ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 31 august 2011privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 2 septembrie 2011  În baza asumării de către România a unor obligaţii în cadrul tratatului de aderare la Uniunea Europeană, dar şi în cadrul unor acorduri cu organisme internaţionale, s-a stabilit eliminarea treptată a compensărilor acordate din bugetul de stat pentru producerea energiei termice, perioada de graţie avută la dispoziţie fiind destinată retehnologizărilor şi modernizărilor la unităţile de producere a energiei termice.Eliminarea compensărilor de la bugetul de stat va conduce la o majorare a preţului energiei termice furnizate populaţiei şi deci la o cheltuială mai mare din partea bugetelor familiilor.Această situaţie impune luarea unor măsuri de protecţie a populaţiei vulnerabile într-un termen cât mai scurt posibil, pentru a se realiza toate măsurile administrative premergătoare sezonului rece 1 noiembrie 2011-31 martie 2012.Luând în considerare faptul că elementele sus-menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri urgente pe calea ordonanţei de urgenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Modalităţi de facturare a energiei termice  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop reglementarea acordării unor măsuri de protecţie socială a populaţiei reprezentate de ajutoare lunare pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile aferente încălzirii locuinţei în perioada sezonului rece, precum şi a modului de facturare şi plată a energiei termice.  +  Articolul 2 (1) Modul de facturare şi de plată a contravalorii energiei termice consumate pentru încălzire de către asociaţiile de proprietari/locatari sau persoanele fizice, care sunt titulari de contracte de furnizare a energiei termice/convenţii individuale, poate fi: a) facturarea şi plata pe baza consumului lunar efectiv; b) facturarea pe baza consumului lunar efectiv şi plata în tranşe procentuale pe o perioadă de referinţă cu durata de 12 luni. (2) Modalitatea de plată conform alin. (1) lit. b), termenul scadent, precum şi stabilirea perioadei de referinţă se aprobă prin hotărâre a consiliului local, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Pentru familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat şi care beneficiază de ajutoare, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, facturarea şi plata consumului de energie termică se fac doar pe baza consumului efectiv, conform alin. (1) lit. a).  +  Articolul 3 (1) La solicitarea scrisă a titularilor de contract de furnizare a energiei termice/convenţie individuală, furnizorii de energie termică aplică modul de plată a contravalorii energiei termice în tranşe procentuale, valabil pe durata unei perioade de referinţă în baza unui act adiţional la contractul de furnizare/convenţiei individuale. (2) Opţiunea titularilor de contract de furnizare a energiei termice/convenţie individuală asupra modului de plată a contravalorii energiei termice în tranşe procentuale se comunică furnizorilor cu cel mult 30 de zile înaintea începerii perioadei de referinţă.  +  Articolul 4Furnizorii de energie termică au obligaţia să accepte, la solicitarea titularilor de contract de furnizare a energiei termice/convenţie individuală, facturarea în condiţiile prevederilor art. 2.  +  Articolul 5Titularii de contract de furnizare a energiei termice/convenţie individuală sunt obligaţi să achite facturile în termenul de scadenţă de 15 zile de la data primirii facturilor în situaţia prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a), respectiv în termen de 15 zile de la termenele înscrise pe factură în situaţia prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. b). Data emiterii facturii şi termenele de scadenţă se înscriu pe factură. Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere, conform prevederilor art. 42 alin. (10) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Ajutoare pentru încălzirea locuinţei  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 6În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează: a) consumator vulnerabil - persoana singură/familia care nu îşi poate asigura menţinerea locuinţei în condiţii adecvate de temperatură, respectiv 21°C şi ale cărei venituri sunt situate în limitele prevăzute la art. 7 alin. (1); b) consumul mediu lunar - cantitatea de energie termică, măsurată în gigacalorii, necesară încălzirii locuinţei în condiţiile prevăzute la lit. a), stabilită pentru familie şi persoana singură, pe tip de apartament/locuinţă, în funcţie de zona de temperatură, conform anexei nr. 1; c) zona de temperatură - gruparea judeţelor în funcţie de temperaturile medii multianuale înregistrate, conform anexei nr. 2; d) familie - soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă şi/sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei; e) persoană