ORDONANŢĂ nr. 21 din 30 august 2011privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 1 septembrie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.7 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti - denumită în continuare A.M.T.B., instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu sediul în bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti. (2) A.M.T.B. este instituţia publică desemnată să asigure politica privind planificarea strategică, monitorizarea şi avizarea activităţilor privind autorizarea, organizarea şi controlul funcţionării serviciilor de transport public de călători în zona metropolitană Bucureşti, pentru transportul cu metroul, autobuze, microbuze, tramvaie, troleibuze, trenuri regionale şi transport naval. (3) Autorităţile de reglementare competente cu atribuţii specifice în domeniul transportului public local de călători îşi păstrează atribuţiile, astfel cum acestea au fost stabilite prin actele normative în vigoare.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe, zona metropolitană Bucureşti reprezintă denumirea generică a ariei geografice ce cuprinde municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov.  +  Articolul 3A.M.T.B. este ordonator terţiar de credite şi se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.  +  Articolul 4Patrimoniul A.M.T.B. se constituie din bunuri proprietate privată a statului, date în administrarea A.M.T.B. pe toată durata de existenţă a acesteia.  +  Articolul 5Sediul A.M.T.B. poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 6Structura organizatorică a A.M.T.B., numărul maxim de posturi, atribuţiile şi relaţiile cu structurile organizatorice ale administraţiei publice, centrale sau locale, după caz, şi cu reprezentanţii societăţii civile se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al A.M.T.B., aprobat prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 7A.M.T.B. are următoarele atribuţii principale: a) elaborează Strategia de dezvoltare a transportului public de călători şi Planul de transport public pentru zona metropolitană pe termen mediu şi lung; b) colaborează cu structurile administraţiei publice centrale şi locale la realizarea programelor de investiţii şi prioritizarea obiectivelor din cadrul acestor programe; c) participă şi colaborează cu structurile administraţiei publice centrale şi locale la punerea în aplicare a politicii tarifare unice şi de taxare în domeniul transportului public de călători şi coordonează acţiunile necesare de punere în aplicare a acestor politici; d) monitorizează modul de informare a călătorilor, imaginea şi marketingul transportului public de călători, precum şi calitatea serviciilor de transport, iniţiază măsuri de îmbunătăţire a acestora; e) realizează cercetări de piaţă privind cererea, oferta şi calitatea serviciilor de transport public de călători; f) face propuneri legislative de reglementare în domeniul transportului public de călători, cu consultarea administraţiilor publice locale aflate în zona metropolitană Bucureşti, concepe norme de aplicare a acestor reglementări în raza de activitate; g) colaborează cu administratorii infrastructurii de transport şi cu operatorii de transport la întocmirea programelor de investiţii în infrastructura de transport public de călători şi îşi exprimă avizul consultativ în legătură cu traseele de transport public de călători; h) colaborează cu structurile de planificare urbană şi teritorială din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale pentru corelarea dezvoltării şi planificării sistemului de transport public de călători din raza de activitate, cu prevederile documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului; i) colaborează la întocmirea de către administraţiile ce deţin infrastructura de management al traficului a programelor de investiţii în infrastructura de management al traficului şi avizarea acestora, pentru partea privind transportul public de călători.  +  Articolul 8A.M.T.B. poate desfăşura şi alte activităţi specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 9Conducerea A.M.T.B. este asigurată de un consiliu de conducere, al cărui preşedinte este şi director general.  +  Articolul 10 (1) Consiliul de conducere este format din 7 membri: preşedintele - director general al A.M.T.B., 3 reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi câte un reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor, Consiliului Judeţean Ilfov şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (2) Directorul general este numit prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. (3) Membrii Consiliului de conducere sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, la propunerea instituţiilor menţionate la alin. (1).  +  Articolul 11 (1) Personalul A.M.T.B. se compune din specialişti în domeniul tehnic, administrativ, economic, juridic şi management, angajaţi în condiţiile legii. (2) Personalul A.M.T.B. este personal contractual şi se supune prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată. (3) Drepturile salariale ale personalului A.M.T.B. se stabilesc potrivit reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice, corespunzător modului de organizare şi subordonare al instituţiei. (4) Încadrarea cu personal a structurii organizatorice a A.M.T.B. se realizează în limita numărului maxim de posturi şi a cheltuielilor de personal aferente acestora, aprobate Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin legile bugetare anuale.  +  Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, art. 20 alin. (8) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Laurenţiu Sebastian LăzăroiuMinistrul dezvoltării regionaleşi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 30 august 2011.Nr. 21.----------