia.  +  Articolul 10 (1) În termen de 5 zile de la data înştiinţării prevăzute la art. 9 alin (1) lit. b), organismul competent solicită, în scris: a) organismului de acreditare sau autorizare, responsabil conform prevederilor art. 23 alin. (1) din Regulament pentru supravegherea activităţilor verificatorului de mediu care a desfăşurat activităţi de verificare la nivelul organizaţiei, raportul de supraveghere a activităţii verificatorului de mediu; b) organismului de acreditare sau autorizare care a acordat acreditarea sau autorizarea verificatorului de mediu care a desfăşurat activităţi de verificare la nivelul organizaţiei referinţe cu privire la acreditarea sau autorizarea verificatorului de mediu, în cazul constatării unor neclarităţi privind acreditarea sau autorizarea acestuia. (2) Organismul competent fixează un termen de 10 zile pentru primirea răspunsurilor la solicitările prevăzute la alin. (1).  +  Secţiunea a 2-a Evaluarea observaţiilor părţilor interesate  +  Articolul 11 (1) Părţile interesate pot să îşi facă cunoscută opinia şi să transmită Biroului EMAS, în scris, comentariile asupra solicitării de înregistrare în EMAS, în termen de 30 de zile de la data afişării informaţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c). (2) În termen de 5 zile de la primirea comentariilor din partea părţilor interesate, Biroul EMAS înştiinţează în scris organismul competent şi conducătorul organizaţiei despre acestea şi fixează un termen de 5 zile pentru primirea răspunsului conducătorului organizaţiei asupra comentariilor primite din partea părţilor interesate. (3) Comentariile părţilor interesate şi răspunsul conducătorului organizaţiei, inclusiv informaţiile primite conform prevederilor art. 9 alin. (1) lit. d) şi alin. (2), precum şi ale art. 10 alin. (1) se analizează de către organismul competent şi de Comitetul EMAS în cadrul întrunirii de evaluare a documentelor organizaţiei solicitante.  +  Secţiunea a 3-a Evaluarea solicitării de înregistrare în EMAS  +  Articolul 12Toate documentele solicitării de înregistrare în EMAS ale organizaţiei se supun analizei detaliate efectuate de organismul competent împreună cu Comitetul EMAS, în cadrul întrunirii de evaluare a documentelor organizaţiei solicitante. Data întrunirii de evaluare nu poate depăşi 45 de zile lucrătoare de la data afişării informaţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c).  +  Articolul 13 (1) Documentele trebuie să fie complete şi corect întocmite şi să prezinte organismului competent şi Comitetului EMAS toate informaţiile necesare pentru luarea deciziei. (2) Dacă se constată că există neclarităţi privind documentele şi informaţiile furnizate de către organizaţie, organismul competent şi Comitetul EMAS, prin Biroul EMAS, solicită organizaţiei informaţii suplimentare de clarificare asupra secţiunilor respective. (3) Biroul EMAS fixează un termen de 10 zile pentru primirea informaţiilor suplimentare prevăzute la alin. (2). (4) Reprogramarea întrunirii de evaluare a completărilor la documentaţia depusă nu trebuie să depăşească 30 de zile de la data primirii completărilor solicitate.  +  Secţiunea a 4-a Refuzul solicitării de înregistrare în EMAS  +  Articolul 14 (1) Organismul competent, cu avizul Comitetului EMAS, decide refuzul solicitării de înregistrare în EMAS în următoarele cazuri: a) organizaţia solicitantă nu transmite la termen documentele suplimentare prevăzute la art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (2) şi art. 13 alin. (2), nu prezintă toate elementele necesare pentru luarea deciziei şi nu face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 13 alin. (2) din Regulament; b) pe baza informaţiilor primite de la părţile interesate, conform prevederilor art. 11 alin. (1), inclusiv de la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului şi comisariatul teritorial al Gărzii Naţionale de Mediu, se constată faptul că organizaţia solicitantă nu întruneşte toate condiţiile legale pentru obţinerea înregistrării în EMAS, în special în ceea ce priveşte respectarea cerinţelor legale din domeniul protecţiei mediului aplicabile activităţii acesteia; c) se constată cazul prevăzut la art. 13 alin. (5) din Regulament; d) referinţele privind acreditarea sau autorizarea verificatorului de mediu, primite conform art. 10 alin. (1) lit. b), atestă faptul că verificatorul de mediu nu respectă condiţiile pentru efectuarea verificării şi a validării prevăzute la art. 25 şi 26 din Regulament. (2) Refuzul solicitării înregistrării în EMAS va ţine seama de cauzele şi de gravitatea abaterii de la cerinţele legale pentru obţinerea înregistrării în EMAS.  +  Articolul 15 (1) În cazul refuzului solicitării de înregistrare în EMAS, organizaţia reia procedura de înregistrare în EMAS de la etapa iniţială. (2) În termen de 10 zile lucrătoare de la data întrunirii Comitetului EMAS, Biroul EMAS informează organizaţia, în scris, asupra motivaţiei refuzului solicitării de înregistrare în EMAS, concomitent cu returnarea documentelor depuse.  +  Secţiunea a 5-a Acordarea înregistrării în EMAS  +  Articolul 16 (1) Dacă în cadrul întrunirii de evaluare se constată că sunt îndeplinite toate condiţiile legale pentru obţinerea înregistrării în EMAS prevăzute în art. 13 alin. (2) din Regulament, organismul competent, în baza avizului Comitetului EMAS, decide acordarea înregistrării în EMAS. (2) În termen de 5 zile de la luarea deciziei de acordare a înregistrării în EMAS, Biroul EMAS realizează următoarele: a) atribuie un număr de înregistrare şi include organizaţia în Lista organizaţiilor înregistrate în EMAS; b) informează conducătorul organizaţiei asupra acordării înregistrării în EMAS şi transmite varianta electronică a siglei EMAS. (3) În termen de 30 de zile de la data obţinerii înregistrării în EMAS, organizaţia trebuie să furnizeze Biroului EMAS informaţii asupra modului de publicare a declaraţiei de mediu.  +  Articolul 17 (1) În termen de 5 zile de la luarea deciziei de acordare a înregistrării în EMAS, organismul competent emite Certificatul de înregistrare în EMAS. (2) Certificatul de înregistrare în EMAS este valabil pe o perioadă de 3 ani de la data includerii organizaţiei în Lista organizaţiilor înregistrate în EMAS.  +  Secţiunea a 6-a Pregătirea pentru obţinerea reînnoirii înregistrării în EMAS, depunerea şi conţinutul cererii de reînnoire a înregistrării în EMAS  +  Articolul 18Organizaţiile care doresc să îşi reînnoiască înregistrarea în EMAS trebuie să îndeplinească, conform termenelor şi cerinţelor din art. 6 din Regulament, următoarele: a) efectuarea unei verificări complete a sistemului de management de mediu, a programului de audit şi punerea în aplicare a acestora, precum şi elaborarea şi validarea declaraţiei de mediu; b) efectuarea pe perioada deţinerii înregistrării iniţiale în EMAS a auditului intern al performanţei de mediu şi al conformării cu cerinţele legale aplicabile din domeniul protecţiei mediului, elaborarea declaraţiei de mediu actualizate şi validarea acesteia de către un verificator de mediu.  +  Articolul 19 (1) În vederea obţinerii reînnoirii înregistrării în EMAS, organizaţia înaintează Biroului EMAS următoarele: a) cererea de reînnoire a înregistrării în EMAS, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2; b) documentele de susţinere a cererii de reînnoire a înregistrării în EMAS, prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. (a)-(b) din Regulament. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun cu cel puţin 60 de zile înainte de data expirării Certificatului de înregistrare în EMAS existent, în două exemplare pe suport hârtie şi într-un exemplar pe suport electronic.  +  Articolul 20 (1) Procedura de reînnoire a înregistrării în EMAS parcurge procedura de înregistrare în EMAS. (2) În cazul în care organismul competent în baza avizului Comitetului EMAS decide reînnoirea înregistrării în EMAS, acesta emite un nou certificat de înregistrare în EMAS.  +  Secţiunea a 7-a Suspendarea sau radierea înregistrării în EMAS  +  Articolul 21 (1) În vederea menţinerii înregistrării în EMAS, organizaţia trebuie să îndeplinească anual cerinţele prevăzute la art. 6 alin. (2) din Regulament şi să înainteze Biroului EMAS documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. (c)-(d) din Regulament. Dacă se aplică prevederile art. 7 din Regulament, organizaţia trebuie să înainteze Biroului EMAS confirmarea verificatorului de mediu care a efectuat verificarea că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. (a)-(c) din Regulament şi declaraţia de mediu actualizată nevalidată. (2) În cazul în care organizaţia planifică introducerea unor modificări substanţiale, aceasta trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 8 din Regulament şi să comunice modificările, în scris, Biroului EMAS, conform prevederilor art. 8 alin. (4) din Regulament.  +  Articolul 22 (1) În termen de 5 zile de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 21 alin. (1) şi, după caz, la alin. (2), Biroul EMAS realizează următoarele: a) înştiinţează organismul competent despre depunerea documentelor; b) solicită, în scris, agenţiei teritoriale pentru protecţia mediului şi, după caz, comisariatului teritorial al Gărzii Naţionale de Mediu în a cărui rază de competenţă se află organizaţia sau acea parte a organizaţiei informaţii privind situaţia respectării cerinţelor legale din domeniul protecţiei mediului aplicabile activităţii acesteia, modul de îndeplinire a cerinţelor menţionate în anexa VI la Regulament privind accesul public la declaraţia de mediu sau la declaraţia de mediu actualizată, precum şi situaţia respectării cerinţelor de utilizare a siglei EMAS, în conformitate cu prevederile art. 10 din Regulament. (2) Biroul EMAS fixează un termen de 10 lucrătoare pentru primirea informaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b).  +  Articolul 23 (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii înştiinţării prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a), organismul competent, prin Biroul EMAS, convoacă întrunirea Comitetului EMAS. (2) Documentele prevăzute la art. 21 şi la art. 22 lit. b) se supun analizei efectuate de organismul competent, împreună cu Comitetul EMAS, în cadrul întrunirii Comitetului EMAS. (3) Dacă se constată că organizaţia înregistrată în EMAS se încadrează în cazurile prevăzute la art. 15 alin. (1), (3) şi (4) din Regulament, în cadrul întrunirii Comitetului EMAS se stabileşte modalitatea şi termenul de consultare cu agenţia teritorială pentru protecţia mediului sau/şi comisariatul teritorial al Gărzii Naţionale de Mediu în a cărui rază de competenţă se află organizaţia sau acea parte a organizaţiei înregistrată în EMAS, precum şi cu conducătorul organizaţiei. (4) Prevederile alin. (3) se aplică şi în cazul în care, conform prevederilor art. 15 alin. (2) şi (7) din Regulament, organismul competent primeşte informaţii scrise, prin care se atestă faptul că activităţile verificatorului de mediu nu s-au realizat într-o manieră corespunzătoare care să garanteze că organizaţia îndeplineşte cerinţele necesare menţinerii înregistrării în EMAS. În acest caz consultarea se stabileşte cu organismul de acreditare sau de autorizare responsabil cu supravegherea activităţii verificatorului de mediu care a desfăşurat activităţi de verificare la nivelul organizaţiei sau, după caz, cu organismul de acreditare sau de autorizare care a acordat acreditarea sau autorizarea verificatorului de mediu.  +  Articolul 24 (1) După efectuarea consultărilor, în termen de 10 zile, organismul competent, prin Biroul EMAS, convoacă întrunirea Comitetului EMAS, în vederea analizării neconformităţilor organizaţiei, pe baza dovezilor furnizate de către părţile consultate. (2) În funcţie de natura şi amploarea nerespectării cerinţelor legale necesare menţinerii înregistrării în EMAS, cu luarea în considerare a prevederilor art. 15 alin. (5) şi (6) din Regulament şi pe baza probelor primite, precum şi în urma consultărilor cu părţile interesate, inclusiv cu conducătorul organizaţiei, organismul competent, în baza avizului Comitetului EMAS, decide asupra suspendării înregistrării în EMAS pentru o perioadă de timp determinată, dar nu mai mare de un an, sau asupra radierii înregistrării în EMAS. (3) În termen de 5 zile de la luarea deciziei, Biroul EMAS comunică organizaţiei decizia de suspendare sau de radiere a înregistrării în EMAS şi motivele care au stat la baza acesteia.  +  Articolul 25 (1) După înlăturarea neconformităţilor care au dus la suspendarea înregistrării în EMAS, dar nu mai târziu de termenul-limită pentru care s-a dispus suspendarea, organizaţia solicită organismului competent, prin Biroul EMAS, ridicarea suspendării înregistrării EMAS şi transmite Biroului EMAS documentele doveditoare privind conformarea. (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la alin. (1), Biroul EMAS înştiinţează organismul competent despre primirea acestora şi solicită agenţiei teritoriale pentru protecţia mediului şi comisariatului teritorial al Gărzii Naţionale de Mediu în a cărui rază de competenţă se află organizaţia sau acea parte a organizaţiei în cauză situaţia conformării cu cerinţele prevăzute la art. 21 alin. (1) şi fixează un termen de 5 zile pentru primirea răspunsurilor. (3) În termen de 10 zile de la primirea răspunsurilor, organismul competent, prin Biroul EMAS, convoacă întrunirea Comitetului EMAS. Organismul competent împreună cu Comitetul EMAS analizează solicitarea organizaţiei de ridicare a suspendării şi răspunsurile autorităţilor şi decide în consecinţă. (4) În termen de două zile de la luarea deciziei, Biroul EMAS informează organizaţia în legătură cu decizia şi, în cazul unei decizii favorabile, înscrie ridicarea suspendării în Registrul EMAS.  +  Articolul 26 (1) Dacă organizaţia nu a transmis în termenul-limită documentele de justificare care să demonstreze înlăturarea neconformităţilor pentru care s-a decis suspendarea, Biroul EMAS înştiinţează organismul competent asupra acestui fapt. (2) Organismul competent, în baza avizului Comitetului EMAS, decide radierea înregistrării în EMAS, în termen de 5 zile de la data înştiinţării, iar Biroul EMAS informează în termen de 5 zile organizaţia asupra radierii înregistrării în EMAS. (3) Organizaţia căreia i s-a radiat înregistrarea în EMAS poate să solicite o nouă înregistrare în EMAS, în condiţiile respectării tuturor condiţiilor legale necesare obţinerii înregistrării în EMAS şi să reia procedura de înregistrare în EMAS de la etapa iniţială.  +  Secţiunea a 8-a Soluţionarea contestaţiilor  +  Articolul 27 (1) Împotriva deciziei organismului competent privind refuzul înregistrării în EMAS, a deciziei de suspendare sau de radiere a înregistrării în EMAS, organizaţia poate să depună contestaţie. (2) Contestaţia se motivează în scris şi se înaintează Biroului EMAS, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei. (3) În termen de 3 zile de la data depunerii contestaţiei, Biroul EMAS înştiinţează organismul competent şi Comitetul EMAS asupra depunerii acesteia.  +  Articolul 28 (1) La nivelul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului se constituie Comisia pentru contestaţii, care este alcătuită din 3 membri. (2) Componenţa nominală a Comisiei pentru contestaţii se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (3) Deciziile Comisiei pentru contestaţii se iau prin votul majorităţii membrilor săi.  +  Articolul 29 (1) În cazul în care Comisia pentru contestaţii respinge contestaţia, organismul competent, prin Biroul EMAS, informează contestatarul, în termen de 5 zile lucrătoare, asupra respingerii contestaţiei. (2) În cazul în care Comisia pentru contestaţii admite contestaţia, această decizie este finală şi obligatorie pentru toate părţile implicate şi presupune, după caz, acordarea înregistrării în EMAS, anularea suspendării, respectiv revocarea deciziei de radiere a înregistrării în EMAS. (3) Decizia privind soluţionarea contestaţiei se comunică de către Biroul EMAS contestatarului, în scris, în termen de 5 zile de la luarea deciziei.  +  Articolul 30În cazul în care organizaţia nu depune contestaţie în termenul prevăzut la art. 27 alin. (2) sau în cazul respingerii contestaţiei, în termen de 5 zile de la expirarea termenului, Biroul EMAS are obligaţia: a) să înscrie suspendarea sau radierea înregistrării în EMAS în Registrul EMAS; b) să dispună afişarea informaţiei privind suspendarea sau radierea înregistrării în EMAS a organizaţiei pe pagina web a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a agenţiei teritoriale pentru protecţia mediului în a cărei rază de competenţă se află organizaţia sau acea parte a organizaţiei.  +  Capitolul III Procesul privind înregistrarea colectivă unică în EMAS a organizaţiilor  +  Articolul 31 (1) În cazul în care o organizaţie are amplasamente aflate pe teritoriul României şi pe teritoriul unuia sau mai multor state membre, aceasta poate solicita organismului competent al statului membru pe teritoriul căruia se află sediul central sau centrul său de management înregistrarea colectivă unică în EMAS, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Regulament. (2) Pentru amplasamentele situate pe teritoriul României, organismul competent coordonează procesul privind înregistrarea colectivă unică în EMAS a organizaţiilor, inclusiv comunicarea cu organismele competente ale celorlalte state membre implicate în proces. (3) Procesul privind înregistrarea colectivă unică în EMAS a organizaţiilor se realizează în conformitate cu prevederile normelor europene aplicabile domeniului.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 32Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa 1 -------la procedură------------TARIFEpentru solicitarea de acordare de asistenţăşi de furnizare de informaţii
  Scopul lucrării sau al serviciului care se prestează Tipul lucrării sau al serviciului care se prestează Cuantumul în lei al tarifelor care se încasează*)
  Asistenţa tehnică şi furnizarea de informaţii privind cerinţele lega- le din domeniul protecţiei mediu- lui aplicabile organizaţiei Procesarea solicită- rii de acordare de asistenţă şi de furnizare de infor- maţii 300
  -------- Notă *) Tariful pentru solicitarea de acordare de asistenţă şi de furnizare de informaţii se achită în contul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.
   +  Anexa 2 -------la procedură------------     Nr. de înregistrare organizaţie: .......... Nr. înregistrare ANPM: .....    Data: ..................................... Data: ......................CERERE DE ÎNREGISTRARE/REÎNNOIREa înregistrării în EMAS- model -
  A. Date privind organizaţia pentru care se solicită înregistrarea în EMAS
  1. Denumirea organizaţiei
  Nr. de înregistrare la registrul comerţului
  Reprezentantul legal (numele şi datele de contact)
  Persoana de contact - responsabilul cu implementarea EMAS (numele şi datele de contact)
  Codul CAEN al activităţilor
  Categoria de activităţi se află sub incidenţa legislaţiei privind preveni- rea şi controlul integrat al poluării (se va marca corespunzător). Da Nu
  Situaţia reglementării din punctul de vedere al protecţiei mediului (se ata- şează o copie de pe actele de reglementare) Tipul actului Numărul actului
  Numărul de angajaţi
  2. Descrierea organizaţiei
  Descrierea activităţii organizaţiei pentru care se solicită înregistrarea în EMAS
  Numărul şi descrierea amplasamentelor organizaţiei
  Subcontractori
  B. Date privind amplasamentul pentru care se solicită înregistrarea în EMAS*)
  1. Denumirea amplasamentului
  Nr. de înregistrare la registrul comerţului
  Reprezentantul legal (numele şi datele de contact)
  Persoana de contact - responsabilul cu implementarea EMAS (numele şi datele de contact)
  Codul CAEN al activităţilor pe amplasament
  Categoria de activităţi se află sub incidenţa legislaţiei privind preveni- rea şi controlul integrat al poluării (se va marca corespunzător). Da Nu
  Situaţia reglementării din punctul de vedere al protecţiei mediului (se ata- şează o copie de pe actele de reglementare) Tipul actului Numărul actului
  Numărul de angajaţi
  2. Descrierea amplasamentului
  Descrierea activităţii amplasamentului pentru care se solicită înregistrare în EMAS (se ataşează o copie de pe organigrama şi de pe planul de situaţie al amplasamentului)
  Subcontractori
      Întocmit la data: .......................    Numele reprezentantului legal al organizaţiei: .................    Funcţia: .....................................    Semnătura: ...............................-------- Notă *) Se ataşează o copie de pe organigrama şi de pe planul de situaţie al amplasamentului.Se anexează o copie de pe certificatul de acreditare sau de autorizare al verificatorului de mediu.Reprezentantul legal al organizaţiei/amplasamentului îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor incluse în documentele de susţinere a cererii de înregistrare/reînnoire a înregistrării în EMAS.Secţiunea B se va completa pentru fiecare amplasament în parte. Dacă organizaţia este identică cu amplasamentul, secţiunea B nu se completează.------------