singură - persoana care a împlinit vârsta de 16 ani, locuieşte şi se gospodăreşte singură; f) locuinţă de domiciliu sau de reşedinţă - locuinţa situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei; g) sezon rece - perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent şi data de 31 martie a anului următor. Perioada sezonului rece poate fi prelungită la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu avizul Autorităţii Naţionale de Meteorologie. Condiţiile în care se prelungeşte perioada sezonului rece, perioada de prelungire, precum şi procedura de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în această perioadă se aprobă prin hotărâre a Guvernului; h) ajutor pentru încălzirea locuinţei - măsură de sprijin destinată consumatorilor vulnerabili cu venituri situate până la un prag stabilit de lege şi care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei. Ajutorul se acordă pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat, gaze naturale şi lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri; i) titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei - reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauze de întreţinere, titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani; j) beneficiarul ajutorului - familia sau persoana singură, definite conform lit. d) şi e).  +  Secţiunea a 2-a Condiţiile de acordare şi cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei  +  Articolul 7 (1) Consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei acordat din bugetul de stat, denumit în continuare ajutor pentru energie termică, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure. (2) Pentru sprijinirea populaţiei în perioada sezonului rece, autorităţile administraţiei publice locale pot stabili, prin hotărâre a consiliului local, măsuri de protecţie socială din bugetele locale, după cum urmează: a) subvenţii lunare pentru acoperirea diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei; b) ajutoare lunare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, în completarea celor acordate de la bugetul de stat; c) atât subvenţii lunare prevăzute la lit. a), cât şi ajutoare lunare prevăzute la lit. b).  +  Articolul 8 (1) Ajutoarele pentru energie termică prevăzute la art. 7 se acordă prin compensarea procentuală aplicată la contravaloarea energiei termice consumate lunar de consumatorul vulnerabil, denumită în continuare factură pentru energie termică, în limita consumului mediu lunar definit la art. 6 lit. b) şi prevăzut în anexa nr. 1. (2) În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală prevăzută la alin. (1) se acordă din bugetul de stat, după cum urmează: a) în proporţie de 90%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 155 lei; b) în proporţie de 80%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 155,1 lei şi 210 lei; c) în proporţie de 70%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 210,1 lei şi 260 lei; d) în proporţie de 60%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 260,1 lei şi 310 lei; e) în proporţie de 50%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 310,1 lei şi 355 lei; f) în proporţie de 40%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 355,1 lei şi 425 lei; g) în proporţie de 30%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 425,1 lei şi 480 lei. h) în proporţie de 20%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 480,1 lei şi 540 lei. i) în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei. j) în proporţie de 5%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 615,1 lei şi 786 lei. (3) Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 786,1 lei şi 1.082 lei compensarea procentuală prevăzută la alin. (1) este de 10%. (4) Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează în limitele prevăzute la alin. (2) compensarea procentuală este mai mare cu 10% faţă de proporţiile stabilite pentru familie. (5) Pentru familiile şi persoanele singure prevăzute la alin. (2) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, compensarea procentuală se acordă în proporţie de 100%. (6) În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală prevăzută la alin. (1) se acordă din bugetul local cu titlu de ajutor conform art. 7 alin. (2) lit. b) şi c), după cum urmează: a) până la 7%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 155 lei; b) până la 14%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 155,1 lei şi 210 lei; c) până la 20%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 210,1 lei şi 260 lei; d) până la 27%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 260,1 lei şi 310 lei; e) până la 33%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 310,1 lei şi 355 lei; f) până la 40%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 355,1 