HOTĂRÂRE nr. 871 din 31 august 2011privind desfiinţarea Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. Dumitru Popescu" Timişoara şi reorganizarea Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 5 septembrie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă desfiinţarea Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. Dumitru Popescu" Timişoara, unitate sanitară publică cu paturi cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Timişoara, Bd. 16 Decembrie nr. 22-24, judeţul Timiş, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara. (2) Desfiinţarea spitalului prevăzut la alin. (1) se realizează prin reorganizarea acestuia în structuri fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, unitate sanitară publică cu paturi cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Timişoara, str. Hector nr. 1, judeţul Timiş, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara.  +  Articolul 2Structura organizatorică a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2), se aprobă prin act administrativ al conducătorului unităţii administrativ-teritoriale, cu avizul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3 (1) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara. (2) Personalul tehnico-economic-administrativ şi de întreţinere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, cu încadrarea în normativul de personal sau, după caz, se redistribuie la alte unităţi sanitare.  +  Articolul 4Patrimoniul Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. Dumitru Popescu" Timişoara, stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5La data expirării termenului prevăzut la art. 2 se abrogă nr. crt. 315 de la rubrica "Judeţul Timiş" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Ritli LadislauMinistrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 31 august 2011.Nr. 871.---------