HOTĂRÎRE nr. 1222 din 26 noiembrie 1990privind regimul impozitelor şi taxelor aplicabile reprezentantelor din România ale societăţilor comerciale sau organizaţiilor economice străine, precum şi drepturile şi obligaţiile legate de salarizarea personalului român
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 26 noiembrie 1990  Guvernul României hotărăşte:  +  Capitolul 1 Impozitele şi taxele datorate de către reprezentantele din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine  +  Articolul 1 (1) Reprezentantele din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine pentru a-şi putea desfăşura activitatea sînt obligate să solicite Ministerului Comerţului şi Turismului eliberarea autorizaţiei de funcţionare. Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare vor face dovada ca au depus, în devize convertibile, suma de 1.200 dolari S.U.A., reprezentind taxa de timbru aferentă cererii şi eliberării autorizaţiei respective. (2) Taxa prevăzută la alin. (1) este aferentă unui an calendaristic. Eliberarea de autorizaţii pe o perioadă mai mare de un an se poate face numai cu perceperea taxei prevăzute la alin. (1), proporţional cu numărul de ani prevăzuţi în cererea de autorizare. (3) Dacă în cererea de eliberare a autorizaţiei de funcţionare, reprezentantele societăţilor comerciale sau organizaţiilor economice străine solicita să efectueze sau sa intermedieze activităţi de comerţ exterior şi pentru alte firme străine, taxa prevăzută la alin. (1) se majorează cu 10% pentru fiecare din aceste firme. (4) În cazul autorizaţiilor de funcţionare eliberate în cursul anului, pentru perioada pînă la 31 decembrie al acelui an, se percepe partea din taxa anuală prevăzută la alin. (1) corespunzătoare trimestrelor rămase pînă la finele anului, inclusiv trimestrul în curs. (5) Respingerea cererii de autorizare sau renunţarea la autorizare înainte de aprobarea eliberării acesteia da dreptul la restituirea a 80% din taxa prevăzută la alin. (1). Renunţarea la autorizaţia aprobată, precum şi retragerea acesteia, nu dau dreptul la restituirea taxei prevăzute la alin. (1). (6) Cererile pentru reînnoirea autorizaţiilor, precum şi reînnoirea autorizaţiilor sînt supuse taxei prevăzute la alin. (1) în aceleaşi condiţii.  +  Articolul 2 (1) Reprezentantele în România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine se supun impozitului pe venit, conform anexei nr. 1. (2) Venitul impozabil se determina prin scăderea din comisioanele primite de la societăţile comerciale şi organizaţiile economice străine pe care le reprezintă a cheltuielilor efectuate pentru exercitarea activităţii (salarii, chirii, iluminat, telex, telefon, materiale de întreţinere şi altele), dovedite cu acte justificative. (3) Impozitul calculat pe venitul stabilit potrivit alin. (2) nu poate fi mai mic decît impozitul aferent veniturilor stabilite prin anexa nr. 2.  +  Articolul 3Stabilirea venitului impozabil se face pe baza declaraţiilor de impunere, depuse la organele financiare pe raza cărora îşi au sediul reprezentantele societăţilor comerciale sau organizaţiilor economice străine, în termen de 15 zile de la eliberarea autorizaţiei de funcţionare şi apoi anual, în cursul lunii ianuarie, precum şi a evidentelor privind veniturile, cheltuielile şi persoanele angajate de reprezentantele societăţilor comerciale sau organizaţiilor economice străine.  +  Articolul 4La începutul fiecărui an impozitul se stabileşte provizoriu asupra venitului impozabil declarat, care nu va fi mai mic decît impozitul definitiv al anului precedent. În luna ianuarie a anului următor şi la încetarea activităţii impozitul se definitiveaza.  +  Articolul 5 (1) Impozitul calculat conform art. 4 sau diferenţele de impozit stabilite în plus de organele financiare se plătesc la termenele prevăzute de reglementările legale în vigoare. (2) Pentru depăşirea termenelor de plată se datorează majorări de întîrziere, calculate la sumele neachitate în termen, de 2% pentru fiecare luna sau fracţiune de luna de întîrziere, dar nu mai mult decît impozitul neachitat la termen.  +  Articolul 6Reprezentantele sînt obligate sa ţină evidentele prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 7Impozitul pe salariile personalului format din cetăţeni străini şi cetăţeni români se calculează pe baza cotelor prevăzute la anexa nr. 3.  +  Articolul 8 (1) Prevederile din prezenta hotărîre referitoare la impozite şi taxe se completează cu cele prevăzute de legislaţia fiscală în vigoare, în măsura în care nu contravin acestora. (2) Declararea venitului impozabil, stabilirea, comunicarea şi încasarea impozitului datorat, modalitatea de soluţionare a contestaţiilor şi cererilor cu privire la revizuirea impozitului şi alte norme procedurale cuprinse în reglementările din România, referitoare la impunerea veniturilor persoanelor fizice şi juridice, precum şi la calcularea taxelor şi plata acestora, sînt aplicabile şi reprezentantelor societăţilor comerciale sau organizaţiilor economice străine.  +  Articolul 9 (1) Nedeclararea totală sau în parte a veniturilor realizate de reprezentantele din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 1.000 la 10.000 lei. (2) Contravenţiile stabilite prin H.C.M. nr. 68/1970, săvîrşite de salariaţii reprezentantelor din România ale societăţilor comerciale sau organizaţiilor economice străine, se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei. (3) Amenzile contravenţionale aplicate conform alin. (1) şi (2) de mai sus nu sînt supuse prevederilor Legii nr. 32/1968 în ceea ce priveşte reducerea la 50% din minim.  +  Articolul 10 (1) Impozitele, taxele şi eventualele amenzi fiscale datorate se achită în lei proveniţi din schimb valutar la cursul în vigoare la data plăţii. (2) Dovada plăţii impozitelor şi taxelor datorate se face cu documentul emis de unitatea bancară la care reprezentanta are deschis contul în valută. În acest document se va menţiona şi contul în care banca virează contravaloarea în lei a valutei.  +  Capitolul 2 Drepturile şi obligaţiile salariaţilor  +  Articolul 11 (1) Angajarea personalului la reprezentantele din România ale societăţilor comerciale sau organizaţiilor economice străine se face, potrivit legii, numai pe bază de contract individual de muncă, prin care se stabilesc principalele drepturi şi obligaţii ale părţilor. (2) Contractul se încheie pe durata determinata sau nedeterminată şi se înregistrează la Oficiul muncii. (3) Oficiul muncii va urmări ca prin contractele de muncă astfel încheiate salariile în valută, precum şi celelalte drepturi cuvenite, să fie stabilite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 12Pe lîngă salariile în valută prevăzute în contracte, reprezentantele societăţilor comerciale sau organizaţiilor economice străine plătesc în valută şi contribuţia la asigurările sociale pentru cetăţenii români sau străini cu domiciliul în România, în cuantum de 25%, calculată asupra cîştigului brut realizat în valută de către aceştia.  +  Articolul 13Contribuţia pentru pensia suplimentară, drepturile de pensii şi asigurări sociale se calculează la salariile primite de angajaţi echivalente în lei, după scăderea impozitului şi sumelor destinate fondului pentru perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului.  +  Articolul 14 (1) Din echivalentul în lei al sumelor în valută reprezentind cîştigurile şi alte drepturi de personal, din care s-a scăzut impozitul aferent acestora, o parte, calculată potrivit anexei nr. 4, se vărsa la fondul pentru perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului în concordanta cu cerinţele economiei de piaţa, precum şi pentru extinderea relaţiilor economice internaţionale, constituit la Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei. (2) Din diferenţa rezultată după stabilirea cotei reprezentind fondul pentru perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului (conform anexei nr. 4) o cota de 10% calculată asupra salariului brut rămîne la dispoziţia angajaţilor, în valută, la cursul de schimb în vigoare. (3) Sumele în valută primite sub forma de prime şi premii în timpul desfăşurării activităţii sau la încheierea acesteia se supun prevederilor art. 7 şi ale art. 14 alin. (1) separat, pe măsura încasării lor, iar diferenţa rămîne în valută la dispoziţia personalului, la cursul de schimb în vigoare. (4) Contribuţia pentru pensia suplimentară, calculată în conformitate cu prevederile art. 13, se suporta de către cetăţenii români. (5) Organele fiscale locale sînt obligate sa comunice reprezentantelor numărul de cont în care trebuie virate impozitele şi taxele datorate şi sa urmărească încasarea în termen a acestora.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 15Prevederile prezentei hotărîri se aplică în mod corespunzător şi cetăţenilor români şi străini angajaţi, cu respectarea reglementărilor în vigoare sau ale înţelegerilor speciale, de către: a) filiale ale băncilor străine şi mixte; b) birouri ale societăţilor de transport străine (aeriene, maritime, fluviale, cai ferate, rutiere), reprezentantelor (birourilor) unor agenţii de turism străine şi altele asemenea; c) reprezentantele unor organizaţii de caritate străine.  +  Articolul 16DispoziţiileHotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 1466 din 6 noiembrie 1973pentru modificarea listei actelor şi faptelor supuse taxelor de timbru, precum şi a tarifului taxelor de timbru, stabilită prinHotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 911/1955, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.  +  Articolul 17Prezenta hotărîre se aplică începînd cu data de 1 decembrie 1990.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1COTELEde impozit pentru impunerea veniturilor reprezentantelor societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine
               
    Venitul anual  - lei -Impozitul anual  - lei -
    Pînă la 50.000Scutit
    50.001- 51.20010%pentruceeacedepăşeşte50.000
    51.201- 53.000120 lei+15%''''''51.200
    53.001- 55.000390 lei+20%''''''53.000
    55.001- 58.000790 lei+25%''''''55.000
    58.001- 65.0001540 lei+30%''''''58.000
    65.001- 80.0003640 lei+35%''''''65.000
    80.001-100.0008890 lei+40%''''''80.000
    100.001-130.00016890 lei+42%''''''100.000
    130.001-145.00029490 lei+44%''''''130.000
    145.001-160.00036090 lei+46%''''''145.000
    160.001-175.00042990 lei+48%''''''160.000
    175.001-190.00050190 lei+50%''''''175.000
    190.001-205.00057690 lei+52%''''''190.000
    205.001-220.00065490 lei+54%''''''205.000
    220.001-235.00073590 lei+56%''''''220.000
    235.001-250.00081990 lei+58%''''''235.000
    250.001-265.00090690 lei+60%''''''250.000
    265.001-280.00099690 lei+62%''''''265.000
    280.001-295.000108990 lei+64%''''''280.000
    295.001-310.000118590 lei+66%''''''295.000
    310.001-325.000128490 lei+68%''''''310.000
    325.001-340.000138690 lei+70%''''''325.000
    340.001-355.000149190 lei+72%''''''340.000
    355.001-370.000159990 lei+74%''''''355.000
    370.001-385.000171090 lei+76%''''''370.000
    385.001-400.000182490 lei+78%''''''385.000
    400.001-415.000194190 lei+80%''''''400.000
    415.001-420.000206190 lei+82%''''''415.000
    Peste 420.00050% din venitul impozabil
   +  Anexa 2VENITURILEstabilite în funcţie de numărul de persoane care lucrează în cadrul reprezentantei
       
    - lei -
    Tipul de reprezentanţă*)Venitul impozabil
    A (1 - 2 persoane)200.000
    B (3 - 5 persoane)411.000
    C (6 - 8 persoane)785.000
    D (peste 8 persoane)1.600.000
  Notă *) În numărul persoanelor pe baza căruia se stabileşte tipul de reprezentanta nu se cuprinde: secretara, dactilografa, sofer, stenodactilografa, telexist, curier, muncitor calificat, femeie de serviciu.
   +  Anexa 3COTELEimpozitului pe salariile cetăţenilor străini şi cetăţenilor români
             
    Salariul lunar impozabilCota de impozit %Impozitul  - lei -Impozitul pentru veniturile din intervale
    Intervale de venit - lei -Impozitul pe intervale creşte
    Între 1 şi 910 leiScutit de impozit      
    9113,2029911- 960de fiecare 10 lei cu 1,00 lei
    9603,5034961- 1060de fiecare 10 lei cu 1,90 lei
    10605,00531061- 1160de fiecare 10 lei cu 2,20 lei
    11606,50751161- 1260de fiecare 10 lei cu 2,70 lei
    12608,101021261- 1360de fiecare 20 lei cu 4,60 lei
    13609,201251361- 1460de fiecare 25 lei cu 5,50 lei
    146010,101471461- 1760de fiecare 25 lei cu 5,75 lei
    176012,202161761- 2060de fiecare 50 lei cu 9,00 lei
    206013,002702061- 3060de fiecare 50 lei cu 9,50 lei
    306015,004603061- 5060de fiecare 50 lei cu 10,00 lei
    506017,008605061- 7060de fiecare 50 lei cu 10,50 lei
    706018,2012857061-10060de fiecare 50 lei cu 11,00 lei
    1006019,301944peste 10060 lei, la cota de 19,30 se adaugă cîte un procent pentru fiecare 2500 lei
  NOTĂ:Impozitul rezultat din aplicarea cotelor prevăzute în prezenta anexa nu poate depăşi 45 la suta din venitul impozabil.
   +  Anexa 4CALCULULcotei reprezentind fondul pentru perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului
                 
    - în lei -
    Venit net*)Cota ────────────────── fixă + procentuală
    Pînă la5.0005%  
    De la5.001 - 6.000250+20%dindiferenţa cedepăşeşte5.000
      6.001 - 7.000450+30%''''''6.000
      7.001 - 8.000750+40%''''''7.000
      8.001 - 9.0001150+50%''''''8.000
      9.001 - 10.0001650+60%''''''9.000
    Peste10.0002250+70%''''''10.000
  Notă *) Prin venit net se înţelege totalul drepturilor băneşti cuvenite în cursul unei luni, mai puţin cele sub forma primelor şi a premiilor menţionate la art. 14 alin. 3, diminuate cu impozitul calculat conform anexei nr. 3.----------------