lei şi 425 lei; g) până la 46%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 425,1 lei şi 480 lei; h) până la 53%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 480,1 lei şi 540 lei; i) până la 59%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei; j) până la 61%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 615,1 lei şi 786 lei; k) până la 63%, în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 786,1 lei şi 1.082 lei. (7) În oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2), autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să acorde un sprijin cumulat care să reprezinte cel puţin 10% din maximul compensării prevăzute la alin. (6). (8) În funcţie de resursele proprii, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba, prin hotărâre a consiliului local, ajutoare pentru energie termică peste tranşele şi procentele prevăzute la alin. (6). (9) În situaţia în care consumul din factura pentru energie termică depăşeşte consumul mediu lunar calculat în condiţiile art. 6 lit. b), compensarea procentuală prevăzută la art. 8 alin. (2)-(8) se va aplica la contravaloarea energiei termice pentru un consum mediu lunar.  +  Articolul 9 (1) Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, denumit în continuare ajutor pentru gaze naturale, după cum urmează: a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 155 lei li se acordă o sumă de 262 lei; b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă o sumă de 162 lei; c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă o sumă de 137 lei; d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă o sumă de 112 lei; e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă o sumă de 87 lei; f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă o sumă de 62 lei; g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 44 lei; h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 31 lei; i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 19 lei. (2) În funcţie de resursele proprii, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba, prin hotărâre a consiliului local, ajutoare pentru gaze naturale peste tranşele şi cuantumurile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 10Ajutorul pentru gaze naturale se acordă în cuantumurile stabilite la art. 9, dar nu mai mult decât contravaloarea cantităţii de gaze naturale consumate în perioada sezonului rece.  +  Articolul 11 (1) Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, denumit în continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri, după cum urmează: a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 54 lei; b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 48 lei; c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 44 lei; d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 39 lei; e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă o sumă de 34 lei; f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă o sumă de 30 lei; g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 26 lei; h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 20 lei; i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 16 lei. (2) Pentru familiile şi persoanele singure prevăzute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 58 lei. (3) În funcţie de resursele proprii, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba, prin hotărâre a consiliului local, ajutoare pentru combustibili solizi sau petrolieri peste tranşele şi cuantumurile prevăzute la alin. (1) şi (2).  +  Articolul 12 (1) Beneficiază de drepturile prevăzute la art. 8, 9 şi 11 familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, precum şi cetăţeni străini ori apatrizi cu domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, stabilită în condiţiile legislaţiei române. (2) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure prevăzute la alin. (1) numai pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestora. (3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă nu se consideră locuinţă instituţiile de asistenţă socială sau alte aşezăminte cu caracter social, inclusiv cele înfiinţate şi administrate de cultele religioase cu scop monahal.  +  Articolul 13 (1) Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, nivelul compensării procentuale, precum şi cuantumul ajutorului pentru gaze naturale şi combustibili solizi sau petrolieri se poate actualiza anual şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (2) Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, nu se iau în calcul la stabilirea drepturilor de ajutor social în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ori a obligaţiilor legale de întreţinere şi nu pot fi urmărite silit decât pentru recuperarea sumelor acordate cu titlu nejustificat.  +  Secţiunea a 3-a Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei  +  Articolul 14 (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art. 8, 9 şi 11 alin. (1), se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. (2) Formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere se completează potrivit modelului stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formularul prevăzut la alin. (2).  +  Articolul 15 (1) Pentru energie termică şi gaze naturale, formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt transmise de către primării furnizorilor, până la data de 15 septembrie a fiecărui an. (2) Furnizorii prevăzuţi la alin. (1) transmit formularele titularilor de contract, respectiv consumatorilor individuali şi asociaţiilor de proprietari/locatari, până la data de 25 septembrie a fiecărui an. (3) Pentru combustibili solizi sau petrolieri, formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către primării. (4) Solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei poate intră în posesia formularului de cerere şi declaraţie pe propria răspundere care se publică pe site-ul autorităţii administraţiei publice locale sau, după caz, al agenţiei pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie teritorială.  +  Articolul 16Familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 8, 9 şi 11 alin. (1) depun, individual, prin asociaţiile de proprietari/locatari sau prin furnizorii de energie termică, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere la primăria comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă, până la data de 15 octombrie a fiecărui an.  +  Articolul 17 (1) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se realizează în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, prin dispoziţie a primarului, care se emite o singură dată pentru toată perioada de acordare a ajutorului. Dispoziţiile pot fi emise fie individual, fie colectiv, caz în care vor fi aduse la cunoştinţa solicitanţilor individual. (2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) se comunică până la data de 15 noiembrie titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin asociaţiile de proprietari/locatari. (3) În termenul prevăzut la alin. (2) primarii vor transmite furnizorilor de energie termică în sistem centralizat, de gaze naturale şi asociaţiilor de proprietari/locatari, precum şi agenţiilor teritoriale situaţia centralizatoare privind titularii ajutoarelor, venitul net lunar pe membru de familie şi valoarea ajutorului calculată în condiţiile art. 8, 9 şi art. 11 alin. (1), atât în scris, cât şi în format electronic. (4) Dispoziţiile primarului conţin numele şi prenumele titularului, cuantumul ajutorului acordat în condiţiile art. 8, 9 şi art. 11 alin. (1), perioada de acordare a acestuia, iar în cazul beneficiarilor care utilizează lemne, cărbuni, combustibili petrolieri şi data efectuării plăţii acestuia. (5) Pentru solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului, în termenul prevăzut la alin. (2) primarii vor comunică acestora dispoziţia motivată privind respingerea cererii. (6) În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 8, 9 şi art. 11 alin. (1) pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face, prin dispoziţie a primarului, după cum urmează: a) începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective; b) începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a); c) începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea. (7) Dispoziţia primarului prevăzută la alin. (6) se comunică titularului în termen de 5 zile de la emitere, prevederile alin. (3) şi (4) aplicându-se corespunzător.  +  Articolul 18 (1) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia ajutorului social prevăzut de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, aceasta nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei. (3) Lista prevăzută la alin. (2) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 19 (1) Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării. (2) Comunicarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se va face prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere, individual sau prin asociaţiile de proprietari/locatari. (3) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1), primarii vor emite noi dispoziţii, cu privire la modificarea valorii ajutorului calculat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, prevăzute la alin. (3), se fac începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările. (5) Primarii vor comunică titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei dispoziţiile prevăzute la alin. (3), în termen de 5 zile de la data emiterii, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin intermediul asociaţiilor de proprietari/locatari. (6) În termenul prevăzut la alin. (5) primarii vor transmite furnizorilor, asociaţiilor de proprietari/locatari, precum şi agenţiilor teritoriale situaţia privind modificările prevăzute la alin. (3) sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor, atât în scris, cât şi în format electronic.  +  Articolul 20 (1) Lunar, până cel târziu la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de energie termică ori de gaze naturale împreună cu reprezentantul asociaţiei de proprietari/locatari, după caz, stabilesc consumul general de energie termică sau de gaze naturale. (2) La stabilirea consumului general, persoanele prevăzute la alin. (1) încheie un proces-verbal constatator al cărui model se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal constatator, asociaţia de proprietari/locatari defalcă consumul general pe consumatori individuali. (4) Până la data de 5 a fiecărei luni, asociaţia de proprietari/locatari transmite furnizorilor prevăzuţi la alin. (1) situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei. (5) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică furnizorilor cu un număr de peste 1.000 de clienţi, precum şi în situaţia existenţei de repartitoare de încălzire, în cazul energiei termice, sau în situaţiile în care reglementările legale în domeniul energiei termice ori gazelor naturale dispun în alt fel.  +  Articolul 21 (1) Pe baza situaţiilor centralizatoare prevăzute la art. 17 alin. (3) şi la art. 20 alin. (4), respectiv a consumului efectiv înregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, până la data de 10 a fiecărei luni, furnizorii de energie termică calculează cuantumul efectiv al ajutorului pentru energie termică, cu respectarea prevederilor art. 8. (2) În cazul asociaţiilor de proprietari/locatari, furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar factura reprezentând consumul general de energie termică la nivel de asociaţie, precum şi suma totală a ajutoarelor efective calculate potrivit alin. (1), în termen de maximum două zile de la realizarea calculului. (3) Factura prevăzută la alin. (2) este însoţită de situaţia detaliată cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru energie termică şi cuantumul efectiv al acestuia, defalcat pe surse de finanţare, respectiv din bugetul de stat şi din bugetul local, în condiţiile art. 8, precum şi suma individuală de plată. (4) În cazul consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale, furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar, în termenul prevăzut la alin. (2), facturile reprezentând consumul de energie termică ce vor conţine cuantumul efectiv al acestuia, defalcat pe surse de finanţare, respectiv din bugetul de stat şi din bugetul local, în condiţiile art. 8, precum şi suma individuală de plată. (5) Pe baza situaţiei prevăzute la alin. (3) şi a facturilor prevăzute la alin. (4), furnizorii de energie termică elaborează borderoul centralizator care se transmite primarului pentru certificare şi constituie document de plată care, după certificare, se transmite agenţiilor teritoriale în vederea decontării. (6) Modelul borderoului prevăzut la alin. (5) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 22 (1) Lunar, în termen de 10 zile de la primirea facturii, asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia de a defalca cheltuielile privind energia termică pe consumatori individuali, ţinând cont de ajutorul pentru încălzirea locuinţei stabilit în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În cazul asociaţiilor de proprietari/locatari care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, defalcarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se evidenţiază într-un borderou care se transmite furnizorului în termen de maximum două zile de la întocmire. (3) Asociaţia de proprietari/locatari are obligaţia de a evidenţia lunar ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în tabelul cu cheltuielile de întreţinere.  +  Articolul 23 (1) Pe baza situaţiilor centralizatoare prevăzute la art. 17 alin. (3) şi la art. 20 alin. (4), respectiv a consumului efectiv înregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, lunar, furnizorii de gaze naturale calculează cuantumul efectiv al ajutorului pentru gaze naturale, cu respectarea prevederilor art. 10. (2) În cazul asociaţiilor de proprietari/locatari titulare de contracte de furnizare a gazelor naturale, furnizorii transmit factura reprezentând valoarea consumului general de gaze naturale la nivelul asociaţiei de proprietari/locatari şi, după caz, suma de plată, calculată ca diferenţă între valoarea consumului general şi suma totală a ajutoarelor efective calculate potrivit alin. (1), în termen de maximum două zile de la realizarea calculului. (3) Factura prevăzută la alin. (2) este însoţită de situaţia detaliată cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale şi cuantumul efectiv al acestuia defalcat pe surse de finanţare, respectiv din