ORDONANŢĂ nr. 22 din 30 august 2011pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 1 septembrie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.12 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Pentru schemele de acreditare specifice prevăzute la alin. (1), cerinţele de acreditare se avizează de către autoritatea cu funcţie de reglementare."2. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Veniturile proprii ale organismului naţional de acreditare se realizează din tarife pentru activităţile de acreditare şi alte activităţi asociate acestora, stabilite în statutul asociaţiei prevăzute la art. 4, şi din fonduri atrase, potrivit legii. Tarifele pentru activităţile de acreditare se avizează de către ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri."3. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri este titular al mărcii naţionale de acreditare care are reprezentarea grafică prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta ordonanţă. Marca naţională de acreditare este înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi se administrează conform prevederilor legislaţiei aplicabile. (2) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri transmite, potrivit legii, organismului naţional de acreditare prevăzut la art. 3 dreptul asupra mărcii naţionale de acreditare. (3) Organismul naţional de acreditare prevăzut la art. 3 utilizează marca naţională de acreditare atât pentru identificarea sa, cât şi ca parte a simbolurilor de acreditare."4. În tot cuprinsul ordonanţei, sintagmele "Ministerul Economiei" şi "ministrul economiei" se înlocuiesc cu sintagmele "Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri" şi, respectiv, "ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri".PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Ion AritonBucureşti, 30 august 2011.Nr. 22.-----------