bugetul de stat şi din bugetul local, precum şi suma individuală de plată ce va fi suportată de beneficiar ca diferenţă dintre contravaloarea consumului înregistrat conform art. 20 alin. (4) şi ajutorul efectiv. (4) În cazul consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale, furnizorii de gaze naturale transmit lunar facturile reprezentând consumul de gaze naturale care vor conţine, defalcat, ajutorul pentru gaze naturale acordat în condiţiile art. 9, precum şi suma individuală de plată stabilită ca diferenţă între contravaloarea consumului şi ajutorul efectiv calculat în condiţiile alin. (1). (5) Pe baza situaţiei prevăzute la alin. (3) şi a facturilor prevăzute la alin. (4), furnizorii de gaze naturale elaborează borderoul centralizator care se transmite primarului pentru certificare şi constituie document de plată care, după certificare, se transmite agenţiilor teritoriale în vederea decontării. (6) Modelul borderoului prevăzut la alin. (5) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 24 (1) Lunar, în termenul stabilit prin contract, după primirea facturii, asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia de a defalca cheltuielile privind gazele naturale pe consumatori individuali, ţinând cont de ajutorul pentru încălzirea locuinţei stabilit în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Defalcarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se evidenţiază într-un borderou care se transmite furnizorului în termen de maximum două zile de la întocmire. (3) Asociaţia de proprietari/locatari are obligaţia de a evidenţia lunar ajutorul pentru gaze naturale în tabelul cu cheltuielile de întreţinere.  +  Articolul 25 (1) Pentru ajutoarele pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzute la art. 11 alin. (2), până la data de 15 septembrie a fiecărui an, primarii au obligaţia să întocmească lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pe baza documentaţiei depuse la stabilirea ajutorului social. (2) Pe baza listei prevăzute la alin. (1), primarii emit dispoziţiile privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri, pe care le transmit titularilor de ajutor social până la data de 30 septembrie a fiecărui an. (3) Dreptul la ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzut la art. 11 alin. (2) se stabileşte o singură dată pentru toată perioada sezonului rece. (4) Plata ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri, prevăzut la art. 11 alin. (2), se efectuează o singură dată, până la data de 31 octombrie a fiecărui an, pentru toată perioada sezonului rece. (5) Data plăţii ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri şi modalitatea de plată a acestuia se stabilesc de către primar, prin dispoziţie care se aduce la cunoştinţa titularilor. (6) Pentru familiile şi persoanele singure cărora le încetează dreptul la ajutor social după efectuarea plăţii ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri, dreptul la acesta din urmă încetează în luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii. (7) Pentru familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social după data prevăzută la alin. (4), ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzut la art. 11 alin. (2) se acordă începând cu luna în care s-a stabilit dreptul la ajutor social. (8) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, stabilit în condiţiile alin. (7), pentru perioada rămasă până la sfârşitul sezonului rece, se efectuează o singură dată, în luna în care s-a stabilit dreptul.  +  Secţiunea a 4-a Finanţarea şi plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei  +  Articolul 26 (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art. 8 alin. (2)-(5) şi art. 9 alin. (1), se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. (2) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art. 11 alin. (1), se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. (3) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art. 11 alin. (2), se asigură din bugetele locale, inclusiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. (4) Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei prevăzute la art. 8 alin. (6)-(8), art. 9 alin. (2) şi art. 11 alin. (3) se asigură din bugetele locale. (5) Cheltuielile administrative privind stabilirea, modificarea sau încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, precum şi pentru tipărirea formularului de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia se asigură din bugetele locale.  +  Articolul 27 (1) Decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art. 8 alin. (2)-(5), art. 9 alin. (1) şi art. 11 alin. (1) se realizează lunar de către agenţiile teritoriale, pe baza borderoului centralizator prevăzut la art. 21 alin. (5) şi art. 23 alin. (5) şi a situaţiei centralizatoare prevăzute la art. 17 alin. (3) şi (7), în cazul ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri. (2) În vederea plăţii ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri în condiţiile alin. (1), primarii transmit lunar agenţiilor teritoriale situaţia centralizatoare prevăzută la art. 17 alin. (3) actualizată conform prevederilor art. 17 alin. (7).  +  Articolul 28Sumele reprezentând cheltuielile pentru încălzirea locuinţei, aferente consumului de energie termică sau de gaze naturale, plătite direct de consumatorii titulari de contract de furnizare a energiei termice/convenţie individuală, respectiv contract de furnizare a gazelor naturale, precum şi ajutoarele pentru încălzirea locuinţei achitate de agenţiile teritoriale ori de autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se vor colecta în conturile tip ESCROW, deschise la bănci de către distribuitorii şi producătorii de energie termică sau de gaze naturale.  +  Secţiunea a 5-a Verificare şi monitorizare  +  Articolul 29 (1) Borderoul centralizator prevăzut la art. 21 alin. (5) şi art. 23 alin. (5), precum şi situaţia centralizatoare prevăzută la art. 17 alin. (3) se transmit agenţiilor teritoriale şi în format electronic, în termenele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), agenţiile teritoriale elaborează baza de date cu beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei şi sumele acordate.  +  Articolul 30 (1) Primarii au obligaţia de a efectua lunar, până la începutul sezonului rece următor, la solicitarea agenţiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia pentru cel puţin 60% dintre beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei. (2) Familiile sau persoanele singure pentru care urmează să se efectueze anchetele sociale se comunică de agenţiile teritoriale din baza de date constituită în condiţiile art. 29 alin. (2). (3) Anchetele sociale pot fi efectuate şi la sesizarea unor terţi, persoane fizice ori juridice, peste procentul prevăzut la alin. (1). (4) În situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale sau în urma anchetelor sociale efectuate prin sondaj se constată că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deţinute, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii, prin dispoziţie a primarului, care constituie titlu executoriu. (5) Sumele prevăzute la alin. (4) se recuperează de către serviciile de specialitate ale primăriei de la beneficiar în termen de maximum 3 luni, se transferă agenţiei teritoriale şi se fac venituri la bugetul de stat. (6) În situaţia prevăzută la alin. (4), dacă se constată că fapta titularului constituie infracţiune, primarul are obligaţia să sesizeze organul de urmărire penală.  +  Articolul 31 (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale monitorizează şi controlează prin personalul împuternicit şi prin instituţiile abilitate din subordine aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei. (2) La solicitarea agenţiilor teritoriale, primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termică şi gaze naturale, precum şi celelalte instituţii implicate au obligaţia de a furniza date şi informaţii cu privire la aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termică şi gaze naturale, precum şi celelalte instituţii implicate au obligaţia de a pune la dispoziţia organelor de control ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale documentele care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei. (4) Organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pot efectua în caz de autosesizare sau la solicitarea unor terţi anchete sociale ori verificări la domiciliul beneficiarilor, precum şi verificări privind veridicitatea informaţiilor din anchetele sociale efectuate de primari prin investigaţii la domiciliul beneficiarilor.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 32Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal.  +  Articolul 33 (1) Nerespectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, nerespectarea de către primar a dispoziţiilor prevăzute la art. 8 alin. (7), art. 15 alin. (1), art. 17, art. 18 alin. (1) şi (2), art. 19 alin. (3)-(6), art. 25, art. 27 alin. (2), art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (3); b) cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, neîntocmirea de către personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale a documentaţiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispoziţie, precum şi nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, înainte de împlinirea termenelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; c) cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 2, art. 15 alin. (2), art. 20 alin. (1) şi (2), art. 21 alin. (1)-(5) şi art. 23 alin. (1)-(5); d) cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, nerespectarea de către asociaţia de proprietari/locatari a dispoziţiilor art. 20 alin. (1)-(4), art. 22 alin. (3) şi art. 24 alin. (3); e) cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei în situaţia în care titularul nu a respectat prevederile art. 14 alin. (3). (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către: a) organele cu atribuţii de control ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1); b) primar, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e). (3) În situaţia în care aplicarea sancţiunilor prevăzute în comun se realizează de către unul dintre organele de control prevăzute la alin. (2), la verificarea efectuată de celălalt organ de control, în raportul de inspecţie sau de control se va consemna acest fapt şi nu vor fi aplicate din nou sancţiunile prevăzute la alin. (1). (4) Nerespectarea prevederilor art. 28 constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (4) se fac de către organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 34 (1) Prevederile referitoare la contravenţii prevăzute la art. 33 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 33, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 35Dispoziţiile primarului privind acordarea, respingerea, modificarea sau încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 36Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 37La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 38În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 39Pentru sezonul rece 1 noiembrie 2011-31 martie 2012, termenele prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2), art. 16, art. 17 alin. (2) şi art. 25 alin. (1), (2) şi (4) se decalează cu până la maximum 10 zile lucrătoare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Laurenţiu Sebastian LăzăroiuMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 31 august 2011.Nr. 70.  +  Anexa 1 Consum mediu lunar de energie termică┌───────────────────────────────────────────────────────────┐│ CONSUM MEDIU ZONA RECE │├─────────────┬────────┬─────────┬──────┬─────────┬─────────┤│Tip locuinţă/│ │ │ │ │ ││consum lunar │ │ │ │ │ ││ Gcal │Ianuarie│Februarie│Martie│Noiembrie│Decembrie│├─────────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤│ 1 cameră │ 1,01 │ 0,84 │ 0,74 │ 0,82 │ 0,91 │├─────────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤│ 2 camere │ 1,49 │ 1,30 │ 1,16 │ 1,31 │ 1,49 │├─────────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤│ 3 camere │ 1,94 │ 1,70 │ 1,52 │ 1,70 │ 1,94 │├─────────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤│ > 4 camere │ 2,70 │ 2,27 │ 2,11 │ 2,37 │ 2,70 │└─────────────┴────────┴─────────┴──────┴─────────┴─────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────┐│ CONSUM MEDIU ZONA TEMPERATĂ │├─────────────┬────────┬─────────┬──────┬─────────┬─────────┤│Tip locuinţă/│ │ │ │ │ ││consum lunar │ │ │ │ │ ││ Gcal │Ianuarie│Februarie│Martie│Noiembrie│Decembrie│├─────────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤│ 1 cameră │ 0,91 │ 0,76 │ 0,67 │ 0,75 │ 0,82 │├─────────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤│ 2 camere │ 1,36 │ 1,18 │ 1,06 │ 1,19 │ 1,36 │├─────────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤│ 3 camere │ 1,76 │ 1,55 │ 1,38 │ 1,55 │ 1,76 │├─────────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤│ > 4 camere │ 2,45 │ 2,07 │ 1,92 │ 2,15 │ 2,45 │└─────────────┴────────┴─────────┴──────┴─────────┴─────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────┐│ CONSUM MEDIU ZONA CALDĂ │├─────────────┬────────┬─────────┬──────┬─────────┬─────────┤│Tip locuinţă/│ │ │ │ │ ││consum lunar │ │ │ │ │ ││ Gcal │Ianuarie│Februarie│Martie│Noiembrie│Decembrie│├─────────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤│ 1 cameră │ 0,82 │ 0,68 │ 0,61 │ 0,67 │ 0,74 │├─────────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤│ 2 camere │ 1,22 │ 1,06 │ 0,95 │ 1,07 │ 1,22 │├─────────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤│ 3 camere │ 1,59 │ 1,39 │ 1,24 │ 1,39 │ 1,58 │├─────────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤│ > 4 camere │ 2,21 │ 1,86 │ 1,73 │ 1,94 │ 2,21 │└─────────────┴────────┴─────────┴──────┴─────────┴─────────┘  +  Anexa 2 Repartizarea judeţelor pe zone de temperatură
  Zone Nr. Judeţul
  Zona rece 1. Harghita
  2. Suceava
  3. Covasna
  4. Braşov
  5. Bistriţa-Năsăud
  6. Bacău
  7. Botoşani
  8. Cluj
  9. Vaslui
  10. Neamţ
  11. Mureş
  12. Sibiu
  13. Hunedoara
  14. Iaşi
  15. Alba
  Zona temperată 16. Vrancea
  17. Satu Mare
  18. Dâmboviţa
  19. Argeş
  20. Ialomiţa
  21. Sălaj
  22. Dolj
  23. Maramureş
  24. Galaţi
  25. Prahova
  26. Brăila
  27. Buzău
  28. Olt
  29. Bihor
  30. Teleorman
  31. Ilfov
  32. Gorj
  Zona caldă 33. Giurgiu
  34. Tulcea
  35. Vâlcea
  36. Arad
  37. Caraş-Severin
  38. Bucureşti
  39. Călăraşi
  40. Timiş
  41. Mehedinţi
  42. Constanţa
  -------